Plan i program rada Zavoda za kulturu vojvođnskih Slovaka za period januar – decembar 2011

PLAN I PROGRAM RADA

ZAVODA ZA KULTURU VOJVOĐANSKIH SLOVAKA

ZA JANUAR – DECEMBAR 2011. GODINE

UVOD

Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka planira u 2011. godini realizaciju programa i projekata čiji cilj je očuvanje i unapređivanje materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa i podržavanje razvoja savremenih oblika kulturnog stvaralaštva Slovaka u Srbiji. U skladu sa kompetencijama koje proizilaze iz Statuta, ZKVS ima nameru da ove planove ostvari putem permanentne informaciono-dokumentacione, razvojno-istraživačke, prezentacione i edukacione delatnosti.

Plan ZKVS za 2011. godinu čine sa jeden strane dugogodišnji projekti, započeti već u prvoj godini rada Zavoda, a istovremeno sa druge strane on obuhvata iznalaženje novih načina afirmacije specifičnosti i posebnosti slovačke kulture u što širim okvirima.

U skladu sa predlogom Pokrajinskog sekretarijata za kulturu AP Vojvodine, ZKVS za 2011. godinu predlže Plan i program rada u izmenjenom obliku. Tačnije, Plan i program rada u celini se poziva na Finansijski plan, koji je s njim u vezi a sadrži:

• prikaz programske delatnosti sačinjen u formi projekata,

• prikaz troškova za redovnu delatnost u ZKVS.

Prikaz programske delatnosti sastoji se od niza projekata u kojima se navode osnovni podaci o ciljevima, namerama, sadržaju i konkretnim rezultatima projekata, podaci o vremenskom okviru i očekivanom terminu završetka rada, kao i broj saradnika i očekivani troškovi realizacije. Na ovakav način se bliže definiše programska delatnost, a troškovi koji iz toga proizilaze, su transparentni.

Prikaz troškova za redovnu delatnost obuhvata opšte podatke o ustanovi, njenu organizacionu i personalnu strukturu, kao i podatke o troškovima, neophodnim za svakodnevni rad. Troškovi redovnog rada pod kojima se podrazumeva naknada zaposlenim, materijalni troškovi, izdaci za osnovne potrebe i redovne popravke i održavanje, mogu biti u visini najviše 50 % od ukupne sume određene za rad ZKVS iz budžeta AP Vojvodine.

Na osnovu Odluke o raspoređivanju finansijskih sredstava iz budžeta AP Vojvodine usvojene Odlukom Skupštine AP Vojvodine za 2011. godinu, Pokrajinski sekretarijat za kulturu za manjinske zavode izdvaja finansijska sredstva u iznosu 47.000.000,00 dinara. U skladu sa ovom Odlukom Zavodu za kulturu vojvođanskih Slovaka pripada 9.000.000,00 dinara.

I OPŠTI PODACI O ZKVS

Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka osnovala je 2008. godine Skupština AP Vojvodine zajedno sa Nacionalnim savetom slovačke nacionalne manjine u cilju očuvanja, unapređenja i razvoja kulture vojvođanskih Slovaka. ZKVS je počeo sa radom 18. januara 2009. godine, na dan osnivanja Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine.

Zavod se bavi delatnostima koje obuhvataju promovisanje, podsticanje, očuvanje, razvijanje i organizovanje:

• kulture, nauke i jezika slovačke nacionalne manjine u AP Vojvodini,

• vrhunskog stvaralaštva slovačke nacionalne manjine u AP Vojvodini,

• multikulturalnosti i interkulturalnosti na teritoriji Vojvodine,

• saradnje sa ustanovama i organizacijama za kulturu, nauku i umetnost u Republici Srbiji

• kontakata i saradnje ustanova kulture, organizacija i pojedinaca u AP Vojvodini sa međunarodnim ustanovama i organizacijama (Savet Evrope, Pakt za stabilnost Jugoistočne Evrope, Evropska unija, UNESCO i drugi),

• promovisanja jednakosti državnih, privatnih i građanskih inicijativa u oblasti kulture i umetnosti,

• normativne delatnosti u oblasti kulture i umetnosti i usklađivanje sa evropskim standardima,

• tržišne orjentacije u cilju poboljšanja uslova za rad i delatnost kulturnih subjekata,

• amaterizma u slovačkoj nacionalnoj manjini,

• umetničkog stvaralaštva mladih talenata,

• stručnog usavršavanja i obrazovanja, organizovanja seminara, radionica, kampova,

• razvoja turizma u kulturi i

• informaciono-dokumentacione delatnosti u oblasti kulture i umetnosti.

Zavod je registrovan u Trgovinskom sudu u Novom Sadu – osnovna delatnost 72400 – izrada baze podataka.

U Zavodu se radi po odeljenjima kao osnovnim delovima radnog procesa koji se u njemu odvija. Postoji:

• razvojno-istraživačko odeljenje,

• informaciono-dokumentaciono i komunikaciono odeljenje (INDOK),

• odeljenje za kulturno-umetničke manifestacije, stručno usavršavanje i obrazovanje u kulturi i umetnosti slovačke nacionalne zajednice u AP Vojvodini.

Odeljenja u okviru Zavoda pri realizaciji svojih programa uzajamno sarađuju. U skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u ZKVS, tri radnice su u stalnom radnom odnosu, i to:

• Direktor (1 izvršilac),

• Stručni saradnik u Informaciono-dokumentacionom odeljenju (1 izvršilac),

• Tehnički sekretar (1 izvršilac)

II PROGRAMSKA DELATNOST U 2011. GODINI

Razvojno-istraživačko odeljenje

Razvojno-istraživačko odeljenje obavlja naučna i stručna istraživanja manjinskog života, kulture i umetnosti slovačke nacionalne zajednice u AP Vojvodini, proučava i analizira mrežu kulturnih ustanova, organizacija i udruženja vojvođanskih Slovaka i njihove potrebe i finkcionisanje; proučava normativnu delatnost u manjinskoj kulturi; finansijsku politiku i ekonomiku kulture, kao i izvore finansiranja (budžetsko finansiranje, donacije, sponzorstvo i sl.). Razvojno-istraživačko odeljenje radi projekte za primenjena i razvojna istraživanja u kulturi i umetnosti – opšte studije i analize, prati probleme u primeni zakona i propisa koji iz njih proističu, kao i učinak njihove primene u oblasti kulture; pravi planove i projekte za dalji razvoj kulture; predlaže kulturne modele za proces tranzicije u ovoj oblasti; predlaže finansijske instrumente i standarde u pojedinim kulturnim i umetničkim delatnostima kao formu decentralizacije u oblasti kulture. Razvojno-istraživačko odeljenje takođe se bavi obrazovanjem i usavršavanjem radnika u pojedinim oblastima kulture i umetnosti, kao i organizacijom naučnih i stručnih skupova, simpozija, savetovanja, seminara, okruglih stolova, tribina i sl.

U Razvojno-istraživačkom odeljenju nema zaposlenog radnika koji bi njime rukovodio, već se razvojno-istraživačka delatnost odvija na osnovu projekata, uz pomoć stručnih eksternih saradnika a u koordinaciji ZKVS. Planirani projekti:

Godišnjak ZKVS – Maják

Tip projekta: Godišnjak ZKVS.

Sadržaj: Svojevrsni godišnji izveštaj ZKVS pripremljen dvojezično, ilustrovan fotografijama, moderno dizajniran. Njegov sadržaj raspoređen je u osnovne rubrike koje su ujedno i oblasti delovanja ZKVS: Informaciono-dokumentaciona i komunikaciona delatnost (INDOK), Razvojno-istraživačka delatnost, Prezentacija kulture Slovaka u Srbiji i Međunarodna saradnja u ZKVS. Godišnjak sadrži i adresar slovačke kulture i druge korisne sadržaje.

Karakteristike: Godišnjak ima oko 100 strana, štampa se u punom koloru na kvalitetnom papiru, tiraž 400 primeraka, ne prodaje se.

Spoljna saradnja: Lektorisanje slovačkih tekstova, prevod tekstova na srpski jezik, lektorisanje srpskih tekstova, dizajn i kompjuterski slog, priprema za štampu, korektura i štampa.

Vreme: Decembar 2010 – januar 2011.

Izlazak iz štampe: Početak februara 2011. godine.

Značaj: Godišnjak ZKVS informiše javnost na slovačkom i srpskom jeziku o sadržaju rada ove ustanove kulture, o rezultatima projekata koje je ostvario, na kakav način je učinjen pomak u kvalitetu čuvanja i razvoja kulture vojvođanskih Slovaka.

Leksikon mesta u kojima žive Slovaci u Srbiji – sa aspekta kulture (radni naziv)

Tip projekta: Publikacija.

Sadržaj: Projekat ima za cilj da u sadržajno i vizuelno kvalitetnoj štampanoj publikaciji na jednom mestu sakupi i predstavi sva mesta u Srbiji u kojima žive Slovaci, naročito sa aspekta promocije njihovih kulturnih specifičnosti i značajnih kulturnih i turističkih tačaka ovdašnjih Slovaka. Osnova publikacije su relevantni tekstovi nastali kao rezultat terenskog istraživanja. U njima su obrađena 33 mesta gde Slovaci u Srbiji imaju ili su imali organizovan kulturni život. Obuhvataju geografske i demografske parametre, istorijske činjenice, specifičnosti sredine, kulturni život kao i potencijale kulturnog turizma. Istraživački tim čine zaposleni u ZKVS i više od dvadeset spoljnih saradnika.

Karakteristike: Leksikon će biti pripremljen za štampu na slovačkom i srpskom jeziku, biće moderno dizajniran, sa kvalitetnim fotografijama, tiraž 500 primeraka.

Spoljna saradnja: Stručni konzultanti i recenzenti, lektorisanje slovačkih i srpskih tekstova, prevod na srpski jezik, dizajn i kompjuterski slog, priprema za štampu, korektura, štampanje.

Vreme: Maj 2009 – maj 2011.

Izlazak iz štampe: Maj 2011.

Značaj: Publikacija će doneti celovit pogled na slovačku kulturu u Srbiji danas, ujedno, ona neposredno podržava i afirmiše kulturne potencijale slovačke manjine, kao i razvoj kulturnog turizma u pojedinim sredinama.

Suizdavanje publikacija sa naučno-istraživačkom problematikom ZKVS i SIC

Tip projekta: Suizdavanje knjiga ZKVS i Slovačkog izdavačkog centra (SIC).

Sadržaj: ZKVS će i u 2011. godini finansijski učestvovati u izdavanju publikacija Slovačkog izdavačkog centra koje svojim sadržajem doprinose razvoju naučno-istraživačkog rada kod nas. U pitanju su pre svega publikacije iz edicije Živý prúd (Živi tok), Korene (Koreni) i Vedecké zošity (Naučne sveske), a u planu je i osnivanje zajedničke edicije koja bi podržavala naučno-istraživački rad mladih ljudi i omogućila im da uz podršku ZKVS mogu da objavljuju svoje disertacije iz oblasti kulture.

Karakteristike: Podrška će slediti dinamiku rada SIC.

Spoljna saradnja: Lektorisanje, priprema za štampu, štampanje.

Vreme: U toku cele godine 2011.

Izlazak iz štampe: Decembar 2011.

Značaj: S obzirom na izmenjene okolnosti u podržavanju izdavačke delatnosti od strane državnih institucija neizbežno je tražiti efektivna rešenja za dugogodišnje i održivo funkcionisanje izdavačke delatnosti na slovačkom jeziku.

Zbornik radova VI Konferencije muzikologa i muzičkih stručnjaka

Tip projekta: Objavljivanje Zbornika radova VI Konferencije muzikologa i muzičkih stručnjaka.

Sadržaj: Jedan od najznačajnijih rezultata muzikoloških konferencija jesu zbornici radova kojih do sada, zajedno sa najnovijim, ima šest. Zbornik objedinjuje stručne priloge pedagoga i muzičkih urednika iznete na VI Međunarodnoj muzikološkoj konferenciji.

Karakteristike: Zbornik će biti štampan na slovačkom jeziku sa rezimeima na srpskom uz svaki prilog, a tekstovi autorki koje su govorile na srpskom i češkom jeziku, biće štampani u originalu.

Spoljna saradnja: Rezimei, lektorisanje tekstova, dizajn i kompjuterska obrada, priprema za štampu i štampanje.

Vreme: Do kraja 2011. godine.

Izlazak iz štampe: Decembar 2011.

Značaj: Zbornici u skladu sa temama pojedinih konferencija sadrže stručne tekstove kao rezultat sistematskog i temeljitog istraživačkog rada pozvanih učesnika, kao i zaključke konferencija koji jednom definisani postaju predmet daljih postupaka u cilju rešavanja problema.

Organizacija VII Konferencije muzikologa i muzičkih stručnjaka

Tip projekta: VII Konferencija muzikologa i muzičkih stručnjaka.

Sadržaj: Svake godine definiše se tema konferencije, koja podstiče naučno-istraživački rad u oblasti muzike vojvođanskih Slovaka kao i  prezentaciju postignutih rezultata na konferencijama. Tema VII Konferencije biće formulisana u saradnji sa Komisijom za muzičku delatnost Odbora za kulturu NSSNM koji je već tradicionalno suorganizator ove akcije.

Karakteristike: Konferencija je međunarodnog karaktera, osim učesnika iz Srbije su za sada u njenom radu učestvovali stručnjaci iz Slovačke, Mađarske, Rumunije i Češke.

Spoljna saradnja: Nadoknada učesnicima Konferencije za njihov prilog i putni troškovi.

Vreme realizacije: Decembar 2011.

Značaj: Svaka sledeća konferencija potvrđuje, da muzička javnost organizovano i sistematski pristupa širokom spektru muzike ovdašnjih Slovaka i da teoretska osnova koja nastaje na konferencijama, zaključci i preporuke do kojih se svake godine dolazi, jesu pretpostavka za dalje delovanje u smislu poboljšanja kvaliteta ovdašnje muzičke prakse.

Monografije slovačkih naselja u Vojvodini

Tip projekta: Suizdavanje monografija sa Katedrom za menadžment, kulturu i turizam UKF u Nitri.

Sadržaj: Na Katedri za menadžment, kulturu i turizam UKF u Nitri deluje vrlo uspešan tim radnika na čelu sa Ph.Dr. Jaroslavom Čukanom, CSc., koji je posle obavljenog istraživanja u naseljima Erdevik, Pivnice, a u najnovije vreme i u Boljevcima, objavio monografske radove. ZKVS se ove godine priključuje ovom timu, obezbeđujući odgovarajući materijal na terenu i drugu logističku pomoć, a istovremeno postaće suizdavač kvalitetnih monografskih radova.

Vreme: U toku cele 2011. godine.

Realizacija: Decembar 2011. godina

Značaj: U pitanju su monografski radovi pripremani od strane stručnjaka, obrađeni tako da zainteresuju i širu javnost u Slovačkoj.

U okviru pružanja podrške istraživačkom radu ZKVS će participirati u pripremama i realizaciji simpozija 150 godina od rođenja Jana Kvačalu. Na realizaciji ovog projekta radiće se u toku 2012. godine. Jan Kvačala je bio slovački pedagog, prosvetni radnik, osnivač komeniologije, istoričar religije i evangelički sveštenik. ZKVS podržaće istraživački rad koji se odnosi na život i delo ove značajne ličnosti.

Informaciono-dokumentaciono i komunikaciono odeljenje (INDOK)

Informaciono-dokumentaciono i komunikaciono odeljenje sarađuje sa mesnim samoupravama i ustanovama kulture, sa naučnim ustanovama i udruženjima građana u oblasti kulture, kao i sa pojedincima u zemlji i inostranstvu; istražuje njihov kulturni razvoj, naročito razvoj kulturnih ustanova u AP Vojvodini i skuplja dokumentacioni materijal iz svih oblasti života, kulture i umetnosti vojvođanskih Slovaka na klasičan način i elektronski, digitalizacijom. Objavljuje knjige, brošure, časopise, novine, kompakt-diskove i druge publikacije.

Prati aktuelno stanje u svim oblastima kulture i umetnosti, naročito sa aspekta primene zakona i zakonskih propisa, finansijske politike, menadžmenta i turizma u kulturi i sl. Uspostavlja saradnju sa sličnim istraživačkim, obrazovnim, informacionim i dokumentacionim centrima u zemlji i inostranstvu, naročito sa ustanovama Slovačke republike i susednih zemalja.

Formira elektronski arhiv i bazu podataka u oblasti kulture i umetnosti, kulturnih programa, festivala, smotri i memorijala, kulturno-umetničkih društava i udruženja, nagrada, bibliografskih podataka o eminentnim stručnjacima u pojedinim oblastima kulture i umetnosti, izdavačkih kuća i biblioteka, snimanja, distribucije i projekcije umetničkih i dokumentarnih filmova i njihovog snimanja na video-kasete, profesionalnih i amaterskih pozorišta, muzičkih ansambala i orkestra, galerija, likovnog stvaralaštva i izložbi, umetničkih kolonija, nepokretnih kulturnih dobara i njihove zaštite, arhiva i muzeja i međunarodne saradnje u oblasti kulture i umetnosti.

Organizuje i razvija turističku delatnost u oblasti kulture.

Portal kulture vojvođanskih Slovaka

Tip projekta: Internet portal ZKVS.

Sadržaj: Portal kulture Slovaka sa Donje zemlje koji se nalazi na adresi www.slovackizavod.org.rs za godinu dana postao je omiljeni novi medij u široj javnosti, a takođe i ozbiljan partner ostalih štampanih, televizijskih, radijskih i novih medija. Portal pre svega posećuju Slovaci sa Donje zemlje (Srbija, Rumunija, Mađarska, Hrvatska), zatim Slovaci koji žive u drugim zemljama sveta, ali i ostali neslovački narodi koji su zahvaljujući njegovom bogatom sadržaju imali prilike da saznaju nešto više o kulturi Slovaka iz Vojvodine kao i za naše nastojanje da je očuvamo i unapredimo. O popularnosti portala najbolje govori činjenica što ga svakodnevno otvori oko 400 posetilaca sa različitih kompjutera. Veliki broj tih poseta dolazi iz Slovačke iz raznih instituta, ustanova i udruženja, posećuju ga ličnosti iz oblasti kulture, kao i pojedinci koji nam mejlovima, telefonski ili lično potvđuju da na portalu nalaze relevantne podatke o celovitoj kulturnoj infrastrukturi Slovaka koji žive na ovim prostorima.

Karakteristike: Sadržaj portala se konstantno razvija, kako u dinamičkom delu koji proizvodi vesti iz kulture, najavljuje događaje, upozorava na aktuelne konkurse i sl. tako i u njegovom statičkom delu, koji informiše o celokupnoj kulturi Slovaka u Vojvodini – savremenom stvaralaštvu, kulturnoj baštini, kulturi u široj javnosti i o kulturi u medijima. Tehničku podršku portalu pruža firma Argonetwork koja je portal i dizajnirala. Portal se nalazi na serveru koji održava Eunet.rs, gde ZKVS iznajmljuje virtuelni Greed Server.

Spoljna saradnja: Eunet.rs, tehničko održavanje portala, održavanje kompjutera u ZKVS, povremeno prevođenje na engleski jezik i razvijanje sadržaja. Ove godine imamo u planu da u većoj meri angažujemo spoljne saradnike novinare. Cenovnik i pravila saradnje odrediće se naknadno.

Vreme: U toku cele 2011. godine.

Značaj: Portal ima dinamični deo u kojem se dnevno ažuriraju informacije o kulturnim aktivnostima Slovaka sa Donje zemlje, i statični deo na kojem se prezentuje celovita kulturna infrastruktura Slovaka u Srbiji.

Baza podataka kulture vojvođanskih Slovaka

Tip projekta: Razvijanje elektronske baze podataka kulture vojvođanskih Slovaka.

Sadržaj: Elektronska baza podataka slovačke vojvođanske kulture koju je Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka počeo da izgrađuje u 2010. godini jedinstveno je mesto na kojem se u elektronskoj formi sakupljaju svedočanstva o kulturnom nasleđu i savremenom kulturnom stvaralaštvu vojvođanskih Slovaka. Nalazi se u ZKVS na kompjuterskom softveru koji je za specifične potrebe Zavoda izradila firma YU SPIN iz Novog Sada. Program je napravljen na osovu studije čija autorka je Mgr.art. Milina Sklabinski a sadrži delove koji se odnose na informaciono-komunikacione sisteme, odgovarajuću legislativu, institucionalnu infrastrukturu, pojedine segmente slovačke kulture, a sadrži i mogućnost traženja modela za digitalizaciju i izradu predloga za strukturiranje takvih baza podataka koje odgovaraju slovačkoj manjinskoj kulturi u Srbiji. U bazu podataka unose se entiteti kao što su dokumenti (word, excell, pdf…), fotografije (jpg, png…), zvučni zapisi (mp3…), filmovi (mp4) i ostalo, uključujući i propratne metapodatke definisane u skladu sa međunarodnim standardima o katalogizaciji kulturnih objekata. Ove sadržaje ZKVS obezbeđuje iz raznih izvora – od ustanova kulture (muzeji i galerije, biblioteke, arhivi, televizijske i radijske produkcije…), od udruženja građana (kulturno-umetnička društva, društva žena i druga interesna udruženja…) ili od pojedinaca (privatne zbirke) kod kuće i u inostranstvu.

Karakteristike: Baza podataka se nalazi u ZKVS na serveru u vlasništvu ZKVS, svakodnevno ga održava firma Enter.rs koja brine o održivosti i trajnosti pohranjenih materijala.

Spoljna saradnja: Potrebno je angažovati stalne saradnike za unos materijala u bazu podataka i njeno održavanje.

Vreme: U toku cele godine.

Značaj: Opsežna i trajno održiva baza podataka kulture vojvođanskih Slovaka zbog svoje raznovrsnosti i stručne relevantnosti želi da doprinese boljem korišćenju saznanja o slovačkoj kulturi u naučnim i razvojnim istraživanjima, pa i u vaspitno-obrazovnim, promotivnim, manifestacionim i mnogim drugim procesima povezanim sa problematikom kulture vojvođanskih Slovaka.

Priručna biblioteka ZKVS

Tip projekta: Razvoj priručne biblioteke ZKVS.

Sadržaj: U Zavodu za kulturu vojvođanskih Slovaka osnovana je priručna biblioteka ove ustanove u nameri da se doprinese svakodnevnom radu zaposlenih, ali i da se stvori osnova za potencijalne istraživače slovačke vojvođanske kulture i ove etničke grupe uopšte. Pri razvrstavanju knjiga imali smo u vidu dvojnu funkciju ovog fonda pa smo na osnovu te činjenice odredili dve kategorije publikacija. Na jednoj strani su naslovi koji imaju praktičnu vrednost i biće u svakodnevnoj upotrebi, a na drugoj su publikacije koje predstavljaju najvrednija umetnička i stručna dela ovdašnjih Slovaka koja obavezno treba sakupljati i čuvati na jednom mestu. Cilj i uloga biblioteke sastoji se u obezbeđivanju izvora i usluga, koji će zadovoljavati potrebe naučnih radnika, stručnjaka, umetnika i ostalih građana i biti od pomoći u njihovom istraživanju i obezbeđivanju informacija o slovačkoj nacionalnoj zajednici u Vojvodini.

Karakteristike: Biblioteka Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka je tipološki specijalna biblioteka koja svoju delatnost bazira na sledećim dokumentima: na Zakonu o bibliotečkoj delatnosti (Službeni glasnik 34/1994), Ifla/Unesco smernicama za specijalne biblioteke i na Nacrtu smernica za specijalne biblioteke u Srbiji koje je donelo Bibliotekarsko društvo Srbije. Elektronske zabeleške o publikacijama se nalaze u programu Tnt bibliotekar plus a unose se i u inventarne knjige.

Spoljna saradnja: Potrebno je angažovanje saradnika za stručno arhiviranje knjiga, katalogizaciju, kao i za nabavku novih naslova.

Vreme: U toku cele 2011. godine.

Značaj: Fond biblioteke, bez obzira što je u pitanju stručna biblioteka, mogu da koriste svi zainteresovani svakog radnog dana od 11 do 17 sati.

Osim ovih kapitalnih projekata u Informaciono-dokumentacionoj jedinici treba sistematski raditi na stvaranju uslova za formiranje materijalne dokumentacije i osnivanje Dokumentacionog centra ZKVS.

Istovremeno treba obezbediti spoljnu saradnju za skeniranje materijala koji se nalaze u arhivima pojedinih crkvenih skupština Slovačke evangeličke crkve. U njima se nalaze značajna dokumenta o kulturnoj istoriji vojvođanskih Slovaka.

Odeljenje za kulturno-umetničke manifestacije, stručno usavršavanje i obrazovanje u kulturi i umetnosti Slovaka u AP Vojvodini

Odeljenje za kulturno-umetničke programe, stručno usavršavanje i obrazovanje u kulturi vojvođanskih Slovaka podržava, koordinira i ostvaruje programe i aktivnosti najznačajnijih programa koji doprinose razvoju kulture i umetnosti vojvođanskih Slovaka uz saradnju sa predstavnicima opština, Nacionalnog saveta i Izvršnog veća APV, priprema akte o organizovanju kulturno-umetničkih programa, festivala i smotri, njihove kalendare i programe, kalendare jubileja, i finansijske planove za realizaciju programa itd. U okviru svog izložbenog prostora a uz saradnju sa drugim kulturnim ustanovama i udruženjima građana u oblasti kulture, Zavod organizuje izložbe, aukcije slika, programe i prezentacije svih oblika umetničkog stvaralaštva.

S obzirom na to da postoji veliki broj raznih akcija i programa koji se u toku godine priređuju u oblasti kulture vojvođanskih Slovaka, ZKVS će se u okviru ovog Odeljenja pružiti organizacionu i finansijsku podršku nekim akcijama značajnim za celu manjinsku zajednicu u cilju podizanja kvaliteta prezentacije kulture ovdašnjih Slovaka. Ovim programom se predlaže da se u 2011. godini podrže one manifestacije i akcije koje su ranijih godina imale organizacione i finansijske probleme a koje svojim sadržajem predstavljaju značajnu tačku na kulturnoj mapi ovdašnjih Slovaka.

Edukacije koje će se organizovati u ZKVS biće ovog puta posvećene disciplini kulturnog menadžmenta i razvoju savremenog stvaralaštva. U pitanju su praktične radionice koje treba da doprinesu boljem i svrsishodnom organizovanju postojećih kulturnih manifestacija. Sa ovom glavnom temom u vezi su i neki već uhodani programi kao napr. fotokonkursi.

Izložbena delatnost u ZKVS biće takođe u znaku stvaralaštva savremenih autora (pretpostavlja se da će se u međuvremenu povećati zbirka slika u ZKVS; prirediće se izložba slika Pavela Popa u skladu sa projektom – ličnosti slovačke vojvođanske kulture očima P. Popa; ove godine obeležava se značajni životni jubilej slikara Jaroslava Šimovica, u prostorijama ZKVS prirediće se izložba njegovih slika).

Istovremeno pažnju ćemo posvetiti zaštiti kulturnog nasleđa. U ZKVS priredićemo izložbu restauriranih slika Z. Medveđove, restauraciju njenih slika finansirao je ZKVS 2010. godine. Sa ovom praksom nastavljamo i u 2011. godini kada imamo nameru da finansiramo restauraciju najugroženijih slika iz Galerije Z. Medveđove. U okviru zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa neophodno je planirati i sredstva za rad Slovačkog narodnog muzeja u Bačkom Petrovcu. Treba sačiniti spisak muzejskih jedinica i tako obezbediti tačne podatke značajne naročito za rad na projektu Slovaci i Srbi koji će se realizovati pod patronatom Muzeja Vojvodine.

Festival slovačke muzike za decu Letí pieseň, letí (Leti pesma, leti) 2011

Tip projekta: Organizacija festivala (20 godina od osnivanja).

Sadržaj: Cilj festivala je da podstiče muzičko stvaralaštvo različitih žanrova vokalno-instrumentalne muzike za decu i izdavačku delatnost u ovoj sferi, i da učini dostupnom postojeću muzičku literaturu na slovačkom jeziku. Prvi put je ovaj festival organizovan 1991. godine u Kovačici, a od lokalnog postepeno se razvio u festival pokrajinskog karaktera. Festival se po pravilu održava u oktobru u velikoj Sali Doma kulture u Kovačici. Soliste prati veliki dečiji hor i orkestar, stručni žiri ocenjuje interpretaciju, tekstove i muziku.

Karakteristike: Festival, iako je pokrajinskog karaktera, poslednjih godina nije pokazao dovoljno kapaciteta da zadovolji kriterijume pokrajinske manifestacije. Da bi se vratio izvornim ciljevima potrebno je festival podržati, naročito u sferi podsticanja novog stvaralaštva za decu, organizovanjem školskih takmičenja u sredinama u kojima žive Slovaci. Za ovu priredbu treba da se zainteresuju  mladi interpretatori, treba objavljivati kvalitetne snimke za decu kao i dečje pesme.

Spoljna saradnja: Pružanje pomoći organizatorima pri pisanju projekata i obezbeđivanju sredstava, raspisivanje konkursa i podsticanje novog stvaralaštva, pronalaženje mladih interpretatora pomoću konkursa u školama, stručna realizacija takmičarskog koncerta u pogledu sadržaja i tehnike i sl.

Vreme: U toku cele 2011. godine.

Realizacija: Decembar 2011. godine.

Značaj: ZKVS pružio je i stručnu i logističku podršku festivalu popularne muzike Zlatý kľúč, sa takvom podrškom manjinskih festivala treba nastaviti i ove godine. Svaki uspešan festival obezbediće najbolje interpretatore iz svih slovačkih sredina, omogućiće da budu primećeni, podržaće ih u njihovoj želji da pevaju na slovačkom jeziku i na taj način će se pobrinuti i za pevače slovačkih pesama u Srbiji u budućnosti.

CD slovačkih dečjih popularnih kompozicija

Tip projekta: Objavljivanje muzičkog CD sa izborom najboljih dečjih kompozicija na festivalu Letí pieseň, letí.

Sadržaj: Projekat pretpostavlja izbor najboljih pesama sa dosadašnjih festivala dečjih popularnih pesama Letí pieseň, letí,  izdavanje muzičkog materijala u štampanom obliku, kao i snimanje zvučnog CD nosača.

Karakteristike: Potrebno je organizovati izbor odgovarajućih interpretatora, obezbediti orkestar i odgovarajuće aranžmane pesama kso i njihovo kvalitetno snimanje. Treba takođe dizajnirati i odštampati omot sa tekstovima pesama i modernim dizajnom (eventualno sa fotografijama nekadašnjih i sadašnjih pevača).

Spoljna saradnja: Orkestar, pevači, iznajmljivanje studija, dizajn omota, kompletna produkcija.

Vreme: Tokom cele godine.

Realizacija: Decembar 2011. godine.

Značaj: Muzički CD biće distribuiran u škole, sa ciljem da doprinese kvalitetu nastave muzičke kulture na slovačkom jeziku; zatim u medije, kako bi u etar dospele i nove slovačke pesme za decu.

Susret Slovaka sa Donje zemlje Na jarmoku (Na vašaru)

Tip projekta: Prezentacija kulture Slovaka iz Srbije, Mađarske i Rumunije.

Sadržaj: Manifestacija Susret Slovaka sa Donje zemlje Na jarmoku je zajednički projekat Slovaka iz Rumunije, Mađarske i Srbije a ima za cilj da većinskom narodu sa kojim određena zajednica živi, predstavi slovačke specijalitete sa Donje zemlje, da pokaže tradicionalne zanate, kao i oblike nematerijalnog kulturnog nasleđa.

Karakteristike: Oficijelni partner ovog projekta iz Srbije je NSSNM s tim što već dve godine program iz Srbije organizuje ZKVS. Ove godine će vašar biti u Mađarskoj a planira se da će program učesnika iz Srbije, izbor, orgnizaciju i prevoz realizovati brinuti

Spoljna saradnja: Organizovanje učesnika se obavlja u ZKVS, treba obezbediti sredstva za prevoz u Mađarsku.

Vreme: Dva meseca (u zavisnosti od termina same manifestacije).

Značaj: Izborom učesnika koji treba da prezentuju elemente duhovne i materijalne kulture vojvođanskih Slovaka, Zavod sebe deklariše kao kulturnu ustanovu koja kulturni turizam posmatra kao perspektivu,  kada je u pitanju kultura i šira javnost. Iako je u pitanju populistička priredba, njen sadržaj i forme prezentacije se pažljivo planiraju, tako da se pred javnost izlazi sa pravim specifičnostima i posebnostima slovačke kulture. Pomoću ovakvih manifestacija okrenutih široj javnosti, a naročito neslovačkom narodu, može se doprineti prezentaciji raznolikosti kultura u datoj sredini.

Bursovanie

Tip projekta: Obrada običaja i navika.

Sadržaj: Poluigrana televizijska drama – dokument o Jaroslavi Franćiški Jozefini Jaroši (1851 – 1887), ženi iz Aradca, prvoj pesnikinji Slovaka sa Donje zemlje. O njenom životu se malo zna, biće to „završena izmišljena“ biografija sa malo magičnog realizma. Jaroslava Jaroši je u svom malom salonu u Aradcu primala najznačajniju duhovnu i intelektualnu elitu u godinama posle revolucije 1848-49. U Narodnim novinama 1875. godine objavljuje tekstove u kojima zahteva više obrazovanja za slovačke devojke. Paralelno sa glavnom temom – biografijom Jarošijeve, biće rekonstruisan i jedinstveni uskršnji običaj koji se sačuvao u Aradcu: „bursovanie“ noći. U noći između uskršnjeg ponedeljka i utorka, posle dana kada muškarci polivaju devojke i žene, što je poznati uskršnji običaj, za inat muškarcima nestašluke prave žene i devojke. A kako to rade? Rastavljaju kola, izvode konje iz štala, prosipaju vodu, sipaju pepeo u vrata…

Karakteristike: Radnja drame se odigrava upravo te noći, u vreme buđenja proleća oko Aradca. Dok devojke bursuju, Jaroslava Jaroši analizira svoj život, seća se neispunjenih želja i razmišlja o samoći, na koju je kao intelektualka osuđena. U nesrećnom braku – a zaljubljena u učitelja u Aradcu. Ostale su joj samo uspomene, reminiscencije i pisanje pesama. Predstavićemo je kao Čehovljevu junakinju, zarobljenu u bezizlaznoj situaciji.

Spoljna saradnja: Autorski tim: ideja i scenario – Anamaria Boldocki Grbić, režija – Jano Čanji, stručni konsultanti dr. Samuel Čelovski i dr. Jarmila Hodoličova, glumačka ekipa Slovačkog vojvođanskog pozorišta.

Vreme: U toku 2011. godine.

Realizacija: Decembar 2011. godine.

Značaj: Obrađivanjem običaja i navika doprinosimo istraživačkom radu koji posredstvom televizijske forme rekonstruiše stvarni događaj iz Aradca i tako sadašnjim generacijama prikazuje nekadašnji način života. Istovremeno, s obzirom na to, da dokumentaciono stvaralaštvo u poslednje vreme nije česta pojava, provereni timovi moći će da stvaraju i u okviru novih ustanova kulture.

Ličnosti slovačke vojvođanske kulture očima likovnog umetnika Pavela Popa

Tip projekta: Nova umetnička dela inspirisana slovačkom vojvođanskom kulturom.

Sadržaj: Akademski grafičar Pavel Pop čiji opus je stručna kritika uvrstila u imaginativni realizam, 2008. godine napravio je ciklus portreta najvećih svetskih likovnih umetnika i njihovih najpoznatijih likovnih dela. U tom pravcu akademski slikar želi da nastavi i u 2011. g., a na svojim slikama predstaviće ličnosti slovačke vojvođanske kulture. Formiran je tim u sastavu Samuel Čelovski, Vladimir Valenćik i Milina Sklabinski, skoji će predložiti Pavelu Popu da napravi portrete poznatih ličnosti iz kulturne istorije vojvođanskih Slovaka u svom umetničkom stilu.

Karakteristike: Pavel Pop je umetnik koji je reagovao na poziv ZKVS i doprineo stalnoj zbirci ZKVS svojim delom Slovenská rapsódia.

Spoljna saradnja: Angažovanje umetnika.

Vreme: U toku cele 2011. godine.

Realizacija: Završetak prvog ciklusa do decembra 2011. g.

Značaj: Reč je o umetničkom oživljavanju ličnosti iz kulturne prošlosti vojvođanskih Slovaka što će doprineti većoj promociji slovačke vojvođanske kulture kod nas i u inostranstvu. Po završetku umetničkih dela biće moguća organizacija izložbi, objavljivanje publikacije sa ovim delima i sa tekstuvima o ličnostima, izrada reprodukcija za škole  itd.

Ciklus radionica u ZKVS

Tip projekta: Radionice i stručni kursevi, usavršavanje.

Sadržaj: Radionice su rezultat edukacije koja je u decembru održana u ZKVS a kojom je rukovodila kulturolog Milena Dragićević-Šešić. Radionice imaju za cilj da okupe neposredne organizatore manifestacija i podstiču ih na razvoj i unapređenje festivala i manifestacija koje organizuju, ne samo u antropološkom i sociološkom smislu, već i u pravcu razvoja umetničkih perspektiva. Osim toga ZKVS će participirati u nekim radionicama koje bi trebale biti preduslov uspešne realizacije postojećih festivala. U pitanju su pre svega kursevi za voditelje programa, priprema pevača za nastup na sceni, radionice za scenska rešenja festivalskih pozornica i sl.

Spoljna saradnja: Angažovanje stručnih saradnika, putni troškovi učesnika, eventualno smeštaj.

Vreme: U toku cele 2011. godine.

Značaj: Stručne radionice će svakako doprineti boljoj organizaciji manjinskih manifestacija.

U okviru rada Odeljenja za kulturno-umetničke manifestacije, stručno usavršavanje i obrazovanje u kulturi i umetnosti Slovaka u AP Vojvodini, u ZKVS će se, kao i prethodnih godina, organizovati književne večeri, promocije raznih izdanja, na poseban način obeležavaće se jubileji ličnosti iz sveta kulture, organizovaće se projekcije slovačkih igranih i dokumentarnih filmova, primaće se gosti iz raznih kulturnih ustanova i razvijati takav rad, koji će slovačku kulturu predstavljati na najbolji mogući način.

Istovremeno pretpostavljamo, da će ZKVS biti, kako je to bilo i prethodnih godina, pozivan na mnoge lokalne, regionalne i manjinske akcije, kada budu imali potrebu za stručnom ili finansijskom pomoći. Ovde ubrajamo aktivnosti kao što su: finansijska nadoknada članovima žirija koji stručno vrednuju i preporučuju pravac razvoja određene manifestacije; angažovanje etnologa prilikom organizovanja akcija sa etnografskom tematikom; angažovanje muzičkih stručnjaka za programsko koncipiranje muzičkih priredbi; pisanje recenzija; pomoć pri objavljivanju tematskih izdanja, monografija, brošura i ostalog propagandnog materijala i slične aktivnosti.

I u 2011. godini razni subjekti u kulturi obeležavaće razne godišnjice i jubileje a pri organizaciji mnogih biće potrebna stručna pomoć i saradnja sa ZKVS. Zavod će u njima učestvovati logistiôki ali i  finansijski, poštujući standarde kvaliteta kulturnih manifestacija sa posebnim akcentom na inovativne i kreativne pristupe, koji su osnova rada Zavoda. Ovakva saradnja u prošlosti pokazala je na to, da jednom ostvareni standardi postaju merilo za sledeće akcije, čime se postiže dugoročno podizanje kvaliteta.

Međunarodna saradnja

U skladu sa Statutom ZKVS Zavod razvija međunarodnu saradnju u oblasti nauke, kulture i umetnosti vojvođanskih Slovaka u cilju unapređivanja i razvijanja međunarodne kulturne saradnje slovačke nacionalne manjine u Vojvodini sa matičnom zemljom, sa susednim zemljama i regionima i sa ostalim zemljama u Evropi i u svetu, razmenom gostovanja pozorišnih, muzičkih i folklornih ansambala, izložbi likovnih dela i muzejskih zbirki, razmenom stručnjaka, stvaralaca i umetnika, razmenom knjiga, časopisa, kompakt-diskova i drugih publikacija, organizovanjem naučnih i stručnih simpozija, skupova i seminara u oblasti kulture i umetnosti i sl. Zavod će na pripremi projekata iz oblasti kulture i umetnosti sarađivati i sa međunarodnim organizacijama.

Slovačko-srpski i srpsko-slovački rečnik

Tip projekta: Priprema slovačko-srpskog i srpsko-slovačkog rečnika.

Sadržaj: ZKVS planira u 2011. g. da pokrene rad na prvoj etapi projekta slovačko-srpskog i srpsko-slovačkog rečnika. Najveći razlog za pripremu takvog rečnika je slovačka manjina koja živi u Srbiji, jer će pripadnicima ove zajednice, kao bilingvistima, ovaj rečnik biti od velike pomoći. Takođe, rad na ovom projektu proizilazi i iz potrebe kako stručne, tako i široke slovačke i srpske javnosti, jer su se u poslednjoj deceniji slovačko-srpski odnosi u priličnoj meri razvili. Postoje brojne ciljne grupe, kao na pr. studenti iz Srbije koji studiraju na slovačkim univerzitetima, ljudi koji odlaze u Slovačku tražeći posao, preduzetnici, koji iznalaze mogućnosti za uspostavljanje poslovnih odnosa između Srbije i Slovačke, turisti koji posećuju Slovačku i Srbiju itd. Sve ove ciljne grupe mogu danas da se služe samo Srpskohrvatsko-slovačkim i slovačko-srpskohrvatskim rečnikom autora Emila Horaka, koji je izašao iz štampe 1991. godine. Ovaj rečnik se ne može više kupiti, u isto vreme u njemu se koristi srpskohrvatski jezik koji je posle raspada Jugoslavije prestao da postoji. Metodologijom izrade rečnika treba da se pozabave stručne ustanove. ZKVS je u tom cilju uspostavio saradnju sa Jezičkim institutom Ljudovita Štura pri Slovačkoj akademiji nauka i sa Slavističkim institutom Jana Stanislava takođe pri Slovačkoj akademiji nauka, imao je razgovore na ovu temu i na Odeljenju slovakistike FF UNS i utvrdio da postoji interes za rad na ovakvom rečniku. U prvoj fazi bi bio određen tim koji će stručno raditi na definisanju ekvivalenata, moguće je preuzeti i korpus rečnika Krátky slovník slovenského jazyka, eventualno bi se postigao dogovor o radu na novim odrednicama u okviru dvojezične leksikografije.

Spoljna saradnja: Stručni tim će biti formiran posle razgovora sa institucijama i pojedincima i prihvaćen od strane članova UO ZKVS.

Vreme: U toku cele godine.

Realizacija: 2012. godine.

Značaj: Slovačko-srpski i srpsko-slovački rečnik u mnogome će doprineti poboljšanju komunikacije među Slovacima i Srbima kod nas i u Slovačkoj.

III TROŠKOVI REDOVNE DELATNOSTI ZKVS U 2011 GODINI

• Nadoknada za rad određuje se u skladu sa Odlukom o koeficijentima za obračunavanje i isplatu zaposlenih u javnim službama (Službeni glasnik RS, broj 25/2010) na osnovu ispunjenih osnovnih uslova, kao i na osnovu rezultata u svakodnevnoj praksi;

• Nadoknada članovima Nadzornog saveta i Upravnog saveta određena je odlukom Upravnog odbora. Nadoknada članovima stručnih komisija reguliše se posebnom odlukom;

• U ZKVS neophodno je u toku 2011. godine potrebno je uskladiti dokumenata sa novim legislativnim aktima. Radi se pre svega o usklađivanju Statuta ZKVS sa Zakonom o kulturi (2009), treba utvrditi i Pravilnik o radu (definisanje prava i obaveza zaposlenih), Pravilnik o budžetskom računovodstvu, Pravilnik o bezbednosti i zaštiti zdravlja na radu, Pravilnik o nadoknadi putnih i drugih troškova, Pravilnik o izdacima za reklamu, propagandu i troškovima reprezentacije, Pravilnik o javnosti rada ZKVS, eventualno druga neophodna akta koja proizilaze iz zakona;

• Za nesmetani rad ZKVS treba planirati sredstva za redovne troškove (iznajmljivanje prostorija od JP Poslovni prostor, grejanje, telefon, internet, električna struja i sl.), za osiguranje u DDOR, redovne popravke, materijalne troškove (papir i ostali potrošni materijal).

Direktorka

Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka

Milina Sklabinski

Broj: 01 – 43

Novi Sad, 14. februar 2011. godine