Plán a program práce Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na obdobie január – december 2013

PLÁN A PROGRAM PRÁCE

ÚSTAVU PRE KULTÚRU VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV

NA OBDOBIE JANUÁR – DECEMBER 2013

Obsah

ÚVOD

ODDELENIE PRE KULTÚRNO-UMELECKÉ MANIFESTÁCIE, ODBORNÉ ZDOKONAĽOVANIE A VZDELÁVANIE V KULTÚRE A UMENÍ SLOVÁKOV VO VOJVODINE

Program 1: Zveľaďovanie festivalov celomenšinového rázu

Program 2: Rozvoj kultúrnej produkcie v menších prostrediach

Program 3: Kultúra pamätania – zaznamenávanie výročí a jubileí

Program 4: Programy odborného zdokonaľovania a vzdelávania v kultúre a umení

ROZVOJOVO-VÝSKUMNÉ ODDELENIE

Program 5: Vydavateľská činnosť ÚKVS

Program 6: Konferencie a snemovania

Program 7: Kreativita v službe rozvoja slovenskej kultúry

INFORMAČNO-DOKUMENTAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ ODDELENIE (INDOK)

Program 8: Kultúra vojvodinských Slovákov ON LINE

Program 9: Databáza o kultúre vojvodinských Slovákov

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Program 10: Prezentácia slovenskej vojvodinskej kultúry v zahraničí

ÚVOD

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov v roku 2013 plánuje realizáciu programov a projektov zameraných na zachovávanie a zveľaďovanie hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva, ako aj na podporu rozvoja súčasných foriem kultúrnej tvorby Slovákov v Srbsku. V súlade s kompetenciami vyplývajúcimi zo štatútu, ÚKVS tieto plány mieni realizovať prostredníctvom permanentnej informačno-dokumentačnej, rozvojovo-výskumnej, prezentačnej a edukačnej činnosti. Plán a program práce sa vcelku odvoláva na finančný plán, ktorý s ním súvisí, a obsahuje popis programovej činnosti, ako aj popis nákladov na bežnú činnosť v ÚKVS.

Plán a program práce ÚKVS na rok 2013 vyplýva zo schváleného strednodobého plánu činnosti ÚKVS na obdobie 2012 – 2016, ktorý bol prijatý Správnou radou ÚKVS, NRSNM a Vládou AP Vojvodiny pri schvaľovaní a vymenovaní riaditeľa ÚKVS na obdobie 2012 – 2016. Zároveň vyplýva aj zo základných premís strategického dokumentu, ktorého prípravné dielne boli realizované v ÚKVS. Popis programovej činnosti sa tak začnúc rokom 2013 predkladá ako rad programov, ktoré budú obsahovať pôvodné dlhodobé projekty, ale aj úplne nové krátkodobé a dlhodobé projekty. Projekty obsahujú základné popisné údaje o cieľoch, zámeroch, obsahu a konkrétnych výstupoch, tiež údaje o časových rámcoch a predpokladanom termíne ukončenia, uvádza sa v nich aj počet spolupracovníkov a predpokladané náklady súvisiace s ich realizáciou. Zároveň je programová činnosť vyjadrená opisom cieľov, ku ktorým by v tomto roku ÚKVS mal svojou činnosťou spieť.

Popis nákladov na bežnú činnosť zahŕňa všeobecné údaje o ustanovizni, jej organizačnej a personálnej štruktúre, ako aj údaje o nákladoch, nevyhnutných pre každodennú prevádzku. Náklady na bežnú činnosť, ktoré predpokladajú úhrady pre zamestnancov, materiálne trovy, základné potreby a bežné opravy a údržbu, môžu dosahovať najviac 50 % z celkovej sumy určenej na činnosť ÚKVS z rozpočtu AP Vojvodiny.

Na základe Rozhodnutia o rozvrhnutí finančných prostriedkov z rozpočtu AP Vojvodiny, schválených Rozhodnutím Zhromaždenia AP Vojvodiny o rozpočte APV na rok 2013, Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie a kultúru menšinovým ústavom poskytne finančné prostriedky v sume 51 000 000,00 dinárov. V súlade s tým rozhodnutím Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov patrí 10 000 000,00 dinárov. V porovnaní s minulým rokom ide o sumu zvýšenú o 1 000 000,00 dinárov, respektíve o sumu, aká bola ÚKVS udelená aj v prvom roku jeho pôsobenia, v roku 2008.

I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE O ÚKVS

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov bol založený v roku 2008 Zhromaždením AP Vojvodiny a Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny s cieľom zachovávať, zveľaďovať a rozvíjať kultúru vojvodinských Slovákov. ÚKVS oficiálne začal svoju činnosť 18. januára 2009, v deň ustanovenia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.

Ústav sa zaoberá činnosťami, ktoré zahŕňajú promovanie, podnecovanie, chránenie, rozvíjanie a organizovanie: kultúry, vedy a jazyka slovenskej národnostnej menšiny v AP Vojvodine, vrcholnej tvorby slovenskej národnostnej menšiny v AP Vojvodine, multikultúrnosti a interkultúrnosti na území Vojvodiny, spolupráce s ustanovizňami a organizáciami pre kultúru, vedu a umenie v Republike Srbsko, stykov a spolupráce ustanovizní pre kultúru, organizácií a jednotlivcov v AP Vojvodine s medzinárodnými ustanovizňami a organizáciami, promócie rovnosti štátnych, súkromných a občianskych iniciatív v oblasti kultúry a umenia, normatívnej činnosti v oblasti kultúry a umenia a zlaďovanie s európskymi štandardmi, trhovej orientácie s cieľom zlepšiť podmienky pre prácu a činnosť kultúrnych subjektov, amaterizmu v slovenskej národnostnej menšine, umeleckej tvorby mladých talentov, odborného zdokonaľovania a vzdelávania, organizovanie seminárov, dielní, kempov, rozvoja turistiky v kultúre a informačno-dokumentačnej činnosti v oblasti kultúry a umenia.

V ústave sa pracuje v oddeleniach ako základných častiach pracovného procesu, ktorý v ňom prebieha. Existuje: rozvojovo-výskumné oddelenie, informačno-dokumentačné a komunikačné oddelenie (INDOK) a oddelenie pre kultúrno-umelecké manifestácie, odborné zdokonaľovanie a vzdelávanie v kultúre a umení slovenského národného spoločenstva v AP Vojvodine. Pracovné oddelenia v rámci ústavu pri realizácii svojich programov práce navzájom spolupracujú.

II. PROGRAMOVÁ ČINNOSŤ V ROKU 2013

ODDELENIE PRE KULTÚRNO-UMELECKÉ MANIFESTÁCIE, ODBORNÉ ZDOKONAĽOVANIE A VZDELÁVANIE V KULTÚRE A UMENÍ SLOVÁKOV VO VOJVODINE

Oddelenie pre kultúrno-umelecké programy, odborné zdokonaľovanie a vzdelávanie v kultúre a umení podporuje, koordinuje a realizuje programy a aktivity najdôležitejších programov, ktoré prispievajú k rozvoju kultúry a umenia vojvodinských Slovákov za spolupráce s predstaviteľmi obcí, národnostnej rady a Výkonnej rady APV, pripravuje akty o organizovaní kultúrno-umeleckých programov, festivalov a prehliadok, ich kalendáre a programy, i kalendáre jubileí, ako i finančné plány na uskutočnenie programov a pod.

V rámci svojho výstavného priestoru a za spolupráce s inými kultúrnymi ustanovizňami a združeniami občanov v oblasti kultúry ústav organizuje výstavy a aukcie obrazov, programy a prezentáciu všetkých foriem umeleckej tvorby.

Program 1: Zveľaďovanie festivalov celomenšinového rázu

V súlade s rozhodnutím NRSNM, vyneseným na 6. zasadnutí NRSNM dňa 24. júna 2011, k festivalom celomenšinového rázu, ktoré boli vyhlásené za festivaly osobitného významu pre zachovanie, zveľadenie a rozvoj osobitostí a národnostnej identity slovenskej menšiny v Srbsku, NRSNM bude postupne preberať zakladateľské práva. Potom sa vypracujú nové propozície tých festivalov a v súlade s nimi bude formovaná organizačno-správna rada, programová rada, ako aj koordinátor. V tom zmysle NRSNM totožným rozhodnutím poverila ÚKVS pracovne angažovať dvoch koordinátorov a to pre festivaly divadelnej tvorby a festivaly hudobno-folklórnej tvorby vojvodinských Slovákov.

Povinnosťou koordinátorov bude: návrh a príprava koncepcie hlavného a sprievodného programu, návrh rozpočtu (v koordinácii so správnou radou a lokálnou samosprávou), spolupráca s programovou a organizačno-správnou radou, oslovenie, komunikácia a spolupráca s partnermi festivalu (s lokálnymi organizátormi, lokálnym spoločenstvom, donátormi), kontrola a zabezpečenie technických požiadavok, koordinácia hosťujúcich predstavení, koordinácia s pracovníkmi hlavného a sprievodných podujatí, oslovenie, komunikácia a zabezpečenie zmlúv pre členov poroty, koordinácia práce dobrovoľníkov, organizácia hlasovania za Cenu diváka, výber grafiky a dizajn festivalu (v spolupráci s programovou radou), zabezpečenie diplomov pre víťazov festivalu, organizačné zabezpečenie ceremoniálu (otváranie a zatváranie festivalu, odovzdávanie festivalových cien), marketing, koordinácia webovej stránky, komunikácia s organizátormi iných menšinových festivalov, vypracovanie ročnej správy pre zakladateľa festivalu (v spolupráci s programovou a organizačno-správnou radou).

Prostredníctvom práce koordinátorov a ústredia sa ÚKVS v roku 2013 zapojí do organizácie

hudobno-folklórnych festivalov:

Festival slovenskej pôvodnej piesne Stretnutie v pivnickom poli

Folklórny festival Tancuj, tancuj…

Festival slovenskej populárnej hudby pre deti Letí pieseň, letí

Festival populárnej hudby Zlatý kľúč

Detský folklórny festival Zlatá brána 

divadelných festivalov a prehliadok:

Divadelný vavrín – Prehliadka slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby

3xĎ – Dni detského divadla

Uschopnením nového organizačného modelu pre celomenšinové festivaly, v ktorom sa zo strany spoluzakladateľov revidujú pravidlá podujatí, definujú efektívnejšie a menejpočetné orgány, a angažujú odborní spolupracovníci – koordinátori, sa kvalitatívne prispeje k obsahovému posunu a k vylepšeniu všetkých zložiek daných podujatí. ÚKVS bude v tom procese využívať aj kapacity výskumnej a dokumentačnej jednotky, čo môže prispieť k zlepšeniu sprievodných materiálov a akcií.

ÚKVS v roku 2013 prispeje aj k zabezpečeniu vizuálnej identity festivalov dizajnovaním a tlačou pozvánok, flayerov, diplomov, ďakovných listín, billboardov (v prípade potreby) a plnofarebného bulletinu s adekvátnym textuálnym a fotografickým obsahom, zabezpečí mediálnu propagáciu a vypracuje kalendár kultúrnych podujatí v roku 2013.

ÚKVS na základe Dohody o spolupráci na realizácii projektov dolnozemských Slovákov zašle aj dva projekty na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí na posúdenie a schválenie. Po prípadnom shválení adekvátnych finančných prostriedkov ÚKVS usporiada aj nasledujúce prezentačné akcie:

Stretnutie dolnozemských Slovákov Na jarmoku

Podujatie Stretnutie dolnozemských Slovákov Na jarmoku je spoločným projektom Slovákov z Rumunska, Maďarska a Srbska a má za cieľ väčšinovému národu, s ktorým daná komunita spolunažíva, predstaviť slovenské dolnozemské špeciality, prezentovať tradičné remeslá, ako aj formy nehmotného kultúrneho dedičstva. Stretnutie je putovného rázu a jeho šiesty ročník by sa mal konať v Srbsku. Jeho organizátorom bude ÚKVS a v prípade schválenia sa uskutoční v Kovačici. ÚKVS sa výberom účastníkov, ktorí následne prezentujú prvky duchovnej a materiálnej kultúry vojvodinských Slovákov, preukazuje ako kultúrna ustanovizeň, ktorá kultúrny turizmus vidí ako perspektívu pre kultúru a širšiu verejnosť. I keď ide o záležitosť týkajúcu sa širšej verejnosti, jej obsah a formy prezentácie sú pozorne plánované tak, aby verejnosť oslovili skutočnými špecifikami a osobitosťami slovenskej kultúry. Navyše, prostredníctvom tých podujatí, ktoré sa chcú prihovoriť širšej verejnosti a najmä neslovenskému národu, je možné prispieť k prezentácii rôznorodosti kultúr v danom prostredí.

Pekná nová maľovaná kolíska

Účelom projektu je obnoviť prvú operetu vojvodinských Slovákov, Peknú novú maľovanú kolísku, ktorú presne pred 90-timi rokmi zhudobnil Ján Podhradský. Autorom textu je dramatik Vladimír Hurban Vladimírov. V 20-tych rokoch minulého storočia túto operetu predviedli najlepší herci, hudobníci a speváci z Vojvodiny, ktorí ju potom niekoľko rokov hrávali vo viacerých mestách v Srbsku. Originál operety bol objavený v archíve ev. cirkvi v Starej Pazove a tentokrát by sa opereta nacvičila podľa toho libreta a v podaní špičkových umelcov z Dolnej zeme. Výstupom projektu by boli predstavenia v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku a na Slovensku.

Program 2: Rozvoj kultúrnej produkcie v menších prostrediach

S ohľadom na to, že naše podujatia majú prezentačný ráz a ich cieľom je verejnosti predstaviť novú tvorbu v divadelníctve, hudbe, výtvarnom umení a literárnej tvorbe, treba sa so zvýšenou pozornosťou venovať aj samotnej kultúrnej produkcii. Prax ukazuje, že pomoc potrebujú najmä menšie spoločenstvá a preto treba trvať na zabezpečení odbornej inštruktáže a pomoci najmä divadelnej a hudobnej produkcii. Ústav by mal externe angažovať spolupracovníkov, ktorí v jednotlivých prostrediach oživia spomínané ochotnícke činnosti.

Tento program by sa realizoval prostredníctvom súbehu pre choreografov, umeleckých vedúcich, divadelných režisérov a pod., ktorí by boli vyzvaní navrhnúť menšiu slovenskú osadu, v ktorej budú pracovať, tiež konkrétnu choreografiu, predstavenie alebo iný kultúrny počin, ktorý v tej osade s lokálnym obyvateľstvom stvárnia, ako aj úhrnné finančné náklady, nevyhnutné na realizáciu ich projektu. Po ukončení lehoty bude prijaté prihlášky analyzovať nezávislý tím odborníkov v ÚKVS a po zhodnotení najlepších prihlášok ÚKVS podpíše autorské zmluvy s najúspešnejšími uchádzačmi. Zároveň povinným výsledkom projektu je i účasť na niektorom z našich celomenšinových festivalov.

Program 3: Kultúra pamätania – zaznamenávanie výročí a jubileí

ÚKVS poriada alebo sa podieľa na poriadaní podujatí venovaných jubileám a výročiam. Pri takých príležitostiach sa inštalujú pamätné tabule, kladú kytice, publikujú priliehavé tlačené materiály, poriadajú výstavy umeleckých diel, organizuje sa vhodný kultúrny program, poriadajú sa príležitostné večierky a prezentácie všetkých foriem umeleckej tvorby.

Do rôznych programov sa ÚKVS zapojí aj keď pôjde o ďalšie jubileá: usporiada konferenciu pri príležitosti 200 rokov od smrti významného slovenského jazykovedca, slavistu a bibliografa Juraja Ribaya, 190 rokov od narodenia Jozefa Podhradského, 150. výročia narodenia Jána Čajaka, 110. výročia narodenia Jána Ormisa, 110 rokov divadla v St. Pazove, 100 rokov od založenia prvého slovenského kultúrneho spolku v Šíde, 50 rokov pôsobenia knižnice v Silbaši, ako aj pri príležitosti životného jubilea – 60 rokov akademického maliara Pavla Čániho.

ÚKVS podporí aj knižnicu v Padine, ktorá plánuje zaznamenať výročie smrti významného slovenského skladateľa Viliama Figuša Bystrého, ktorý vo svojom pracovnom veku pôsobil aj v Padine. Zaznamenanie výročia bude príležitosť posvietiť na pôsobenie skladateľa v Padine a to za pomoci dokumentačnej výstavy a tiež usporiadaním koncertu, na ktorom odznejú skladby V. F. Bystrého. Ako učiteľ v Padine pôsobil v rokoch 1903 – 1907.

Program 4: Programy odborného zdokonaľovania a vzdelávania v kultúre a umení

Kvalitné vzdelávanie a odborná príprava sú nevyhnutné, ak chceme rozvíjať slovenskú komunitu v Srbsku a byť spoločnosťou s rozvinutým kultúrnym systémom. Politika celoživotného vzdelávania je dnes základom mnohých rozvinutých spoločenstiev, lebo ponúka možnosť čo najlepšie sa postarať o svoj osobný rozvoj a čo najlepšie využiť potenciál inštitúcií a ustanovizní prostredníctvom štúdia, odbornej prípravy alebo práce. Cyklom špeciálne ladených odborných školení a tréningov chceme prispieť ku kvalitatívnemu rastu kultúry vojvodinských Slovákov.

ROZVOJOVO-VÝSKUMNÉ ODDELENIE

Rozvojovo-výskumné oddelenie sa venuje vedeckým a odborným výskumom menšinového života, kultúry a umenia slovenského národného spoločenstva v AP Vojvodine, skúma a analyzuje sieť kultúrnych ustanovizní, organizácií a združení vojvodinských Slovákov a ich potreby a fungovanie; skúma normatívnu činnosť v menšinovej kultúre; tiež finančnú politiku a ekonomiku kultúry, ako i zdroje financovania (rozpočtové financovanie, donácie, sponzorovanie a pod.). Rozvojovo-výskumné oddelenie vypracúva projekty pre úžitkové a rozvojové výskumy v kultúre a umení – všeobecné štúdie a analýzy, sleduje problémy pri uplatňovaní zákonov a predpisov, ktoré z nich vyplývajú, ako i účinok ich uplatňovania v oblasti kultúry; vypracúva plány a projekty ďalšieho rozvoja kultúry; navrhuje kultúrne modely pre proces tranzície v tejto oblasti; navrhuje finančné inštrumenty a štandardy v jednotlivých kultúrnych a umeleckých činnostiach ako formy decentralizácie v oblasti kultúry. Rozvojovo-výskumné oddelenie sa zaoberá i vzdelávaním a doškoľovaním pracovníkov v jednotlivých oblastiach kultúry a umenia, ako i organizáciou vedeckých a odborných zhromaždení, sympózií, porád, seminárov, okrúhlych stolov, tribún a pod.

Program 5: Vydavateľská činnosť ÚKVS

ÚKVS v rámci vydavateľskej činnosti zatiaľ publikoval knihy, bibliofílie, zborníky, ročenky, bulletiny a propagačné materiály späté s rôznymi obsahmi a kultúrnymi odvetviami. Časť publikácií vydaná je v spolupráci so Slovenským vydavateľským centrom z Báčskeho Petrovca.

V roku 2013 sa v ÚKVS plánujú tieto knižné stvárnenia:

1. Milina Sklabinská a Katarína Mosnáková: SLOVÁCI V SRBSKU Z ASPEKTU KULTÚRY, monografia slovenských osád v Srbsku

Doplnené vydanie obsahuje tridsaťpäť lokalít v Srbsku, v ktorých Slováci mali alebo majú organizované formy kultúrneho života. V porovnaní s vydaním z roku 2011 publikácia je bohatšia o jednu lokalitu – Sriemsku Mitrovicu, ako aj o podstatné doplnky týkajúce sa obsahu pri jednotlivých mestách. Plánuje sa prezentácia knihy počas celého roka v ďalších pätnástich lokalitách, ako aj jej zahraničné prezentácie. Náklad 1 000 kusov.

2. Zuzana Čížiková: LITERÁRNA TVORBA JÁNA LABÁTHA, doktorská dizertácia

ÚKVS založil spolu so SVC edíciu Doktorské dizertácie s cieľom podporiť zverejňovanie odborných prác doktorandov – Slovákov zo Srbska. Redakčné posudky k tejto dizertácii napísali Dr. Michal Harpáň a Dr. Adam Svetlík. Vyjde ako 2. zväzok tejto edície. Plánované tlačené hárky 19, náklad 150.

3. Kolektív autorov: SILBAŠ – Kultúrne tradície Slovákov v Báčke, monografia

ÚKVS podporí vydanie monografie o Silbaši, ktorú pripravil v roku 2012 odborný tím Katedry manažmentu, kultúry a turizmu UKF v Nitre pod vedením prof. PhDr. Jaroslava Čukana, Csc.

4. Záštita vydávania mesačníka Nový život

ÚKVS podporí publikovanie mesačníka pre kultúru a umenie Nový život a zaplatí autorské honoráre prispievateľom.

5. ROČENKA ÚKVS MAJÁK

Ide o svojráznu výročnú správu ÚKVS, ktorá je spracovaná dvojjazyčne, ilustrovaná fotografiami a upravená moderným dizajnom. Obsahovo je rozdelená do základných rubrík, ktoré sú zároveň oblasťami pôsobenia ÚKVS: Informačno-dokumentačná a komunikačná činnosť (INDOK), Rozvojovo-výskumná činnosť, Prezentácia kultúry Slovákov v Srbsku a Medzinárodná spolupráca v ÚKVS. Zároveň obsahuje adresár slovenskej kultúry a iné osožné obsahy. Ročenka má cca 100 strán, tlačí sa v plnom kolóre, vychádza v náklade 200 ks a je nepredajná.

6. ZBORNÍK VIII. MUZIKOLOGICKEJ KONFERENCIE, zborník prác

Zborník prác VIII. Konferencie muzikológov a hudobných odborníkov sa nesie v znamení podtémy Cirkevná hudba vojvodinských Slovákov. Jedným z najdôležitejších výstupov muzikologických konferencií sú zborníky prác, ktorých počet, vrátane toho najnovšieho, je úhrnne sedem. Zborník bude publikovaný v slovenskom jazyku s resumé v srbčine ku každému príspevku.

ÚKVS na požiadavku Ústavu pre vydávanie učebníc podporí vydanie CD-čka so slovenskými piesňami ako dodatok k učebnici Hudobnej kultúry pre 3. ročník.

 

Program 6: Konferencie a snemovania

Konferencia s medzinárodnou účasťou venovaná osobnosti Juraja Ribaya

S cieľom zaznamenať výročie – 200 rokov od smrti významného slovenského jazykovedca, slavistu a bibliografa Juraja Ribaya (1754 – 1812), v spolupráci s Katedrou slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade a Katedrou slavistiky Filologickej fakulty Univerzity v Belehrade usporiadame vo februári 2013 konferenciu s medzinárodnou účasťou. Juraj Ribay posledných 13 rokov žil a tvoril ako evanjelický farár v Torži, v dnešnom Savinom Sele vo Vojvodine. Preto sa tri menované inštitúcie rozhodli spojiť svoje sily a usporiadať konferenciu, ktorá by mala znovu – po dvoch konferenciách konaných na Slovensku v rokoch 1994 a 2004 pripomenúť a nanovo interpretovať jeho život a dielo, predovšetkým obdobie spojené s jeho pôsobením v Torži. Snaha organizátorov je nielen sústrediť názory odborníkov z najrôznejších filologických a historických odborov, ale predovšetkým podnietiť a načrtnúť ďalšie výskumy, ktoré by sa zaoberali životom a zvlášť jazykovým, literárnym a bibliografickým odkazom tohto významného slovenského učenca aj v budúcich rokoch. Rokovacími jazykmi sú slovenčina, čeština a srbčina.

Spoluorganizovanie 57. Literárneho snemovania

Literárne porady a snemovania sú elitným kultúrnym podujatím, ktoré takmer polstoročie organizuje Slovenské vydavateľské centrum (v minulosti Akciová spoločnosť tlačiareň Kultúra) a redakcia mesačníka pre literatúru a kultúru Nový život. Od roku 2009 sa na organizácii Literárneho snemovania podieľa aj Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. V rámci podujatia sa každoročne udeľuje Cena Nového života za najlepší text uverejnený v mesačníku, ktorú určuje trojčlenná komisia formovaná z redakcie časopisu Nový život. Aj 57. literárneho snemovania sa zúčastnia eminentní predstavitelia literárneho života tak z radu vojvodinských Slovákov, ako aj vedci a literáti zo Slovenskej republiky v súlade s témou, ktorá sa určí dodatočne.

IX. Muzikologická konferencia

Ај IX. muzikologická konferencia bude venovaná zatiaľ nedostatočne preskúmaným témam z oblasti hudobnoteoretických reflexií. Každoročne ju poriada ÚKVS a Komisia pre hudobnú činnosť VPK NRSNM a jej nosnou témou je slovenská hudba vo Vojvodine. Zatiaľ boli úspešne realizované konferencie na nasledujúce témy: Výskumy ľudovej kultúry vojvodinských Slovákov, Slovenské hudobno-folklórne festivaly – súčasnosť a budúcnosť, 60 rokov slovenskej hudobnej produkcie v Novosadskom rozhlase, Inovačné metódy v hudobnej pedagogike, Zborový spev vojvodinských Slovákov a Cirkevná hudba vojvodinských Slovákov. Výsledkom konferencií sú aj zborníky prác, ktorých je úhrnne sedem.

Program 7: Tvorivosť v službe rozvoja slovenskej kultúry

Fotokonkurz o najkreatívnejší záber slovenskej vojvodinskej kultúry usporiadal ÚKVS v roku 2009 a jeho cieľom bolo zvýšiť záujem mladých o kultúru a popularizovať jej obsahy. Na výzvu v priebehu troch mesiacov reagovali účastníci z početných prostredí a výsledkom bolo takmer 150 fotografií znázorňujúcich slovenskú kultúru, ktoré následne boli využité aj ako ilustrácie k internetovému portálu. ÚKVS zopakuje tento súbeh aj v roku 2013 a pripraví vhodné odmeny pre najlepšie závery. Vydarený bol aj fotokonkurz o najstaršie fotografie a preto ÚKVS zopakuje aj tento súbeh s cieľom vyzbierať aj ďalšie materiály vhodné na knižné vydania a iné prezentačné účely.

V rámci rozvojovo-výskumného oddelenia ÚKVS plánuje uskutočniť aj projekt pod názvom Výskum kolektívnych identít vojvodinských Slovákov: Súčasné prejavy identifikačných koncepcií príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny. Projekt pod týmto názvom podpisuje maldý odborník Kristián Obšust z Nového Sadu a prostriedky na jeho realizáciu požadované sú z Ministerstva kultúry Republiky Srbsko v rámci súbehu na podporu kultúry národnostných menšín. Tento výskum predpokladá antropologickú analýzu kolektívnych identít vojvodinských Slovákov a to vo vzťahu k etnickým, kultúrnym, náboženským a iným tvarom kolektívnych identít. Projekt zahŕňa terénne výskumy a ich ďalšiu analýzu a propagáciu.

INFORMAČNO-DOKUMENTAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ ODDELENIE (INDOK)

Informačno-dokumentačné oddelenie a oddelenie komunikácie spolupracuje s miestnymi samosprávami a ustanovizňami kultúry, s vedeckými ustanovizňami a združeniami občanov v oblasti kultúry, ako i s jednotlivcami v krajine a zahraničí; skúma ich kultúrny rozvoj, zvlášť rozvoj kultúrnych ustanovizní v AP Vojvodine a zhromažďuje dokumentačný materiál zo všetkých oblastí života, kultúry a umenia vojvodinských Slovákov klasickým spôsobom a elektronicky, digitalizáciou.

Uverejňuje knihy, brožúry, časopisy, noviny, kompaktdisky a iné publikácie. Sleduje aktuálny stav vo všetkých oblastiach kultúry a umenia, zvlášť z aspektu uplatňovania zákonov a zákonných predpisov, finančnej politiky, manažmentu a turistiky v kultúre a pod. Nadväzuje spoluprácu s podobnými výskumnými, vzdelávacími, informačnými a dokumentačnými strediskami v krajine a zahraničí, zvlášť s ustanovizňami Slovenskej republiky a susedných krajín.

Zriaďuje elektronický archív a databázu ustanovizní v oblasti kultúry a umenia, kultúrnych programov, festivalov, prehliadok a memoriálov, kultúrno-umeleckých spolkov a združení, cien, bibliografických údajov vzťahujúcich sa na eminentných odborníkov v jednotlivých oblastiach kultúry a umenia, vydavateľstiev a knižníc, nakrúcania, distribúcie a premietania umeleckých a dokumentárnych filmov a ich prehrávania na videokazety, profesionálnych a ochotníckych divadiel, hudobných súborov a orchestrov, galérií, výtvarnej tvorby a výstav, umeleckých kolónií, nehnuteľných kultúrnych statkov a ich ochraňovania, archívov a múzeí a medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry a umenia.

Organizuje a rozvíja turistickú činnosť v oblasti kultúry.

Program 8: Kultúra vojvodinských Slovákov ON LINE

Portál kultúry vojvodinských Slovákov, ktorý sa nachádza na adrese www.slovackizavod.org.rs, sa stal obľúbeným novým médiom širšej verejnosti, ale aj serióznym partnerom ďalších internetových, tlačových, televíznych a rozhlasových médií. Portál sa obsahovo rozvíja a základom toho rozvoja je každodenná práca ústredia ÚKVS. Najnovšie štatistické údaje hovoria, že si tento portál denne otvorí priemerne 300 návštevníkov, čo na mesačnej úrovni znamená cca 3 000 jednotlivých návštev. Priemerne sa na stránke návštevníci zdržia dve hodiny a z nich 40 % patrí k tým, ktorí sa k stránke vracajú, a ďalších 60 % sú noví používatelia. Najväčší počet používateľov je zo Srbska, nasleduje Slovensko, Česko, Nemecko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Kanada, Čierna Hora, Francúzsko, Veľká Británia a za nimi mnohé ďalšie krajiny. Aktívny rozvoj portálu si vyžaduje vytvoriť možnosti na angažovanie nových spolupracovníkov, ktorí sa aktívne budú zapájať do výroby nového obsahu, najmä v srbskom a anglickom jazyku, a zúročovať už existujúce obsahy. Sem patrí aj rozvíjanie celkového dizajnu portálu a kreovanie nových pútavých obsahov.

Program 9: Databáza o kultúre vojvodinských Slovákov

Elektronická databáza slovenskej vojvodinskej kultúry, ktorú Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov začal budovať v roku 2010, je jedinečným miestom, na ktorom sa zhromažďujú elektronické svedectvá o kultúrnom dedičstve a súčasnej kultúrnej tvorbe vojvodinských Slovákov. V roku 2013 sa bude pokračovať v digitalizácii národných kalendárov. Táto aktivita sa uskutoční vďaka externej spolupráci a kalendáre poskytne Knižnica Štefana Homolu v Petrovci. V pláne zostáva položka týkajúca sa digitalizovania cirkevných archívnych materiálov, nevyhnutných pre výskumnú činnosť v ÚKVS. Zároveň sa databáza bude dopĺňať všetkými dostupnými materiálmi z tohtoročnej kultúrnej produkcie.

Rozvoj príručnej knižnice ÚKVS

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov spracúva, dokumentuje a záujemcom sprístupňuje knižnú produkciu, predovšetkým v slovenskom, ale aj v srbskom jazyku. V príručnej knižnici ÚKVS sú publikácie tak našich domácich vydavateľstiev, ako aj iných dolnozemských a vydavateľstiev zo Slovenska. Obsahuje odbornú a populárnu literatúru, ktorá je kategorizovaná predovšetkým podľa typu publikácie. Aj v roku 2013 sa budeme zasadzovať o rozvoj tejto knižnice a to tak kúpou, ako aj získavaním nových titulov vo forme darov.

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

V súlade so Štatútom ÚKVS, ústav rozvíja medzinárodnú spoluprácu v oblasti vedy, kultúry a umenia vojvodinských Slovákov s cieľom zveľaďovať a rozvíjať medzinárodnú kultúrnu spoluprácu slovenskej národnostnej menšiny vo Vojvodine s materskou krajinou, so susednými krajinami a regiónmi a s inými krajinami v Európe a vo svete a to výmenou hosťovaní divadelných, hudobných a folklórnych súborov, výstav výtvarných diel a múzejných zbierok, výmenou odborníkov, tvorcov a umelcov, výmenou kníh, časopisov, kompaktdiskov a iných publikácií, organizovaním vedeckých a odborných sympózií, zhromaždení a seminárov v oblasti kultúry a umenia a pod. Ústav bude na príprave projektov z oblasti kultúry a umenia spolupracovať i s medzinárodnými organizáciami.

Program 10: Prezentácia slovenskej vojvodinskej kultúry v zahraničí

Zatiaľ čo sa doterajšia medzinárodná spolupráca sústredila na vytváranie stabilných kontaktov s kultúrnymi ustanovizňami a subjektmi zo Slovenskej republiky, tiež z regiónu (Maďarsko, Rumunsko, Česko a Chorvátsko), v druhom funkčnom období sa priam žiada usmerniť spoluprácu na inštitúcie Európskej únie, ktoré sídlia v Bruseli. Je to cesta nevyhnutne vedúca k väčšiemu zviditeľňovaniu osobitostí a špecifík našej slovenskej vojvodinskej kultúry a tým aj k otváraniu ciest na jej podporu a financovanie z fondov Európskej únie. S ohľadom na to, že náš zakladateľ, AP Vojvodina už podnikla rázne kroky na vytvorenie intenzívnejšej spolupráce s inštitúciami EÚ otvorením Fondu pre európske práce, ako aj Kancelárie AP Vojvodiny, ktorá sídli v Bruseli, je priam žiaduce využiť doteraz vybudované kapacity a finančné nástroje.

Netreba zabudnúť ani na to, že hlavným mestom európskej kultúry v roku 2013 budú Košice v Slovenskej republike. Tam sa naskytne veľká možnosť propagovať našu vojvodinskú slovenskú kultúru aj v rámci veľkých medzinárodných podujatí, ktoré sú vždy príležitosťou na nové kontakty a ešte dôležitejšie projekty. Tak aj Košice, ako aj iné mestá na Slovensku a v Európe, treba využiť na prezentáciu našej publikácie Slováci v Srbsku z aspektu kultúry.

Do tretice, záujmom ÚKVS je aj do budúcna zveľaďovať vzťahy medzi Slovákmi z Dolnej zeme, teda z Maďarska, Rumunska a Chorvátska. Spoločné uchádzanie sa o projekty na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí a následne ich realizácia je dobrý spôsob na upevňovanie takej spolupráce. Potrebné je vyhľadávať možnosti na kvalitnú a účelovú spoluprácu aj so Slovákmi v Európe a zámorí.

III. TROVY SÚVISIACE S PREVÁDZKOU V ÚKVS V ROKU 2012

(platy zamestnancov, materiálne trovy, základné potreby, údržba…)

  • Úhrada za prácu sa určuje v súlade s Rozhodnutím o koeficientoch uplatňovaných pri účtovaní a výplate platov zamestnaných vo verejných službách (Úradný vestník RS, číslo 25/2010) na základe splnenia základných požadovaných podmienok, ako aj na základe výkonu v každodennej praxi. Plánom sa predpokladá platenie troch stálych zamestnancov a dvoch koordinátorov.

  • Úhrada za prácu členov dozornej rady a správnej rady je určená rozhodnutím správnej rady. Úhrada za prácu členov odborných komisií sa upravuje osobitným rozhodnutím.

  • Na bezproblémovú prevádzku ÚKVS je potrebné plánovať prostriedky na bežné účty (prenajímanie miestností z VP Poslovni prostor, vykurovanie, telefón, internet, elektrina a pod.), poistenie v DDOR, bežné opravy, materiálne trovy súvisiace s papierom a iným spotrebným materiálom. Tiež je potrebné pravidelne hradiť účtovné a právne služby.

Súčasťu plánu je podrobný finančný plán, ktorý sleduje Plán a program práce ÚKVS na obdobie január – december 2013.


Milina Sklabinská

riaditeľka

Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov