Samuel Čelovski

Samuel Čelovski

doktor nauka, istoričar,prevodilac, izdavač bibliofilia

Samuel Čelovski
( 21. jul 1950 )

Samuel Čelovský sa narodil 21. júla 1950 v Kulpíne. Prednáša dejiny slovenského národa , kultúrne dejiny vojvodinských Slovákov a južnoslovansko – slovenské kultúrne a literárne styky na Oddelení slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade, kde pracuje ako riadny profesor a od roku 1998 prednáša aj všeobecné a národné dejiny na Pedagogickej fakulte v Sombore, ktorá má vysunuté oddelenie v slovenskom jazyku v Báčskom Petrovci.

Základnú školu ukončil v Kulpíne, kým Gymnázium v Báčskom Petrovci. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave kde vyštudoval v roku 1974 dejiny. Postgraduálne štúdium ukončil ako štipendista SZS pre vedu Vojvodiny na Katedre československých dejín Filozofickej fakulty UK v Bratislave (1975 – 1977). Dizertačnú prácu na tému Mladosť Félixa Kutlíka v kontexte slovenskej kultúry vo Vojvodine, ktorá je vydaná i knižne, obhájil na FF UK v Bratislave (1979).

Od roku 1978 pracoval ako asistent – praktikant vo vedeckej činnosti pre výskum kultúry a jazyka národov a národnosti Vojvodiny a oblasti dejín kultúry Slovákov a aj juhoslovansko – slovenských kultúrnych stykov v Slovakistickom ústave Filozofickej fakulty v Novom Sade. Hodnosť docenta získal v roku 1986, mimoriadneho profesora 1991 a riadneho profesora 1997.

V rokoch 1980 a 1983 – 1984 niekoľko mesiacov pobudol v Bratislave a Martine. Je členom vedeckých ale i odborných združení doma a vo svete. Redaktorskú čonnosť rozvíjal v Zborníku Spolku vojvodinských slovakistov, resp. Slovakistickom zborníku Slovakistickej vojvodinskej spoločnosti, v nasledovných časopisoch: Nový život, Igric, Dolnozemský Slovák a v niekoľkých odborných a vedeckých edíciách. Tiež je členom Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, ale i Správnej rady Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade, Matice Slovenskej v Báčskom Petrovci a Slovakistickej vojvodinskej spoločnosti v Novom Sade.

Publikoval viacero kníh, a to: Mladosť Félixa Kutlíka (1982), Bibliografia časopisu Náš život (1933 – 1940, 1946 – 1947), Najstaršia epigrafická pamiatka Slovákov vo Vojvodine. Samostatne vydal ako vydavateľ i bibliofílie: Schody do básne (1975), Semeno po tom všetkom (1976), Prometeus (1979). Tiež zostavil i výber z diela Kralica a iné (1981).

Uverejnil a napísal vyše 160 vedeckých prác. Je nositeľom rôznych cien a uznaní ako: Plakety a diplomu 50 rokov Slovenského gymnázia v Báčskom Petrovci (1969), Ceny Nového Života (1983), Listiny a Pamätnej medaily Matice slovenskej v Martine za rozvoj slovenskej histografie vo Vojvodine (1996)a tiež i Ceny Spolku vojvodinských slovakistov (2000).

Dr. Samuel Čelovský sa snaží čo najviac opierať sa o vlastné bibliografické poznatky o určitom pozorovanom jave. Predovšetkým sa opiera o vlastný obsiahly pôvodný materiál , archívne pramene a dokumentáciu zo všeobecných a kultúrnych dejín vojvodinských osád, v ktorých žijú Slováci.

Tiež je autorom diela Z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine (2010), kniha pozostáva z monografickej štúdie, rôznych štúdií a referátov.

V súčasnosti žije v Báčskom Petrovci.

Reference:

ČELOVSKÝ, Samuel: Z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Báčsky Petrovec: MOMS Báčsky Petrovec 2010. 512 s.