Plan i program rada Zavoda za kulturu vojvođnskih Slovaka za period januar – decembar 2013

PLAN I PROGRAM RADA

ZAVODA ZA KULTURU VOJVOĐANSKIH SLOVAKA

ZA PERIOD JANUAR – DECEMBAR 2013.

Sadržaj

UVOD

ODELJENJE ZA KULTURNO-UMETNIČKE MANIFESTACIJE, STRUČNO USAVRŠAVANJE I OBRAZOVANJE U KULTURI I UMETNOSTI SLOVAKA U VOJVODINI

Program 1: Unapređivanje festivala svemanjinskog karaktera

Program 2: Razvoj kulturne produkcije u manjim sredinama

Program 3: Kultura sećanja – obeležavanje godišnjica i jubileja

Program 4: Programi stručnog usavršavanja i obrazovanja u kulturi i umetnosti

RAZVOJNO-ISTRAŽIVAČKO ODELJENJE

Program 5: Izdavačka delatnost ZKVS

Program 6: Konferencije i savetovanja

Program 7: Kreativnost u službi razvoja slovačke kulture

INFORMACIONO-DOKUMENTACIONO I KOMUNIKACIONO ODELJENJE (INDOK)

Program 8: Kultura vojvođanskih Slovaka ON LINE

Program 9: Baza podataka o kulturi vojvođanskih Slovaka

MEĐUNARODNA SARADNJA

Program 10: Prezentacija slovačke vojvođanske kulture u inostranstvu

UVOD

Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka u 2013. godini planira realizaciju programa i projekata usmerenih na očuvanje i obogaćivanje materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, kao i na podršku razvoja savremenih formi kulturnog stvaralaštva Slovaka u Srbiji. U skladu sa kompetencijama koje proizilaze iz Statuta, ZKVS ima za cilj da realizuje ove planove posredstvom permanentne informaciono-dokumentacione, razvojno-istraživačke, prezentacione i edukacione delatnosti. Plan i program rada poziva se u potpunosti na finansijski plan, koji je s njim u vezi, a sadrži prikaz programske delatnosti, kao i prikaz troškova za tekuću delatnost u ZKVS.

Plan i program rada ZKVS za 2013. godinu proističe iz usvojenog srednjoročnog plana delatnosti ZKVS za period 2012 – 2016, koji je odobren od strane Upravnog odbora ZKVS, NSSNM i od Vlade AP Vojvodine pri iglasavanju i imenovanju direktora ZKVS za period 2012 – 2016. Ujedno, proizilazi i iz osnovnih premisa strateškog dokumenta čije su pripremne radionice realizovane u ZKVS. Prikaz programske delatnosti, počev od 2013. godine, predlaže niz programa koji će da obuhvate originalne dugoročne projekte, ali i potpuno nove kratkoročne i dugoročne projekte. Projekti sadrže osnovne opisne podatke o ciljevima, nastojanjima, sadržaju i konkretnim nastupima, takođe podatke o vremenskim okvirima i predviđenom terminu završetka; u njima se navodi i broj saradnika i predviđeni troškovi vezani za njihovu realizaciju. Istovremeno, programska delatnost je iskazana kroz opis ciljeva koje bi u ovoj godini ZKVS svojim radom trebalo da dosegne.

Prikaz troškova za redovnu delatnost obuhvata opšte podatke o instituciji, njenoj organizacionoj i personalnoj strukturi, kao i podatke o troškovima neophodnim za svakodnevnu aktivnost. Troškovi za redovnu delatnost, koji pretpostavljaju naknade za zaposlene, materijalne troškove, osnovne potrebe i redovno održavanje i popravke, mogu dostići najviše 50 % od cele sume određene za delatnost ZKVS iz budžeta AP Vojvodine.

Na osnovu Odluke o raspodeli finansijskih sredstava iz budžeta AP Vojvodine, usvojenih Odlukom Skupštine AP Vojvodine o budžetu APV za 2013. godinu, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje i kulturu, manjinskim zavodima će dodeliti finansijska sredstva u iznosu od 51 000 000, 00 dinara. U skladu sa tom Odlukom, Zavodu za kulturu vojvođanskih Slovaka pripada 10 000 000,00 dinara. U poređenju sa proteklom godinom reč je o iznosu koji je povećan za 1 000 000,00 dinara, odn. o sumi koja je ZKVS bila dodeljena i u prvoj godini njegovog delovanja, 2008. godine.

I OPŠTI PODACI O ZKVS

Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka osnovali su 2008. godine Skupština AP Vojvodine i Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine, u cilju očuvanja, obogaćivanja i razvijanja kulture vojvođanskih Slovaka. ZKVS je zvanično započeo svoju delatnost 18. januara 2009. godine, na dan osnivanja Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine.

Zavod se bavi delatnostima koje obuhvataju promovisanje, podsticanje, čuvanje, razvijanje i organizovanje kulture, nauke i jezika slovačke nacionalne manjine u AP Vojvodini, vrhunskog stvaralaštva slovačke nacionalne manjine u AP Vojvodini, multikulturalnosti i interkulturalnosti na teritoriji Vojvodine, saradnje sa institucijama i organizacijama za kulturu, nauku i umetnost u Republici Srbiji, kontakata i saradnje institucija za kulturu, organizacija i pojedinaca u AP Vojvodini sa međunarodnim institucijama i organizacijama, promocije jednakosti državnih, privatnih i građanskih inicijativa u oblasti kulture i umetnosti, normativne delatnosti u oblasti kulture i umetnosti i usklađivanje sa evropskim standardima, tržišne orijentacije sa ciljem poboljšavanja uslova za rad i delatnost kulturnih subjekata, amaterizma u slovačkoj nacionalnoj manjini, umetničkom stvaralaštvu mladih talenata, stručnog usavršavanja i obrazovanja, organizovanje seminara, radionica, kampova, razvoja turizma u kulturi i informaciono-dokumentacionoj delatnosti u oblasti kulture i umetnosti.

U Zavodu se posluje u odeljenjima kao osnovnim jedinicama radnog procesa koji se u njemu odvija. Postoje razvojno-istraživačko odeljenje, informaciono-dokumentaciono i komunikaciono odeljenje (INDOK) i odeljenje za kulturno-umetničke manifestacije, stručno usavršavanje i obrazovanje u kulturi i umetnosti slovačke nacionalne zajednice u AP Vojvodini. Radna odeljenja u okviru Zavoda međusobno sarađuju prilikom realizacije svojih programa.

II PROGRAMSKA DELATNOST U 2013. GODINI

ODELJENJE ZA KULTURNO-UMETNIČKE MANIFESTACIJE, STRUČNO USAVRŠAVANJE I OBRAZOVANJE U KULTURI I UMETNOSTI SLOVAKA U VOJVODINI

Odeljenje za kulturno-umetničke programe, stručno usavršavanje i obrazovanje u kulturi i umetnosti podržava, koordinira i realizuje programe i aktivnosti najznačajnijih manifestacija koje doprinose razvoju kulture i umetnosti vojvođanskih Slovaka u saradnji sa predstavnicima opština, Nacionalnog saveta i Izvršnog veća APV, priprema akta o organizovanju kulturno-umetničkih programa, festivala i smotri, njihove kalendare i programe i kalendare jubileja, kao i finansijske planove za ostvarivanje manifestacija i sl.

U okviru svog izložbenog prostora a u saradnji sa drugim institucijama kulture i udruženjima građana u oblasti kulture, Zavod organizuje izložbe i aukcije slika, programe i prezentaciju svih formi umetničkog stvaralaštva.

Program 1: Unapređivanje festivala svemanjinskog karaktera

U skladu sa Odlukom NSSNM donetom na 6. sednici NSSNM dana 24. juna 2011, za festivale svemanjinskog karaktera koji su proglašeni za festivale od posebnog značaja za očuvanje, obogaćivanje i razvoj specifičnosti i nacionalnog identiteta slovačke manjine u Srbiji, NSSNM će postepeno da preuzima osnivačka prava. Zatim će se izraditi nove propozicije tih festivala i u skladu sa njima biće formiran organizaciono-upravni odbor, programski odbor, kao i koordinator. U tom smislu NSSNM je identičnom odlukom poverio ZKVS da radno angažuje dva koordinatora, i to za festivale pozorišnog stvaralaštva i festivale muzičko-folklornog stvaralaštva vojvođanskih Slovaka.

Dužnost koordinatora će biti: predlog i priprema koncepcije glavnog i pratećeg programa, predlog budžeta (u koordinaciji sa Upravnim odborom i lokalnom samoupravom), saradnja sa programskim i organizaciono-upravnim odborom, obraćanje, komunikacija i saradnja sa partnerima festivala (sa lokalnim organizatorima, lokalnom zajednicom, donatorima), kontrola i obezbeđivanje tehničkih sredstava, koordinacija gostujućih predstava, koordinacija sa radnicima glavnog i pratećih programa, obraćanje, komunikacija i obezbeđivanje sporazuma za članove žirija, koordinacija rada volontera, organizacija glasanja za Nagradu publike, izbor grafike i dizajn festivala (u saradnji sa programskim odborom), obezbeđivanje diploma za pobednike festivala, organizaciono obezbeđivanje ceremonijala (otvaranje i zatvaranje festivala, dodeljivanje festivalskih nagrada), marketing, koordinacija web strane, komunikacija sa organizatorima drugih manjinskih festivala, izrada godišnjeg izveštaja za osnivača festivala u saradnji sa programskim i organizaciono-upavnim odborom).

Posredstvom rada koordinatora i centra, ZKVS će se 2013. godine uključiti u organizaciju muzičko-folklornih festivala:

Festival slovačke izvorne pesme Susret u pivničkom polju (Stretnutie v pivnickom poli)

Folklorni festival Tancuj, tancuj…

Festival slovačke popularne muzike za decu Leti pesma, leti (Letí pieseň, letí)

Festival popularne muzike Zlatni ključ

Dečiji folklorni festival Zlatna kapija

pozorišnih festivala i smotri:

Pozorišne lovorike (Divadelný vavrín) – Smotra slovačkog amaterskog pozorišnog stvaralaštva

3xĐ (3xDˇ) – Dani dečijeg pozorišta

Usvajanjem novog organizacionog modela za festivale svemanjinskog karaktera, u kojem se od strane zajedničkih osnivača revidiraju pravila manifestacija, definišu efikasniji i manje brojni organi, a angažuju stručne kolege – koordinatori, kvalitativno će se doprineti sadržinskom pomaku i poboljšanju svih komponenti datih manifestacija. ZKVS će u tom procesu koristiti i kapacitete istraživačke i dokumentacione jedinice, što može da doprinese poboljšanju kvaliteta propratnih materijala i akcija.

ZKVS će 2013. godine potpomoći i obezbeđivanje vizuelnog identiteta festivala dizajniranjem i štampanjem pozivnica, letaka, diploma, zahvalnica, bilborda (u slučaju potrebe) i biltena u punom koloru sa adekvatnim tekstualnim i foto sadržajem, obezbediće medijsku propagandu i izraditi kalendar kulturnih dešavanja u 2013. godini.

ZKVS će na osnovu Sporazuma o saradnji na realizaciji projekata Slovaka iz Donje zemlje poslati i dva projekta Kancelariji za Slovake koji žive u inostranstvu na vrednovanje i usvajanje. Nakon eventualnog odobrenja adekvatnih finansijskih sredstava, ZKVS će organizovati i sledeće prezentacijske akcije:

Susret Slovaka iz Donje zemlje Na vašaru (Na jarmoku…)

Manifestacija Susret Slovaka iz Donje zemlje Na vašaru (Na jarmoku…) predstavlja zajednički projekat Slovaka iz Rumunije, Mađarske i Srbije i ima za cilj da većinskom narodu, sa kojim data zajednica živi, predstavi specijalitete Slovaka iz Donje zemlje, prezentuje tradicionalne zanate, kao i forme nematerijalnog kulturnog nasleđa. Susret je mobilnog karaktera, a ovogodišnji, šesti po redu, trebalo bi da se održi u Srbiji. Njegov organizator će biti ZKVS, a u slučaju njegovog usvajanja realizovaće se u Kovačici. Izborom učesnika koji će kroz svoj nastup prezentovati elemente duhovne i materijalne kulture vojvođanskih Slovaka, ZKVS će se predstaviti kao kulturna ustanova, koja turizam u domenu kulture vidi kao perspektivu za kulturu i širu javnost. Iako je reč o stvari koja se tiče šire javnosti, njen obim i forme prezentacije pažljivo su planirane tako da se javnosti prikažu istinske specifičnosti i posebnosti slovačke kulture. Povrh toga, posredstvom tih zbivanja koja žele da se obrate široj javnosti a pre svega neslovačkom narodu, moguće je doprineti prezentaciji raznovrsnosti kultura u datoj sredini.

Lepa nova oslikana kolevka (Pekná nová maľovaná kolíska)

Cilj projekta je ponovno scensko postavljanje prve operete vojvođanskih Slovaka Lepa nova oslikana kolevka (Pekná nová maľovaná kolíska) koju je tačno pre 90 godinakomponovao Jan Podhradski. Autor teksta je dramski pisac Vladimir Hurban Vladimirov. Dvadesetih godina prošlog veka ovu operetu su izveli najbolji glumci, muzičari i pevači iz Vojvodine, koji su je zatim nekoliko godina igrali u više gradova u Srbiji. Original operete pronađen je u arhivu Evangelističke crkve u Staroj Pazovi, a ovog puta bi se opereta uvežbala prema tom libretu i u interpretaciji vrhunskih umetnika iz Donje zemlje. Prezentaciju projekta činile bi predstave u Mađarskoj, Rumuniji, Srbiji i Slovačkoj.

Program 2: Razvoj kulturne produkcije u manjim sredinama

S obzirom na to da su naše aktivnosti prezentacijskog karaktera i njihov cilj je da javnosti predstave novo stvaralaštvo u pozorišnoj umetnosti, muzici, likovnoj umetnosti i književnom stvaralaštvu, treba se sa većom pažnjom posvetiti i samoj kulturnoj produkciji. Praksa pokazuje da je pomoć potrebna prvenstveno manjim zajednicama, te zbog toga treba insistirati na obezbeđivanju stručnih instrukcija i pomoći, pre svega pozorišnoj i muzičkoj produkcije. Trebalo bi da Zavod eksterno angažuje saradnike koji će u pojedinim sredinama oživeti pomenute amaterske aktivnosti.

Ovaj program bi se realizovao posredstvom konkursa za koreografe, umetničke rukovodioce, pozorišne režisere i sl, koji bi bili pozvani da predlože manju slovačku sredinu u kojoj će raditi, takođe konkretnu koreografiju, predstavu ili drugi kulturni čin koji će u toj sredini realizovati sa lokalnim stanovništvom, kao i ukupne finansijske troškove, neophodne za realizaciju njihovog projekta. Posle isteka roka, primljene prijave će analizirati nezavisan tim stručnjaka u ZKVS, a nakon procenjivanja najboljih prijava ZKVS će potpisati autorske ugovore sa najuspešnijim kandidatima. Ujedno, obavezan ishod projekta je i učešće na nekom od naših svemanjinskih festivala.

Program 3: Kultura sećanja – obeležavanje godišnjica i jubileja

ZKVS priređuje ili učestvuje u organizaciji dešavanja posvećenih jubilejima i godišnjicama. Prilikom takvih događaja postavljaju se spomen-ploče, polaže cveće, publikuju prigodni štampani materijali, instaliraju izložbe umetničkih dela, organizuje se prikladan kulturni program, priređuju prigodne večeri i prezentacije svih formi umetničkog stvaralaštva.

ZKVS će se uključiti u razne programe i kada je reč o sledećim jubilejima: organizovaće konferenciju prilikom obeležavanja 200 godina od smrti istaknutog slovačkog lingviste, slaviste i bibliografa Juraja Ribaja, 190 godina od rođenja Jozefa Podhradskog, 150. godišnjice rođenja Jana Čajaka, 110. godišnjice rođenja Jana Ormisa, 110 godina pozorišta u Staroj Pazovi, 100 godina od osnivanja prvog slovačkog kulturnog društva u Šidu, 50 godina postojanja biblioteke u Silbašu, kao i prilikom obeležavanja životnog jubileja – 60 godina akademskog slikara Pavla Čanjija.

ZKVS će pružiti podršku i biblioteci u Padini, koja planira da obeleži godišnjicu smrti značajnog slovačkog kompozitora Viliama Figuša Bistrog, koji je u svom stvaralačkom dobu delovao i u Padini. Obeležavanje godišnjice biće prilika da se stavi akcenat na delo kompozitora u Padini i to posredstvom dokumentacione izložbe, a takođe organizovanjem koncerta na kojem će biti izvedene kompozicije V. F. Bistrog. Kao učitelj u Padini on je radio od 1903. do 1907. godine.

Program 4: Programi stručnog usavršavanja i obrazovanja u kulturi i umetnosti

Kvalitetno obrazovanje i stručna priprema su neizbežni, ako želimo da razvijamo slovačku zajednicu u Srbiji i budemo društvo sa razvijenim kulturnim sistemom. Politika opšteživotnog obrazovanja danas je osnova mnogih razvijenih društava, jer nudi mogućnost da se što bolje pobrinemo za svoj lični razvoj i što bolje iskoristimo potencijal institucija i ustanova posredstvom studija, stručne pripreme ili rada. Kroz ciklus specijalno ustrojenih stručnih obuka i treninga želimo da doprinesemo kvalitativnom usponu kulture vojvođanskih Slovaka.

RAZVOJNO-ISTRAŽIVAČKO ODELJENJE

Razvojno-istraživačko odeljenje posvećeno je naučnim i stručnim istraživanjima života manjinskih zajednica, kulture i umetnosti slovačke nacionalne zajednice u AP Vojvodini, proučava i analizira mrežu kulturnih ustanova, organizacija i udruženja vojvođanskih Slovaka i njihove potrebe i funkcionisanje, proučava normativnu delatnost u kulturi nacionalnih manjina, takođe finansijsku politiku i ekonomiku kulture, kao i izvore finansiranja (finansiranje iz budžeta, donacije, sponzorstvo i slično). Razvojno-istraživačko odeljenje izrađuje projekte za primenjena i razvojna istraživanja u kulturi i umetnosti – opšte studije i analize, prati probleme prilikom primene zakona i propisa koji iz njih proizilaze, kao i učinak njihove primene u oblasti kulture, izrađuje planove i projekte daljeg razvoja kulture, predlaže kulturne modele za proces tranzicije u ovoj oblasti, predlaže instrumente finansija i standarde u pojedinačnim kulturnim i umetničkim delatnostima kao forme decentralizacije u oblasti kulture. Razvojno-istraživačko odeljenje se bavi i obrazovanjem i doškolovanjem radnika u pojedinim oblastima kulture i umetnosti, kao i organizacijom naučnih i stručnih skupova, simpozijuma, savetovanja, seminara, okruglih stolova, tribina i sl.

Program 5: Izdavačka delatnost ZKVS

ZKVS u okviru izdavačke delatnosti do sada je publikovao knjige, bibliofilije, zbornike, godišnjake, biltene i propagandne materijale povezane sa raznim sadržajima i ograncima kulture. Deo publikacija objavljen je u saradnji sa Slovačkim izdavačkim centrom iz Bačkog Petrovca.

U 2013. godini u ZKVS planiraju se ova knjižna izdanja:

1. Milina Sklabinska i Katarina Mosnakova: SLOVACI U SRBIJI S ASPEKTA KULTURE,

monografija slovačkih naselja u Srbiji

Dopunjeno izdanje sadrži trideset i pet lokaliteta u Srbiji, u kojima su Slovaci imali ili imaju organizovane forme kulturnog života. U poređenju sa izdanjem iz 2011. godine, publikacija je bogatija za jedan lokalitet – Sremsku Mitrovicu, kao i za bitne dopune koje se tiču sadržaja pri pojedinim mestima. Planira se prezentacija knjige tokom cele godine na drugih petnaest lokacija, kao i prezentacije u inostranstvu. Tiraž: 1 000 primeraka.

2. Zuzana Čižikova: Literarno stvaralaštvo Jana Labata, doktorska disertacija

ZKVS pokrenuo je zajedno sa SIC ediciju Doktorske disertacije, sa ciljem da podrži objavljivanje stručnih radova doktoranata – Slovaka iz Srbije. Redakcijske recenzije za ovu disertaciju napisali su dr Mihal Harpanj i dr Adam Svetlik. Izaći će kao 2. sveska ove edicije. Planirano je 19 štampanih tabaka, tiraž: 150.

3. Grupa autora: SILBAŠ – kulturne tradicije Slovaka u Bačkoj, monografija

ZKVS će podržati objavljivanje monografije o Silbašu, koju je 2012. godine pripremio stručni tim Katedre za menadžment, kulturu i turizam UKF u Nitri pod rukovodstvom prof. PhDr. Jaroslava Čukana, Csc.

4. Pokroviteljstvo objavljivanja časopisa Novi život

ZKVS će podržati publikovanje časopisa za kulturu i umetnost Novi život i platiti autorske honorare saradnicima.

5. Godišnjak ZKVS Maják

Reč je o svojevrsnom godišnjem izveštaju ZKVS koji je urađen dvojezično, ilustrovan fotografijama i uređen modernim dizajnom. Sadržinski je podeljen u osnovne rubrike koje su ujedno oblasti delovanja ZKVS: Informaciono-dokumentaciona i komunikaciona delatnost (INDOK), Razvojno-istraživačka delatnost, Prezentacija kulture Slovaka u Srbiji i Međunarodna saradnja u ZKVS. Istovremeno sadrži adresar slovačke kulture i druge korisne sadržaje. Godišnjak ima 100 strana, štampa se u punom koloru, izlazi u tiražu od 200 komada i ne prodaje se.

6. ZBORNIK VIII MUZIKOLOŠKE KONFERENCIJE, zbornik radova

Zbornik radova VIII konferencije muzikologa i muzičkih stručnjaka u znaku je podteme Crkvena muzika vojvođanskih Slovaka. Jedan od najznačajnijih rezultata muzikoloških konferencija su zbornici radova, čiji je broj, računajući najnoviji, ukupno sedam. Zbornik će biti publikovan na slovačkom jeziku sa rezimeom na srpskom jeziku uz svaki prilog.

Na zahtev Zavoda za izdavanje udžbenika ZKVS će podržati izdavanje CD-a sa slovačkim pesmama kao dodatak udžbeniku Muzičke kulture za 3. razred.

Program 6: Konferencije i savetovanja

Konferencija sa međunarodnim učešćem posvećena ličnosti Juraja Ribaja

U cilju obeležavanja godišnjice – 200 godina od smrti istaknutog slovačkog lingviste, slaviste i bibliografa Juraja Ribaja (1754-1812), u saradnji sa Katedrom za slovakistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Katedrom za slovakistiku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, u februaru 2013. god. organizovaćemo konferenciju sa međunarodnim učešćem. Juraj Ribaj je poslednjih 13 godina živeo i stvarao kao evangelistički sveštenik u Torži, u današnjem Savinom Selu u Vojvodini. Zbog toga su se tri gorepomenute institucije odlučile da zajedničkim snagama organizuju konferenciju koja bi trebala iznova – nakon dve konferencije koje su se održavale u Slovačkoj 1994. i 2004. godine – da nas podseti i ponovo interpretira njegov život i delo, pre svega period njegovog delovanja u Torži. Težnja organizatora je ne samo da prikupi stavove stručnjaka iz najrazličitijih filoloških i istorijskih struka, već prvenstveno da podstakne i skicira dalja istraživanja, koja bi se bavila životom, a pogotovo jezičkim, književnim i bibliografskim zaveštanjem ovog značajnog slovačkog naučnika i u narednim godinama. Poslovni jezici su slovački, češki i srpski.

Suorganizacija 57. književnog savetovanja

Književna savetovanja i skupštine su elitna kulturna zbivanja koja takoreći pola veka organizuje Slovački izdavački centar (u prošlosti Akcionarsko društvo štamparija Kultura) i redakcija časopisa za književnost i kulturu Novi život. Od 2009. godine u organizaciji Književnog savetovanja učestvuje i Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka. U okviru ovog zbivanja svake godine dodeljuje se Nagrada Novog života za najbolji tekst objavljen u časopisu, koju određuje tročlana komisija formirana iz redakcije samog časopisa. I na 57. književnom savetovanju će učestvovati eminentni predstavnici književnog života, kako iz redova vojvođanskih Slovaka, tako i naučnici i kniževnici iz Slovačke Republike u skladu sa temom, koja se određuje naknadno.

IX muzikološka konferencija

I IX muzikološka konferencija biće posvećena dosad nedovoljno istraženim temama iz oblasti muzičko-teorijske misli. Svake godine je organizuje ZKVS i Komisija za muzičku delatnost OZK NSSNM, a njena primarna tema je slovačka muzika u Vojvodini. Do sada su uspešno realizovane konferencije na sledeće teme: Proučavanja narodne kulture vojvođanskih Slovaka, Slovački muzičko-folklorni festivali – sadašnjost i budućnost, 60 godina slovačke muzičke produkcije u Radio Novom Sadu, Inovacijske metode u muzičkoj pedagogiji, Horsko pevanje vojvođanskih Slovaka i Crkvena muzika vojvođanskih Slovaka. Rezultat konferencija su i zbornici radova, kojih je ukupno sedam.

Program 7: Stvaralaštvo u funkciji razvoja slovačke kulture

Foto konkurs za najkreativniji snimak slovačke vojvođanske kulture, ZKVS organizovao je 2009. godine, a njegov cilj je bio podizanje interesovanja mladih za kulturu i popularizacija njenih sadržaja. Na poziv su u toku tri meseca reagovali učesnici iz brojnih sredina, a rezultat je bilo bezmalo 150 fotografija koje su predočavale slovačku kulturu, i koje su zatim bile upotrebljene i kao ilustracije za portal na internetu. ZKVS će ponoviti ovaj konkurs i 2013. godine i pripremiće vredne nagrade za najbolje snimke. Uspešan je bio i foto konkurs za najstarije fotografije i zbog toga će ZKVS ponoviti i ovaj konkurs sa ciljem prikupljanja novih materijala pogodnih za knjižna izdanja i druge prezentacijske svrhe.

U okviru razvojno-istraživačkog odeljenja ZKVS planira da ostvari i projekat pod nazivom Proučavanje kolektivnog identiteta vojvođanskih Slovaka: savremeni izrazi identifikacionih koncepcija pripadnika slovačke nacionalne manjin. Projekat pod ovim nazivom potpisuje mladi stručnjak Kristian Obšust iz Novog Sada, a sredstva za njegovu realizaciju tražena su od Ministarstva kulture Republike Srbije u okviru konkursa za podršku kulture nacionalnih manjina. Ovo istraživanje pretpostavlja antropološku analizu kolektivnog identiteta vojvođanskih Slovaka, i to u odnosu prema etničkim, kulturnim, verskim i drugim oblicima kolektivnog identiteta. Projekat objedinjuje terenska istraživanja i njihovu dalju analizu i propagaciju.

INFORMACIONO-DOKUMENTACIONO I KOMUNIKACIONO ODELJENJE (INDOK)

Informaciono-dokumentaciono odeljenje i odeljenje komunikacije sarađuje sa mesnim samoupravama i ustanovama kulture, s naučnim ustanovama i udruženjima građana u oblasti kulture, kao i sa pojedincima u zemlji i inostranstvu; istražuje njihov kulturni razvoj, posebno razvoj kulturnih ustanova u AP Vojvodini i skladišti dokumentacioni materijal iz svih oblasti života, kulture i umetnosti vojvođanskih Slovaka, klasičnim načinom i elektronski, digitalizacijom.

Objavljuje knjige, brošure, časopise, novine, kompakt diskove i druge publikacije. Prati aktuelno stanje u svim oblastima kulture i umetnosti, naročito s aspekta primene zakona i zakonskih propisa, finansijske politike, menadžmenta i turizma u kulturi i sl. Uspostavlja saradnju sa sličnim istraživačkim, obrazovnim, informacionim i dokumentacionim centrima u zemlji i inostranstvu, pogotovo sa ustanovama Slovačke Republike i susednih zemalja.

Uređuje elektronski arhiv i bazu podataka ustanova u oblasti kulture i umetnosti, kulturnih programa, festivala, smotri i memorijala, kulturno-umetničkih društava i udruženja, nagrada, bibliografskih podataka koji se odnose na eminentne stručnjake u pojedinim oblastima kulture i umetnosti, izdavačkih preduzeća i biblioteka, snimanja, distribucije i projektovanja umetničkih i dokumentarnih filmova i njihovog presnimavanja na video kasete, profesionalnih i amaterskih pozorišta, muzičkih ansambala i orkestara, galerija, likovnog stvaralaštva i izložbi, umetničkih kolonija, nepokretnih kulturnih dobara i njihovog čuvanja, arhiva i muzeja i međunarodne saradnje

u oblasti kulture i umetnosti.

Organizuje i razvija turističku delatnost u oblasti kulture.

Program 8: Kultura vojvođanskih Slovaka ON LINE

Portal za kulturu vojvođanskih Slovaka, koji se nalazi na adresi www.slovackizavod.org.rs, postao je omiljeni novi medij šire javnosti, ali i ozbiljan partner daljih internet, štampanih, televizijskih i radijskih medija. Portal se sadržajno razvija, a osnova tog razvoja je svakodnevni rad centra ZKVS. Najnoviji statistički podaci govore, da ovaj portal dnevno otvori prosečno 300 posetilaca, što na mesečnom nivou znači približno 3 000 pojedinačnih poseta. U proseku se na stranici posetioci zadrže dva sata, a od njih 40 % ubraja se u one, koji se stranici vraćaju, a ostalih 60 % su novi korisnici. Najveći broj korisnika je iz Srbije, slede Slovačka, Češka, Nemačka, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kanada, Crna Gora, Francuska, Velika Britanija, a za njima mnoge druge zemlje. Aktivni razvoj portala zahteva stvaranje mogućnosti za angažovanje novih saradnika koji će se aktivno uključivati u izradu novog sadržaja, posebno na srpskom i engleskom jeziku, i iskoristiti već postojeće sadržaje. Ovde se svrstava i razvijanje celokupnog dizajna portala i kreiranje novih privlačnih sadržaja.

Program 9: Baza podataka o kulturi vojvođanskih Slovaka

Elektronska baza podataka slovačke vojvođanske kulture koju je Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka počeo da izrađuje 2010. godine, predstavlja jedinstveno mesto na kojem se skladište elektronska svedočanstva o kulturnom nasleđu i savremenom kulturnom stvaralaštvu vojvođanskih Slovaka. U 2013. godini će se nastaviti sa digitalizacijom narodnih kalendara. Ova aktivnost će se sprovesti zahvaljujući eksternoj saradnji, a kalendare će dati na raspolaganje Biblioteka Štefana Homole u Bačkom Petrovcu. U planu ostaje stavka koja se tiče digitalizovanja crkvenih arhivskih materijala, neophodnih za istraživačku delatnost u ZKVS. Ujedno će se baza podataka dopunjavati svim dostupnim materijalima iz ovogodišnje kulturne produkcije.

Razvoj priručne biblioteke ZKVS

Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka obrađuje, dokumentuje i zainteresovanima čini dostupnom produkciju knjiga, prvenstveno na slovačkom, ali i na srpskom jeziku. U priručnoj biblioteci ZKVS nalaze se publikacije naših domaćih izdavačkih preduzeća, kao i drugih izdavačkih kuća iz Donje zemlje i iz Slovačke. Sadrži stručnu i popularnu literaturu, koja je kategorizovana pre svega prema tipu publikacije. I u 2013. godini ćemo se truditi da unapredimo ovu biblioteku, kako kupovinom, tako i sticanjem novih naslova u formi darova.

MEĐUNARODNA SARADNJA

U skladu sa Statutom ZKVS, Zavod razvija međunarodnu saradnju u oblasti nauke, kulture i umetnosti vojvođanskih Slovaka sa ciljem unapređivanja i razvijanja međunarodne kulturne saradnje slovačke nacionalne manjine u Vojvodini sa matičnom zemljom, sa susednim zemljama i regionima i sa drugim zemljama u Evropi i svetu, i to razmenom gostovanja pozorišnih, muzičkih i folklornih ansambala, izložbi likovnih radova i muzejskih zbirki, razmenom stručnjaka, stvaralaca i umetnika, razmenom knjiga, časopisa, kompakt diskova i drugih publikacija, organizovanjem naučnih i stručnih simpozijuma, skupova i seminara u oblasti kulture i umetnosti i sl. Zavod će na pripremi projekata iz oblasti kulture i umetnosti sarađivati i sa međunarodnim organizacijama.

Program 10: Prezentacija slovačke vojvođanske kulture u inostranstvu

Dok je dosadašnja međunarodna saradnja bila usmerena na stvaranje stabilnih kontakata sa kulturnim ustanovama i subjektima iz Slovačke Republike, takođe iz regiona (Mađarska, Rumunija, Češka i Hrvatska), u drugom mandatnom periodu poželjno je usmeravanje saradnje na institucije Evropske unije sa sedištem u Briselu. To je put koji neminovno vodi ka većem isticanju posebnosti i specifičnosti naše slovačke vojvođanske kulture, a time i ka otvaranju puteva za njenu podršku i finansiranje iz fondova Evropske unije. S obzirom na to da je naš osnivač AP Vojvodina već preduzela odlučne korake za uspostavljanje intenzivnije saradnje sa institucijama EU otvaranjem Fonda za evropske poslove, kao i Kancelarije AP Vojvodine sa sedištem u Briselu, poželjno je iskoristiti do sada izgrađene kapacitete i finansijske instrumente.

Ne treba zaboraviti ni činjenicu da će glavni grad evropske kulture u 2013. godini biti Košice u Slovačkoj Republici. Tamo će se ukazati velika mogućnost za propagiranje naše vojvođanske slovačke kulture i u okviru velikih međunarodnih zbivanja, koja uvek pružaju mogućnost za nove kontakte i još značajnije projekte. Na taj način i Košice, kao i druge gradove u Slovačkoj i u Evropi, treba iskoristiti za prezentaciju naše publikacije Slovaci u Srbiji s aspekta kulture.

Naposletku, interes ZKVS je da i ubuduće unapređuje odnose među Slovacima iz Donje zemlje, dakle iz Mađarske, Rumunije i Hrvatske. Zajedničko pretendovanje na projekte u Kancelariji za Slovake koji žive u inostranstvu, a zatim i njihova realizacija, predstavlja dobar način za učvršćivanje takve saradnje. Treba iznalaziti mogućnosti za kvalitetnu i svrsishodnu saradnju i sa Slovacima u Evropi i na drugim kontinentima.

III TROŠKOVI U VEZI SA RADOM U ZKVS U 2012. GODINI

(plate zaposlenih, materijalni troškovi, osnovne potrebe, održavanje…)

  • Naknada za rad se određuje u skladu sa Odlukom o koeficijentima koji se primenjuju pri obračunavanju i isplati plata zaposlenima u javnim službama (Službeni glasnik RS, broj 25/2010) na osnovu ispunjavanja osnovnih traženih uslova, kao i na osnovu učinka u svakodnevnoj praksi. Planom se predviđa plaćanje tri stalno zaposlena radnika i dva koordinatora.

  • Naknada za rad članova Nadzornog odbora i Upravnog odbora određena je Odlukom Upravnog odbora.

Naknada za rad članova stručnih komisija uređuje se posebnom odlukom.

  • Za nesmetano poslovanje u ZKVS potrebno je planirati sredstva za tekuće troškove (iznajmljivanje prostorija od JP Poslovni prostor, grejanje, telefon, internet, električna energija i sl.), osiguranje u DDOR-u, redovne popravke, materijalne troškove koji su u vezi sa papirom i drugim potrošnim materijalom. Takođe, treba redovno isplaćivati računovodstvene i pravne službe.

U prilogu je detaljni finansijski plan koji prati Plan i program rada ZKVS za period januar-decembar 2013.

Milina Sklabinska

direktorka