Elektronická databáza kultúry vojvodinských Slovákov

Projekt má za cieľ dokumentovať a rozvíjať svoje bázy údajov, nadväzovať spoluprácu a zapájať sa do siete medzinárodných informačných systémov a programov vytvorených špeciálne na tieto účely.

Žiadateľ: Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov

V súlade so Štatútom Ústavu Informačno – dokumentačná a komunikačná jednotka (INDOK) spolupracuje s lokálnymi samosprávami, ustanovizňami kultúry a vedeckými ustanovizňami, združeniami občanov v oblasti kultúry a jednotlivcami v Srbsku a v zahraničí, skúma ich kultúrny rozvoj, osobitne rozvoj ustanovizní kultúry v Autonómnej Pokrajiny Vojvodiny a vytvára databázy zo všetkých oblastí života, kultúry a umenia vojvodinských Slovákov v klasickom a elektonickom formáte prostredníctvom digitalizácie.

Informačno-dokumentačná jednotka vytvára elektronický archív a databázu o ustanovizňách kultúry a umenia, o kultúrnych manifestáciách, festivaloch, prehliadkách, memoriáloch, kultúrno-umeleckých spolkoch a združeniach, cenách a oceneniach, biografických a bibliografických údajoch eminentných odborníkov v jednotlivých oblastiach kultúry a umenia; vydavateľských ustanovizňách a knižnicách; nahráva, distribuuje, vysiela a prenáša umelecké a dokumentačné filmy a video záznamy; vytvára archív o profesionálnych a amatérskych divadlách, hudobných zloženiach – ansámbloch a orchestroch, galériách, výtvarnej a vizuálnej tvorby a výstavnej činnosti, umeleckých kolóniách, o hmotnom a nehmotnom kultúrnom dedičstve a jeho ochrane, archívnej a muzeálnej činnosti atď.

Výrobu informačného systému bude mať na starosti profesionálna organizácia, ktorá sa zaoberá výrobou databázových a informačných systémov.

Aby informačný systém mohol racionálne plniť svoje poslanie, musí byť zabezpečený zo stránky:

  • personálnej (kvalifikovaní pracovníci)
  • technickej (výpočtová a ostatná technika)
  • programovej (software)
  • organizačnej (opatrenia na praktické využitie informačného systému)

Projekt bol financovaný Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2009.

Elektronická databáza kultúry vojvodinských Slovákov v roku 2010

Elektronická databáza slovenskej vojvodinskej kultúry, ktorú Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov začal budovať v roku 2010 je jedinečným miestom, na ktorom sa zhromažďujú elektronické svedectvá o kultúrnom dedičstve a súčasnej kultúrnej tvorbe vojvodinských Slovákov. Umiestnená je v ÚKVS na serveri, ktorý je denne obsluhovaný spoločnosťou Enter.rs, ktorá sa stará o udržateľnosť a trvanlivosť uskladnených materiálov. Takáto obsiahla a trvalo udržateľná databáza, pre svoju rôznorodosť a odbornú relevantnosť chce prispieť k väčšiemu využitiu poznatkov o slovenskej kultúre tak vo vedeckých a rozvojových výskumoch, ako aj vo výchovno-vzdelávacích, promočných, manifestačných a mnohých iných procesoch spätých s problematikou kultúry vojvodinských Slovákov.

Databáza kultúry je založená na počítačovom softweari, ktorý pre špecifické potreby ÚKVS vypracovala počítačová spoločnosť YU SPIN z Nového Sadu. Tento program bol vypracovaný na základe štúdie, ktorej autorkou je Mgr.art. Milina Sklbinská a ktorá obsahuje state týkajúce sa informačno-komunikačných systémov, príslušnej legislatívy, inštitucionálnej infraštruktúry, jedotlivých úsekov slovenskej kultúry ako aj vyhľadávanie modelov digitalizácie a výrobu návrhov štrukturovania databáz vhodných pre slovenskú menšinovú kultúru v Srbsku.

Do databázy sa umiestňujú entity ako sú dokumenty (word, excell, pdf..), fotografie (jpg, png..), zvukové zápisy (mp3..), filmy (mp4) a iné, vrátane sprievodných metaúdajov, definovaných v súlade s medzinárodnými štandardmi o katalogizovaní kultúrnych objektov. Znamená to, že je do databázy v tejto chvíli možné vkladať nasledovné digitalizované entity:

  • Obrázky – maľby, kresby, mapy, fotografie, obrázky muzeálnych predmetov a pod.

  • Texty – knihy, noviny, listy, denníky, archívne dokumenty a iné
  • Zvuky – hudbu, hovorené slovo a rôzne ďalšie nahrané materiály
  • Videá – filmy, klipy, televízne vysielanie a iné

Takéto obsahy v ÚKVS zabezpečujeme z rôznych zdrojov, tak z ustanovizní kultúry (múzeá a galérie, knižnice, archívy, televízne a rozhlasové produkcie…), združení občanov (kultúrno-umelecké spolky, spolky žien, iné záujmové združenia….) alebo od jednotlivcov (súkromné zbierky) doma a v zhraničí.

Funkčné celky, ktoré databáza obsahuje sú: vnášanie údajov, klasifikácia a spracovanie údajov, archivovanie a vyhľadávanie. Keď ide o vnášanie údajov, systém obsahuje štandardizované celky, ktoré toto vnášanie zefektívňujú a bránia prípadnému neodbornému zaobchádzaniu pri zaraďovaní určitej entity do celkov, ktorým patrí. To znamená, že bol v ÚKVS podľa štandardov vypracovaný systém kategórií a ich podkategórií, ktoré pri vnášaní údajov ponúkajú už vopred definované možnosti. Klasifikácia a spracovanie údajov dáva možnosť takého nastavenia, v ktorom určité skupiny majú určité kompetencie pri narábaní s materiálom. Niekto ho môže iba prehliadať, niekto zasa môže byť splnomocnení preberať údaje, ďalší zasa údaje dopĺňať alebo meniť. Okrem úrovne autorizácie, klasifikácia predpokladá aj vytváranie vzájomných vzťahov medzi uloženým materiálom. Archivovanie je riešné tak, aby v každej chvíli existovala rezervná kópia na ktorú sa systém napojí v prípade problémov v ústrednej báze. Rezervné kópie sa vytvárajú denodenne a chránia na ďalších druhoch médií (dvd, cd alebo back-up HDD). Vyhľadávanie údajov je usporiadané hierarchicky, flexibilne, tak aby konečný používateľ mohol ľahko vyhľadať potrebné údaje. Vyhľadávanie prebieha buď zadaním žiadaného slova do vyhľadávača alebo použitím pokročilého vyhľadávania podľa vopred zadaných kategórií, ktoré boli predbežne definované.

Elektronická databáza o kultúre vojvodinských Slovákov v roku 2012

Dlhodobý projekt, ktorý naša ustanovizeň začala realizovať ešte v roku 2010, je Elektronická databáza o kultúre vojvodinských Slovákov. Podnecuje digitalizáciu starých dokumentov, fotografií, audiových a videových nahrávok a pod. a zároveň umožňuje digitalizovaný materiál zhromaždiť na jednom mieste – na serveri v ústave. O kvalitu a trvanlivosť uskladnených materiálov sa denne stará spoločnosť Enter. rs z Nového Sadu, zatiaľ čo vnášanie obsahov vrátane metaúdajov má na starosti personál ústavu. Na digitalizácii sa občas podieľajú externí spolupracovníci.

V roku 2012 sme začali digitalizáciu Národného kalendára od najstarších ročníkov. Podľa plánu chceme zdigitalizovať kalendáre do roku 1960. Práve tieto ročenky obsahujú zaujímavé témy aj z kultúrnej činnosti tunajších Slovákov a sú dobrým zdrojom pre dokumentáciu a výskum. Okrem toho nové materiály sme získali zo Slovenskej národnej knižnice a zo Slovenského národného múzea v Martine, kde sme dostali skenované materiály s podrobnými popismi tých fotografií a predmetov, ktoré súvisia s našou kultúrou. Materiály sa využijú pri príprave druhého, doplneného vydania publikácie Slováci v Srbsku z aspektu kultúry a zároveň obohatia našu databázu. Do databázy pribudli tiež záznamy z celomenšinových festivalov v roku 2012 a iných podujatí z oblasti kultúry.

Elektronická databáza kultúry vojvodinských Slovákov v roku 2013

Od začiatku roka 2013 informačno-dokumentačné oddelenie Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov pracuje na zveľadení obsahu elektronickej databázy. Ide o vnášanie zdigitalizovanej zbierky slovenských ľudových piesní z rôznych lokalít Vojvodiny, ktorá je darom bývalej redaktorke rádia Nový Sad, Jarmily Cinkotskej. Je to prevažne komletný, surový, nespracovaný materiál, ktorý bol nahraný v teréne na magnetofónové pásky. Väčšiu časť tvoria slovenské ľudové piesne, ale i rozhovory s interprétmy. Témy rozhovorov sa týkajú biografie interprétov, rôznych zvykov a obyčají a piesní na ktoré si spomínajú. Nahrávky sú do databázy vnesené vo formáte mp3 a pri každej piesni sa nachádza aj textuálny prepis záznamu. Na zákalde dostupných informácií sú rozdelené podľa mesta pôvodu, prípadne podľa interpréta. Súhrne ide o materiál zo štyridsiatich magnetofónových pások a vyše tristo ľudových piesní.

Obsah databázy sa aj naďalej každodenne zväčšuje a tak sa zhromažďujú elektronické svedectvá o kultúrnom dedičstve a súčasnej kultúrnej tvorbe vojvodinských Slovákov. K tomuto obsahu sa aktuálne pridávajú všetky ročníky časopisu Naše Slniečko a Naši pionieri, ktoré boli predchodcovia dnešnej Zorničky. Všetky vydania sú skenované a do databázy sa ukladajú v digitálnej forme, pdf formáte, ktorý našej ustanovizni poskytla redakcia Zorničky v čele s šéfredaktorom Pavlom Matúchom.