Medijska prezentacija slovačke kulture

Partner na projektu NOVOSADASKA NOVINARSKA ŠKOLA

Ciele projektu:

  • Prezentovať novinárske hodnoty prostredníctvom mediálnej edukácie účastníkov a motivovať ich pre ďalšie mediálne vzdelávanie;
  • Zvýšiť povedomie o význame kultúry a odborne prípraviť pre monitorovanie (kvantitatívne-kvalitatívnu analýzu obsahu) tlačových médií vo Vojvodine;
  • Kvantitatívno-kvalitatívnou analýzou obsahu zistiť mieru podielu menšinovej kultúry vo Vojvodine v tlači a hľadať a prezentovať príklady dobrej praxe;
  • Zaviesť lepšiu spoluprácu a výmenu skúseností medzi členmi etnických menšinových komunít prostredníctvom tímovej práce.

Aktivity:

1. Edukácia

Cieľ: zvládnutie metód a pravidiel monitorovania s dôrazom na kritickosť, rovnováhu a nediskriminovanosť v oblasti monitoringu. Školí metodológ.
Školenie sa koná pre minimálne 3 národnostné menšiny v tom istom časovom úseku.

2. Monitorovanie

Mediové monitorovanie zahŕňa kvantitatívno-kvalitatívnu analýzu obsahu-systematické sledovanie médií s cieľom získať reálny obraz o charakteristikách obsahu, ktoré sú ponúkané verejnosti so zameraním na interkultúrne vzťahy menšín a vzťahy väčšiny k národnostným menšinám.
Predpokladá sa aby sa sledovanie tlačových médií vo Vojvodine konalo pre denné / týždenné noviny s najdlhšou tradíciou a najväčším nákladom vo Vojvodine a pre spoločnosti národnostných menšín, ktoré účinkujú v projekte (príklady: Magyar Szo, Hlas ľudu, Libertatea, Ruske slovo, Hravatska rieč, Ridne slovo …).
Monitorovanie sa vzťahuje na zoskupovanie vzoriek, zápis údajov a kódovanie. Monitorovalo by sa 10 otázok denných / týždenných novín v jazyku národnostných menšín.
Tieto dáta sa potom štatisticky spracúvajú do tabuľky podľa kódovaných kategórií. Monitorovaná tlač sa archívuje.
Účastníci predložia správu o novinách, ktoré sledovali podľa stanovenej forme a mediálny odborník bude komentovať získané údaje a vytvorí porovnávaciu správu pre všetky sledované médiá a individuálne správy pre každé médium samostatne. Od expertov sa očakáva aj navrhnúť odporúčania médiám pre zlepšenie príspevkov o kultúre a spôsob hľadania modelu pre kvalitnú prax.

3. Fokus skupiny

Výskum, ktorý sa vykonáva na malej vzorke, detailným skupinovým interviewom má za cieľ preskúmať (ne)sympatie divákov na niektoré obsahy tlačených médií vo Vojvodine. Tento výskum bude dobrým doplnkom kvantitatívno-kvalitatívnych analýz obsahu tlače.
Plánované je sledovanie skupiny vykonávať v jazyku národnostnej menšiny a zoskupenie ôsmich zástupcov čitateľov tlači, rôzneho veku, pohlavia, vzdelania a pracovného postavenia. Fokus skupiny budú organizované v Novom Sade.

Výsledky projektu:

  • Zástupcovia spoločenstiev národnostných menšín vyškolení o základných novinárskych formách, vnímajúci médiovú prezentáciu kultúrnych aktivít a kvalifikovaní pre monitorovanie (kvantitatívno-kvalitatívnu analýzu obsahu) tlačených médií.
  • Výsledky kvantitatívno-kvalitatívnej obsahovej analýzy tlače v jazyku národnostnej menšiny prezentované prostredníctvom správ – individuálne správy pre každú tlač a komparatívna správa pre všetky sledované tlače národnostných menšín s príkladmi kvalitnej praxe.
  • Výskumná správa získana za pomoci fokus skupiny predstaví mienku čitateľov o mediálnom obsahu tlače v jazyku národnostných menšín.