Plán a program práce Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na obdobie január – december 2011

PLÁN A PROGRAM PRÁCE

ÚSTAVU PRE KULTÚRU VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV

NA OBDOBIE JANUÁR – DECEMBER 2011

ÚVOD

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov v roku 2011 plánuje realizáciu programov a projektov zameraných na zachovávanie a zveľaďovanie hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva, ako aj na podporu rozvoja súčasných foriem kultúrnej tvorby Slovákov v Srbsku. V súlade s kompetenciami vyplývajúcimi zo Štatútu, ÚKVS tieto plány mieni realizovať prostredníctvom permanentnej informačno-dokumentačnej, rozvojovo-výskumnej, prezentačnej a edukačnej činnosti.

Plán ÚKVS na rok 2011 vychádza zo základov vytvorených v prvých dvoch rokoch činnosti, pokračujúc v už osvedčených dlhodobých projektoch a zároveň zahŕňa vyhľadávanie nových spôsobov afirmácie špecifík a osobitostí slovenskej kultúry v čím širších rámcoch.

V súlade s návrhom Pokrajinského sekretariátu pre kultúru AP Vojvodiny, ÚKVS na rok 2011 predkladá Plán a program práce v pozmenenej forme. Totiž, Plán a program práce sa vcelku odvoláva na Finančný plán, ktorý s ním súvisí, a obsahuje:

 • popis programovej činnosti spracovanej vo forme projektov,

 • popis nákladov na bežnú činnosť v ÚKVS.

Popis programovej činnosti sa predkladá ako rad projektov, v ktorých sa uvádzajú základné popisné údaje o cieľoch, zámeroch, obsahu a konkrétnych výstupoch, tiež údaje o časových rámcoch a predpokladanom termíne ukončenia, uvádza sa aj počet spolupracovníkov a predpokladané náklady súvisiace s jeho realizáciou. Tým sa bližšie definuje programová činnosť a náklady, ktoré s ňou súvisia, sú transparentné.

Popis nákladov na bežnú činnosť zahŕňa všeobecné údaje o ustanovizni, jej organizačnej a personálnej štruktúre, ako aj údaje o nákladoch, nevyhnutných pre každodennú prevádzku. Náklady na bežnú činnosť, ktoré predpokladajú úhrady pre zamestnancov, materiálne trovy, základné potreby a bežné opravy a údržbu, môžu dosahovať najviac 50 % z celkovej sumy určenej na prácu ÚKVS z rozpočtu AP Vojvodiny.

Na základe Rozhodnutia o rozvrhnutí finančných prostriedkov z rozpočtu AP Vojvodiny, schválených rozhodnutím Zhromaždenia AP Vojvodiny na rok 2011, Pokrajinský sekretariát pre kultúru menšinovým ústavom poskytne finančné prostriedky v sume 47.000.000,00 dinárov. V súlade s týmto Rozhodnutím Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov patrí 9.000.000,00 dinárov.

I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE O ÚKVS

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov bol založený v roku 2008 Zhromaždením AP Vojvodiny a Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny s cieľom zachovávať, zveľaďovať a rozvíjať kultúru vojvodinských Slovákov. ÚKVS oficiálne začal svoju činnosť 18. januára 2009, v deň ustanovenia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.

Ústav sa zaoberá činnosťami, ktoré zahŕňajú promovanie, podnecovanie, chránenie, rozvíjanie a organizovanie:

• kultúry, vedy a jazyka slovenskej národnostnej menšiny v AP Vojvodine,

• vrcholnej tvorby slovenskej národnostnej menšiny v AP Vojvodine,

• multikultúrnosti a interkultúrnosti na území Vojvodiny,

• spolupráce s ustanovizňami a organizáciami pre kultúru, vedu a umenie v Republike Srbsko,

• stykov a spolupráce ustanovizní pre kultúru, organizácií a jednotlivcov v AP Vojvodine s medzinárodnými ustanovizňami a organizáciami (s Radou Európy, Paktom za stabilitu Juhovýchodnej Európy, Európskou úniou, s UNESCO a ďalšími),

• promócie rovnosti štátnych, súkromných a občianskych iniciatív v oblasti kultúry a umenia,

• normatívnej činnosti v oblasti kultúry a umenia a zlaďovanie s európskymi štandardmi,

• trhovej orientácie s cieľom zlepšiť podmienky na prácu a činnosť kultúrnych subjektov,

• amaterizmu v slovenskej národnostnej menšine,

• umeleckej tvorby mladých talentov,

• odborného zdokonaľovania a vzdelávania, organizovanie seminárov, dielní, kempov,

• rozvoja turistiky v kultúre a

• informačno-dokumentačnej činnosti v oblasti kultúry a umenia.

Ústav je registrovaný v Obchodnom súde v Novom Sade so základnou činnosťou 72400 – budovanie databáz.

V Ústave sa pracuje v oddeleniach ako základných častiach pracovného procesu, ktorý v ňom prebieha. Existuje:

 • rozvojovo-výskumné oddelenie,
 • informačno-dokumentačné a komunikačné oddelenie (INDOK),
 • oddelenie pre kultúrno-umelecké manifestácie, odborné zdokonaľovanie a vzdelávanie v kultúre a umení slovenského národného spoločenstva v AP Vojvodine.

Pracovné oddelenia v rámci Ústavu pri realizácii svojich programov práce navzájom spolupracujú.

V súlade s Pravidlami o vnútornej organizácii a systematizácii pracovných miest v ÚKVS sú zamestnané tri pracovníčky v stálom pracovnom pomere a to:

 • Riaditeľ (1 vykonávateľka)

 • Odborný spolupracovník pre Informačno-dokumentačné oddelenie (1 vykonávateľka)

 • Technický tajomník (1 vykonávateľka)

II. PROGRAMOVÁ ČINNOSŤ V ROKU 2011

Rozvojovo-výskumné oddelenie

Rozvojovo-výskumné oddelenie sa venuje vedeckým a odborným výskumom menšinového života, kultúry a umenia slovenského národného spoločenstva v AP Vojvodine, skúma a analyzuje sieť kultúrnych ustanovizní, organizácií a združení vojvodinských Slovákov a ich potreby a fungovanie; skúma normatívnu činnosť v menšinovej kultúre; tiež finančnú politiku a ekonomiku kultúry, ako i zdroje financovania (rozpočtové financovanie, donácie, sponzorovanie a pod.). Rozvojovo-výskumné oddelenie vypracúva projekty pre úžitkové a rozvojové výskumy v kultúre a umení – všeobecné štúdie a analýzy, sleduje problémy pri uplatňovaní zákonov a predpisov, ktoré z nich vyplývajú, ako i účinok ich uplatňovania v oblasti kultúry; vypracúva plány a projekty ďalšieho rozvoja kultúry; navrhuje kultúrne modely pre proces tranzície v tejto oblasti; navrhuje finančné inštrumenty a štandardy v jednotlivých kultúrnych a umeleckých činnostiach ako formy decentralizácie v oblasti kultúry. Rozvojovo-výskumné oddelenie sa zaoberá i vzdelávaním a doškoľovaním pracovníkov v jednotlivých oblastiach kultúry a umenia, ako i organizáciou vedeckých a odborných zhromaždení, sympózií, porád, seminárov, okrúhlych stolov, tribún a pod.

Aj keď Rozvojovo-výskumné oddelenie nemá zamestnaného odborníka, ktorý by ho riadil, činnosť tohto oddelenia prebieha podľa projektov, za pomoci odborných spolupracovníkov a v koordinácii ústredia ÚKVS. Plánované projekty:

Ročenka ÚKVS – Maják

Typ projektu: Ročenka ÚKVS

Obsah: Ide o svojráznu výročnú správu ÚKVS, ktorá je spracovaná dvojjazyčne, ilustrovaná fotografiami a upravená moderným dizajnom. Obsahovo je rozdelená do základných rubrík, ktoré sú zároveň oblasťami pôsobenia ÚKVS: Informačno-dokumentačná a komunikačná činnosť (INDOK), Rozvojovo-výskumná činnosť, Prezentácia kultúry Slovákov v Srbsku a Medzinárodná spolupráca v ÚKVS. Zároveň obsahuje adresár slovenskej kultúry a iné osožné obsahy.

Charakteristiky: ročenka má cca 100 strán, tlačí sa v plnom kolóre na kvalitnom papieri, vychádza v náklade 400 ks a je nepredajná.

Externá spolupráca: Lektorovanie slovenských textov, preklad textov do srbčiny, lektorovanie srbských textov, dizajn časopisu a počítačová sadzba, príprava na tlač, korektúra, tlač.

Trvanie: December 2010 – január 2011.

Plánované ukončenie: Začiatok februára 2011.

Význam: Ročenka ÚKVS informuje verejnosť po slovensky a po srbsky o tom, aká bola náplň činnosti tejto ustanovizne kultúry, aké sú výsledky projektov, ktoré realizovala, a akým spôsobom uskutočnila posun v kvalite tak zachovávania, ako aj rozvoja kultúry vojvodinských Slovákov.

Lexikón miest obývaných Slovákmi v Srbsku – z aspektu kultúry (pracovný názov)

Typ projektu: Publikácia.

Obsah: Projekt má za cieľ v obsahovo a vizuálne kvalitnej tlačenej publikácii na jednom mieste zhrnúť a predstaviť všetky miesta v Srbsku, v ktorých žijú Slováci, osobitne z aspektu prezentácie ich kultúrnych špecifík a významných kultúrnych a turstických bodov tunajších Slovákov. Základom publikácie sú relevantné texty o Slovákoch v Srbsku ako výsledok terénnych výskumov, v ktorých je spracované 33 miest, v ktorých Slováci v Srbsku mali alebo majú organizovaný kultúrny život. Texty obsahujú zemepisné a demografické parametre, historické údaje, špecifiká prostredia, kultúrny život, ako aj potenciály kultúrneho turizmu. Výskumný tím tvoria tak zamestnanci ÚKVS, ako aj vyše dvadsať externých spolupracovníkov.

Charakteristiky: Lexikón bude pripravený do tlače v slovenskom a v srbskom jazyku, predpokladá moderný design, kvalitné fotografie a náklad 500 ks.

Externá spolupráca: Odborní konzultanti a recenzenti, lektorovanie slovenských a srbských textov, preklad do srbčiny, design a počítačová sadzba, príprava na tlač, korektúra, tlač.

Trvanie: Máj 2009 – marec 2011.

Plánované ukončenie: Marec 2011.

Význam: Publikácia prinesie ucelený pohľad na slovenskú kultúru v Srbsku v súčasnosti, priamo podporí a afirmuje kultúrne potenciály slovenskej menšiny, ako aj rozvoj kultúrneho turizmu v daných komunitách.

Spoluvydávanie knižných vydaní s vedecko-výskumnou problematikou ÚKVS a SVC

Typ projektu: Spoluvydávanie knižných vydaní ÚKVS a SVC.

Obsah: ÚKVS sa aj v roku 2011 bude finančne podieľať na vydávaní takých knižných vydaní Slovenského vydavateľského centra, ktoré svojím obsahom prispievajú k rozvoju vedecko-výskumnej činnosti u nás. Ide predovšetkým o publikácie z edícií Živý prúd, Korene a Vedecké zošity, a plánuje sa aj založenie spoločnej edície na podporu mladých vedecko-výskumných pracovníkov, ktorí by mohli zverejňovať svoje disertačné práce týkajúce sa kultúry za podpory ÚKVS.

Charakteristiky: Podpora bude prebiehať v rámci dynamiky práce SVC.

Externá spolupráca: Lektorské posudky, príprava do tlače, tlač.

Trvanie: Počas celého roka 2011.

Plánované ukončenie: December 2011.

Význam: Vzhľadom na zmenené pomery pri podporovaní vydavateľskej činnosti štátnymi fondmi, nevyhnutné je vyhľadávať efektívne riešenia dlhodobého a udržateľného fungovania vydavateľstva v slovenskom jazyku.

Zborník prác VI. konferencie muzikológov a hudobných odborníkov

Typ projektu: Publikovanie Zborníka prác VI. konferencie muzikológov a hudobných odborníkov.

Obsah: Jedným z najdôležitejších výstupov muzikologických konferencií sú aj zborníky prác, ktorých počet, vrátane toho najnovšieho, je úhrnne šesť. Zborník bude obsahovať odborné príspevky pedagógov a hudobných odborníkov, ktoré odzneli v rámci VI. Medzinárodnej muzikologickej konferencie.

Charakteristiky: Zborník bude publikovaný v slovenskom jazyku vrátane srbských resumé ku každému príspevku, tiež bude obsahovať originálne texty autoriek, ktoré hovorili v srbčine a češtine.

Externá spolupráca: Resumé, lektorovanie textov, design a počítačová sadzba, príprava do tlače a tlač.

Trvanie: Do konca roka 2011.

Plánované ukončenie: December 2011.

Význam: Zborníky v súlade s jednotlivými témami konferencií systematicky a dôkladne dokumentujú odborné texty, ktoré sú výsledkom výskumnej činnosti vyzvaných účastníkov konferencií, ako aj závery konferencií, ktoré sa raz definované stávajú predmetom ďalších postupov s cieľom ich realizácie a uplatnenia v praxi.

Organizácia VII. Konferencie muzikológov a hudobných odborníkov

Typ projektu: VII. Konferencia muzikológov a hudobných odborníkov.

Obsah: Podnecovanie vedecko-výskumnej činnosti v oblasti hudby vojvodinských Slovákov a prezentácia výsledkov tejto činnosti na konferenciách každoročne plánovaných tak, aby spracovali jednu nosnú tému. Téma VII. Konferencie bude spresnená v spolupráci s Komisiou pre hudobnú činnosť Výboru pre kultúru NRSNM, ktorá je tradične spoluorganizátorom tejto akcie.

Charakteristiky: Konferencia má medzinárodný ráz, lebo sa jej okrem účastníkov zo Srbska zatiaľ zúčastnili aj odborníci zo Slovenska, Maďarska, Rumunska a Česka.

Externá spolupráca: Úhrada účastníkov konferencie za príspevky, preplácanie cestovných trov účastníkom.

Plánovaná realizácia: December 2011.

Význam: Každý ďalší ročník konferencie nás uisťuje, že hudobná verejnosť organizovane a systematicky pristupuje k širokospektrálnej oblasti hudby tunajších Slovákov a že teoretické podklady, ktoré na konferenciách vznikajú, tiež závery a odporúčania, ku ktorým sa každoročne prichádza, sú predpokladom ďalšieho pôsobenia v smere skvalitnenia tunajšej hudobnej praxe.

Monografie slovenských osád vo Vojvodine

Typ projektu: Spoluvydávanie monografií s Katedrou manažmentu, kultúry a turizmu UKF v Nitre.

Obsah: Už osvedčený tím Katedry manažmentu, kultúry a turizmu UKF v Nitre pod vedením prof. Ph.Dr. Jaroslava Čukana, CSc., relizoval výskumy a publikoval monografické práce osád Erdevík, Pivnica a najnovšie Bóľovce. ÚKVS sa toho roku zapojí do tímu a získa vhodné materiály z terénu, tiež stane sa spoluvydavateľom kvalitných monografických prác.

Trvanie: Počas celého roka 2011.

Plánované ukončenie: December 2011.

Význam: Ide o monografické práce pripravované odborníkmi a zostavované tak, aby zaujali aj širšiu verejnosť na Slovensku.

S cieľom podporiť výskumnú činnosť, ÚKVS bude participovať v prípravách a realizácii sympózia 150 rokov od narodenia Jána Kvačalu, ktoré sa uskutoční v roku 2012. Ján Kvačala bol slovenský pedagóg, osvetový pracovník, zakladateľ komeniológie, cirkevný historik a evanjelický kňaz. ÚKVS podporí výskumnú činnosť týkajúcu sa života a diela tejto poprednej osobnosti.

Informačno-dokumentačné a komunikačné oddelenie (INDOK)

Informačno-dokumentačné oddelenie a oddelenie komunikácie spolupracuje s miestnymi samosprávami a ustanovizňami kultúry, s vedeckými ustanovizňami a združeniami občanov v oblasti kultúry, ako i s jednotlivcami v krajine a zahraničí; skúma ich kultúrny rozvoj, zvlášť rozvoj kultúrnych ustanovizní v AP Vojvodine a zhromažďuje dokumentačný materiál zo všetkých oblastí života, kultúry a umenia vojvodinských Slovákov klasickým spôsobom a elektronicky, digitalizáciou.

Uverejňuje knihy, brožúry, časopisy, noviny, kompaktdisky a iné publikácie. Sleduje aktuálny stav vo všetkých oblastiach kultúry a umenia, zvlášť z aspektu uplatňovania zákonov a zákonných predpisov, finančnej politiky, manažmentu a turistiky v kultúre a pod. Nadväzuje spoluprácu s podobnými výskumnými, vzdelávacími, informačnými a dokumentačnými strediskami v krajine a zahraničí, zvlášť s ustanovizňami Slovenskej republiky a susedných krajín.

Zriaďuje elektronický archív a databázu ustanovizní v oblasti kultúry a umenia, kultúrnych programov, festivalov, prehliadok a memoriálov, kultúrno-umeleckých spolkov a združení, cien, bibliografických údajov vzťahujúcich sa na eminentných odborníkov v jednotlivých oblastiach kultúry a umenia, vydavateľstiev a knižníc, nakrúcania, distribúcie a premietania umeleckých a dokumentárnych filmov a ich prehrávania na videokazety, profesionálnych a ochotníckych divadiel, hudobných súborov a orchestrov, galérií, výtvarnej tvorby a výstav, umeleckých kolónií, nehnuteľných kultúrnych statkov a ich ochraňovania, archívov a múzeí a medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry a umenia.

Organizuje a rozvíja turistickú činnosť v oblasti kultúry.

Portál kultúry vojvodinských Slovákov

Typ projektu: Prevádzka internetového portálu ÚKVS.

Obsah: Portál kultúry dolnozemských Slovákov, ktorý sa nachádza na adrese www.slovackizavod.org.rs, sa za rok svojej existencie stal obľúbeným novým médiom širšej verejnosti, ale aj serióznym partnerom ďalších internetových, tlačových, televíznych a rozhlasových médií. Portál v prvom rade navštevujú Slováci z Dolnej zeme, ďalej Slováci žijúci v iných krajinách sveta, ale tiež aj neslovenské národy, ktoré sa vďaka jeho bohatému obsahu dozvedeli o našej kultúre a o snahe stále ju zachovávať a zveľaďovať. O popularite portálu najlepšie svedčí fakt, že si ho každodenne otvorí zo 400 návštevníkov. Veľké množstvo každodenných návštev portálu je aj zo Slovenska a patria sem členovia rôznych inštitúcií, ustanovizní a spolkov, potom osobnosti z oblasti kultúry, ale aj jednotlivci, ktorí nám buď formou e-mailu alebo aj telefonicky a ústne potvrdzujú, že tu získavajú relevantné údaje o celkovej kultúrnej infraštruktúre dolnozemských Slovákov.

Charakteristiky: Portál sa obsahovo rozvíja a základom tohto rozvoja je každodenná práca ústredia ÚKVS. Zároveň pre bezproblémové prevádzkovanie portálu je nevyhnutná technická podpora, poskytuje ju spoločnosť Argonetwork, ktorá portál aj vyrobila. Portál je umiestnený na serveri, ktorý prevádzkuje Eunet.rs, kde si ÚKVS prenajíma Virtuálny Greed Server.

Externá spolupráca: Eunet.rs, technická údržba portálu, údržba počítačov v ÚKVS, občasné preklady do angličtiny a obsahové rozvíjanie. V tomto roku sa plánuje výraznejšie angažovanie externých spolupracovníkov – novinárov. Cenník a pravidlá spolupráce budú dodatočne spresnené.

Trvanie: Počas celého roka 2011.

Význam: Portál obsahuje tak dynamickú časť, v ktorej sa dennodenne ažurujú informácie súvisiace s kultúrnymi aktivitami dolnozemských Slovákov, ako aj statickú časť, prostredníctvom ktorej sa prezentuje celková infraštruktúra kultúry Slovákov žijúcich v Srbsku.

Databáza kultúry vojvodinských Slovákov

Typ projektu: Rozvíjanie elektronickej databázy kultúry vojvodinských Slovákov.

Obsah: Elektronická databáza slovenskej vojvodinskej kultúry, ktorú Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov začal budovať v roku 2010, je jedinečným miestom, na ktorom sa zhromažďujú elektronické svedectvá o kultúrnom dedičstve a súčasnej kultúrnej tvorbe vojvodinských Slovákov. Databáza kultúry je založená na počítačovom softvéri, ktorý pre špecifické potreby ÚKVS vypracovala počítačová spoločnosť YU SPIN z Nového Sadu. Tento program bol vypracovaný na základe štúdie, ktorej autorkou je Mgr.art. Milina Sklabinská a ktorá obsahuje state týkajúce sa informačno-komunikačných systémov, príslušnej legislatívy, inštitucionálnej infraštruktúry, jednotlivých úsekov slovenskej kultúry, ako aj možnosť vyhľadávania modelov digitalizácie a výroby návrhov štruktúrovania databáz vhodných pre slovenskú menšinovú kultúru v Srbsku. Do databázy sa umiestňujú entity ako sú dokumenty (word, excell, pdf..), fotografie (jpg, png..), zvukové zápisy (mp3..), filmy (mp4) a iné, vrátane sprievodných metaúdajov, definovaných v súlade s medzinárodnými štandardmi o katalogizovaní kultúrnych objektov. Takéto obsahy v ÚKVS zabezpečujeme z rôznych zdrojov, tak z ustanovizní kultúry (múzeá a galérie, knižnice, archívy, televízne a rozhlasové produkcie…), zo združení občanov (kultúrno-umelecké spolky, spolky žien, iné záujmové združenia….) alebo od jednotlivcov (súkromné zbierky) doma a v zhraničí.

Charakteristiky: Databáza je umiestnená v ÚKVS na serveri vo vlastníctve ÚKVS, denne ho obsluhuje spoločnosť Enter.rs, ktorá sa stará o udržateľnosť a trvanlivosť uskladnených materiálov.

Externá spolupráca: Potrebné je angažovať permanentného spolupracovníka/spolupracovníčku na vnášanie materiálov do databázy a jej obsluhovanie.

Trvanie: Počas celého roka 2011.

Význam: Obsiahla a trvalo udržateľná databáza kultúry vojvodinských Slovákov pre svoju rôznorodosť a odbornú relevantnosť chce prispieť k väčšiemu využitiu poznatkov o slovenskej kultúre tak vo vedeckých a rozvojových výskumoch, ako aj vo výchovno-vzdelávacích, promočných, manifestačných a mnohých iných procesoch spätých s problematikou kultúry vojvodinských Slovákov.

Príručná knižnica ÚKVS

Typ projektu: Rozvoj príručnej knižnice ÚKVS.

Obsah: V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov je formovaný základ príručnej knižnice tejto ustanovizne s cieľom prispieť ku každodennej práci zamestnancov, ale aj vytvoriť publikačné základy pre potenciálnych bádateľov slovenskej vojvodinskej kultúry a tejto etnickej skupiny vôbec. Pri zaraďovaní kníh sme mali na zreteli dvojakú funkciu tohto fondu: praktickú a úschovnú a podľa toho sme sa rozhodovali pre dva typy publikácií. Z jednej strany súčasťou fondu sa stali tituly, ktoré majú praktickú hodnotu a budú aktívne každodenne používané, a z druhej strany sú publikácie, ktoré predstavujú najhodnotnejšie umelecké alebo odborné diela tunajších Slovákov a ktoré nevyhnutne treba zoskupovať a chrániť na jednom mieste. Ciele a poslanie knižnice, ktorej základy sú týmto koncipované, je zabezpečiť pramene a služby v rozličných médiách, ktorými sa uspokoja potreby vedeckých pracovníkov, odborníkov, umelcov a iných občanov, a pomôcť im vo výskume, vzdelávaní a získavaní informácií o slovenskom národnostnom spoločenstve vo Vojvodine.

Charakteristiky: Knižnica Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov je podľa typológie špeciálnou knižnicou, ktorá svoju činnosť zakladá na nasledujúcich dokumentoch: na Zákone o knižničnej činnosti (vestník Službeni glasnik 34/1994), Ifla/Unesco smerniciach pre špeciálne knižnice a na Náčrte smerníc pre špeciálne knižnice v Srbsku, ktoré schválila Knižničná spoločnosť Srbska (Bibliotekarsko društvo Srbije). Elektronické záznamy o publikáciách sa konajú v programe Tnt bibliotekar plus a vnášajú do inventárnych kníh.

Externá spolupráca: Predpokladá angažovanie odborníka/odborníčky na odborné uschovávanie kníh, katalogizáciu, ako aj na vybavovanie knižnice novými titulmi.

Trvanie: Počas celého roka 2011.

Význam: Fond knižnice, bez ohľadu na to, že ide o špeciálnu knižnicu, môžu používať všetci záujemci každý pracovný deň od 11. do 17. hodiny.

Okrem týchto kapitálnych projektov v Informačno-dokumentačnej jednotke, potrebné je sústavne pracovať na vytváraní podmienok pre materiálnu dokumentáciu a založenie tzv. Dokumentačného centra ÚKVS.

Zároveň je potrebné angažovať prostredníctvom externej spolupráce scanovanie významných materiálov, ktoré sa nachádzajú v archívoch jednotlivých cirkevných zborov Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi, ktoré obsahujú cenné materiály súvisiace s kultúrnymi dejinami vojvodinských Slovákov.

Oddelenie pre kultúrno-umelecké manifestácie, odborné zdokonaľovanie a vzdelávanie v kultúre a umení Slovákov v AP Vojvodine

Oddelenie pre kultúrno-umelecké programy, odborné zdokonaľovanie a vzdelávanie v kultúre a umení podporuje, koordinuje a realizuje programy a aktivity najdôležitejších programov, ktoré prispievajú k rozvoju kultúry a umenia vojvodinských Slovákov za spolupráce s predstaviteľmi obcí, Národnostnej rady a Výkonnej rady APV, pripravuje akty o organizovaní kultúrno-umeleckých programov, festivalov a prehliadok, ich kalendáre a programy, i kalendáre jubileí, ako i finančné plány na uskutočnenie programov a pod.

V rámci svojho výstavného priestoru a za spolupráce s inými kultúrnymi ustanovizňami a združeniami občanov v oblasti kultúry ústav organizuje výstavy, aukcie obrazov, programy a prezentáciu všetkých foriem umeleckej tvorby.

Vzhľadom na veľký počet rôznorodých akcií a podujatí, ktoré sa počas roka v oblasti kultúry vojvodinských Slovákov uskutočnia, ÚKVS sa v rámci tohto Oddelenia upriami na organizačnú a finančnú podporu niektorých celomenšinových akcií s cieľom zvyšovania kvality prezentácie kultúry tunajších Slovákov. Týmto programom sa navrhuje v roku 2011 podporiť tie podujatia a akcie, ktoré v predchádzajúcich rokoch zápasili s organizačnými a finančnými problémami a ktoré svojím obsahom a podstatou predstavujú dôležitý bod na kultúrnej mape tunajších Slovákov.

Edukácie, ktoré budú v ÚKVS prebiehať, budú tentokrát venované disciplíne kultúrneho manažmentu a rozvoju súčasnej tvorby. Pôjde o praktické dielne, ktoré majú prispieť k lepšiemu a účelovému organizovaniu existujúcich kultúrnych podujatí. S touto nosnou témou budú ďalej súvisieť aj niektoré už zabehané programy ako sú fotokonkurzy a pod.

Aj výstavná činnosť v ÚKVS bude v znamení tvorby súčasných autorov (predpokladá sa zväčšenie stálej zbierky v ÚKVS, výstava obrazov Pavla Popa v súlade s projektom – osobnosti slovenskej vojvodinskej kultúry okom P. Popa, tiež v tomto roku sa významného životného jubilea dožíva maliar Jaroslav Šimovic, ktorému bude v miestnostiach ÚKVS usporiadaná výstava).

Zároveň však pozornosť budeme venovať aj ochrane kultúrneho dedičstva. V ÚKVS usporiadame výstavu reštaurovaných obrazov Z. Medveďovej, ktorú financoval ÚKVS v roku 2010. V tejto praxi sa bude pokračovať aj v roku 2011, kedy mienime financovať reštauráciu ďalších najohrozenejších diel z Galérie Zuzky Medveďovej. V rámci ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva nevyhnutné je plánovať prostriedky aj na činnosť Slovenského národného múzea v Báčskom Petrovci. Ide o potrebu popísať muzeálne jednotky a tak prispieť k presným údajom, ktoré budú hodnotné najmä pre projekt Slováci a Srbi, ktorý bude prebiehať pod záštitou Múzea Vojvodiny.

Festival slovenskej hudby pre deti Letí pieseň, letí 2011

Typ projektu: Organizácia festivalu (20 rokov od založenia).

Obsah: Festival má za cieľ podnecovať hudobnú tvorbu rozličných žánrov vokálno- inštrumentálnej hudby pre deti, vydavateľskú činnosť, ako aj sprístupňovanie existujúcej hudobnej literatúry v slovenskej reči. Prvýkrát sa tento festival uskutočnil v roku 1991 v Kovačici a zo začiatku mal iba lokálny ráz. Neskoršie sa stal festivalom pokrajinského rázu. Festival sa uskutočňuje spravidla v októbri vo veľkej sieni Domu kultúry v Kovačici. Sólistov sprevádza veľký detský zbor a orchester, odborná porota hodnotí interpretáciu, texty a skladby.

Charakteristiky: Festival, aj keď pokrajinského rázu, v posledných rokoch nepreukázal dostatočné kapacity na realizáciu skutočného pokrajinského podujatia, a až na výnimky, uprednostňoval iba lokálnych účastníkov. Aby sa priblížil k pôvodným cieľom, potrebné je podporiť festival, najmä keď ide o podnecovanie novej tvorby pre deti, podnecovanie záujmu mladých interpretov poriadaním školských súťaží vo všetkých prostrediach, v ktorých žijú Slováci, publikovanie kvalitných nahrávok pre deti, ako aj publikovanie piesní pre deti.

Externá spolupráca: pomoc organizátorom pri písaní projektov a zabezpečovaní prostriedkov, vypísanie súbehu a podnecovanie novej tvorby, vyhľadávanie mladých interpretov prostredníctvom súťaží na školách, odborná obsahová a technická realizácia súťažného koncertu a pod.

Trvanie: Počas celého roka 2011.

Plánované ukončenie: December 2011.

Význam: Po tom, ako ÚKVS poskytol odbornú a logistickú pomoc festivalu populárnej hudby Zlatý kľúč, potrebné je pokračovať s takouto podporou celomenšinových festivalov aj v tomto roku. Úspešný festival vyhľadá tých najlepších interpretov zo slovenských prostredí, poskytne im možnosť zviditeľniť sa, podporí ich v záľube spievať po slovensky a tým si vytvorí pokračovateľov a budúcich spevákov slovenských piesní v Srbsku.

CD slovenských detských populárnych skladieb

Typ projektu: Publikovanie hudobného CD s výberom najlepších detských skladieb festivalu Letí pieseň, letí

Obsah: Projekt predpokladá výber najlepších piesní z doterajších ročníkov festivalu detských populárnych piesní Letí pieseň, letí a vydávanie hudobného materiálu v tlačenej podobe, ako aj nahrávanie zvukového CD nosiča.

Charakteristiky: Pre hudobnú nahrávku je potrebné urobiť výber vhodných interpretov, zabezpečiť orchester a vhodné úpravy piesní a kvalitne ich nahrať. Taktiež je potrebné vyrobiť obal s textami piesní s moderným dizajnom (prípadne fotografiami niekdajších a terajších spevákov).

Externá spolupráca: Orchester, speváci, prenajímanie štúdia, dizajn obalu, celková produkcia.

Trvanie: Počas celého roka.

Plánované ukončenie: December 2011.

Význam: hudobné CD bude distribuované do škôl a stane sa vhodnou pomôckou vo výuke hudobnej kultúry po slovensky, tiež do médií, aby sa do éteru dostali nové slovenské skladby pre deti, ktoré konečne doplnia repertoár médií, hlavne bazírovaný na produkcii z 80. rokov.

Stretnutie dolnozemských Slovákov Na jarmoku

Typ projektu: Prezentácia kultúry Slovákov zo Srbska, Maďarska a Rumunska.

Obsah: Podujatie Stretnutie dolnozemských Slovákov Na jarmoku je spoločným projektom Slovákov z Rumunska, Maďarska a Srbska a má za cieľ väčšinovému národu, s ktorým daná komunita spolunažíva, predstaviť slovenské dolnozemské špeciality, prezentovať tradičné remeslá, ako aj formy nehmotného kultúrneho dedičstva.

Charakteristiky: Oficiálnym partnerom tohto projektu zo Srbska je NRSNM, zatiaľ čo je organizátorom programu zo Srbska už dva roky ÚKVS. V tomto roku sa dolnozemský jarmok bude konať v Maďarsku a plánuje sa, že organizáciu účastníkov zo Srbska, ako aj ich prepravu, bude mať na starosti ÚKVS.

Externá spolupráca: Organizácia účastníkov prebieha v ÚKVS, potrebné je zabezpečiť prostriedky na prepravu účastníkov do Maďarska.

Trvanie: Dva mesiace (v závislosti od termínu konania manifestácie).

Význam: ÚKVS sa výberom účastníkov, ktorí následne prezentujú prvky duchovnej a materiálnej kultúry vojvodinských Slovákov, preukazuje ako kultúrna ustanovizeň, ktorá kultúrny turizmus vidí ako perspektívu pre kultúru a širšiu verejnosť. I keď ide o populistickú záležitosť, jej obsah a formy prezentácie sú pozorne plánované, tak aby verejnosť oslovili skutočnými špecifikami a osobitosťami slovenskej kultúry. Navyše, prostredníctvom týchto podujatí, ktoré sa chcú prihovoriť širšej verejnosti a najmä neslovenskému národu, je možné prispieť k prezentácii rôznorodosti kultúr v danom prostredí.

Bursovanie

Typ projektu: Spracovanie zvykov a obyčají

Obsah: Polohraná televízna dráma – dokument o Jaroslave Františke Jozefíne Járošiovej (1851 – 1887), Aradáčanke, prvej poetke dolnozemských Slovákov. Keďže sa o jej živote málo vie, bude to „vymyslená dokončená“ biografia so štipkou magického realizmu. Jaroslava Járošiová vo svojom aradáčskom salóniku prijímala najvýznamnejšiu duchovnú a intelektuálnu elitu v porevolučných rokoch 1848 – 49. V 1875. v Národných novinách píše články, v ktorých sa dožaduje obsiahlejšieho vzdelávania pre slovenské devy. Paralelne s hlavnou naratívnou niťou –  biografiou Járošiovej pod rúškom tajnostkárstva sa spracuje, zrekonštruuje jedinečný veľkonočný zvyk, ktorý sa zachoval v Aradáči: bursovanie noci. Je to noc po veľkonočnom pondelku, keď po chlapčenských oblievačkách, tentoraz na truc chlapcom vyčíňajú dievčatá a ženy. Ako bursujú? Rozoberajú koče, vypúšťajú kone z maštalí, vylievajú vodu, popol vysýpajú do dverí…

Charakteristiky: Dej sa odohráva v noci bursovania, v období prebúdzania jari okolo Aradáča. Kým aradáčske dievčatá bursujú, Jaroslava Járošiová si spomína na svoj život, na nesplnené túžby a rozmýšľa o samote, na akú je ako silná intelektuálka ponechaná. V nešťastnom manželstve – zamilovaná do aradáčskeho učiteľa. Zostali jej iba spomienky, reminiscencie a písanie veršov. Predstavíme ju ako „čechovovskú“ hrdinku, uväznenú v bezvýchodiskovej situácii.

Externá spolupráca: Autorský tím: námet a scenár Annamária Boldocká Grbićová, réžia Jano Čáni, odborný konzultant Dr. Samuel Čelovský, Dr. Jarmila Hodoličová, herecká posádka Slovenského vojvodinského divadla

Trvanie: Počas celého roka 2011.

Plánované ukončenie: December 2011.

Význam: Spracovaním zvykov a obyčají prispieme k výskumnej činnosti, ktorá prostredníctvom televíznej formy zrekonštruuje pôvodný príbeh z Aradáča a priblíži dnešným generáciám niekdajší spôsob života. Zároveň, vzhľadom na to, že dokumentárna tvorba v poslednom čase nie je natoľko frekventovaná, overené tímy majú možnosť tvoriť aj v rámci nových ustanovizní kultúry.

Slovenskí vojvodinskí kultúrni dejatelia okom výtvarného umelca Pavla Popa

Typ projektu: Nové umelecké diela inšpirované slovenskou vojvodinskou kultúrou.

Obsah: Akademický grafik Pavel Pop, ktorého opus výtvarnej tvorby odborná kritika zaradila do imaginatívneho realizmu, v roku 2008 vypracoval cyklus kresieb podobizní najväčších svetových výtvarných umelcov a ich najznámejších výtvarných diel. V tomto smere chce akademický maliar pokračovať aj v roku 2011 a vytvoriť kresby, na ktorých budú znázornené osobnosti slovenskej vojvodinskej kultúry. Po vytvorení poradného tímu v zložení Samuel Čelovský, Vladimír Valentík a Milina Sklabinská, Pavel Pop umelecky stvárni osobnosti z kultúrnych dejín vojvodinských Slovákov vo vlastnom umeleckom štýle.

Charakteristiky: Pavel Pop je výtvarník, ktorý zareagoval na výzvu ÚKVS a poskytol svoje dielo Slovenská rapsódia do stálej zbierky ÚKVS.

Externá spolupráca: Angažmán umelca.

Trvanie: Počas celého roka 2011.

Plánované ukončenie: Ukončenie prvého cyklu do decembra 2011.

Význam: Ide o umelecké oživenie osobností z kultúrnej minulosti vojvodinských Slovákov, ktoré prispeje k väčšej propagácii slovenskej vojvodinskej kultúry u nás a v zahraničí. Po vypracovaní umeleckých diel možné sú výstupy projektu ako sú výstavy, publikovanie diel s textuálnou prílohou o osobnostiach, iné prezentácie pre žiakov škôl a pod.

Cyklus dielní v ÚKVS

Typ projektu: Dielne a odborné kurzy, zdokonaľovanie.

Obsah: Dielne sú výsledkom edukácie, ktorá v decembri prebiehala v ÚKVS a ktorú viedla kulturologička Milena Dragićevićová-Šešićová. Majú za cieľ zoskupiť priamych organizátorov podujatí a podnietiť ich na rozvoj aktuálnych koncepcií festivalov a manifestácií nielen v antropologickom a sociologickom zmysle, ale najmä v rozvoji umeleckých perspektív. Okrem toho ÚKVS bude participovať v niektorých dielňach a workshopoch, ktoré budú predpokladom úspešnej realizácie existujúcich festivalov. Ide tu najmä o kurz pre moderátorov, príprava spevákov na vystúpenie, workshop pre scénické riešenia festivalových javísk a pod.

Externá spolupráca: Angažovanie odborných spolupracovníkov, cestovné náklady pre účastníkov, prípadne ubytovanie.

Trvanie: Počas celého roka 2011.

Význam: Odborné dielne prispejú ku kvalitnejšiemu priebehu celomenšinových podujatí.

V rámci činnosti Oddelenia pre kultúrno-umelecké manifestácie, odborné zdokonaľovanie a vzdelávanie v kultúre a umení Slovákov v AP Vojvodine budeme v ÚKVS, tak ako aj v predchádzajúcich rokoch, príležitostne poriadať literárne večierky, promócie rôznych vydaní, svojrázne zaznamenávať životné jubileá osobností zo sveta kultúry, priležitostne premietať slovenské hrané a dokumentárne filmy, privítame hostí z rôznych kultúrnych ustanovizní a budeme vyvíjať takú činnosť, ktorá slovenskú kultúru predstaví tým najlepším spôsobom.

Zároveň predpokladáme, že ÚKVS bude tak ako aj v predchádzajúcich rokoch pozývaný na početné lokálne, regionálne a celomenšinové akcie, kde bude potrebná odborná a finančná pomoc. Sem zaraďujeme také aktivity ako je: finančná úhrada členom odborných porôt, ktorí odborne zhodnotia a odporučia ďalšie smerovanie podujatia, angažovanie etnológov pri poriadaní obsahov s národopisnou tematikou, angažovanie hudobných odborníkov pri programovej koncepcii hudobných podujatí, písanie recenzií, pomoc pri publikovaní tematických vydaní, monografií, brožúrok a iných propagačných materiálov a podobné aktivity.

Aj v roku 2011 mnohé subjekty v kultúre zaznamenávajú výročia práce a pri organizácii mnohých z nich bude potrebná odborná pomoc a spolupráca, ktorú finančne uhradí ÚKVS, riadiac sa štandardmi kvality kultúrnych podujatí, ale aj inovatívnymi a kreatívnymi prístupmi, ktoré chceme pri takejto realizácii presadzovať. Takáto spolupráca poukázala na to, že raz dosiahnuté štandardy sa stávajú meradlom pre ďalšie akcie a tým sa zvyšovanie kvality dosahuje nielen jednorazovo ale na dlhú dobu.

Medzinárodná spolupráca

V súlade so Štatútom ÚKVS, Ústav rozvíja medzinárodnú spoluprácu v oblasti vedy, kultúry a umenia vojvodinských Slovákov s cieľom zveľaďovať a rozvíjať medzinárodnú kultúrnu spoluprácu slovenskej národnostnej menšiny vo Vojvodine s materskou krajinou, so susednými krajinami a regiónmi a s inými krajinami v Európe a vo svete a to výmenou hosťovaní divadelných, hudobných a folklórnych súborov, výstav výtvarných diel a múzejných zbierok, výmenou odborníkov, tvorcov a umelcov, výmenou kníh, časopisov, kompaktdiskov a iných publikácií, organizovaním vedeckých a odborných sympózií, zhromaždení a seminárov v oblasti kultúry a umenia a pod. Ústav bude na príprave projektov z oblasti kultúry a umenia spolupracovať i s medzinárodnými organizáciami.

Slovensko-srbský a srbsko-slovenský slovník

Typ projektu: Príprava Slovensko-srbského a srbsko-slovenského slovníka

Obsah: ÚKVS plánuje v roku 2011 odštartovať I. etapu projektu Slovensko-srbský a srbsko-slovenský slovník. Prvoradým dôvodom na prípravu takého slovníka je slovenská menšina žijúca v Srbsku, ktorej príslušníci sú bilingvisti a v záujme obohatenia vlastného tak srbského, ako aj slovenského jazyka je slovník nevyhnutný v každodennom živote. Zároveň, odštartovanie projektu vyplýva aj z potreby tak odbornej, ako i širokej slovenskej a srbskej verejnosti, ktorá v poslednom desaťročí značne rozvinula slovensko-srbské vzťahy. Ide o početné cieľové skupiny, akými sú študenti zo Srbska, ktorí študujú na slovenských univerzitách, ľudia, ktorí odchádzajú na Slovensko za prácou, podnikatelia, ktorí vyhľadávajú možnosti obchodovania medzi Srbskom a Slovenskom, turisti, ktorí navštevujú Slovensko a Srbsko atď. Všetky tieto cieľové skupiny v dnešnej dobe môžu používať iba Srbochorvátsko–slovenský a slovensko–srbochorvátsky slovník autora Emila Horáka, ktorý bol vydaný v roku 1991. Tento slovník už nemožno dostať v predaji a zároveň používa jazyk srbochorvátsky, ktorý rozpadom Juhoslávie prestal existovať. Samotná metodológia vypracovania slovníka bola by predmetom, ktorým by sa zaoberali početné odborné jazykovedné ustanovizne. ÚKVS za týmto cieľom nadviazal spoluprácu s Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied a Slavistickým ústavom Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied, tiež rokoval o tejto téme s Oddelením slovakistiky FF UNS a zistil, že zinteresovanosť o realizáciu slovníka existuje. V prvej fáze by bol dohodnutý odborný tím, ktorý bude odborne pracovať na definovaní srbských ekvivalentov, lebo je možné prebrať korpus Krátkeho slovníka slovenského jazyka, prípadne by sa dohodol nový heslár v rámci dvojjazyčnej lexikografie.

Externá spolupráca: Odborný tím bude navrhnutý po rokovaniach s inštitúciami a jednotlivcami a následne schválený členmi SR ÚKVS.

Trvanie: Počas celého roka

Plánované ukončenie: 2012

Význam: Slovensko–srbský a srbsko–slovenský slovník by mal nemerateľný prínos k zlepšeniu komunikácie medzi Slovákmi a Srbmi, u nás alebo na Slovensku.

TROVY SÚVISIACE S PREVÁDZKOU V ÚKVS

(platy zamestnancov, materiálne trovy, základné potreby, údržba…)

 • Úhrady za prácu určujú sa v súlade s Rozhodnutím o koeficientoch pre účtovanie a výplatu platov zamestnaných vo verejných službách (Úradný vestník RS, číslo 25/2010) na základe splnenia základných požadovaných podmienok, ako aj na základe výkonu v každodennej praxi.

 • Úhrady členom Dozornej rady a Správnej rady určené sú rozhodnutím Správnej rady. Úhrady členom odborných komisií upravujú sa osobitným rozhodnutím.

 • V ÚKVS je nevyhnutné v roku 2011 podniknúť aj svojrázne zlaďovanie dokladov s novými legislatívnymi aktami. Predovšetkým ide o zlaďovanie Štatútu ÚKVS so Zákonom o kultúre (2009), potrebné je stanoviť aj Pravidlá o práci (definovanie práv a povinností zamestnancov), Pravidlá o rozpočtovom účtovníctve, Pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia na práci, Pravidlá o úhrade cestovných a iných trov, Pravidlá o výdavkoch na reklamu, propagandu a trovy reprezentácie, Pravidlá o verejnosti práce ÚKVS, prípadne ďalšie nevyhnutné akty vyplývajúce zo zákona.

 • Na bezproblémovú prevádzku ÚKVS je potrebné plánovať prostriedky na bežné účty (prenajímanie miestností z VP Poslovni prostor, vykurovanie, telefón, internet, elektrina a pod.), poistenie v DDOR, bežné opravy, materiálne trovy súvisiace s papierom a iným spotrebným materiálom.


Riaditeľka

Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov

Milina Sklabinsk