Plan i program rada Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka za period januar – decembar 2014

PLAN I PROGRAM RADA

ZAVODA ZA KULTURU VOJVOĐANSKIH SLOVAKA

ZA PERIOD JANUAR – DECEMBAR 2014.

Sadržaj

UVOD

ODELJENJE ZA KULTURNO-UMETNIČKE MANIFESTACIJE, STRUČNO USAVRŠAVANJE I OBRAZOVANJE U KULTURI I UMETNOSTI SLOVAKA U VOJVODINI

Program 1: Unapređivanje festivala svemanjinskog značaja

Program 2: Razvoj kulturne produkcije u manjim sredinama

Program 3: Kultura sećanja – obeležavanje godišnjica i jubileja

Program 4: Programi stručnog usavršavanja i obrazovanja u kulturi i umetnosti

RAZVOJNO-ISTRAŽIVAČKO ODELJENJE

Program 5: Izdavačka delatnost ZKVS

Program 6: Konferencije i savetovanja

Program 7: Kreativnost u funkciji razvoja slovačke kulture

INFORMACIONO-DOKUMENTACIONO I KOMUNIKACIONO ODELJENJE (INDOK)

Program 8: Kultura vojvođanskih Slovaka ON LINE

Program 9: Baza podataka o kulturi vojvođanskih Slovaka

MEĐUNARODNA SARADNJA

Program 10: Prezentacija slovačke vojvođanske kulture u inostranstvu

UVOD

Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka u 2014. godini planira realizaciju programa i projekata usmerenih na očuvanje i unapređenje materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, kao i na podršku razvoja savremenih formi kulturnog stvaralaštva Slovaka u Srbiji. U skladu sa nadležnostima koje proizilaze iz Statuta, kao i u skladu sa odlukama osnivača, ZKVS ima za cilj da realizuje ove planove posredstvom kontinuirane informaciono-dokumentacione, razvojno-istraživačke, prezentacione i edukacione delatnosti. Plan i program rada sadrži prikaz redovne i programske delatnosti i u potpunosti je u skladu sa finansijskim planom ZKVS.

Plan i program rada ZKVS za 2014. godinu proističe iz usvojenog srednjoročnog plana ZKVS za period 2012 – 2016, koji je odobren od strane Upravnog odbora ZKVS, NSSNM i Vlade AP Vojvodine pri iglasavanju i imenovanju direktora ZKVS za period 2012 – 2016.

Prikaz programske delatnosti obuhvata niz programa i potprograma, u kojima definišemo ciljeve, namere i očekivane rezultate. Istovremeno, programska delatnost je iskazana kroz opis vizije koju bi ZKVS trebao da postigne u srednjoročnom i dugoročnom periodu.

Prikaz troškova za redovnu delatnost obuhvata opšte podatke o ustanovi, njenoj organizacionoj i personalnoj strukturi. Troškovi za redovnu delatnost, koji pretpostavljaju naknade za zaposlene, materijalne troškove, osnovne potrebe i redovno održavanje i popravke, mogu dostići najviše 50 % od ukupne sume određene za delatnost ZKVS iz budžeta AP Vojvodine.

Odlukom Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje ZKVS će i u 2014. godini iz budžeta AP Vojvodine raspolagati sa 10.000.000,00 dinara.

I OPŠTI PODACI O ZKVS

Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka osnovali su 2008. godine Skupština AP Vojvodine i Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine, u cilju očuvanja, unapređenja i razvijanja kulture vojvođanskih Slovaka. ZKVS je zvanično započeo svoj rad 18. januara 2009. godine, na petogodišnjicu osnivanja Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine.

Zavod se bavi delatnostima koje obuhvataju promovisanje, podsticanje, čuvanje, razvijanje i organizovanje kulture, nauke i jezika slovačke nacionalne manjine u AP Vojvodini, vrhunskog stvaralaštva slovačke nacionalne manjine u AP Vojvodini, multikulturalnosti i interkulturalnosti na teritoriji Vojvodine, saradnje sa institucijama i organizacijama za kulturu, nauku i umetnost u Republici Srbiji, kontakata i saradnje institucija zakulturu, organizacija i pojedinaca u AP Vojvodini sa međunarodnim institucijama i organizacijama, promocije jednakostidržavnih, privatnih igrađanskih inicijativa u oblasti kulture i umetnosti, normativne delatnosti u oblasti kulture i umetnosti i usklađivanje sa evropskim standardima, tržišne orijentacije sa ciljem poboljšavanja uslova za rad i delatnost kulturnih subjekata, amaterizma u slovačkoj nacionalnoj manjini, umetničkim stvaralaštvom mladih talenata, stručnim usavršavanjem i obrazovanjem, organizovanjem seminara, radionica, kampova, razvoja turizma u kulturi i informaciono-dokumentacionim delatnostima u oblasti kulture i umetnosti.

U Zavodu se posluje u odeljenjima kao osnovnim jedinicama radnog procesa koji se u njima odvija. Postoje razvojno-istraživačko odeljenje, informaciono-dokumentaciono i komunikaciono odeljenje (INDOK) i odeljenje za kulturno-umetničke manifestacije, stručno usavršavanje i obrazovanje u kulturi i umetnosti slovačke nacionalne zajednice u AP Vojvodini. Odeljenja međusobno sarađuju prilikom realizacije svojih programa.

II PROGRAMSKA DELATNOST U 2014. GODINI

ODELJENJE ZA KULTURNO-UMETNIČKE MANIFESTACIJE, STRUČNO USAVRŠAVANJE I OBRAZOVANJE U KULTURI I UMETNOSTI SLOVAKA U VOJVODINI

Odeljenje za kulturno-umetničke programe, stručno usavršavanje i obrazovanje u kulturi i umetnosti podržava, koordinira i realizuje programe i aktivnosti najznačajnijih manifestacija koje doprinose razvoju kulture i umetnosti vojvođanskih Slovaka u saradnji sa predstavnicima opština, Nacionalnog saveta i APV, priprema akta o organizovanju kulturno-umetničkih programa, festivala i smotri, njihove kalendare i programe i kalendare jubileja, kao i finansijske planove za ostvarivanje manifestacija i sl.

U okviru svog izložbenog prostora a u saradnji sa drugim institucijama kulture i udruženjima građana u oblasti kulture, Zavod organizuje izložbe i aukcije slika, programe i prezentaciju svih formi umetničkog stvaralaštva.

Program 1: Unapređivanje festivala svemanjinskog karaktera

U skladu sa Odlukom NSSNM donetom na 6. sednici NSSNM dana 24. juna 2011 o festivalima svemanjinskog značaja, kao i u skladu sa Odlukom NSSNM donetom dana 4. marta 2014 o zaduženju ZKVS da organizaciono obezbedi realizaciju festivala svemanjinskog značaja, ZKVS će i 2014. godine u bitnoj meri podržati organizaciju i realizaciju sledećih festivala:

 • 21. smotra dečijeg pozorišnog stvaralaštva – 3xĐ

 • 45. smotra slovačkog pozorišnog stvaralaštva – Pozorišni lovor

 • 21. dečiji folklorni festival Od zlata kapija

 • 44. folklorni festival Tancuj, tancuj

 • 49. festival autentične slovačke pesme Susreti u pivničkom polju

 • 34. festival slovačke popularne muzike Zlatni ključ

 • 16. festival popularne muzike za decu Leti, pesmo leti

Iako je postojala intencija da se ugovorm obavežu suorganizatori pojedinih festivala i time jasno definišu prava ali i obaveze organizacije i realizacije, praksa je ukazala da pojedini organizatori niti lokalne samouprave na čijoj se teritoriji festivali odvijaju nisu zainteresovani za ovaj način saradnje, odnosno da nisu svi potpisnici do kraja respektovali zaključene ugovore. Godišnji izveštaje ZKVS za 2013. godinu ukazuje na to da iako ugovori sa pojedinim festivalima nisu potpisani, festivali su ipak uživali podršku NSSNM i ZKVS a na osnovu činjenice da su proglašeni za festivale posebnog značaja za manjinu. Upravo zbog toga, potrebno je poboljšati započeto redefinisanje organizacije svemanjinskih festivala, u skladu sa tim revidirati ugovore i bolje definisati sankcije za njihovo kršenje. Potrebno je redefinisati i sistem podrške u slučaju festivala gde ne postoji volja za potpisivanjem ugovora.

U situaciji kada su sredstva za oblast kulture ograničena a kada su zadaci u cilju očuvanja, unapređenja i razvoja slovačke kulture složeni i u svakom smislu zahtevni, potrebno je oprezno i savesno pristupati i organizaciji svemanjinskih festivala posebnog značaja za manjinu. U tom smislu, budžeti festivala moraju biti bolje kontrolisani i mora biti garantovana sigurnost da se odobrena sredstva troše namenski i pre svega transparentno. Na taj način prevazišli bismo prevremeno ugovaranje usluga po nepovoljnim uslovima, isplaćivanje sradnika bez ugovora, ne bi se u izveštaje uvrstila sredstva za propratne manifestacije, iako propratne aktivnosti nisu bile predmet plana finansiranja i sl.

ZKVS u tom smislu ne može preuzeti na sebe ulogu istražitelja niti može da preuzme odgovornost za postupke koje čine suorganiztori festivala. Ono što ZKVS može je da ukaže na kočničare potencijalnog razvoja i unapređenja naših festivala kao i da se savesno odnosi prema onim kritikama koje smo saznali prilikom istraživanja javnog mnjenja a u vezi sa organizacijom i realizacijom pojedinih festivala. U tom smislu ZKVS planira da realizaciju navedenih festivala podrži tek nakon izrade novih pravila festivala i revidiranja postojećih ugovora o njihovoj suorganizaciji odnosno nakon potpisivanja novih ugovora.

Program 2: Razvoj kulturne produkcije u manjim sredinama

Sa ciljem da oživi i podstakne razvoj nove kulturne produkcje u sredinama, u kojima ona trenutno ne postoji ili stagnira, ZKVS namerava da obezbedi finansijsku ali i logističku podršku programima, koje će u tim sredinama realizovati stručnjaci. Iako se termin kulturna produkcija odnosi na čitavu oblast umetnosti i kulture, u sredinama bez organizovanih formi slovačke kulture kao primarnu vidimo potrebu da se radi sa decom na programima očuvanja kulturnih tradicija i nasleđa određene sredine. Podrška je organizovana na način da se tokom godine raspisuje konkurs za umetničke rukovodioce te nakon toga stručna komisija odlučuje koji su programi od posebne važnosti za slovačku zajednicu. Kontinuiranom podrškom manjim sredinama želimo da podstaknemo lokalnu sredinu da neguje svoju tradiciju i da uz pomoć stručne saradnje dokumentuje artefakte koji u njoj postoje. Prednost u konkursima ovog tipa imaju pre svega oni programi koji obuhvataju istraživanje običaja, obreda i tradicija u datoj sredini kao i njihovu adaptaciju za javno izvođenje na nekom od svemanjinskih festivala.

Program 3: Kultura sećanja – obeležavanje godišnjica i jubileja

Kultura sećanja – obeležavanje godišnjica i jubileja u kulturi vojvođanskih Slovaka jedan je od važnih parametara prilikom određivanja programa rada ZKVS. Kultura sećanja tako obuhvata jubileje i godišnjice raznih događaja odnosno pojedinaca ili kulturnih subjekata. U 2014. godini takođe imamo priliku da se podsetimo i iznova predstavimo teme iz kulturne prošlosti ovdašnjih Slovaka. Godišnjice i jubileje obeležavamo na razne načine, putem izložbene delatnosti, liternih večeri, konferencija i sl.

U okviru galerijske delatnosti ZKVS realilzovaćemo sledeće izložbe:

 • izložba dela Martina Jonaša povodom 90. godina rođenja, u saradnji sa Galerijom naivne umetnosti u Kovačici, autorka izložbe Marija Raspir (27. marta 2014)

Martin Jonaš spada među najistaknutije ličnosti svetskog naivnog slikarstva. Rođen je 1924. godine u Kovačici, gde je završio osnovnu školu i proveo čitav svoj radni i životni vek, najvećim delom kao poljoprivrednik i umetnik. Bio je vodeća ličnost kovačičkog naivnog slikarstva i jedan od osnivača Galerije naivne umetnosti u Kovačici. Počeo je da slika u dvadesetprvoj godini i prvi put je izlagao u Kovačici. Tokom svog plodnog i aktivnog umetničkog rada, izlagao je na više od 450 samostalnih i kolektivnih izložbi. Bio je dobitnik visokih međunarodnih umetničkih priznanja i primio ključeve nekoliko evropskih gradova. Pored Salvadora Dalija i Renata Gatusa dobitnik je zlatne medalje na velikoj međunarodnoj izložbi crteža u Italiji, 1978. godine.

 • izložba skulptura Jana Stupavskog iz Stare Pazove, 05. maja 2014

Prvi akademski vajar iz redova vojvođanskih Slovaka Jan Stupavski rođen je 26. avgusta 1947. godine u Staroj Pazovi. Svoj talenat za trodimenzionalnim likovnim izrazom je prvi put javnosti predstavio već 1969. godine, kada je sa svojim sugrađaninom pripremio svojevrsni zimski hepening – šest skulptura. Nakon toga usledile su samostalne vajarske prezentacije od čvršćih materijala. U periodu od 1973 – 1977 studirao je na Akademiji likovnih umetnosti u Pragu. Studije je završio na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu 1979. godine.Jan Stupavski radi u Staroj Pazovi kao likovni pedagog. Član je Uduženja likovnih umetnika Vojvodine, Srbije, član Udruženja likovnih umetnika Češke, Morave i Sliezke, Udruženja likovnih umetnika Slovačke i Likovnog društva KOPA Prešov.

 • izložba umetničkih dela Ivana Križana, obeležavanje životnog jubileja, Slovačke narodne svečanosti (31. jul 2014)

ZKVS nastoji da i u Novom Sadu primereno obeleži praznik Slovaka u Srbiji – Slovačke narodne svečanosti. Tako je prethodnih godina ZKVS uspešne samostalne izložbe organizovao jubilantima – akademskim slikarima kao što su Jaroslav Šimovic, Milan Suđi, Marija Gaško. 2014 svoj životni jubilej – 70. godine obeležava Ivan Kržan. Izložbe u prostorijama ZKVS namenjene su pre svega široj kulturnoj javnosti, kojoj želimo da približimo dela slovačkih slikara.

 • dokumentarna izložba građevina Milana Mihala Harminca povodom 145. godišnjice rođenja, autorka izložbe dr Jana Pohaničova

U oktobru 2014. godine obeležićemo 145. godišnjicu rođenja arhitekte Milana Mihala Harminca. M.M.Harminc rođen je u Kulpinu a njegovo stvaralaštvo vezuje se najpre za Budimpeštu, gde je 1897 vodio svoju kancelariju a zatim za Slovačku. Njegov rad čini oko 300 građevina na teritoriji današnje Srbije, Mađarske, Rumunije, Ukrajine a najviše Slovačke. Izložbu će činiti fotografije i modeli građevina kao i 3 D vizualizacija pojedinih objekata. Izložba će biti dopunjena stručnim predavanjem Ing. Jane Pohaničove PhD. iz Zavoda istorije i teorije arhitekture i obnove spomenika Fakulteta arhitekture u Bratislavi.

U slučaju da ćemo uz pomoć Slovačkog narodnog muzeja iz Martina dobiti dela Ane Piksiades, priredićemo izložbu dela ove slovačke umetnice, koja bi ove godine obeležila 90. godina. Ukoliko to ne bude moguće, nastojaćemo da život i rad ove umetnice predstavimo javnosti na druge načine.

U okviru mogućnosti organizovaćemo u ZKVS tematske večeri u čast i promociju ovh ličnosti:

 • životni jubilej Pavela Mučaji, 85 godina života;

 • životni jubileji – 80 godina života Dr. Maria Mijavcova i Jan Struhar;

 • životni jubilej – 75. godina života Vjera Benkova;

 • životni jubileji – 70 godina života Dr. Mihal Harpanj, Vićazoslav Hronjec i Fedor Popov;

 • 200 godina rođenja Dr. Janka Šafarika /1814 – 1876/;

 • 130 godina rođenja Vladimira Hurbana Vladimirova / 1884 – 1950/;

 • 90. godina rođenja Aleksandra Kelemena / 1924 – 2012/;

U skladu sa mogućnostima, doprinećemo organizaciji sledećih programa obeležavanja godišnjica:

 • 100 godina pozorišta u Kovačici /22. 2. 1914 je odigrana prva predstava na slovačkom jeziku u Kovačici/;

 • 200 godina organizovanog dolaska Slovaka u Silbaš;

 • 120 godina dolaska Slovaka u Višnjićevo;

 • 80 godina od osnivanja kulturno-umetničkog društva Šafarik u Dobanovcima;

 • 30 godina KUD-a Mladost u Lugu;

 • 25 godina Galerije Zuzke Medveđove;

 • 20 godina DIDA;

 • u susret 50. godišnjici festivala Susreti u pivničkom polju, ZKVS će učestvovati u pripremi muzičkog CD-a u saradnji sa Radiotelevizijom Vojvodine. Plan je da se na muzičkom CD-u nađu izvorne slovačke pesme izvođene na festivalu a koje se nalaze u fonoteci Radia.

Program 4: Programi stručnog usavršavanja i obrazovanja u kulturi i umetnosti

ZKVS je krajem 2012. godine započeo sa procesom definisanja strateškog razvoja u kulturi vojvođanskih Slovaka, koji je rezultovao dokumentom Korak napred – analiza savremenog stanja u kulturi vojvođanskih Slovaka i pojektovanje njenog razvoja. Ovaj tekst je zatim prosleđen Odboru za kulturu NSSNM za davanje mišljenja. Sa ciljem da se dođe ka kvalitetnim, stručnim, istinskim i proverenim podacima iz svake oblasti, ZKVS planira da organizuje javne rasprave po slovačkim sredinama i sa kompetentnim akterima. Uz javne rasprave, ZKVS planira da slično kao i prethodnih godina ugosti brojne stručnjake iz Srbije i iz Slovačke, koji će različitim ciljnim grupama predstaviti aktuelne teme iz oblasti kulture.

RAZVOJNO-ISTRAŽIVAČKO ODELJENJE

Razvojno-istraživačko odeljenje posvećeno je naučnim i stručnim istraživanjima života manjinskih zajednica, kulture i umetnosti slovačke nacionalne zajednice u AP Vojvodini, proučava i analizira mrežu kulturnih ustanova, organizacija i udruženja vojvođanskih Slovaka i njihove potrebe i funkcionisanje, proučava normativnu delatnost u kulturi nacionalnih manjina, takođe finansijsku politiku i ekonomiku kulture, kao i izvore finansiranja (finansiranje iz budžeta, donacije, sponzorstvo i slično). Razvojno-istraživačko odeljenje izrađuje projekte za primenjena i razvojna istraživanja u kulturi i umetnosti – opšte studije i analize, prati probleme prilikom primene zakona i propisa koji iz njih proizilaze, kao i učinak njihove primene u oblasti kulture, izrađuje planove i projekte daljeg razvoja kulture, predlaže kulturne modele za proces tranzicije u ovoj oblasti, predlaže instrumente finansija i standarde u pojedinačnim kulturnim i umetničkim delatnostima kao forme decentralizacije u oblasti kulture. Razvojno-istraživačko odeljenje se bavi i obrazovanjem i doškolovanjem radnika u pojedinim oblastima kulture i umetnosti, kao i organizacijom naučnih i stručnih skupova, simpozijuma, savetovanja, seminara, okruglih stolova, tribina i sl.

Program 5: Izdavačka delatnost ZKVS

U okviru izdavačke delatnosti ZKVS planira pripremu i objavljivanje sledećih izdanja:

GODIŠNJAK ZKVS MAJÁK(kolektiv autora)

Radi se o svojevrsnom godišnjem izveštaju ZKVS, koji izlazi dvojezično, ilustrovan je fotografijama i moderno dizajniran. Sadržajno je podeljen u nekoliko osnovnih rubrika, koje su istovremeno područja rada ZKVS: Informaciono-dokumentaciona i komunikaciona delatnost (INDOK), Razvojno-istraživačka delatnost, Prezentacija kulture Slovaka u Srbiji i Međunarodna saradnja u ZKVS. Istovremeno sadrži i adresar slovačke kulture i druge korisne sadržaje. Godišnjak ima cca 100 stranica, štampa se u punom koloru, izlazi u tiražu 200 primeraka, besplatan je i služi u promotivne svrhe. Cilj izdavanja godišnjaka je sumarizacija svih aktivnosti, koje je ZKVS u predhodnoj godini realizovao.

ZBORNIK IX. MUZIKOLOŠKE KONFERENCIJE (editorka Milina Sklabinski)

Zbornik je sažetak svega šta je ponudila IX. konferencija, koja se bavila temom značenja muzičkog i etnološkog istraživanja, kao osnove za šire istraživačke delatnosti, kao i njegove aplikacije na savremene prezentacione forme Slovaka u Vojvodini.

ZBORNIK RADOVA KONFERENCIJE O JURAJU RIBAJU (editor dr. Jaromir Linda)

Povodom 200. godišnjice smrti Juraja Ribaja, ZKVS je 22. februara 2013 u saradnji sa Katedrom slavistike Filološkog fakulteta u Beogradu organizovao Međunarodnu naučnu konferenciju Juraj Ribaj 1812 – 2012 – Život i delo. Nakon dve konferencije, koje su bile organizovane u Slovačkoj 1994. i 2004. godine, konferencija u ZKVS 2013. godine bitno je podstakla promociju lika u dela ove liônosti i kod nas, dajući značaj njegovom delovanju u nekadašnjoj Torži danas u Savinom Selu. Konferencija je donela deset naučnih radova, koji će biti objavljeni uovom zborniku radova. Njegov prireäivač biće dr. Jaromir Linda, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

SLOVACI U VOJVODINI (prof., PhDr. Jan Boćik, DrSc.)

Problematika kulture, načina života i identiteta slovačke manjine u Srbiji

Ciljem projekta je načiniti sveobuhvatnu monografiju o istorijskom i kulturnom razvoju vojvođanskih Slovaka sa naglaskom na njihovo poreklo, migracije, naseljivanje, kulturnu postojanost, kulturne promene i grupne identitete u višeetničkoj i multikulturnoj sredini Vojvodine. O tradicionalnoj kulturi i načinu života Slovaka u Vojvodini su u Srbiji i Slovačkoj republici već bili prikupljeni značajni empirijski i teorijski materijali, koji su suviše atomizovani i neobjedinjeni u naučnoj literaturi i periodičnim izdanjima sa najrazličitijim fokusom. Ne postoji publikacija, koja bi sumarizovala i sintetizovala postojeće znanje, da bi zadovoljavala i ispunjavala aktualne potrebe raznih sektora naučno-kognitivne, kulturno-društvene i političke prakse savremenog društva

Doprinos projekta vidimo u tome, što bi njegov objavljeni rezultat bio prvo sažeto i na interdisciplinarnoj osnovi (etnologija, folkloristika, istoriografija, demografia, lingvistika) koncipirano delo o istorijskom i etnokulturalnom razvoju vojvođanskih Slovaka. Prilikom razvijanja ove problematike istraživači koji će raditi na ovom projektu će analizirati starije i neodržive teorijske pristupe, pretpostavke i zaključke. Istovremeno će primeniti novije i progresivnije koncepte, koje mogu na zadovoljavajući način objasniti probleme kulture, načina života i identiteta vojvođanskih Slovaka. Metodološki centar projekta će biti koncepcija procesualnosti. Odnosno, akcenat je na kontinutiranim i diskontinuiranim trendovima u razvoju vojvođanskih Slovaka, koje su se ispoljavale u odnosima postojanosti i promenama, tradicije i inovacije, primanja i odbijanja, odolevanja i stapanja. Doprinos projekta leži i u širenju baze postojećeg znanja, pogotovo u sektoru bibliografskih popisa, fotografske i grafičke vizualizacije, kao i kod kompletizacije empirijskih materiala razrađene problematike.

U prvoj etapi (2014) se realizacija projekta koncentriše na kompletizaciju postojećih empirijskih znanja u raznim publikovanim izvorima, kao i u dokumentacionim fondovima istraživačkih, arhivnih, muzejskih i drugih institucija i privatnih zbirku. Zbog toga se realizacija projekta koncentriše na istraživačku aktivnost u formi sastavljanja bibliografskih pregleda i popis izvora. Takođe na reprografsku delatnost orientisanu na stvaranje databaze tekstualnih, ikonografskih, arhivskih, trodimenzionalnih i ostalih dokumenata / informacija razrađene problematike. Treba računati i sa kraćim dokumentacionim radom u određenim mestima sa slovačkim stanovništvom.

U prvoj etapi realizacija projekta zahteva 2 – 3 studijske posete od oko deset dana rukovodioca projekta prof. Jana Boćika. Ove posete će biti orientisane na istraživačke i konsultacijske aktivnosti.

U drugoj etapi (2015) će se realizacija projekta orientisati na kompletizaciju empirijske databaze. Ali težište rešenja projekta će se sastojati u procenjivanju i u analitičkom razrađivanju nakupljenih empirijskih materijala. Takođe i u stvaranju tekstualne i ilustracijske komponente objavljenog rezultata / monografije, sa kompatibilnim nazivom, koji nosi i ovaj projekat. I u drugoj etapi realizacija projekta traži jedno, do dva desetodnevna studijska putovanja rukovodioca projekta J. Botika, koje će za cilj imati uređivačke i konsultacijske aktivnosti, povezane sa finalizacijom rukopisa monografije.

U današnje vreme u Srbiji ne postoji diplomirani etnolog, ili sociokulturni antropolog, koji bi se bavio problematikom istraživanja vojvođanskih Slovaka u tolikoj meri, da bi mogao da bude angažovan na realizaciji ovog projekta kao njegov glavni realizator, ili rukovodilac. Odluka da se zainteresuje Jan Boćik za realizaciju ovog projekta je posledica obostranog interesa. Jan Boćik je problematici inostranih, uključujući i vojvođanskih Slovaka posvećen već nekoliko decenija. Rezultati svog dugogodišnjeg istraživačkog zanimanja je objavio u raznim parcialnim studijama, kao i u nekoliko knjiga. Njegova erudovanost, kao i rezultati njegove istraživačke delatnosti možemo smatrati pouzdanom garancijom, da će se realizacijom ovog projekta doći do željenih ciljeva.

BIBLIOGRAFIJA VJERE BENKOVE

Bibliografiju autorke Vjere Benkove je pripremila Boženka Bažik. Opseg skoro tristo strana će predstaviti preko dve hiljade bibliografskih jedinica. Jedinice su podeljene u registre kao napr. pesme, knjige, pripovetke, prilozi u knjigama i listovima, intervija, prevodilački rad, registar knjiga i listova kao i skraćenice i pogovor. Bibliografija Vjere Benkove će biti treće bibliografsko delo, koje će izaći u ediciji Bibliografije i njena prezentacija biće pripremljena u formi književne večeri posvećene 75. životnom jubileju Vjere Benkove.

MONOGRAFIJA JANOŠIK (finansijska pomoć)

2013 godine je selo Janošik proslavilo 190. godišnjicu od dolaska Slovaka u Janošik. Ovom prilikom je pripremljena i monografija obima 500 strana, koja obuhvata naučnu studiju o istoriji ovdašnjeg crkvenog hora, naselja Janošik kao i priloge o  spomenicima kulture i uopšteno o životu u okviru evangeličke crkvene opštine u Janošiku. Autori knjige su Dr. Jan Babjak i Mgr. Slađan Daniel Srdić a uređivački tim čine: Slađan Daniel Srdić, Jan Babjak, Anna Valent, Ivan Listmajer, Evka Hlavati, Ondrej Mega i Jan Gedeljovski. Prilozi su pisani na osnovu činjenica iz istorije stečenih iz orginalnih crkvenih hronika, kao i arhivskih izvora. Ovo delo u sebi sadrži i brojne mape, istorijske dokumente i bogati fotografski prilog. Monografija je pripremljena za štampanje i ZKVS će okviru svojih mogućnosti doprineti njenom kvalitetnom izdanju.

MONOGRAFIJA KISAČ (finansijska pomoć)

Monografija Kisač čeka svoje drugo izdanje već deset godina. Posle dogovora njenih autora da se ovaj projekat finalizuje, od ZKVS je zatraženo da finansijski podrži štampanje ove publikacije. Kisač je jedno od najvećih slovačkih mesta u Vojvodini i kao takav do danas nema obimnu publikaciju u svojim kulturnih tradicijama. ZKVS će okviru svojih mogućnosti doprineti njenom kvalitetnom izdanju.

MONOGRAFIJA SLOVACI U BELOM BLATU 1883-2013 (finansijska pomoć)

Monografiju o selu Belo Blato priprema Adam Jonaš, njegov dugogodišnji hroničar. Za njeno izdavanje je autor dobio finansijsku pomoć iz Ureda za Slovake u inostranstvu, no na predlog Upravnog odbora ZKVS će biti u mogućnosti da finansijski potpomogne ovu publikaciju u cilju dobijanja bitnog dokumentacionog materijala.

SLOVAKINJE – ŽIVOTNE PRIČE SLOVAKINJA U VOJVODINI

U 2003 godini Ženske studije iz Novog Sada pod rukovodstvom profesorke u penziji Svenke Savić sprovele su istraživanje pod nazivom Životne priče Slovakinja u Vojvodini. Publikacija je pripremljena metodom Oral history i sadrži ispovesti Slovakinja o svom životu. Ova, kao i knjige o ženama drugih nacionalnosti je postala omiljeno čitanje, no njen mali tiraž je podstakao Ženske studije, da se knjiga objavi ponovo. Na predlog prof. Jarmile Hodolič, suosnivača izdanja, drugo, dopunjeno izdanje će sadržati ispovesti i drugih žena Slovakinja. ZKVS će dobiti mogućnost da bude njen suizdavač i istovremeno će na ovaj način doprineti očuvanju svedočanstava o životima slovačkih žena u Srbiji.

MONOGRAFIJA DELA MARIJE GAŠKO

Na inicijativu slikarke Marije Gaško iz Kisača, koja je u ZKVS u 2013 godini izložila svoje uljane slike, ZKVS u svoj plan za 2014 godinu svrstava monografiju dela ove akademske slikarke. Monografija bi trebalo da sadrži tekstove likovnih kritičara Savu Stepanova i Vladimira Valenćika i odabrane fotografije dela iz celog njenog stvaralačkog perioda, računajući i najnovija dela. Osim uljanih slika bi se tu trebali nalaziti i akvareli kao i manje poznata, odnosno do sad nedovoljno promovisana dela. Projekat podrazumeva kompletizaciju fotografija Marije Gaško, definisanje koncepta publikacije i kvalitetan dizajn i štampu.

SLOVACI U SRBIJI SA ASPEKTA KULTURE – SRPSKO IZDANJE

Na osnovu razgovora sa Pokrajinskim sekretarijatom za kulturu i informisanje, koji se pozitivno izjasnio o kapitalnom izdanju ZKVS Slovaci u Srbiji sa aspekta kulture, bilo je predloženo da publikacija u određenom tiražu izađe i na srpskom jeziku. U 2014 godini ćemo angažovati prevodioce, da bi preveli ovu publikaciju i pripremili je za štampu.

Program: Konferencije i savetovanja

X. muzikološka konferencija

ZKVS će organizovati X. susret muzičkih stručnjaka i muzikologa, koji će se nositi u duhu teme Slovačka muzika u Vojvodini. Ovaj jubilej – prvih deset godina delovanja, želimo da proslavimo na odgovarajući način i pozvati brojne goste – značajne ličnosti koje deluju u muzičkoj nauci, muzikologiji, etnomuzikologiji, muzičkoj pedagogiji i drugim naučnim oblastima sa institucija iz Slovačke republike, okolnih država i iz Srbije, takođe i organizovati koncert ozbiljne muzike u čast slovačkih kompozitora sa Donje zemlje, kao i iz Slovačke i izdati zbornik sa konferencije. Konferenciji će prisustvovati veliki broj muzičkih eksperata, kojih stručne diskusije na relevantne teme će rezultirati iz direktne problematike, koju nalazimo u praksi i verujemo da će pronaći rešenja kako ovu problematiku rešiti na što bolji način.

ZKVS će učestvovati i u organizaciji drugih konferencija, kojih sadržaj odgovara ciljevima naše ustanove.

Program 7: Kreativnost u službi razvoja slovačke kulture

ZKVS je član Kreativnog klastera Vojvodine i u tom smislu aktivno sarađuje sa ostalim članovima, koje klaster okuplja. Kao i prošle godine, ZKVS će koristiti potencijal ove kulturne infrastrukture i tako će informisati širu javnost o kulturi ovdašnjih Slovaka na razne, pre svega kreativne načine. ZKVS će učestvovati na stručnim predavanjima i skupovima, na kojima se promovišu savremeni trendovi u ovoj oblasti, a time će se približiti programima Kreativne Europe. Osim toga, ZKVS će nastaviti sa pripremom programa koje se tiču fotokonkursa na temu Najkreativnije fotografije slovačke kulture u Vojvodini a pripremiće i javno ocenjivanje prošlogodišnjeg konkursa.

ZKVS je takođe postao partner pri realizaciji novih emisija sa Radiom Vojvodine pod nazivom Portreti značajnih ličnosti slovačke vojvođanske kulture. Radi se o novom ciklusu radio-emisija koji se sastoji iz dvanaest dela, odnosno dvanaest emisija koje su posvećene značajnim ličnostima, koje su na neki način doprinele opštem razvoju kulture, nauke, prosvete, crkve, privrede vojvođanskih Slovaka, kao i svih ostalih naroda u Vojvodini. Svaki mesec ćemo predstaviti neke od naših najznačajnijih ličnosti, učitelja, sveštenika, pisaca, slikara, odnosno ličnosti iz svih oblasti kulturnog života vojvođanskih Slovaka. Život i delo ovih ličnosti ćemo slušaocima približiti kroz razne vidove ilustracija njihovog dela. U svakoj emisiji će ličnost predstavili i gost – stručnjak iz date oblasti. Autorka ovih emisija je saradnica ZKVS Anna Margareta Valent.

INFORMACIONO-DOKUMENTACIONO I KOMUNIKACIONO ODELJENJE (INDOK)

Informaciono-dokumentaciono odeljenje i odeljenje komunikacije sarađuje sa mesnim samoupravama i ustanovama kulture, s naučnim ustanovama i udruženjima građana u oblasti kulture, kao i sa pojedincima u zemlji i inostranstvu; istražuje njihov kulturni razvoj, posebno razvoj kulturnih ustanova u AP Vojvodini i skladišti dokumentacioni materijal iz svih oblasti života, kulture i umetnosti vojvođanskih Slovaka, klasičnim načinom i elektronski, digitalizacijom.

Objavljuje knjige, brošure, časopise, novine, kompakt diskove i druge publikacije. Prati aktuelno stanje u svim oblastima kulture i umetnosti, naročito s aspekta primene zakona i zakonskih propisa, finansijske politike, menadžmenta i turizma u kulturi i sl. Uspostavlja saradnju sa sličnim istraživačkim, obrazovnim, informacionim i dokumentacionim centrima u zemlji i inostranstvu, pogotovo sa ustanovama Slovačke Republike i susednih zemalja.

Uređuje elektronski arhiv i bazu podataka ustanova u oblasti kulture i umetnosti, kulturnih programa, festivala, smotri i memorijala, kulturno-umetničkih društava i udruženja, nagrada, bibliografskih podataka koji se odnose na eminentne stručnjake u pojedinim oblastima kulture i umetnosti, izdavačkih preduzeća i biblioteka, snimanja, distribucije i projektovanja umetničkih i dokumentarnih filmova i njihovog presnimavanja na video kasete, profesionalnih i amaterskih pozorišta, muzičkih ansambala i orkestara, galerija, likovnog stvaralaštva i izložbi, umetničkih kolonija, nepokretnih kulturnih dobara i njihovog

Program 8: Kultura vojvođanskih Slovaka ONLINE

Portal kulture vojvođanskih Slovaka se nalazi na adresi www.slovackizavod.org.rs. Od 2009 godine, od kada je osnovan, postao je često posećivan i ozbiljan partner ostalih medija – interneta, štampanih medija, televizije i radija. Portal se sadržajno razvija i osnova ovog razvoja je svakodnevni rad ZKVS na njegovom vizuelnom i opštem sadržaju. Od januara do decembra 2013 godine, portal je posetilo nešto više od 100 000 posetilaca.

Planiramo da i u 2014 godini na portalu ponudimo preko 200 izveštaja, fotogalerija i stručnih priloga, da u rubrici Iz mog ugla objavljujemo recenzije i istraživanja, da podstičemo pisanje novih tekstove o raznim temama iz kulture vojvođanskih Slovaka, o artefaktima materijalne i nematerijalne kulturne baštine kao i razne druge sadržaje koji se tiču produktivne i stalno aktivne slovačke vojvođanske kulture. Sadržaje prevodimo na srpski jezik a delimično i na engleski jezik.

Program 9: Elektronska baza podataka kulture vojvođanskih Slovaka

Elektronska baza podataka slovačke vojvođanske kulture, koju je ZKVS počeo graditi 2010 godine je jedinstveno mesto, na kojem se nalaze elektronska svedočanstva o kulturnoj baštini i savremenoj kulturnoj produkciji vojvođanskih Slovaka. I u 201.4 godini planiramo da je proširujemo raznim fotografijama, skeniranim materijalom, kao i muzičkim i video sadržajima. U našem planu je i ubuduće digitalizacija materijala koji se nalaze u crkvenim arhivima, koje bismo u ovoj godini želeli barem delimično pregledati i skenirati. Planiramo saradnju sa Centralnim arhivom u Staroj Pazovi, koji je pravi trebnik značajnih dokaza prošlih vremena.

U saradnji sa Katedrom slovakistike Filozofskog fakulteta UNS planiramo da finansijski potpomognemo digitalizaciju tekstova, koji su snimljeni za potrebe istraživanja ovdašnjih slovačkih dijalekata, kojima se posvetio Dr. Danijel Dudok. Ovaj projekat pod nazivom Evidencija slovačkih dijalekatskih tekstova mesta u Vojvodini i Hrvatskoj na kasetama i magnetofonskim trakama će nam omogućiti da arhiviramo dijalekatski materijal, koji se u okviru Dijalektologije i pod rukovodstvom prof. D. Dudoka prikupljao po našim selima i zapisivao na kasete i magnetofonske trake tokom nekoliko decenija. ZKVS ima listu ovih tekstova, koje je potrebno što pre digitalizovati, jer snimci gube na kvalitetu a zbog brzog razvoja tehnologije su po prirodi stvari ugroženi.

MEĐUNARODNA SARADNJA

U skladu sa Statutom ZKVS, Zavod razvija međunarodnu saradnju u oblasti nauke, kulture i umetnosti vojvođanskih Slovaka sa ciljem unapređivanja i razvijanja međunarodne kulturne saradnje slovačke nacionalne manjine u Vojvodini sa matičnom zemljom, sa susednim zemljama i regionima i sa drugim zemljama u Evropi i svetu, i to razmenom gostovanja pozorišnih, muzičkih i folklornih ansambala, izložbi likovnih radova i muzejskih zbirki, razmenom stručnjaka, stvaralaca i umetnika, razmenom knjiga, časopisa, kompakt diskova i drugih publikacija, organizovanjem naučnih i stručnih simpozijuma, skupova i seminara u oblasti kulture i umetnosti i sl. Zavod će na pripremi projekata iz oblasti kulture i umetnosti sarađivati i sa međunarodnim organizacijama.

Program 10: Prezentacija slovačke vojvođanske kulture u inostranstvu

Kao i tokom proteklih godina, inostrane aktivnosti su zasnovane najpre na uzajamnoj i svrsishodnoj saradnji ZKVS sa kulturnim i naučnim institucijama i ustanovama u Slovačkoj republici. Na poziv mnogih instanci planiramo da reagujemo pozitivno i u okviru mogućnosti da predstavimo naš rad i planove, kao i rezultate dosadašnjeg rada.

Na poziv Instituta slavistike Bečkog univerziteta, direktorka ZKVS Milina Sklabinski zajedno sa lektorom slovačkog jezika prof. Jurajom Glovnjom predstaviće studentima slovakistike i slavistike publikaciju Slovaci u Srbiji sa aspekta kulture. Ovo predavanje će biti u maju 2014 godine.

ZKVS će i ubuduće unapređivati odnose između Slovaka sa Donje zemlje, odnosno iz Mađarske, Rumunije i Hrvatske. Uzajamno konkurisanje sa projektima kod Kancelarije za Slovake u inostranstvu i njihova realizacija je dobar način da se ovakva saradnja ojača. Potrebno je pronalaziti mogućnosti za kvalitetnu i svrsishodnu saradnju i sa Slovacima u Evropi i šire.

III TROŠKOVI U VEZI SA RADOM U ZKVS U 2014. GODINI

 • Naknada za rad se određuje u skladu sa Odlukom o koeficijentima koji se primenjuju pri obračunavanju i isplati plata zaposlenima u javnim službama (Službeni glasnik RS, broj 25/2010) na osnovu ispunjavanja osnovnih traženih uslova, kao i na osnovu učinka u svakodnevnoj praksi. Planom se predviđa plaćanje tri stalno zaposlena radnika koji su u stalnom radnom odnosu u ZKVS.

 • Naknada za rad članova Nadzornog odbora i Upravnog odbora određena je Odlukom AP Vojvodine.

 • Za nesmetano poslovanje u ZKVS potrebno je planirati sredstva za tekuće troškove (iznajmljivanje prostorija od JP Poslovni prostor, grejanje, telefon, internet, električna energija i sl.), osiguranje u DDOR-u, redovne popravke, materijalne troškove koji su u vezi sa papirom i drugim potrošnim materijalom. Takođe, treba redovno isplaćivati računovodstvene i pravne službe.

U prilogu je detaljni finansijski plan koji prati Plan i program rada ZKVS za period januar – decembar 2014.

Milina Sklabinski

direktorka

Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka

U Novom Sadu, 08. januara 2014