Program práce Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na obdobie január – december 2018

PROGRAM PRÁCE

ÚSTAVU PRE KULTÚRU VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV

NA OBDOBIE JANUÁR – DECEMBER 2018

Obsah:

I. ÚVOD

II. ROZVOJOVO-VÝSKUMNÉ ODDELENIE

Program 1: Vedecké výskumy, konferencie a snemovania

Program 2: Vydavateľská činnosť ÚKVS

Program 3: Fotosúbeh

Program 4: Pravidelná činnosť v rámci Rozvojovo – výskumného oddelenia

III. INFORMAČNO-DOKUMENTAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ ODDELENIE (INDOK)

Program 1: Portál www.slovackizavod.org.rs.

Program 2: Databáza kultúry vojvodinských Slovákov

Program 3: Knižnica, spracovanie a nákup nových kníh

Program 4: Pravidelná činnosť v rámci INDOK oddelenia

IV. ODDELENIE PRE KULTÚRNO-UMELECKÉ PODUJATIA, ODBORNÉ ZDOKONAĽOVANIE A VZDELÁVANIE V OBLASTI KULTÚRY A UMENIA SLOVÁKOV VO VOJVODINE

Program 1: Podpora kultúrno-umeleckých podujatí

Program 2: Programy odborného zdokonaľovania a vzdelávania v kultúre a umení

Program 3: Prezentácia aktivít ústavu a kultúry vojvodinských Slovákov

Program 4: Podpora kultúrnej produkcie v menších prostrediach

Program 5: Spolupráca s Ústavmi a kultúrnymi inštitúciami iných menšinových spoločenstiev vo Vojvodine

Program 6: Pravidelná činnosť v rámci Oddelenia pre kultúrno – umelecké podujatia, odborné zdokonaľovanie a vzdelávanie v oblasti kultúry a umenia Slovákov vo Vojvodine

V. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Program 1: Prezentácia slovenskej vojvodinskej kultúry v zahraničí

Program 2: Medzinárodné podujatia a rozvoj interkultúrneho dialógu

Program 3: Cena Pro Cultura Slovaca za kultúrny počin roka dolnozemských Slovákov

Program 4: Pravidelná činnosť v rámci Oddelenia pre medzinárodnú spoluprácu

I. ÚVOD

Pokrajinský sekretariát pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami rozhodnutím pod číslom: 137-451-21/2018-06 zo dňa 8. januára 2018 určil, že ÚKVS v roku 2018 bude nakladať so sumou 10.000.000,00 dinárov.

ÚKVS vypracoval štyri projekty, s ktorými sa v novembri 2017 uchádzal o finančnú podporu z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Program práce ÚKVS na rok 2018 vyplýva z navrhnutého strednodobého plánu činnosti ÚKVS na obdobie 2016 – 2019 podaného na súbeh na riaditeľa ÚKVS, ktorý bol prijatý Správnou radou ÚKVS, NRSNM a Pokrajinskou vládou AP Vojvodiny a doplnený o dlhodobé projekty tejto ustanovizne, rozbehnuté už v predchádzajúcom mandátnom období.

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov aj v roku 2018 plánuje realizáciu programov a projektov zameraných na zachovávanie a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva, ako aj na podporu súčasných foriem kultúrnej tvorby Slovákov v Srbsku. V súlade s kompetenciami podľa Štatútu, ako aj v súlade s rozhodnutiami, ktoré prijal náš zakladateľ, ÚKVS tieto plány uskutoční prostredníctvom permanentnej informačno-dokumentačnej a komunikačnej, rozvojovo-výskumnej, prezentačnej a vzdelávacej činnosti. Plán a program práce sa vcelku odvoláva na finančný plán, ktorý s ním súvisí a obsahuje popis bežnej činnosti, ako aj popis programovej činnosti v ÚKVS.

II. ROZVOJOVO-VÝSKUMNÉ ODDELENIE

Rozvojovo-výskumné oddelenie sa venuje vedeckým a odborným výskumom menšinového života, kultúry a umenia slovenského národného spoločenstva v AP Vojvodine. Skúma a analyzuje sieť kultúrnych ustanovizní, organizácií a združení vojvodinských Slovákov a ich potreby a fungovanie; skúma normatívnu činnosť v menšinovej kultúre; vedie finančnú politiku a ekonomiku kultúry.

Rozvojovo-výskumné oddelenie vypracúva projekty pre úžitkové a rozvojové výskumy v kultúre a umení – všeobecné štúdie a analýzy, sleduje problémy pri uplatňovaní zákonov a sprievodných predpisov, ako aj účinok ich uplatňovania v oblasti kultúry; vypracúva plány a projekty ďalšieho rozvoja kultúry; navrhuje kultúrne modely transformácie v tejto oblasti; navrhuje finančné inštrumenty a štandardy v jednotlivých kultúrnych a umeleckých činnostiach ako formy decentralizácie v oblasti kultúry.

Rozvojovo-výskumné oddelenie sa zaoberá i vzdelávaním a doškolovaním pracovníkov v jednotlivých oblastiach kultúry a umenia, ako i organizáciou vedeckých a odborných zhromaždení, sympózií, porád, seminárov, okrúhlych stolov, tribún a pod.

Program 1: Vedecké výskumy, konferencie a snemovania

Program 2: Vydavateľská činnosť ÚKVS

Program 3: Fotosúbeh

Program 4: Pravidelná činnosť v rámci Rozvojovo – výskumného oddelenia

Program 1:

Vedecké výskumy, konferencie a snemovania

XIV. muzikologická konferencia (11.1)

ÚKVS v roku 2018 plánuje zorganizovať 14. muzikologickú konferenciu, ktorá bude venovaná slovenskej hudbe z Vojvodiny. Potenciálni účastníci konferencie budú na konferenciu pozvaní na základe výzvy. Tak, ako aj v predchádzajúcich ročníkoch, pôjde o osobnosti z oblasti hudobnej vedy, muzikológie, etnomuzikológie, hudobnej pedagogiky a iných vedných odvetví.

Témou tohtoročnej konferencie bude: Život a dielo dirigenta Juraja Feríka st.

Plánované prostriedky na realizáciu: 150.000,00 dinárov (ubytovanie, strava a honoráre pre účastníkov konferencie)

Etnologická konferencia (11.2)

Pokiaľ máme na zreteli sedem slovenských celomenšnových festivalov, ktorým je ústav jeden z organizátorov, nevyhnutné je pracovať na ich zveľaďovaní a rozvíjaní v širšom kontexte. Etnologická konferencia bude jedinečnou príležitosťou, aby sa po prvýkrát verejne a formálne usporiadala prednáška z oblasti etnológie vzťahujúca sa na aktuálne témy a problematiku z aspektu kultúrnich dejín vojvodinských Slovákov. Účastníci konferencie budú odborníci, ktorí sa každoročne stretávajú s aktuálnymi témami a môžu predložiť odpovede a možné riešenia na niektoré dlhodobé otázky a problémy. Jedným z prioritných problémov, resp. poznámok vedúcich osobností jednotlivých festivalov je nerešpektovanie jednotlivých pravidiel týkajúcich sa účasti na festivaloch, ale predovšetkým, nedostatok kapacity pre prácu so súbormi a jednotlivcami, čo ovplyvňuje aj samotný rozvoj spomínaných festivalov.

Konferencia je určená širšej verejnosti z rôznych oblastí profesie a odvetví týkajúcich sa etnológie. To znamená, že okrem preblematiky vzťahujúcej sa na kvalitné organizovanie a obsah festivalov konferencia je tiež určená na riešenie iných tém z oblasti etnológie. Vedľa prezentácie odborných prác dôležitou časťou konferencie bude otvorená debata, ktorá predpokladá konštruktívne a konkrétne výsledky. V návrhu Programu práce za budúci rok bude aj vydane publikácie z verejných prejavov a zhrnutie debaty.

Na pláne je, aby sa Etnologická konferencia stala súčasťou pravidelnej každoročnej činnosti ÚKVS a aby sa tým kvalitatívne povzdvihovala úroveň rozličných kultúrnych podujatí, na ktorých sa ústav podieľa.

Plánované prostriedky na realizáciu: 30.000,00 dinárov (náklady pre účastníkov konferencie)

ÚKVS bude participovať aj pri organizácii iných konferencií, ktorých obsah korešponduje s poslaním ustanovizne.

Program 2:

Vydavateľská činnosť ÚKVS

V rámci vydavateľskej činnosti plánuje ÚKVS v roku 2018 vydať:

Ročenka ÚKVS Maják (kolektív autorov) (11.3)

Keď ide o realizáciu programovej činnosti, ÚKVS výsledky svojich aktivít uverejňuje na protáli, ale aj v tlačenej podobe v ročenke Maják. Autori textov sú zamestnanci ústavu, ale aj externí spolupracovníci. V ročenke sa texty spracúvajú dvojjazyčne, ilustrované sú početnými fotografiami a upravené moderným dizajnom. Obsahovo je ročenka rozdelená do niekoľkých základných rubrík, ktoré sú zároveň oblasťami pôsobenia ÚKVS: Informačno-dokumentačná a komunikačná činnosť (INDOK), Rozvojovo-výskumná činnosť, Prezentácia kultúry Slovákov v Srbsku a Medzinárodná spolupráca v ÚKVS. Ročenka zároveň obsahuje adresár slovenských kultúrnych objektov a iné osožné témy. Má okolo šesťdesiat strán, tlačí sa v plnej farbe, vychádza v náklade 200 kusov a je nepredajná. Cieľom vydávania ročného periodika Maják je zhrnúť všetky aktivity, ktoré ÚKVS v predchádzajúcom roku realizoval, a predstaviť ich verejnosti.

Plánované prostriedky na realizáciu: 230.000,00 dinárov (dizajn, tlač a lektorovanie textov)

Zborník XIII. muzikologickej konferencie (11.4)

Zborník obsahuje cenné hudobnoteoretické, etnomuzikologické a kulturologické príspevky z Muzikologických konferencií, ktoré každý rok usporadúva ústav a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. Zborník z XIII. Muzikologickej konferencie pod názvom Slovenská hudba vo Vojvodine, ktorá prebiehala 25. novembra 2017 obsahuje odborné príspevky, ktoré odzneli na konferencii na tému Slovenskí hudobní skladatelia vo Vojvodine. Editorkou zborníka je Milina Sklabinská a resumé sa uverejňujú po slovensky a po srbsky. Zborník je nepredajný.

Plánované prostriedky na realizáciu: 100.000,00 dinárov (dizajn a lektorovanie textov)

Zbierka prác o umení Slovákov vo Vojvodine – Sava Stepanov (11.5)

Návrh knihy, resp. zbierky prác o umení Slovákov vo Vojvodine obsahuje rad textov, ktoré možno vnímať ako malý prehľad najvýznamnejších štýlových charakteristík, ktoré sa odjavovali v priebehu 20. storočia v umení vojvodinských Slovákov. Všetky texty sú písané s cieľom pozrieť sa na jednotlivé a kolektívne gestá moderny a modernizmu a po sedemdesiatych rokoch aj posledný postmodernizmus, – ktorí charakterizovali juhoslovenské umenie minulého storočia a ktorí sa odrážali v dielach slovenských umelecov vo Vojvodine.

Ide o výber titulov, ktoré vznikali za posledných tridsať rokov a napísané sú ako kritické posudky na samostatné výstavy alebo ako úvodníky v katalógoch.

Takáto publikácia má úplný zmysel, lebo prispeje k afirmovaniu tvorby slovenských akademických maliarov vo Vojvodine, ktorá sa dlho nachádzala v tieni slovenských insitných maliarov populárnych ešte zo šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov minulého storočia. Predstavitelia súčasného umenia si to zaslúžia. Lebo, ak duch času „vyložil“ na veľkú scénu slovenských insitných umelcov, v tom prípade je potrebné poukázať na tvorbu akademických umelcov a ich permanentnú účasť v priebehu súčasných umeleckých dianí na vojvodinskej, srbskej a v niektorých prípadoch aj na medzinárodnej umeleckej scéne. Skutočnosť, že v súčasnej dobe existuje väčšia skupina umelcov, ktorých úspechy úplne relevantným spôsobom vhodne odrážajú novodobý duch sa nájde aj medzinárodné súčasné umenie.

 Plánované prostriedky na realizáciu: 100.000,00 dinárov (autorské honoráre pre zostavovateľa, lektora a prípravu do tlače)

Doktorská dizertácia Juraja Súdiho – Činnosť a vplyv slovenskej zborovej kultúry na rozvoj a rozširovanie medzikulturálnosti vo Vojvodine (11.6)

Problematikou a predmetom výskumu Juraja Súdiho je analyzovanie života slovenského národnostného spoločenstva vo Vojvodine, ich sťahovanie a historický rozvoj a prelínanie týchto faktov so spevom a hudbou v ich živote. Vo svojej dizertačnej práci sa zaoberá analýzou celkového rozvoja vokálneho spevu počnúc od slovenskej ľudovej piesne po zborovú kultúru vojvodinských Slovákov, a to prostredníctvom analýz výsledkov doterajších výskumov, ale opiera sa aj o rozbor slovenských zborov s dôrazom na Vojvodinu. Zapája tu aj multikulturálnosť slovenského enklávneho prostredia a podrobne analyzuje činnosť Komorného zboru Zvony zo Selenče. O zborovej hudbe Slovákov vo Vojvodine hovorí ako o umeleckej činnosti a výchovno-vzdelávacej práci, v ktorej pozornosť venuje najmä medzikulturálnej činnosti slovenských zborov vo Vojvodine.

Publikovanie dizertačnej práce Juraja Súdiho st. menom Činnosť a vplyv slovenskej zborovej kultúry na rozvoj a rozširovanie medzikulturálnosti vo Vojvodine by prispelo k zviditeľňovaniu hudobných umeleckých hodnôt, ktoré vojvodinskí Slováci vlastnia a zachovávajú. Zveľadila by sa tým nie len úspešná činnosť autora, ale aj činnosť ústavu a činnosť hudobnej inteligenie. Kniha by vyšla ako 4. zväzok edície Doktorské dizertácie a bola by k dispozícii odborníkom, študentom a iným záujemcom o hudobnú kultúru vojvodinských Slovákov.

Plánované prostriedky na realizáciu: 200.000,00 dinárov (finančné prostriedky na tlač)

Cesta medzi tradičným a moderným (11.7)

V roku 2016 zaznamenalo Slovenské vojvodinské divadlo významné jubileum, 150 rokov od prvej inscenácie Starý vozka Petra III., ktorú zahrali divadelníci z Báčskeho Petrovca v roku 1866.

Celoročné oslavy vyvrcholili počas ústredného programu, ktorý sa konal v dňoch 26. – 29. augusta 2016. Cieľom ústredných osláv bolo poukázať na všetky aspekty vývinu divadelníctva v Báčskom Petrovci a vo Vojvodine, usmerniť pozornosť na významné osobnosti, ktoré formovali vývin divadla, na kľúčové udalosti a inscenácie. Ďalším zámerom bolo kritické zhodnotenie doterajšej činnosti, ako aj nastavenia analýzy možností ďalšieho vývinu.

Autormi koncepcie jubilea boli Mgr. art. Vladislava Fekete, ArtD. (riaditeľka Divadelného ústavu v Bratislave) a Mgr. art. Ján Čáni, ArtD. (divadelný a televízny režisér). Členovia výboru osláv: Mgr. art. Ján Čáni, ArtD. (predseda Iniciatívneho výboru), Katarína Melegová-Melichová – predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku (predsedníčka Organizačného výboru), Alexander Bako – režisér, Viera Krstovská – riaditeľka Slovenského vojvodinského divadla, Ján Černák – riaditeľ Divadla VHV v Báčskom Petrovci.

Najvýznamnejším odborným výstupom jubilea bolo kolokvium s panelovou diskusiou, ktoré sa konalo 27. 8. 2016 v odbornej gescii Divadelného ústavu v Bratislave a zoskupilo významných odborníkov na uvedenú tému: Mgr. art. Dušan Bajin, ArtD., Mgr. art. Ján Čáni, ArtD., Katarína Melegová-Melichová, Annamária Boldocká-Grbićová, Mgr. art. Vladislava Fekete, ArtD., Mgr. Juliana Beňová a doc. Dr. Milivoje Mlađenović. Moderátorom kolokvia bol doc. PhDr. Michal Babiak, CSc.

Z pohľadu historikov, teatrológov, kritikov, dramaturgov, režisérov a divadelných publicistov skúmalo kolokvium kľúčové udalosti, obdobia zlomu a osobnosti, ktoré formovali príbehy divadla v Báčskom Petrovci. Zameralo sa aj na profesionalizáciu slovenského divadla, vznik Slovenského vojvodinského divadla, ako aj na možnosti ďalšieho vývinu divadelníctva.

Uvedené príspevky priniesli nové poznatky, vo väčšine prípadov išlo o prvovýskum a výsledná diskusia zhodnotila kolokvium ako snahu zmapovať nielen divadelnú, ale vo všeobecnosti aj kultúrnu históriu vojvodinských Slovákov, spoločenskú vyspelosť, zápas o emancipáciu, ale i začlenenie sa do širších kultúrnych a spoločenských súradníc. Divadlo sa stalo indikátorom vývinu spoločnosti, dôležitým prvkom v recepcii slovenskej menšiny, významným balansom medzi tradičným a moderným.

Plánovaný zborník bude významným odborným výstupom ku komplexnej histórii slovenského vojvodinského divadelníctva v časovom horizonte 150 rokov.

Plánované prostriedky na realizáciu: 250.000,00 dinárov (autorské honoráre pre zostavovateľov, lektorov a prípravu do tlače)

Acta Historica Vojvodinica Slovaca a Acta Literaria Vojvodinica Slovaca (11.8)

S cieľom oživovania а sprístupňovania neznámych a doposiaľ neuverejňovaných historických a literárnych prameňov Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov plánuje založiť dve edície Acta Literaria Vojvodinica Slovaca a Acta Historica Vojvodinica Slovaca.

Prvá edícia by podporovala výskum literárnych prameňov významných osobností z dejín vojvodinských Slovákov, napr. rukopisné drámy, prózy a básne z minulosti, úryvky z denníka Paľa Saba Bohuša, rukopisy literárnych diel Juraja Rohoňa, historické spisy Štefana Homolu, neznáme a neuverejňované básne štúrovcov, zachované denníky prvobojovníkov, ale aj napr. originálne doklady o zakložení slovenských škôl, osadnícku zmluvy jednej obce, a pod.

Acta Historica Vojvodinica Slovaca je edícia, ktorej úlohou by bolo zvečňovať historické kroniky, listy, kanonizácie, dôkladne spracované analýzy erbov slovenských dedín, resp. obecných erbov, ako aj spracovať súpis pamätných tabúľ významných slovenských činiteľov (vykonať prieskum v ktorých obciach boli odhalené a pri akej príležitosti) a iné historické dokumenty, o ktorých naša vojvodinská verejnosť zatiaľ nemá dôveryhodné zdroje. Vzácnym materiálom by boli aj záznamy historických premien aj z novších dejín – denníky a listy z prvej a druhej svetovej vojny a pod.

Cieľom edícií je teda zdokumentovať neznáme histrické a literárne podklady slovenských historikov a lingvistov zo začiatku 18. storočia až po súčasnosť, a sprístupniť ich verejnosti, tak, aby sa z nej stala pramenná edícia, z ktorej budú čerpať príslučníci historických a lingvistických ustanovizní. Založením edícií sa zároveň podnieti zberateľská činnosť originálnych materiálov z oblasti dejín a literatúry vojvodinských Slovákov.

Plánované prostriedky na realizáciu: 50.000,00 dinárov (autorské honoráre pre zostavovateľa, lektora a prípravu do tlače)

Program 3:

Fotosúbeh (11.9)

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov trdične organizuje fotosúbeh, ktorého cieľom je podnecovať zbieranie a dokumentovanie fotografií, ktoré zobrazujú tradičnú kultúru a život Slovákov v Srbsku. Jednotka pre dokumentáciu ÚKVS taktiež zhromažďuje fotografie a v databáze uschováva dôkazy o slovenskej kultúre a o životoch ľudí na týchto priestoroch. Zozbieraný materiál je sprístupnený súčaným a budúcim študentom, výskumníkom, umelcom a všetkým, ktorí majú záujem o našu kultúru.

Fotosúbeh Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov je úspešný projekt, ktorý podporuje slovenských zberateľov ľudového umenia a umožňuje im zviditeľniť sa. ÚKVS bude pokračovať v udržiavaní tematického fotosúbehu a pripraví aj verejné hodnotenie súbehu s príležitostným programom. Túto akciu ústav organizuje s cieľom zachovať staré archívne fotografie našich predkov v elektronickej databáze a prispieť tak k zveľaďovaniu kultúrneho dedičstva vojvodinských Slovákov. Tohtoročný fotosúbeh bude súvisieť s témou minuloročných súbehov a venovaný bude starým fotografiám, ktoré zobrazujú život vojvodinských Slovákov. Výzva na fotosúbeh bude vypísaná v priebehu leta 2018.

Plánované prostriedky na realizáciu: 100.000,00 dinárov

Program 4.

Pravidelná činnosť v rámci Rozvojovo – výskumného oddelenia

Plánované prostriedky na realizáciu: 200.000,00 dinárov

III. INFORMAČNO-DOKUMENTAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ ODDELENIE (INDOK)

Informačno-dokumentačné oddelenie a oddelenie komunikácie spolupracuje s miestnymi samosprávami a ustanovizňami kultúry, s vedeckými ustanovizňami a združeniami občanov v oblasti kultúry, ako i s jednotlivcami v krajine a zahraničí; skúma ich kultúrny rozvoj, zvlášť rozvoj kultúrnych ustanovizní v AP Vojvodine a zhromažďuje dokumentačný materiál zo všetkých oblastí života, kultúry a umenia vojvodinských Slovákov klasickým spôsobom a elektronicky, digitalizáciou.

Uverejňuje knihy, brožúry, časopisy, noviny, kompaktné disky a iné publikácie. Sleduje aktuálny stav vo všetkých oblastiach kultúry a umenia, zvlášť z aspektu uplatňovania zákonov a zákonných predpisov, finančnej politiky, manažmentu a turistiky v kultúre a pod. Nadväzuje spoluprácu s podobnými výskumnými, vzdelávacími, informačnými a dokumentačnými strediskami v Srbsku a zahraničí, zvlášť s ustanovizňami Slovenskej republiky a susedných krajín. Zriaďuje elektronický archív a databázu ustanovizní v oblasti kultúry a umenia, kultúrnych programov, festivalov, prehliadok a memoriálov, kultúrno-umeleckých spolkov a združení, cien, bibliografických údajov, vzťahujúcich sa na eminentných odborníkov v jednotlivých oblastiach kultúry a umenia, vydavateľstiev a knižníc, nakrúcania, distribúcie a premietania umeleckých a dokumentárnych filmov a ich prehrávania na videokazety, profesionálnych a ochotníckych divadiel, hudobných súborov a orchestrov, galérií, výtvarnej tvorby a výstav, umeleckých kolónií, nehnuteľných kultúrnych statkov a ich ochraňovania, archívov a múzeí a medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry a umenia. Organizuje a rozvíja turistickú činnosť v oblasti kultúry.

Program 1: Portál www.slovackizavod.org.rs.

Program 2: Databáza kultúry vojvodinských Slovákov

Program 3: Knižnica, spracovanie a nákup nových kníh

Program 4: Pravidelná činnosť v rámci INDOK oddelenia

Program 1:

Portál www.slovackizavod.org.rs.

Portál kultúry vojvodinských Slovákov sa nachádza na adrese www.slovackizavod.org.rs Od roku 2009, odkedy ho ÚKVS prevádzkuje, sa stal často navštevovaným médiom a serióznym partnerom ďalších internetových, tlačových, televíznych a rozhlasových médií. Portál sa obsahovo rozvíja a základom toho rozvoja je každodenná práca ústredia ÚKVS.

Návštevníkom portálu ÚKVS plánuje aj v roku 2018 ponúknuť vyše 200 správ, rad fotogalérií a odborných príspevkov v rubrike Z môjho aspektu, početné výzvy, kalendár podujatí, nové texty o médiách vojvodinských Slovákov, o časopisoch a periodických publikáciách, aktuálnych vydaniach, spolkoch, artefaktoch kultúrneho dedičstva a mnohé iné témy z oblasti slovenskej vojvodinskej kultúry. Texty prekladáme do srbčiny a čiastočne aj do angličtiny.

Portál zhromažďuje dokumentačný materiál zo všetkých oblastí života, kultúry a umenia vojvodinských Slovákov a plní tak základnú funkciu ústavu, ktorá je definovaná Štatútom, menovite v Informačno-dokumentačnom a komunikačnom oddelení.

Vďaka mapke na portáli sa dá zistiť sledovanosť, teda koľko návštevníkov si denne portál otvorí, z ktorých miest a krajín sveta nás sledujú. Na základe štatistiky možno konštatovať, že od januára 2013 do januára 2018 si portál otvorilo približne 446,741 návštevníkov. Najviac nás sledujú v Srbsku (54,10%), na Slovensku (29,73%), v Spojených štátoch amerických (3,14%) a potom aj v Česku, Chorvátsku, Nemecku, Kanade, Austrálii, Maďarsku atď. Portál ÚKVS si otvorilo 153 štátov sveta. Sústavný záujem používateľov internetu o obsah tohto portálu jednoznačne potvrdil, že ide o jeden z najúspešnejších projektov ústavu. Prevádzku portálu podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, čo malo vplyv v obojstranne prospešnú spoluprácu.

V roku 2018 plánujeme vylepšiť technickú stránku portálu a dizajn v spolupráci s odborníkmi v tejto oblasti. Nový vzhľad webovej stránky umožní lepšiu priehľadnosť a jednoduchšie vyhľadávanie obsahov. Medzi iným je naplánovaná reštrukturalizácia mapy webovej stránky s cieľom zjednotenia podobných obsahov, redizajn webovej stránky, sťahovanie stránky na novú Drupal 8 platformu, možnosť mobilového používania webovej stránky, reorganizácia obsahov s cieľom aktivovania všetkých segmentov stránky.

Plánované prostriedky na realizáciu: z dotácie ÚSŽZ 2100 eur (249.000,00 dinárov) a z rozpočtu APV 515.000,00; úhrnne 764.900,00 dinárov

Program 2:

Databáza kultúry vojvodinských Slovákov (12.2)

Elektronická databáza Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov bola vytvorená v roku 2009 ako projekt, ktorým sa umožňuje systematizovať a na jednom mieste zachovávať digitalizovaný audio, video, tlačený a foto-materiál, so zámerom vytvorenia elektronického archívu, ktorý prispeje k zachovaniu, zveľadeniu a rozvoju výskumnej činnosti a všeobecne kultúry vojvodinských Slovákov. Od vytvorenia elektronickej databázy, vsúva sa sem rozmanitý archívny materiál – najstaršie video záznamy, staré fotografie, reprodukcie umeleckých diel, nahrávky ľudových piesní, digitalizované ročníky časopisov a i. Každá entita sa dôkladne spracúva a popisuje stanovenými meta-údajmi a postupne sa tak pripravuje na vytvorenie jedného uceleného elektronického archívu o kultúre vojvodinských Slovákov.

V roku 2018 ÚKVS plánuje spracovať a digitalizovať druhú časť výskumného materiálu prof. Daniela Dudka (nahrávky z terénnych výskumov na kazetách a magnetofónových platniach). Okrem toho sa do databáze budú uskladňovať početné fotografie zo VI. a VII. fotosúbeu, ako aj početné hudobné materiály a video zápisy. O digitalizáciu sa postará spoločnosť Sonic line, ktorá mala na starosti aj digitalizáciu prvého diela výskumného materiálu.

ÚKVS v roku 2018 má v pláne ponúknuť spoluprácu lokálnym rádio staniciam s cieľom digitalizovať ich archívne materiály a sprístupniť verejnosti pomocou elektronickej databáze. Digitalizovanie starého materiálu je navyhnutné na to, aby nezanikol vzácny materiál, ktorý vojvodinskí Slováci majú, aby sa zmodernizovanými technickými prostriedkami mohol sprístupniť verejnosti na používanie a archivovanie.

Do ÚKVS každodenne prichádzajú mnohé obsahy, ktoré zaraďujeme do databázy a ktoré sú vzácnym materiálom pre podujatia, ktoré organizujeme.

Plánované prostriedky na realizáciu: 300.000,00 dinárov.

Program 3:

Knižnica, spracovanie a nákup nových kníh (12.3)

Knižnica ÚKVS otvára dvere dokorán všetkým záujemcom o slovenskú vojvodinskú kultúru a ponúka bohatý zoznam titulov v rôzných jazykoch a z rôzných oblastí. Sú to knihy, ktoré sa môžu každodenne dostať do rúk ich čitateľov na ich praktické využitie a sú aj také, ktoré v sebe skrývajú najhodnotnejšie umelecké alebo odborné dielo vojvodinských Slovákov a ktoré zároveň predstavujú veľkú časť bohatstva Ústavu. Zámerom knižnice je nielen ponuknúť lepšiu informatívnosť o slovenskom národnostnom spoločenstve vo Vojvodine, ale aj pramene a služby pre tunajších vedeckých pracovníkov, odborníkov, umelcov a iných občanov, ako aj pomoc vo vzdelávaní, či výskume. Okrem toho, jej cieľom je zbierať, spracúvať a uschovávať všetky relevantné písané zdroje nositeľov zdrojov týkajúce sa vojvodinských Slovákov.

Knižný fond pozostáva zo slovníkov, encyklopédií, jazykovedných príručiek, literárnych diel slovenských vojvodinských spisovateľov, kritík, literárnej teórie, monografií dedín a miest, ale aj kníh z oblasti výtvarného, hudobného, divadelného či filmového umenia, filozofie, etiky, architektúry, náboženstva, kultúrnych dejín, ľudovej kultúry, žurnalistiky, kultúrneho manažmentu a politických vied, ďalej bibliografie, biografie, zborníky, pamätnice atď. Hodonotnú časť fondu tvoria sériové publikácie a neknižný materiál ako sú multimediálne pramene, brožúrky, katalógy, plagáty, bulletiny, pozvánky atď.

Knižnica pôsobí v rámci Informačno-dokumentačnej a komunikačnej jednotky, ktorá má za cieľ uskutočňovať dokumentáciu aj klasickým spôsobom, ale aj uverejňovať knihy, brožúry, časopisy, noviny, kompaktdisky a iné publikácie, respektíve nadväzovať spoluprácu s podobnými výskumnými, vzdelávacími, informačnými a dokumentačnými strediskami v krajine a zahraničí. Knihy sa spracúvajú podľa Univerzálnej decimálnej klasifikácie cez elektronický program TnT Bibliotekar plus, no rovanko tak sa zapisujú i fyzicky. Knihy si môže vypožičať a prečítať každý záujemca.

Aj v roku 2018 ústav plánuje rozširovať a obohacovať knižnicu ďalšími cennými publikáciami a pokračovať v spracovaní a sprístupňovaní kníh verejnosti.

V priebehu roka 2018 ÚKVS chce so svojou knižnicou zoznámiť i knižnice v ďalších lokalitách obývaných vojvodinskými Slovákmi a zároveň im poskytnúť svoje publikácie, ako i početné časopisy a periodické domáce a zahraničné slovenské vydania, ktoré ústav zhromažďuje od svojho založenia.

Nasledujúcim cieľom by bolo nadvezovanie spolupráce s mestskými knižniciami a kníhkupectvami, ktorým by sa ponúkli monografie, na ktorých ústav finančne alebo organizačne participoval.

Plánované prostriedky na realizáciu: 100.000,00 dinárov

Program 4:

Pravidelná činnosť v rámci INDOK oddelenia

Plánované prostriedky na realizáciu: 200.000,00 dinárov

IV. ODDELENIE PRE KULTÚRNO-UMELECKÉ PODUJATIA, ODBORNÉ ZDOKONAĽOVANIE A VZDELÁVANIE V OBLASTI KULTÚRY A UMENIA SLOVÁKOV VO VOJVODINE

Oddelenie pre kultúrno-umelecké podujatia, odborné zdokonaľovanie a vzdelávanie v oblasti kultúry a umenia podporuje, koordinuje a realizuje programy a aktivity najdôležitejších programov, ktoré prispievajú k rozvoju kultúry a umenia vojvodinských Slovákov za spolupráce s predstaviteľmi obcí, Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Vlády APV, pripravuje dokumenty o organizovaní kultúrno-umeleckých programov, festivalov a prehliadok, ich kalendáre a programy, kalendáre jubileí, ako i finančné plány na uskutočnenie programov a pod.

V rámci svojho výstavného priestoru a za spolupráce s inými kultúrnymi ustanovizňami a združeniami občanov v oblasti kultúry ústav organizuje výstavy, programy a prezentáciu všetkých foriem umeleckej tvorby.

Program 1: Podpora kultúrno-umeleckých podujatí

Program 2: Programy odborného zdokonaľovania a vzdelávania v kultúre a umení

Program 3: Prezentácia aktivít ústavu a kultúry vojvodinských Slovákov

Program 4: Rozvoj kultúrnej produkcie v menších prostrediach

Program 5: Spolupráca s Ústavmi a kultúrnymi inštitúciami iných menšinových spoločenstiev vo Vojvodine

Program 6: Pravidelná činnosť v rámci Oddelenia pre kultúrno – umelecké podujatia, odborné zdokonaľovanie a vzdelávanie v oblasti kultúry a umenia Slovákov vo Vojvodine

Program 1:

Podpora kultúrno-umeleckých podujatí (13.1 – 13.7)

S cieľom definovať práva a povinnosti spoluorganizátorov podujatí celomenšinového významu a na základe poverenia organizačne zabezpečiť podujatia osobitného významu, ktoré NRSNM prijala 4. marca 2013, ÚKVS podpísal zmluvy o spoluorganizovaní celomenšinových festivalov. Organizačne a finančne ÚKVS aj tohoto roku podporí:

– 48. ročník folklórneho festivalu Tancuj, tancuj… (posledný víkend v máji) (13.1)

– 25. prehliadku slovenskej detskej divadelnej tvorby – 3xĎ (jún) (13.2)

– 25. detský folklórny festival Zlatá brána (jún) (13.3)

– 49. prehliadku slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby – Divadelný vavrín (október) (13.4)

– 38. festival slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč (október) (13.5)

– 53. medzinárodný festival spevákov sólistov pôvodných slovenských ľudových piesní V pivnickom poli… (október, prípadne november) (13.6)

– 20. festival populárnej hudby pre deti Letí pieseň, letí (december) (13.7)

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vo februári 2018 na svojom portáli zverejní súbeh na koordinátorov a dizajnérov siedmych celomenšinových festivalov. Záujemcovia o koordinátora a dizajnéra sa môžu prihlásiť buď na jeden festival alebo na viacero festivalov. Uzávierka súbehov bude v polovici apríla 2018. ÚKVS vymenuje komisiu, ktorá rozhodne, kto z prihlásených kandidátov bude mať na starosti dizajn propagačného materiálu a koordináciu festivalov. Výzvy budú zverejnené aj v týždenníku Hlas ľudu.

Plánované prostriedky na realizáciu: 100.000,00 dinárov na každý festival

Program 2:

Programy odborného zdokonaľovania a vzdelávania v kultúre a umení (13.8)

Edukačný seminár na podporu rozvoja vokálneho umenia vojvodinskej mládeže

Inovácie v pestovaní a zveľaďovaní hudobnej zložky v našom prostredí sú nevyhnutné. Preto ÚKVS v roku 2017 podľa schváleného Plánu a programu za rok 2017 zorganizoval edukačný seminár na podporu rozvoja vokálneho umenia slovenskej mládeže. Seminár mal za cieľ znemožniť rozširovanie nepriaznivých faktov týkajúcich sa deficitu mladých kvalitných spevákov (napr. na festivale Zlatý kľúč) a podnietiť skvalitnenie speváckych schopností našej mládeže.

Kvôli veľkému záujmu a pre dobrú ozvenu ústav plánuje pokračovať s realizáciou seminára aj v roku 2018. Seminár bude mať dve všeobecné fázy. V prvej fáze ústav najprv vypíše výzvu na účasť pre interpretov, ktorí majú afinitu k spevu a zatiaľ nemali možnosť prezentovať sa na umeleckých podujatiach, resp. o ktorých zatiaľ nevieme, ale taktiež seminár bude k dispozícii aj pre skúsených spevákov. Vďaka výzve a propagácii školenia mohol by sa urobiť výber mladých talentov, s ktorými by sa ďalej dalo pracovať s cieľom obohatenia speváckeho fondu v našom prostredí.

V druhej fáze by sa uskutočnili interpretačné dielne vo forme teoretických a praktických cvičení spevu týkajúce sa populárnej hudby, kde by začínajúci speváci, ale aj tí skúsenejší mohli získať vzácne informácie a skúsenosti od renomovaných interpretov a hudobných odborníkov z nášho prostredia, prípadne zo Slovenska. Realizáciou seminára by sa zároveň nadobudla väčšia možnosť skvalitnenia samotnej hudobnej produkcie tunajšej Slovače, ktorá je sústredená zatiaľ len na festival Zlatý kľúč a skladby, ktoré sa na ňom spracúvajú.

Menažment pracovného času

Time management je v práci manažéra mimoriadne dôležitou súčasťou koloritu každého dňa. Využívanie časového manažmentu – riadenia vlastného času, je nevyhnutným predpokladom na úspešné zvládnutie manažérskych úloh. Primerané plánovanie pracovného času zabezpečí, že úlohy budú splnené na čas, bez nadmernej hektiky a stresu. Prednáška zoznámi záujemcov so základmi časového manažmentu, prípravou časových plánov s cieľom zvýšiť efektivitu realizovaných aktivít. O kvalitné prednášky na uvedenú tému sa postarajú odborníci zo Slovenka.

Plánované prostriedky na realizáciu: 150.000,00 dinárov

Program 3:

Prezentácia aktivít ústavu a kultúry vojvodinských Slovákov

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov považuje za dôležité sprítomňovať a sprístupňovať diela tých, ktorí určovali cestu kultúry vojvodinských Slovákov v minulosti, lebo dôkladné poznávanie kultúrnych dejín nám umožní dobre sa orientovať v prítomnosti a ešte lepšie koncipovať strategické a rozvojové plány do budúcnosti. ÚKVS nemá kapacity pripomenúť si dôsledne každé výročie a jubileum, ale v roku 2018 sa chceme upriamiť najmä na tieto výročia a jubileá:

– Prezentácia publikácií – knižných vydaní: (13.9)

prezentácia Bibliografie Pavla Mučajiho autorky Boženy Bažíkovej

prezentácia publikácie Slováci vo Vojvodine – Premeny svojbytnosti enklávneho spoločenstva autora Jána Botíka (u nás a na Slovensku)

prezentácia Výtvarnej monografie Pavla Popa

Plánované prostriedky na realizáciu: 100.000,00 dinárov

Kultúrna pamäť – zaznamenávanie výročí a jubileí: (13.10)

– ÚKVS v roku 2018 si plánuje pripomenúť 10. výročie od založenia a činnosti tejto ustanovizne

Literárny večierok so spisovateľom Miroslavom Demákom, na ktorom sa predstaví jeho doterajšia spisovateľská činnosť pri príležitosti autorovho 70. životného jubilea

Ústav sa zapojí aj do organizácie iných literárnych podujatí a jubileí v spolupráci s Komisiou pre literárnu a vydavateľskú činnosť NRSNM

– Výstavná činnosť:

samostatná výstava akademického maliara, grafika a portretistu Pavla Popa pri príležitosti 70. životného jubilea maliara

samostatná výstava akademickej maliarky Viery Fajndovićovej-Súdiovej pri príležitosti 70. životného jubilea maliarky

samostatná výstava jedného z jubilujúcich insitných maliarov z Vojvodiny

Plánované prostriedky na realizáciu: z donácie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí 4350 eur (874.650,00 dinárov) a z rozpočtu AP Vojvodiny 400.000,00 dinárov, čiže spolu 1.274.650,00 dinárov

Program 4:

Podpora kultúrnej produkcie v menších prostrediach (13.11)

ÚKVS v priebehu marca 2018 vypíše výzvu, vymenuje komisiu a vyberie najúspešnejšie návrhy na rozvoj kultúrnej produkcie v menších prostrediach. Kultúrna produkcia je široký pojem, ústav však ňou rozumieme také počiny a programy, ktorými sa zmobilizuje miestne slovenské obyvateľstvo a za pomoci odborníkov sa pripraví choreografia, predstavenie, umelecký program, dokumentačná zbierka alebo niektoré iné výstupy kultúrnej činnosti. Pod menším prostredím rozumieme počtom menšiu slovenskú komunitu, v ktorej kultúra aktuálne stagnuje pre nedostatok odborníkov a finančných prostriedkov. Sústavnou podporou menších prostredí chceme podnietiť záujem domáceho obyvateľstva o slovenskú kultúru a zároveň prostredníctvom vyslaných odborníkov realizovať permanentný výskum a dokumentáciu materiálu v teréne. V tom zmysle budú osobitne vysoko hodnotené také návrhy, ktoré v sebe zahŕňajú aj konkrétne obyčaje, zvyky či tradíciu prostredia a ich adaptáciu na verejné predvedenie na niektorom z našich celomenšinových festivalov.

Plánované prostriedky na realizáciu: 100.000,00 dinárov

Program 5:

Spolupráca s Ústavmi a kultúrnymi inštitúciami iných menšinových spoločenstiev vo Vojvodine (13.12)

ÚKVS si v roku 2018 zaplánoval nadviazať väčšiu spoluprácu s iným ústavmi a kulúrnymi ustanovizniami menšinových spoločenstiev vo Vojvodine. ÚKVS by rád prijal nové idey a smernice iných príbuzných stredísk pre menšinovú kultúru vo Vojvodine a rozšíril spektrum rozmanitosti vo všetkých aspektch kultúry. Spoločnou tvorivosťou a ambíciami by tieto inštitúcie dokázali vytvoriť spoločné projekty obsahujúce rôzne výskumy, spoločné knižné vydania, spoločné podujatia, na ktorých by sa zúčastnili aj vojvodinskí Rusíni, Chorváti, Maďari a Slováci, zaznamenávanie jubileí osobnostiam, ktoré pôsobili vo viacerých menšinových spoločenstvách, a na tento spôsob zveľaďovali svoje menšinové kultúrne dedičstvo a upevnili puto, ktoré sme všetci osudovo zdedili od našich predkov.

Plánované prostriedky na realizáciu: 200.000,00 dinárov

Vianočná rozprávka (13.13)

V ústrety vianočným sviatkom v ÚKVS bude usporiadaný predvianočný večierok pre deti. Takéto predvianočné stretnutie združuje slovenské deti a dáva im na vedomie, že stánok slovenskej kultúry patrí aj im.

Plánované prostriedky na realizáciu: 100.000,00 dinárov

Portréty slovenských kultúrnych dejateľov zo Srbska (13.14)

ÚKVS realizuje výrobu portrétov osobností z histórie vojvodinských Slovákov. Doteraz sú z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyčlenené prostriedky na 12 portrétov, ktoré boli sprístupnené verejnosti 6. augusta 2015 v rámci Slovenských národných slávností.

Z vlastných prostriedokov ÚKVS v roku 2017 dal zhotoviť ďalší portrét významnej osobnosti z kultúrnych dejín vojvodinských Slovákov, a to portrét Jána Kmeťa, doktora vied pri príležitosti jeho nedožitých 90. narodenín.

ÚKVS v roku 2018 plánuje zhotoviť ešte jeden portrét slovenského národného a kultúrneho dejateľa významného pre Slovákov vo Vojvodine. Taktiež plánuje zorganizovať ďalšie výstavy, tak doma, ako i v zahraničí, na ktorých predstaví zhotovené portréty a život a dielo portrétovaných osobností.

Plánované prostriedky na realizáciu: z donácie Úsradu pre Slovkov žijúcich v zahraničí 3600 eur (428.400,00 dinárov) a z rozpočtu AP Vojvodiny 125.000,00 dinárov, čiže spolu 553.400,00 dinárov

Program 6:

Pravidelná činnosť v rámci Oddelenia pre kultúrno – umelecké podujatia, odborné zdokonaľovanie a vzdelávanie v oblasti kultúry a umenia Slovákov vo Vojvodine

Plánované prostriedky na realizáciu: 200.000,00 dinárov

V. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

V súlade so svojím štatútom rozvíja ÚKVS medzinárodnú spoluprácu v oblasti vedy, kultúry a umenia vojvodinských Slovákov s cieľom zveľaďovať a rozvíjať medzinárodnú kultúrnu spoluprácu slovenskej národnostnej menšiny vo Vojvodine s materskou krajinou, so susednými štátmi a regiónmi a s inými štátmi v Európe a vo svete. Preto ÚKVS aj v roku 2017 bude vyhľadávať možnosti na spoluprácu so Slovákmi vo svete a zotrvávať v partnerstve s reprezentatívnymi združeniami a ustanovizniami Slovákov v Európe a v zámorí.

Program 1: Prezentácia slovenskej vojvodinskej kultúry v zahraničí

Program 2: Medzinárodné podujatia a rozvoj interkultúrneho dialógu

Program 3: Cena Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov za kultúrny počin roka

Program 4: Pravidelná činnosť v rámci Oddelenia pre medzinárodnú spoluprácu

Program 1:

Prezentácia slovenskej vojvodinskej kultúry v zahraničí

Zahraničné aktivity budú založené aj v roku 2018 predovšetkým na vzájomnej a účelnej spolupráci ÚKVS s kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami a ustanovizňami v Slovenskej republike. Na pozvania mnohých inštitúcií ústav plánuje zareagovať kladne a v rámci možností predstaviť činnosť ústavu a plány, ako aj výsledky doterajšej práce. ÚKVS sa zúčastní Stálej konferencie na Slovensku, ktorú usporiada ÚSŽZ v roku 2018.

ÚKVS bude aj v budúcnosti zveľaďovať vzťahy medzi Slovákmi z Dolnej zeme, teda z Maďarska, Rumunska a Chorvátska. Spoločné uchádzanie sa o projekty na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí a ich realizácia je dobrý spôsob na upevňovanie takejto spolupráce. ÚKVS bude aj v roku 2018 vyhľadávať možnosti na spoluprácu so Slovákmi vo svete. V tom zmysle bude partnerom Svetového združenia Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj iných reprezentatívnych združení a ustanovizní Slovákov v Európe a v zámorí.

V rámci veľtrhu kníh v Bratislave, prípadne na iných podujatiach v zahraničí ÚKVS plánuje prezentovať aj publikáciu Slováci vo Vojvodine autora Jána Botíka.

Plánované prostriedky na realizáciu: 50.000,00 dinárov

Program 2:

Medzinárodné podujatia a rozvoj interkultúrneho dialógu (14.2)

Medzinárodnú kultúrnu spoluprácu ÚKVS plánuje rozvíjať aj prostredníctvom medzinárodných podujatí a rozvoja interkultúrneho dialógu a to výmenou hosťovaní divadelných, hudobných a folklórnych súborov, výstav výtvarných diel a múzejných zbierok, výmenou odborníkov, tvorcov a umelcov, výmenou kníh, časopisov, diskov CD a iných publikácií, organizovaním vedeckých a odborných sympózií, zhromaždení a seminárov v oblasti kultúry a umenia a pod. Ústav bude na príprave projektov z oblasti kultúry a umenia spolupracovať i s medzinárodnými organizáciami.

Jedným z takých podujatí je aj medzinárodné podujatie Na jarmoku, na ktorom Slováci z Maďarska, Rumunska, Srbska a zo Slovenska predstavujú tradičné remeslá, dolnozemské špeciality, hudbu, spevy a tance sa tohto roku uskutoční po 10. – krát. Rovnako ako každý rok, predstavitelia štyroch štátov budú prezentovať bohatú gastonomickú ponuku a výrobky tradičných remesiel.

Projekt, teda organizácia 10. v poradí celodolnozemského festivalu Na jarmoku, patrí medzi prioritné projekty Slovákov žijúcich v Srbsku, Maďarsku a Rumunsku. Jeho organizátzormi by v roku 2018 mali byť Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a Čabianska organizácia Slovákov v Maďarsku v spolupráci s Demokratickým zväzom Slovákov a Čechov v Rumunsku, Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov. Cieľom projektu je podporiť ochranu, ale i prezentáciu hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva Slovákov žijúcich na Dolnej zemi, zviditeľniť ich ľudovú kultúru (tradičné špeciality, tance, spevy, ľudové kroje, remeslá…) a zároveň prispieť k rozvoju vzťahov medzi Slovenskom a Slovákmi žijúcimi v Srbsku, Maďarsku a Rumunsku.

Našim cieľom bude finančne a organizačne prispieť k predstaveniu tých najlepších a najkvalitnejších prvkov ľudovej kultúry Slovákov žijúcich vo Vojvodine.

Plánované prostriedky na realizáciu: 100.000,00 dinárov

Program 3:

Cena Pro Cultura Slovaca za prínos v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov. (14.3)

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov v záujme verejného spoločenského uznania výsledkov a podielu na rozvoji kultúry dolnozemských Slovákov plánuje v roku 2018 udeliť Cenu Pro Cultura Slovaca za kultúrny počin roka Slovákov z Dolnej zeme (Chorvátsko, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko a Srbsko). Je to projekt, ktorý spoločne definovali predstavitelia ustanovizní a organizácii Slovákov z Maďarska, Rumunska a Srbska a ktorý je podpísaný Dohodou. Cena sa bude udeľovať 18. apríla bežného roku – pri príležitosti Svetového dňa kultúrneho dedičstva fyzickým osobám – jednotlivcom alebo kolektívom a právnickým osobám, ako prejav ohodnotenia výnimočných kultúrnych počinov za predchádzajúci kalendárny rok v oblasti kultúry vojvodinských, resp. dolnozemských Slovákov. Cieľom projektu je podporiť a motivovať kolektívy a jednotlivcov, ktorí sa zaoberajú kultúrou a umením a zároveň podnietiť rozvoj a zveľadenie kreatívnych umeleckých počinov dolnozemských Slovákov.

Plánované prostriedky na realizáciu: 2930 eur (348.670,00 dinárov) z dotácie ÚSŽZ a z rozpočtu AP Vojvodiny 100.000,00 dinárov

Program 4:

Pravidelná činnosť v rámci Oddelenia pre medzinárodnú spoluprácu

Plánované prostriedky na realizáciu: 150.000,00 dinárov

Anna Chrťanová Leskovac,

riaditeľka

Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov

V Novom Sade, 26.01.2018