Plán a program práce Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na obdobie január – december 2014

PLÁN A PROGRAM PRÁCE

ÚSTAVU PRE KULTÚRU VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV

NA OBDOBIE JANUÁR – DECEMBER 2014

Obsah

ÚVOD

ODDELENIE PRE KULTÚRNO-UMELECKÉ PODUJATIA, ODBORNÉ ZDOKONAĽOVANIE A VZDELÁVANIE V OBLASTI KULTÚRY A UMENIA SLOVÁKOV VO VOJVODINE

Program 1: Zveľaďovanie festivalov celomenšinového rázu

Program 2: Rozvoj kultúrnej produkcie v menších prostrediach

Program 3: Kultúra pamätania – pripomínanie a oslava výročí a jubileí

Program 4: Programy odborného zdokonaľovania a vzdelávania v oblasti kultúry a umenia

ROZVOJOVO-VÝSKUMNÉ ODDELENIE

Program 5: Vydavateľská činnosť ÚKVS

Program 6: Konferencie a snemovania

Program 7: Kreativita v službe rozvoja slovenskej kultúry

INFORMAČNO-DOKUMENTAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ ODDELENIE (INDOK)

Program 8: Kultúra vojvodinských Slovákov ON LINE

Program 9: Databáza kultúry vojvodinských Slovákov

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Program 10: Prezentácia slovenskej vojvodinskej kultúry v zahraničí

ÚVOD

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov v roku 2014 plánuje realizáciu programov a projektov zameraných na zachovávanie a zveľaďovanie hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva, ako aj na podporu rozvoja súčasných foriem kultúrnej tvorby Slovákov v Srbsku. V súlade s kompetenciami vyplývajúcimi zo štatútu, ako aj v súlade s rozhodnutiami, ktoré vyniesol náš zakladateľ, ÚKVS tieto plány mieni realizovať prostredníctvom permanentnej informačno-dokumentačnej, rozvojovo-výskumnej, prezentačnej a edukačnej činnosti. Plán a program práce sa vcelku odvoláva na finančný plán, ktorý s ním súvisí, a obsahuje popis programovej činnosti, ako aj popis bežnej činnosti v ÚKVS.

Plán a program práce ÚKVS na rok 2014 vyplýva zo schváleného strednodobého plánu činnosti ÚKVS na obdobie 2012 – 2016, ktorý bol prijatý správnou radou ÚKVS, NRSNM a vládou AP Vojvodiny pri schvaľovaní a vymenovaní riaditeľa ÚKVS na obdobie 2012 – 2016. Popis programovej činnosti tak ako aj v minulom roku predkladáme ako rad programov a podprogramov, v ktorých definujeme ciele, zámery a konkrétne výstupy. Zároveň je programová činnosť vyjadrená opisom cieľov, ku ktorým by v tomto roku ÚKVS mal spieť svojou činnosťou.

Popis nákladov na bežnú činnosť zahŕňa všeobecné údaje o ustanovizni, jej organizačnej a personálnej štruktúre. Náklady na bežnú činnosť, ktoré predpokladajú úhrady pre zamestnancov, materiálne trovy, základné potreby a bežné opravy a údržbu, môžu dosahovať najviac 50 % z celkovej sumy určenej na činnosť ÚKVS z rozpočtu AP Vojvodiny.

Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie a kultúru rozhodol, že ÚKVS v roku 2014 bude nakladať s rovnakou sumou ako v predchádzajúcich rokoch, a to je 10 000 000,00 dinárov.

I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE O ÚKVS

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov bol založený v roku 2008 Zhromaždením AP Vojvodiny a Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny s cieľom zachovávať, zveľaďovať a rozvíjať kultúru vojvodinských Slovákov. ÚKVS oficiálne začal svoju činnosť 18. januára 2009, v deň svojho ustanovenia Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny.

Ústav sa zaoberá činnosťami, ktoré zahŕňajú promovanie, podnecovanie, chránenie, rozvíjanie a organizovanie: kultúry, vedy a jazyka slovenskej národnostnej menšiny v AP Vojvodine, vrcholnej tvorby slovenskej národnostnej menšiny v AP Vojvodine, multikulturálnosti a interkulturálnosti na území Vojvodiny, spolupráce s ustanovizňami a organizáciami pre kultúru, vedu a umenie v Republike Srbsko, stykov a spolupráce ustanovizní pre kultúru, organizácií a jednotlivcov v AP Vojvodine s medzinárodnými ustanovizňami a organizáciami, promócie rovnosti štátnych, súkromných a občianskych iniciatív v oblasti kultúry a umenia, normatívnej činnosti v oblasti kultúry a umenia a zlaďovanie s európskymi štandardmi, trhovej orientácie s cieľom zlepšiť podmienky pre prácu a činnosť kultúrnych subjektov, amaterizmu v slovenskej národnostnej menšine, umeleckej tvorby mladých talentov, odborného zdokonaľovania a vzdelávania, organizovanie seminárov, dielní, kempov, rozvoja turistiky v kultúre a informačno-dokumentačnej činnosti v oblasti kultúry a umenia.

V ústave sa pracuje v oddeleniach ako základných častiach pracovného procesu, ktorý v ňom prebieha. Existuje: rozvojovo-výskumné oddelenie, informačno-dokumentačné a komunikačné oddelenie (INDOK) a oddelenie pre kultúrno-umelecké podujatia, odborné zdokonaľovanie a vzdelávanie v oblasti kultúry a umenia slovenského národného spoločenstva v AP Vojvodine. Pracovné oddelenia v rámci ústavu pri realizácii svojich programov práce navzájom spolupracujú.

II. PROGRAMOVÁ ČINNOSŤ V ROKU 2013

ODDELENIE PRE KULTÚRNO-UMELECKÉ PORIADANIA, ODBORNÉ ZDOKONAĽOVANIE A VZDELÁVANIE V OBLASTI KULTÚRY A UMENIA SLOVÁKOV VO VOJVODINE

Oddelenie pre kultúrno-umelecké programy, odborné zdokonaľovanie a vzdelávanie v oblasti kultúry a umenia podporuje, koordinuje a realizuje programy a aktivity najdôležitejších programov, ktoré prispievajú k rozvoju kultúry a umenia vojvodinských Slovákov za spolupráce s predstaviteľmi obcí, národnostnej rady a Výkonnej rady APV, pripravuje akty o organizovaní kultúrno-umeleckých programov, festivalov a prehliadok, ich kalendáre a programy, i kalendáre jubileí, ako i finančné plány na uskutočnenie programov a pod.

V rámci svojho výstavného priestoru a za spolupráce s inými kultúrnymi ustanovizňami a združeniami občanov v oblasti kultúry ústav organizuje výstavy a aukcie obrazov, programy a prezentáciu všetkých foriem umeleckej tvorby.

Program 1: Zveľaďovanie festivalov celomenšinového rázu

Na podklade rozhodnutia 6. zasadnutia NRSNM zo dňa 24. júna 2011 o festivaloch celomenšinového významu, ako aj v súlade s rozhodnutím NRSNM zo dňa 4. marca 2013 o poverení Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov organizačným zabezpečením podujatí osobitného významu, ÚKVS aj v roku 2014 plánuje v značnej miere podporiť organizáciu a realizáciu týchto festivalov:

 • 21. prehliadky detskej divadelnej tvorivosti – 3xĎ

 • 45. prehliadky slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby – Divadelný vavrín

 • 21. detského folklórneho festivalu Zlatá brána

 • 44. folklórneho festivalu Tancuj, tancuj

 • 49. festivalu autentickej slovenskej piesne Stretnutie v pivnickom poli

 • 34. festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč

 • 16. festivalu populárnej hudby pre deti Letí pieseň, letí

Aj keď existovala intencia zmluvne zaviazať spoluorganizátorov festivalov a jasne tým určiť práva a povinnosti pri ich organizácii a realizácii, prax ukázala, že nie všetci organizátori a lokálne samosprávy, na ktorých území sa festivaly konajú, preukázali záujem o taký spôsob upravenia spolupráce, respektíve nie všetci rešpektovali podpísané zmluvy.

Ako to vykazuje výročná správa, napriek tomu, že v prípade niektorých festivalov zmluva nebola podpísaná, dané festivaly užívali podporu tak NRSNM, ako aj ÚKVS. Inými slovami tým, že boli vyhlásené za podujatia osobitného významu pre Slovákov v Srbsku, získali nemalé finančné prostriedky z rôznych zdrojov. Mechanizmy spravovania zdrojov neboli celkom ujasnené a práve preto je potrebné v roku 2014 niektoré zmluvy revidovať a jasnejšie definovať sankcie za ich neuplatňovanie. Tam, kde zmluvy ešte neboli podpísané a neexistuje ani záujem to urobiť, potrebné je prehodnotiť spôsob podpory v tomto roku.

V situácii, keď sú finančné prostriedky pre oblasť kulúry obmedzené a keď sú úlohy v záujme zachovania, zveľadenia a rozvoja slovenskej kultúry navrstvené a v každom zmysle náročné, potrebné je opatrne pristupovať aj k organizácii celomenšinových festivalov osobitného významu. V tom zmysle rozpočty festivalov musia byť lepšie kontrolované a musí byť garantovaná istota, že sa vynaložené prostriedky míňajú účelovo a nanajvýš transparentne. Tak by nedošlo napr. k predčasnému dohováraniu sa o zabezpečení služieb za nevýhodných podmienok, k vyplácaniu spolupracovníkov bez zmlúv, nemuseli by sa ospravedlňovať prostriedky strovené na sprievodné podujatia, na organizáciu ktorých vôbec neboli schválené a pod.

ÚKVS nemôže vziať na seba úlohu vyšetrovateľa a ani prebrať zodpovednosť za to, čo robia spoluorganizátori festivalov, avšak môže a musí poukázať na to, čo brzdí potenciálny rozvoj a zveľadenie našich festivalov a zároveň, ako to výskumy verejnej mienky ukazujú – i na to, čo negatívne hodnotí verejnosť. V tom zmysle ÚKVS plánuje realizáciu uvedených festivalov podporiť iba po vypracovaní nových pravidiel a revidovaní zmlúv o ich spoluorganizáciii podpísaní ďalších.

Program 2: Rozvoj kultúrnej produkcie v menších prostrediach

S cieľom oživiť a rozhýbať kultúrnu produkciu v prostrediach, kde ona neexistuje alebo stagnuje, ÚKVS mieni zabezpečiť hmotnú a logistickú podporu na programy, ktoré v teréne zabezpečia odborníci. I keď termín kultúrna produkcia zastrešuje široké pole umenia a kultúry, v prostrediach bez organizovanej slovenskej kultúry sa ako primárna vidí potreba pracovať s deťmi na zachovaní kultúrneho dedičstva a kultúrnych tradícii daného kraja. Podpora je organizovaná tak, že sa podobne ako aj v roku 2013 vypíše výzva pre umeleckých vedúcich a potom sa za pomoci odborníkov v ÚKVS prijaté prihlášky prehodnotia a prispôsobia tak, aby sa kultúrna produkcia v danom prostredí zviditeľnila. Sústavnou podporou menších prostredí chceme podnietiť záujem domáceho obyvateľstva o slovenskú kultúru a zároveň prostredníctvom vyslaných odborníkov realizovať permanentný výskum a dokumentáciu materiálu v teréne. V tom zmysle osobitne budú vysoko hodnotené také prihlášky, ktoré v sebe zahŕňajú aj konkrétne obyčaje, zvyky či tradíciu prostredia a ich adaptáciu pre verejné predvedenie na niektorom z našich celomenšinových festivalov.

Program 3: Kultúra pamätania – pripomínanie a oslavy výročí a jubileí

Vzhľadom na rôznorodosť obsahov slovenskej vojvodinskej kultúry, jedným z parametrov pri zaraďovní kultúrnych obsahov do programov sú aj výročia alebo jubileá, ktoré si pripomíname, keď ide o jednotlivcov, ustanovizne alebo udalosti. Rok 2014 je tiež bohatý na také udalosti, a preto mnohé z programov budú ladené tak, aby ich jubileá boli vhodnými formami zviditeľnené a následne intenzívnejšie propagované v súvislosti s daným kultúrnym javom.

Keď ide o výstavnú činnosť v ÚKVS, tá sa v relatívne krátkom časovom úseku profilovala tak, že tu poriadame výstavy inšpirované jubileom našich vojvodinských umelcov, občasne privítame aj výstavy zo Slovenska. V tom zmysle ÚKVS plánuje realizovať nasledovné výstavy:

 • výstavu diel Martina Jonáša pri príležitosti nedožitých 90. narodenín, v spolupráci s Galériou insitného umenia v Kovačici, kurátorka Mária Raspírová (27. marca 2014)

Martin Jonáš patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti svetového insitného umenia. Narodený je 9. mája 1924 v Kovačici, kde zakončil základnú školu a kde zostal celého života žiť a pracovať, hlavne ako roľník a umelec. Bol vedúcou osobnosťou kovačickej insitnej enklávy a jeden zo zakladateľov Galérie insitného umenia v Kovačici. Začal maľovať ako dvadsaťjedenročný a prvýkrát vystrel svoje plátno na výstave v Kovačici. Pokračoval v bohatej a aktívnej umeleckej práci počas celého života, účinkoval vo vyše 450 samostatných a kolektívnych výstav. Je laureátom vysokých medzinárodných umeleckých ocenení a prijal kľúče niekoľkých európskych miest. Spolu so Salvadorom Dalím a Renatom Guttusom v roku 1978 získal zlatú medailu na veľkej medzinárodnej výstave v Taliansku.

 • výstavu diel Ivana Križana pri príležitosti životného jubilea počas Slovenských národných slávností (31. júla 2014)

V rámci sprievodných podujatí, ktoré ÚKVS už rad rokov realizuje počas Slovenských národných slávností, usporiadame samostatnú výstavu tohtoročného jubilanta Ivana Križana. Týmto spôsobom sme už predstavili dielo Jaroslava Šimoviča, Milana Súdiho, Márie Gaškovej a tak sme oslavný duch SNS, nášho celomenšinového sviatku, preniesli aj do Nového Sadu. Výstavy ÚKVS počas SNS vzbudzujú záujem tunajších percipientov a zaznamenávajú vysokú účasť ctiteľov tohto umenia.

 • dokumentárnu výstavu stavieb k výročiu Milana Michala Harminca – 145 rokov od narodenia, autorka výstavy Jana Pohaničová

V októbri 2014 si pripomenieme 145. výročie narodenia Milana Michala Harminca. Narodil sa v Kulpíne (Srbsko) a jeho počiatočná fáza tvorby je spojená s Budapešťou, kde si v roku 1897 založil vlastnú kanceláriu (výstava bude inštalovaná aj v miestnostiach Slov. inštitútu v Budapešti) a pod jej hlavičkou tvoril na území vtedajšieho Rakúsko-Uhorska až do r. 1916, keď sa definitívne presťahoval na Slovensko. Jeho tvorba zahŕňa takmer 300 stavieb na území dnešného Srbska, Maďarska (najmä Budapešť), Rumunska, Ukrajiny, predovšetkým však na Slovensku. Výstava bude pozostávať z cca 30 postrov (SJ/AJ), ktoré návštevníkom sprítomnia život a kľúčové diela M. Harminca. Budú ju sprevádzať aj modely stavieb a tiež 3D vizualizácia jednotlivých objektov. Výstava bude prepojená s odbornou prednáškou doc., Ing. arch. Jany Pohaničovej, PhD., pôsobiacej v Ústave dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok, Fakulta architektúry STU v Bratislave, ktorá je aj autorkou výstavy.

V prípade že sa nám v spolupráci so Slovenským národným múzeom z Martina podarí zadovážiť diela Anny Pixiadesovej, usporiadame ďalšiu výstavu pri príležitosti jej nedožitých 90. narodenín. Ak to však nebude možné, budeme hľadať iné spôsoby ako prezentovať jej dielo tunajšej verejnosti.

V súlade s možnosťamiusporiadame v ÚKVS tematické večierky pri príležitosti výročí týchto osobností:

 • životné jubileum Pavla Mučajiho, 85 rokov života,

 • životné jubileá – 80 rokov života Dr. Márie Myjavcovej a Jána Struhára,

 • životné jubileá – 70 rokov života Dr. Michala Harpáňa, Víťazoslava Hronca a Fedora Popova

 • 200 rokov od narodenia Dr. Janka Šafárika /1814 – 1876/

 • 130 rokov od narodenia Vladimíra Hurbana Vladimírova / 1884 – 1950/

 • nedožité 90. narodeniny Alexandra Kelemena / 1924 – 2012/

V súlade s možnosťami prispieme s príležitostným programom v prípade zaznamenávania výročí:

 • 100 rokov divadelníctva v Kovačici /22. 2. 1914 sa v Kovačici hralo prvé divadelné predstavenie po slovensky/

 • 200 rokov organizovaného príchodu Slovákov do Silbaša

 • 120 rokov príchodu Slovákov do Višnjićeva

 • 80 rokov od založenia kultúrno-osvetového spolku Šafárik v Dobanovciach

 • 30 rokov KUS Mladosť z Lugu

 • 25 rokov Galérie Zuzky Medveďovej

 • 20 rokov DIDA

 • V ústrety 50. výročiu festivalu Stretnutie v pivnickom poli zúčastníme sa na príprave hudobného CD výberom nahrávok z doterajších ročníkov festivalu z fonotéky RTV a v spolupráci so Slovenskou redakciou Rádia Vojvodiny.

Program 4: Programy odborného zdokonaľovania a vzdelávania v oblasti kultúry a umenia

ÚKVS koncom roka 2012 začal proces definovania strategického rozvoja kultúry vojvodinských Slovákov, ktorý vyústil do dokumentu pod názvom Krok vpred – Analýza súčasného stavu kultúry vojvodinských Slovákov a projektovanie jej rozvoja. Tento text bol ponúknutý na posúdenie Výboru pre kultúru NRSNM, zatiaľ však nebol hodnotený. S cieľom získať kvalitné, odborné, hodnoverné a overené údaje o každej z oblastí, ktoré sme v dokumente predstavili, ÚKVS usporiada verejnú rozpravu, aby s odborníkmi prediskutoval vízie v každej oblasti kultúry, ale i nástroje, pomocou ktorých tieto vízie bude možné uskutočniť.

ROZVOJOVO-VÝSKUMNÉ ODDELENIE

Rozvojovo-výskumné oddelenie sa venuje vedeckým a odborným výskumom menšinového života, kultúry a umenia slovenského národného spoločenstva v AP Vojvodine, skúma a analyzuje sieť kultúrnych ustanovizní, organizácií a združení vojvodinských Slovákov a ich potreby a fungovanie; skúma normatívnu činnosť v menšinovej kultúre; vedie finančnú politiku a ekonomiku kultúry a zabezpečuje i zdroje financovania (rozpočtové financovanie, donácie, sponzorovanie a pod.).

Rozvojovo-výskumné oddelenie vypracúva projekty pre úžitkové a rozvojové výskumy v kultúre a umení – všeobecné štúdie a analýzy, sleduje problémy pri uplatňovaní zákonov a sprievodných predpisov, ako i účinok ich uplatňovania v oblasti kultúry; vypracúva plány a projekty ďalšieho rozvoja kultúry; navrhuje kultúrne modely pre proces tranzície v tejto oblasti; navrhuje finančné inštrumenty a štandardy v jednotlivých kultúrnych a umeleckých činnostiach ako formy decentralizácie v oblasti kultúry. Rozvojovo-výskumné oddelenie sa zaoberá i vzdelávaním a doškoľovaním pracovníkov v jednotlivých oblastiach kultúry a umenia, ako i organizáciou vedeckých a odborných zhromaždení, sympózií, porád, seminárov, okrúhlych stolov, tribún a pod.

Program 5: Vydavateľská činnosť ÚKVS

V rámci vydavateľskej činnosti ÚKVS mieni v roku 2014 pripraviť tieto vydania:

 • ROČENKA ÚKVS MAJÁK(kolektív autorov)

Ide o svojráznu výročnú správu ÚKVS, spracovanú dvojjazyčne, ilustrovanú fotografiami a upravenú moderným dizajnom. Obsahovo je rozdelená do základných rubrík, ktoré sú zároveň oblasťami pôsobenia ÚKVS: Informačno-dokumentačná a komunikačná činnosť (INDOK), Rozvojovo-výskumná činnosť, Prezentácia kultúry Slovákov v Srbsku a Medzinárodná spolupráca v ÚKVS. Zároveň obsahuje adresár slovenskej kultúry a iné osožné obsahy. Ročenka má cca 100 strán, tlačí sa v plnom kolóre, vychádza v náklade 200 ks a je nepredajná. Cieľom vydávania ročného periodika Maják je zhrnúť všetky aktivity, ktoré ÚKVS v predchádzajúcom roku realizoval, a predstaviť ich verejnosti prostredníctvom pútavých fotografií a textov.

 • ZBORNÍK IX. MUZIKOLOGICKEJ KONFERENCIE (editorka Milina Sklabinská)

Zborník je zhrnutím toho, čo nám priniesla v poradí IX. konferencia, ktorá sa zaoberala významom hudobného a etnologického výskumu, ktorý je základom tak širšej bádateľskej činnosti, ako aj jeho aplikácie na súčasné prezentačné formy.

 • ZBORNÍK PRÁC KONFERENCIE VENOVANEJ JURAJOVI RYBAYOVI (editor dr Jaromír Linda)

Pri príležitosti 200. výročia úmrtia Juraja Ribaya ÚKVS spolu s Katedrou slavistiky Filologickej fakulty v Belehrade usporiadal dňa 22. februára 2013 Medzinárodnú vedeckú konferenciu Juraj Ribay 1812 – 2012 – Život a dielo a stretnutie pri príležitosti 200. výročia úmrtia Juraja Ribaya. Po dvoch konferenciách konaných na Slovensku v rokoch 1994 a 2004 sa podarilo pripomenúť a nanovo interpretovať život a dielo Juraja Ribaya, a predovšetkým obdobie spojené s jeho pôsobením v Torži. Konferencia priniesla zo desať odborných príspevkov, ktoré budú zverejnené v zborníku prác. Editorom zborníka je dr. Jaromír Linda.

 • SLOVÁCI VO VOJVODINE (prof., PhDr. Ján Botík, DrSc.)

K problematike kultúry, spôsobu života a identity slovenskej minority v Srbsku

Cieľom projektu je vytvoriť súhrnný obraz/monografiu o historickom a kultúrnom vývine vojvodinských Slovákov s dôrazom na ich pôvod, migračné pohyby, osídľovacie procesy, kultúrne pretrvávanie, kultúrne zmeny a skupinové identity vo viacetnickom a multikulturálnom prostredí Vojvodiny. O tradičnej kultúre a spôsobe života Slovákov vo Vojvodine bol už v Srbskej republike aj na Slovensku zhromaždený značný potenciál empirických a teoretických poznatkov. Sú však príliš atomizované a rozptýlené v odbornej literatúre a periodickej tlači najrozličnejšieho zamerania. Nemáme publikáciu, ktorá by sumarizovala a syntetizovala existujúce poznatky, aby mohla saturovať/uspokojovať aktuálne potreby rôznych úsekov vedecko-poznávacej, kultúrno-spoločenskej a politickej praxe súčasnej spoločnosti.

Prínos projektu treba vidieť v tom, že jeho publikačný výstup bude prvým súhrnným a na interdisciplinárnom základe (etnológia, folkloristika, historiografia, demografia, jazykoveda, umenovedné poznatky) koncipovaným dielom o historickom a etnokultúrnom vývine vojvodinských Slovákov. Pri rozpracovávaní tejto problematiky riešitelia projektu prehodnotia staršie a neudržateľné teoretické prístupy, hypotézy a závery. A zároveň uplatnia novšie a progresívnejšie koncepty, ktoré môžu uspokojivejšie vysvetliť novonastolené problémy kultúry, spôsobu života a identity vojvodinských Slovákov. Metodologickým ťažiskom projektu bude koncept procesuálnosti. Čiže dôraz na kontinuitné a diskontinuitné trendy vo vývine vojvodinských Slovákov, ktoré sa prejavovali vo vzťahoch pretrvávania a zmeny, tradície a inovácie, prijímania a odmietania, odolávania a splývania. Prínos projektu spočíva aj v rozšírení databázy existujúcich poznatkov, hlavne na úseku bibliografických súpisov, fotografickej a grafickej vizualizácie, ako aj pri kompletizácii empirických materiálov rozpracovávanej problematiky.

V prvej etape (2014) sa realizácia projektu skoncentruje na kompletizáciu existujúcich empirických poznatkov v rôznych publikovaných prameňoch, ako aj v dokumentačných fondoch výskumných, archívnych, múzejných a ďalších inštitúcií a v súkromných zbierkach. Preto sa realizácia projektu sústredí na rešeršnú činnosť v podobe zostavovania bibliografických prehľadov a súpisov prameňov. Taktiež na excerpčnú a reprografickú činnosť zameranú na vytváranie databázy textových, ikonografických, archívnych, trojrozmerných a ďalších dokladov/informácií k rozpracovávanej problematike. Počítať treba aj s krátkodobou dokumentačnou prácou vo vytypovaných lokalitách so slovenským obyvateľstvom.

V prvej etape si realizácia projektu vyžiada 2 – 3 desaťdňové študijné cesty do Srbskej republiky vedúceho projektu Jána Botíka, ktorý je občanom Slovenskej republiky, zamerané na výskumné a konzultačné aktivity. V druhej etape (2015) sa realizácia projektu sústredí na dokompletizovanie empirickej databázy. Avšak ťažisko riešenia projektu bude spočívať vo vyhodnocovaní a v analytickom rozpracovávaní zhromaždených empirických materiálov. A zároveň aj v tvorbe textovej a ilustračnej zložky publikačného výstupu/monografie, so zhodným názvom, aký má aj tento projekt. Aj v druhej etape si realizácia projektu vyžiada jednu až dve desaťdňové študijné cesty vedúceho projektu J. Botíka, zamerané na edičné a konzultačné aktivity, spojené s finalizáciou rukopisu monografie.

Obsahová štruktúra publikačného výstupu/monografie projektu (Slovenské osídlenia v Báčke, Banáte a Srieme, Zapúšťanie koreňov a formovanie slovenskej enklávy vo Vojvodine, Evanjelická cirkev a luteranizmus v živote vojvodinských Slovákov, Tradičná agrárna kultúra, Sídla, stavby a bývanie, Strava a stravovanie, Odev a odievanie, Remeslá a domácka výroba, Spoločenstvo obce a rodiny, Kalendárne a rodinné obyčaje, Ľudová pieseň a hudba, Emigrácia do zámoria a reemigrácia do krajiny predkov, Kontinuita a diskontinuita v etnokulturálnom vývine vojvodinských Slovákov, Bilingvizmus, synkretizmus a kultúrna dvojdomosť ako dôsledok medzietnických kontaktov a interkulturálnych spojitostí, Slováci v multietnickom spoločenstve Vojvodiny a Srbska).

V súčasnosti v Srbskej republike nieto graduovaného etnológa či sociokultúrneho antropológa, ktorý by sa venoval výskumu vojvodinských Slovákov v takom rozsahu, aby sa dalo zaangažovať ho na realizácii tohto projektu ako jeho hlavného či vedúceho riešiteľa. Rozhodnutie zainteresovať Jána Botíka za vedúceho tohto projektu vzišlo z obojstranného záujmu. Ján Botík sa problematike zahraničných, vrátane vojvodinských Slovákov, venuje už zopár desaťročí. Výsledky svojho dlhodobého bádateľského záujmu publikoval v mnohých čiastkových štúdiách, aj vo viacerých knižných publikáciách. Jeho erudícia, ako aj výsledky jeho bádateľskej činnosti, možno považovať za spoľahlivú garanciu, že realizáciou tohto projektu sa dosiahnu vytýčené ciele.

 • BIBLIOGRAFIA VIERY BENKOVEJ

Bibliografiu spisovateľky Viery Benkovej pripravila Boženka Bažíková. Rozsahom takmer tristo strán predstaví vyše dve tisíc bibliografických jednotiek. Jednotky sú rozdelené do registrov ako čo sú básne, knihy, poviedky, príspevky v knihách a časopisoch, interview, prekladateľská činnosť, register kníh a časopisov ako aj skratky a doslov. Bibliografia Viery Benkovej bude treťou v poradí bibliografickou prácou, ktorá vyjde v edícii Bibliografie a jej prezentácia bude pripravená vo forme večierka venovanému svojráznemu životnému jubileu Viery Benkovej – jej 75. narodeninám.

 • MONOGRAFIA JÁNOŠÍK (finančná podpora)

V roku 2013 si osada Jánošík pripomenula 190. výročie príchodu Slovákov do Jánošíka. Pri tejto príležitosti bola pripravená aj 500-stranová monografia, ktorá zahŕňa odbornú štúdiu o dejinách tunajšieho cirkevného zboru, osady Jánošík a príspevky o kultúrnych pamiatkach, akciách a všeobecne o živote v rámci evanjelického zboru v Jánošíku. Autormi knihy sú Dr. Ján Babiak a Mgr. Slađan Daniel Srdić, a redakčný tím knihy tvoria: Slađan Daniel Srdić, Ján Babiak, Anna Valentová, Ivan Listmajer, Evka Hlavatá, Ondrej Mega a Ján Gedeľovský. Príspevky sú písané na základe dejinných faktov získaných z originálnych zborových a cirkevných kroník, ako aj z archívnych zdrojov. Toto dielo v sebe zahŕňa aj početné mapy, historické doklady a bohatú fotografickú prílohu. Monografia je pripravená k tlači a ÚKVS v rámci možností prispeje na jej kvalitné vydanie.

 • MONOGRAFIA KYSÁČ (finančná podpora)

Monografia Kysáča čaká na svoje vydanie už desať rokov. Po tom, ako sa autori rozhodli dotiahnuť tento projekt do konca, ÚKVS bol oslovený s požiadavkou, aby finančne participoval na tlači tejto publikácie. Kysáč patrí k najväčším slovenským osadám vo Vojvodine a ako taký zatiaľ nemá obsiahle dielo o vlastných kultúrnych tradíciách.

 • MONOGRAFIA SLOVÁCI V BIELOM BLATE 1883-2013 / finančná podpora /

Monografiu o dedine Biele Blato pripráva Adam Jonáš, jej dlhodobý kronikár. Na jej vydávanie autor získal finančné prostriedky z ÚSŽZ, avšak na návrh SR ÚKVS bude možné, za účelom získavania dôležitých dokumentačných materiálov podporiť finančne toto vydanie aj zo zdrojov ÚKVS.

 • SLOVENKY – ŽIVOTNÉ PRÍBEHY SLOVENIEK VO VOJVODINE

V roku 2003 Ženské štúdie z Nového Sadu pod vedením emeritnej profesorky Svenky Savićovej vykonali výskum a následne vydali publikáciu pod názvom Životné príbehy Sloveniek vo Vojvodine. Publikácia je pripravená metódou Oral history a obsahuje výpovede Sloveniek o svojom živote. Táto, ako aj knihy o ženách iných etník, sa stala obľúbeným čítaním, avšak jej nízky náklad podnietil Ženské štúdie, aby ju znova vydali. Na návrh prof. Jarmily Hodoličovej, spoluzostavovateľky vydania, druhé doplnené vydanie bude obsahovať výpovede ďalších žien Sloveniek. ÚKVS získa možnosť byť spoluvydavateľom a zároveň tak prispeje k zachovaniu svedectiev o živote slovenských žien v Srbsku.

 • MONOGRAFIA DIEL MÁRIE GAŠKOVEJ

Na iniciatívu maliarky Márii Gaškovej z Kysáča, ktorá v ÚKVS v roku 2013 vystavovala svoje olejomaľby, ÚKVS zaraďuje do svojho plánu na rok 2014 monografiu diel tejto akademickej maliarky. Monografia by mala obsahovať texty výtvarných kritikov Savu Stepanova a Vladimíra Valentíka a výber fotografií diel z jej celého tvorivého obdobia vrátane najnovších prác. Okrem olejomalieb by tu boli zahrnuté aj aquareli ako aj menej známe teda zatiaľ nedostatočne propagované diela. Projekt predpokladá kompletovanie fotografií diel M.Gaškovej, definovanie konceptu publikácie a následne kvalitný dizajn a tlač.

 • SLOVÁCI V SRBSKU Z ASPEKTU KULTÚRY – SRBSKÉ VYDANIE

Na základe rozhovorov s Pokrajinským sekretariátom pre kultúru a informovanie, ktorý sa kladne zmienil o kapitálnom diele ÚKVS Slováci v Srbsku z aspektu kultúry, navrhnuté bolo určitý náklad pripraviť aj v srbskom jazyku. V roku 2014 zaangažujeme prekladateľov, aby preložili toto dielo a následne ho pripravili do tlače.

Program 6: Konferencie a snemovania

X. muzikologická konferencia

ÚKVS usporiada v poradí X. sústredenie hudobných odborníkov a muzikológov, ktoré sa uskutočňuje v znamení témy Slovenská hudba vo Vojvodine. Toto svojrázne výročie – prvých desať rokov pôsobenia, chceme osláviť patričným spôsobom a pozvať početných hostí – osobnosti pôsobiace v oblasti hudobnej vedy, muzikológie, etnomuzikológie, hudobnej pedagogiky a iných vedných odvetví z inštitúcií na Slovensku, z okolitých štátov a zo Srbska, usporiadať koncert vážnej hudby na počesť slovenských skladateľov tak z Dolnej zeme, ako aj zo Slovenska a následne publikovať zborník z konferencie. Konferencie sa zúčastní veľký počet hudobných znalcov, ktorých odborné diskusie na relevantné témy budú vyplývať priamo z problematiky, ktorú nachádzame v praxi, a veríme, že ponúknu riešenia, ako tú problematiku čím lepším spôsobom riešiť.

ÚKVS bude participovať aj pri organizácii iných konferencií, ktorých obsah korešponduje s poslaním našej ustanovizne.

Program 7: Kreativita v službe rozvoja slovenskej kultúry

ÚKVS je riadnym členom Kreatívneho klastra Vojvodiny a v tom zmysle aktívne spolupracuje s inými členmi, ktorých klaster združuje. Tak ako aj minulý rok, ÚKVS bude využívať potenciál tejto kultúrnej infraštruktúry a tak oboznamovať širšiu verejnosť o kultúre tunajších Slovákov rôznymi, najmä kreatívnymi spôsobmi. ÚKVS sa zúčastní odborných prednášok a sústredení, na ktorých sa promujú súčasné trendy v tejto oblasti, a tým sa priblíži k programom Kreatívnej Európy. Okrem toho, ÚKVS bude pokračovať v príprave programov týkajúcich sa fotokonkurzu na tému Najkreatívnejšie fotografie slovenskej kultúry vo Vojvodine a pripraví aj verejné hodnotenie minuloročného konkurzu.

ÚKVS sa zároveň stal partnerom pri výrobe nových vysielaní s Rádiom Vojvodiny pod názvom Portréty významných osobností slovenskej vojvodinskej kultúry. Ide o nové rozhlasové vysielanie pozostávajúce z dvanástich častí venovaných významným osobnostiam, ktoré sa pričinili o všeobecný rozvoj kultúry, vedy, osvety, cirkvi, či hospodárstva vojvodinských Slovákov, ale i všetkých ostatných národov žijúcich na tomto priestore. Každý mesiac postupne budeme predstavovať našich najvýznamnejších kultúrnych dejateľov, učiteľov, farárov, spisovateľov či maliarov, čiže osobností zo všetkých sfér kultúrneho života vojvodinských Slovákov. Život a dielo týchto osobností budeme poslucháčom sprístupňovať prostredníctvom rôznych ilustrácií ich vlastnej hudby, úryvkov z diela, priliehavou hudbou atď. V každom vysielaní danú osobnosť priblíži i hosť – odborník na danú tému. Osobnosti, ktoré budeme spoločne dôkladnejšie spoznávať a dozvedať sa o nich mnoho užitočných informácií, sú Pavel Jozef Šafárik, slovenský básnik, historik, etnograf, univerzitný profesor a zakladateľ vedeckej slavistiky; Félix Kutlík, evanjelický farár, publicista, prozaik, osvetový, narodnopolitický a literárnopublicistický pracovník; Ján Kvačala, slovenský pedagóg, osvetový pracovník, cirkevný historik, evanjelický kňaz, zakladateľ komeniológie; Viliam Figuš Bystrý, hudobný skladateľ a pedagóg, autor prvej slovenskej opery; Mikuláš Schneider Trnavský, hudobný skladateľ, dirigent, hudobník, hudobný pedagóg; Adam Vereš, prvý biskup Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Juhoslávii; Vladimír Hurban Vladimírov, jeden zo zakladateľov slovenskej dolnozemskej drámy, prozaik, evanjelický farár; Ján Sirácky, slovenský historik; Zuzana Medveďová, prvá akademická maliarka vojvodinských Slovákov; Ján Čajak ml., realistický spisovateľ, novinár, publicista, redaktor. O veľkosti diela týchto osobností svedčí aj fakt, že sú na ich počesť našom území odhalené početné busty, pamätné tabule a mnohé ulice, a tak isto aj kultúrno-umelecké spolky sú pomenované ich menom. Autorkou týchto vysielaní je spolupracovníčka ÚKVS Anna Margaréta Valentová.

INFORMAČNO-DOKUMENTAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ ODDELENIE (INDOK)

Informačno-dokumentačné oddelenie a oddelenie komunikácie spolupracuje s miestnymi samosprávami a ustanovizňami kultúry, s vedeckými ustanovizňami a združeniami občanov v oblasti kultúry, ako i s jednotlivcami v krajine a zahraničí; skúma ich kultúrny rozvoj, zvlášť rozvoj kultúrnych ustanovizní v AP Vojvodine a zhromažďuje dokumentačný materiál zo všetkých oblastí života, kultúry a umenia vojvodinských Slovákov klasickým spôsobom a elektronicky, digitalizáciou.

Uverejňuje knihy, brožúry, časopisy, noviny, kompaktdisky a iné publikácie. Sleduje aktuálny stav vo všetkých oblastiach kultúry a umenia, zvlášť z aspektu uplatňovania zákonov a zákonných predpisov, finančnej politiky, manažmentu a turistiky v kultúre a pod. Nadväzuje spoluprácu s podobnými výskumnými, vzdelávacími, informačnými a dokumentačnými strediskami v krajine a zahraničí, zvlášť s ustanovizňami Slovenskej republiky a susedných krajín.

Zriaďuje elektronický archív a databázu ustanovizní v oblasti kultúry a umenia, kultúrnych programov, festivalov, prehliadok a memoriálov, kultúrno-umeleckých spolkov a združení, cien, bibliografických údajov vzťahujúcich sa na eminentných odborníkov v jednotlivých oblastiach kultúry a umenia, vydavateľstiev a knižníc, nakrúcania, distribúcie a premietania umeleckých a dokumentárnych filmov a ich prehrávania na videokazety, profesionálnych a ochotníckych divadiel, hudobných súborov a orchestrov, galérií, výtvarnej tvorby a výstav, umeleckých kolónií, nehnuteľných kultúrnych statkov a ich ochraňovania, archívov a múzeí a medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry a umenia. Organizuje a rozvíja turistickú činnosť v oblasti kultúry.

Program 8: Kultúra vojvodinských Slovákov ON LINE

Portál kultúry vojvodinských Slovákov sa nachádza na adrese www.slovackizavod.org.rs. Od roku 2009, odkedy ho ÚKVS prevádzkuje, sa stal často navštevovaným médiom a serióznym partnerom ďalších internetových, tlačových, televíznych a rozhlasových médií. Portál sa obsahovo rozvíja a základom toho rozvoja je každodenná práca ústredia ÚKVS. Od januára až po november v roku 2013 tento portál navštívilo približne 82 000 návštevníkov. Návštevníkom plánujeme aj v roku 2014 ponúknuť vyše 200 správ, rad fotogalérií a odborných príspevkov v rubrike Z môjho aspektu, početné výzvy, tiež nové texty o médiách vojvodinských Slovákov, o časopisoch a periodických publikáciách, spolkoch, artefaktoch hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva a mnohé iné obsahy týkajúce sa neustále pulzujúcej slovenskej vojvodinskej kultúry. Obsahy prekladáme do srbčiny a čiastočne aj do angličtiny.

Program 9: Databáza kultúry vojvodinských Slovákov

Elektronická databáza slovenskej vojvodinskej kultúry, ktorú ÚKVS začal budovať v roku 2010, je jedinečným miestom, na ktorom sa zhromažďujú elektronické svedectvá o kultúrnom dedičstve a súčasnej kultúrnej tvorbe vojvodinských Slovákov. Aj v roku 2014 ju mienime rozširovať početnými fotografiami, skenovanými materiálmi, ako aj hudobným a videovým obsahom. Aj naďalej nám v pláne zostala digitalizácia materiálov nachádzajúcich sa v cirkevných archívoch, ktoré by sme v tomto roku chceli aspoň čiastočne prehodnotiť a preskenovať. Plánujeme spoluprácu s Ústredným cirkevným archívom v Starej Pazove, ktorý je opravdivým breviárom dôležitých dokladov minulých čias.

V spolupráci s Katedrou slovakistiky Filozofickej fakulty UNS plánujeme finančne prispieť k digitalizácii textov, ktoré boli nahrané pre potreby výskumu tunajších slovenských nárečí, ktorému sa venoval prof. Dr. Daniel Dudok. Tento projekt pod názvom Еvidencia slovenských nárečových textov obcí vo Vojvodine a Chorvátsku na kazetofónových a magnetofónových pásoch nám tak umožní archivovať množstvo nárečového materiálu, ktorý sa v rámci dialektológie a pod vedením prof. D. Dudka zbieral po našich dedinách a zapisoval na kazetofónové a magnetofónové pásy celé desaťročia. ÚKVS má zoznam tých textov, treba ich však čím skôr digitalizovať, lebo nahrávky na kazetofónových a magnetofónových pásoch postupne strácajú na kvalite a v dôsledku rýchleho rozvoja technológií môže byť ohrozené ich obstátie.

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

V súlade so Štatútom ÚKVS ústav rozvíja medzinárodnú spoluprácu v oblasti vedy, kultúry a umenia vojvodinských Slovákov s cieľom zveľaďovať a rozvíjať medzinárodnú kultúrnu spoluprácu slovenskej národnostnej menšiny vo Vojvodine s materskou krajinou, so susednými krajinami a regiónmi a s inými krajinami v Európe a vo svete a to výmenou hosťovaní divadelných, hudobných a folklórnych súborov, výstav výtvarných diel a múzejných zbierok, výmenou odborníkov, tvorcov a umelcov, výmenou kníh, časopisov, kompaktdiskov a iných publikácií, organizovaním vedeckých a odborných sympózií, zhromaždení a seminárov v oblasti kultúry a umenia a pod. Ústav bude na príprave projektov z oblasti kultúry a umenia spolupracovať i s medzinárodnými organizáciami.

Program 10: Prezentácia slovenskej vojvodinskej kultúry v zahraničí

Tak ako v minulých rokoch, zahraničné aktivity založené sú predovšetkým na vzájomnej a účelovej spolupráci ÚKVS s kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami a ustanovizňami v Slovenskej republike. Na pozvanie mnohých inštancií plánujeme zareagovať kladne a v rámci možností predstaviť našu činnosť a plány, ako aj výsledky doterajšej práce.

Na pozvanie Inštitútu slavistiky Viedenskej univerzity riaditeľka ÚKVS Milina Sklabinská spolu s lektorom slovenského jazyka prof. Jurajom Glovňom predstavia študentom slovakistiky a slavistiky publikáciu Slováci v Srbsku z aspektu kultúry. Prednáška sa bude konať v máji 2014.

ÚKVS bude aj dobudúcna zveľaďovať vzťahy medzi Slovákmi z Dolnej zeme, teda z Maďarska, Rumunska a Chorvátska. Spoločné uchádzanie sa o projekty na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí a ich realizácia je dobrý spôsob na upevňovanie takej spolupráce. Potrebné je vyhľadávať možnosti na kvalitnú a účelovú spoluprácu aj so Slovákmi v Európe a zámorí.

III. TROVY SÚVISIACE S PREVÁDZKOU ÚKVS V ROKU 2014

(platy zamestnancov, materiálne trovy, základné potreby, údržba…)

 • Úhrada za prácu sa určuje v súlade s Rozhodnutím o koeficientoch uplatňovaných pri účtovaní a výplate platov zamestnaných vo verejných službách (Úradný vestník RS, číslo 25/2010) na základe splnenia základných požadovaných podmienok, ako aj na základe výkonu v každodennej praxi. Plánom sa predpokladá platenie troch stálych zamestnancov, ktorí sú v pracovnom pomere s ÚKVS.

 • Úhrada za prácu členov dozornej rady a správnej rady je určená rozhodnutím AP Vojvodiny.

 • Bezproblémová prevádzka ÚKVS si vyžaduje plánovať prostriedky na bežné účty (prenajímanie miestností z VP Poslovni prostor, vykurovanie, telefón, internet, elektrina a pod.), poistenie v DDOR, bežné opravy, materiálne trovy súvisiace s papierom a iným spotrebným materiálom. Tiež je potrebné pravidelne hradiť účtovné a právne služby.

Súčasťou tohto plánu je návrh finančného plánu, ktorý sleduje Plán a program práce ÚKVS na obdobie január – december 2014.


Milina Sklabinská

riaditeľka

Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov

V Novom Sade, 08. januára 2014