Dokumentácia

Oblasť kultúry a umenia sa na začiatku 21. storočia stretla s výzvami rýchleho a obsiahleho rozvoja informačno-komunikačných technológií a informatickej spoločnosti, čo vyústilo do zvýšenia možností jej ochrany, zveľadenia a rozvoja respektíve k ponímaniu kultúry v najširších rámcoch prostredníctvom prepájania informácií a objavovania nových významov.

V možnostiach, ktoré prináša informačná spoločnosť aj ÚKVS spoznáva svoju šancu a systematizáciou a digitalizáciou kultúrneho dedičstva Slovákov v Srbsku chce dosiahnúť:

mapovanie – ktoré by zahrnulo identifikáciu početných artefaktov kultúry vojvodinských Slovákov, adekvátne spracovanie a ochranu;

afirmáciu - ktorá predpokladá využitie tohto kultúrneho dedičstva prostredníctvom virtuálnej formy na vedecké, výskumné a promočné účely v najširších rámcoch.

V segmente Dokumentácia budeme zverejňovať projekty z oblasti informačno-dokumentačnej, ako aj partnerov a osobnosti, ktoré na projektoch budú participovať.

 

Dokumentácia v ÚKVS - stručný prehľad po rokoch 

2009

Už v prvom roku existencie sa ÚKVS zameral na elektronické formy dokumentácie prostredníctvom dvoch projektov - Portál kultúry vojvodinských Slovákov a Databáza o kultúre vojvodinských Slovákov. Oba projekty boli finančne podporené aj ÚSŽZ. Na rozvoj dvoch náročných projektov bola použitá magisterská práca Miliny Sklabinskej, ktorú obhájila na Akadémii umení v Belehrade pod názvom Kultúrna politika založená na faktoch - formovanie databáz o kultúre vojvodinských Slovákov. 

2010

ÚKVS v roku 2010 rozvíjal projekty, ktoré Oddelenie pre informačno-dokumentačnú a komunikačnú činnosť rozprúdilo v súlade so Štatútom ÚKVS v roku 2009. Predovšetkým ide o projekty súvisiace so zhromažďovaním dokumentačného materiálu zo všetkých oblastí života, kultúry a umenia vojvodinských Slovákov klasickým spôsobom a elektronicky, teda digitalizáciou, o projekty súvisiace s publikovaním kníh, brožúr, časopisov, hudobných nahrávok a iných vydaní, ako aj so spoluprácou s miestnymi samosprávami a ustanovizňami kultúry, vedeckými ustanovizňami a združeniami občanov v oblasti kultúry v krajine a zahraničí. V Majáku predstavujeme najnovšie výsledky v realizácii najväčších projektov, ktoré prebiehajú v ÚKVS a súvisia s prácou Oddelenia INDOK.

2011

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov aj v treťom roku existencie pokračoval prostredníctvom svojho informačnodokumentačného a komunikačného oddelenia (INDOK) v  napĺňaní dlhodobých projektov, ktoré majú za cieľ zhromažďovať a sprístupňovať dokumentačný materiál zo všetkých oblastí života, kultúry a umenia vojvodinských Slovákov. Sem zaraďujeme prevádzkovanie portálu www. slovackizavod.org.rs, rozširovanie a vylepšovanie elektronickej databázy o kultúre vojvodinských Slovákov, ako aj budovanie príručnej knižnice, v ktorej sa v roku 2011 nielen systematicky spracúvali nové tituly, ale aj zakladali nové edície, vydávali knihy a zhromažďoval ďalší materiál ako časopisy, noviny, brožúry, programy, letáky a bulletiny z kultúrnych programov, festivalov, prehliadok, snemovaní a pod. V tomto oddelení sa začal realizovať v roku 2011 projekt, pomocou ktorého chceme prispieť k popisu a odbornému zriaďovaniu historickej zbierky Slovenského vojvodinského múzea. Preto sme intenzívne spolupracovali s miestnymi samosprávami, kultúrnymi a vedeckými ustanovizňami, združeniami občanov v oblasti kultúry ako aj s jednotlivcami doma, ale aj v zahraničí. 

2012

S cieľom zdokumentovať knižničný, fotografický, audiový, videový a iný materiál zo všetkých oblastí kultúry, ako aj so zámerom informovať verejnosť o kultúre vojvodinských Slovákov v najširšom zmysle slova Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov v roku 2012 pokračoval v prehlbovaní niektorých dlhodobých projektov, ktoré štartovali ešte na začiatku pôsobenia tejto ustanovizne. Patria sem najmä portál kultúry vojvodinských Slovákov, elektronická databáza a príručná knižnica, v rámci ktorých sa príslušným spôsobom zachraňovali, zhromažďovali a záujemcom sprístupňovali rôzne artefakty o kultúre vojvodinských Slovákov. Okrem toho sa vydávali sa aj nové publikácie, brožúry, bulletiny a pod., ktoré si vyžadovali spoluprácu s početnými vedecko-výskumnými pracovníkmi, ustanovizňami, spolkami a organizáciami. Celú túto činnosť aj v roku 2012 zastrešovalo Informačno-dokumentačné a komunikačné oddelenie.  

2013

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov sa i v piatom roku svojej existencie snažil svojou činnosťou prispieť k realizácii projektov, ktoré súvisia so zhromažďovaním dokumentačného materálu z rôznych oblastí života, kultúry a umenia vojvodinských Slovákov, ako i jeho zachovávaním a zveľaďovaním. V tom zmysle, ústav aj v tomto roku pokračoval v dlhodobých projektoch, akým je prevádzkovanie a vylepšovanie Portálu kultúry vojvodinských Slovákov a zveľaďovanie elektronickej databázy a príručnej knižnice. Elektronické svedectvá o kultúre vojvodinských Slovákov sme následne naplno využívali v príprave prezentačných materiálov pre rôzne podujatia, najmä pre festivaly celomenšinového charakteru. Vznikol tak rad zaujímavých bulletinov, plagátov, billboardov, flayerov či videoklipov, ktoré pridali atraktívnosť spomínaným podujatiam. Informačno-dokumentačné a komunikačné oddelenie tak prispelo k skvalitneniu propagácie a viacúčelovosti použitia získaného materiálu.

2014

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov sa aj v roku 2014 prostredníctvom realizácie dlhodobých projektov snažil prispieť k dokumetovaniu materiálu z rôznych oblastí dejín, kultúry a umenia vojvodinských Slovákov. Túto činnosť zastrešovalo Informačno-dokumentačné a komunikačné oddelnie, v rámci ktorého sa pokračovalo v digitalizácii a elektronickom uchovávaní najrozmanitejších artefaktov o kultúrne vojvodinských Slovákov. Časť tohto elektronického materiálu sa potom spracovala aj vo vydaní bulletínov, plagátov, billboardov, video nahrávok a pod., ktoré mali dopad na zveľadenie celomenšinových festivalov a iných kultúnych podujatí vojvodinských Slovákov. V INDOK oddelení sa zároveň rozvíjal knižničný systém a príručná knižnica, ktorá doposaľ obsahuje viac ako 2200 titulov periodických a neperiodických publikácií, ako aj bohatý neknižničný materiál. Novým projektom v tomto oddelení sú rozhlasové vysielania Zakorenení v stopách predkov, ktoré dokumentujú a poslucháčom Novosadského rozhlasu približujú život a dielo významných osobností z dejín vojvodinských Slovákov.

2015

Aktivity ÚKVS a správy z rôznych oblastí kultúry vojvodinských Slovákov − slovom, fotografiou, prípadne i videom dokumentoval a širšej verejnosti prinášal webový portál www.slovackizavod.org.rs. V roku 2015 pribudlo doň okolo 250 nových správ, 25 fotogalérií, 25 vedeckých príspevkov a správ odborných porôt z celomenšinových podujatí, početné výzvy, tiež nové udalosti z kultúry vojvodinských Slovákov a rozličné neperiodické témy. Na domovskej stránke pribudla v roku 2015 nová rubrika Ústav odporúča. Tu sa uverejňujú recenzie na knižné diela, hodnotné literárne knihy, publikácie a monografie vojvodinských Slovákov. Nové témy na portáli možno sledovať v rubrike Nový obsah. V roku 2015 sa v rámci INDOK oddelena pokračovalo vo zveľaďovaní fondu databázy ÚKVS. Vo februári 2015 dokončil ÚKVS digitalizáciu jednej časti zvukových nahrávok z terénnych výskumov univerzitného profesora, popredného lingvistu a bádateľa Daniela Dudka. Výskumný materiál z Báčky, Sriemu, Banátu a Slavónie spracoval do elektronickej podoby a sprístupnil budúcim generáciám a výskumným pracovníkom. Od marca 2015 sa postupne vnášali ďalšie časti z edície slovenských ľudových piesní z Vojvodiny. Do INDOK oddelenia patrí aj príručná knižnica ÚKVS. Najväčší prírastok tvorí rôznorodá beletria, ktorú knižnici darovala najmä seminárna knižnica Oddelenia slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade. Ide o tituly slovenskej vojvodinskej poézie a prózy, antológie, detskej literatúry, ale aj literatúry spisovateľov na Slovensku a vo svete, tiež literárna kritika slovenskej vojvodinskej literatúry a teória literatúry. Knižnica sa permanentne buduje prostredníctvom kúpy a výmeny, no najväčší počet titulov získava ako dar od inštitúcií, združení a jednotlivcov, s ktorými ústav úspešne spolupracuje.

2016

V rámci informačno-dokumentačného a komunikačného oddelenia ústredie ústavu celý rok 2016 každodenne pracovalo na obsahovom rozvoji portálu www.slovackizavod.org.rs sledovaním udalostí a uvrejňovaním správ z aktuálnych dianí v oblasti kultúry vojvodinských Slovákov. Návštevníkom portálu ústav v roku 2016 ponúkol vyše 150 správ, rad fotogalérií a odborných príspevkov, početné výzvy, kalendár podujatí, nové texty o časopisoch a periodických publikáciách, aktuálnych vydaniach, spolkoch, artefaktoch kultúrneho dedičstva a mnohé iné témy z oblasti slovenskej vojvodinskej kultúry. 

Databáza ÚKVS je jedinečným miestom, na ktorom sa zhromažďujú elektronické svedectvá o kultúrnom dedičstve a súčasnej kultúrnej tvorbe vojvodinských Slovákov. Naplánované bolo rozširovať ju početnými fotografiami, skenovanými materiálmi, ako aj hudobným a videovým obsahom aj v roku 2016, no žiaľ, pre túto činnosť v uplynulom roku ústav nemal dostatok pracovnej sily. Podarilo sa totiž elektronicky spracovať 213 starých fotografií zo VI. fotosúbehu a mnohé ďalšie artefakty z kultúrneho života vojvodinských Slovákov, ktoré sa potom využívali pri zhotovovaní bulletinov, plagátov, letákov a pozvánok. Do ÚKVS každodenne prichádzajú mnohé obsahy, ktoré zaraďujeme do databázy a ktoré sú vzácnym materiálom pre podujatia, ktoré organizujeme.

V rámci INDOK oddelenia aj v roku 2016 bola verejnosti sprístupnená knižnica Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, ktorá ponúka bohatý zoznam titulov v rôznych jazykoch a z rôznych literárnych oblastí. Do konca roka 2016 sa v knižnici spracovalo 2411 monografických a 389 sériových publkácií. Takto poskytuje pomoc študentom pri tvorbe diplomových prác, ale aj odborníkom, vedcom, architektom, bádateľom, etnológom a všetkým, ktorí ju potrebujú.

2017

Do oblasti informačno-dokumentačnej a komunikačnej práce ústavu patrí predovšetkým rozvoj a aktualizácia portálu www.slovackizavod.org.rs. Personál ústavu aj v roku 2017 každodenne pracoval na jeho obsahovom rozvoji a prostredníctvom neho zveľaďoval kultúrnu produkciu a zviditeľňoval tradičné a súčasné formy umenia vojvodinských Slovákov. V rámci tejto jednotky bola verejnosti sprístupnená aj knižnica Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Bohatý knižničný systém ÚKVS sa dennodenne rozrastá a v roku 2017 priložil do svojho obsahu na desiatky nových publikácií. Na konci roka 2017 sa v knižnici ÚKVS zaznamenalo približne 2515 knižných publikácií a množstvo sériových publikácií vyjmúc bohatej katalogizácie, do ktorej patria bulletiny, pozvánky, plagáty, letáky, skladačky a iný propagačný materiál celomenšinových festivalov a iných podujatí, ako aj vlastné katalógy výstav, ktoré sa počas roka usporiadajú v ústave. V uplynulom roku sa do Databázy kultúry vojvodinských Slovákov spracoval digitalizovaný výskumný materiál prof. Daniela Dudka (nahrávky z terénnych výskumov) a staré fotografie z obdobia detstva Slovákov vo Vojvodine, ktoré boli zozbierané počas VII.kola fotosúbehu ÚKVS.

2018

V roku 2018 ústav návštevníkom porálu ponúkol veľké množstvo nových obsahov, počítajúc správy z aktuálnych dianí z kultúrneho života Slovákov v Srbsku, nové odborné texty v rubrike Z môjho aspektu, veľký počet avíza v kalendári udalostí, množstvo fotogalérií, výziev, textov o kultúrnych aktivistoch z nášho prostredia a iné. V roku 2018 bola digitalizovaná ďalšia časť výskumného materiálu prof. Daniela Dudka (nahrávky z terénnych výskumov) a následne vložená do Databázy kultúry vojvodinských Slovákov. V rámci tohto oddelenia bola verejnosti sprístupnená aj knižnica Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, ktorá ponúka bohatý zoznam titulov v rôznych jazykoch a z rôznych literárnych oblastí. Bohatý knižničný systém ÚKVS sa dennodenne rozrastá a v roku 2018 priložil do svojho obsahu na desiatky nových publikácií. Na konci roka 2018 sa v knižnici ÚKVS zaznamenalo približne 2612 zaznamenaných knižných publikácií a 440 sériových publikácií.