Kulturno-umetničko društvo „Mladost“, Lug

V roku 1971 bol v Lugu vybudovaný Dom kultúry a zároveň boli vytvorené podmienky pre zachovávanie kultúrneho dedičstvy, pre zveľaďovanie ochotníckej činnosti, ako aj pre organizovanie rôznych programov a výstupov. Dom kultúry sa stal centrom kultúrno-spoločenských dianí v osade. Všetky kultúrne aktivity, ktoré v tom čase viedli učitelia, sa dostali pod jednu strechu.

Kultúrno-umelecký spolok bol registrovaný roku 1984, ale ešte pokým toto združenie neexistovalo tanečná, hudobno-spevácka, divadelná a recitačná zložka pôsobili pri mládežníckej organizácii.

Foto: ÚKVS

Tanečná skupina z Lugu sa prvýkrát na festivale Tancuj, tancuj zúčastníla roku 1972 v Hložanoch, keď mládežnícka organizácia prihlásila účasť tanečníkov, ktorých nacvičila Anna Farkašová-Krásniková. Za svoju prácu tanečná skupina roku 1972 získala Októbrovú cenu obce Beočin, ako i celý rad iných uznaní. O rok neskôr vystupovali v Kovačici na FF Tancuj, tancuj s choreografiou Zuzany Martinkovej a na tom istom festivale v roku 1974 v Hložanoch lužskí folkloristi zatancovali tanec Pavela Martinka. Odvtedy táto skupina pracovala iba sporadicky. Znovu sa zoskupila až roku 1984 o čo sa pričinili učitelia Martinkovci a dlhodobý tanečník a folklórny zaniecenec Pavel Kukučka, ktorý od tohto roku zastával aj funkciu choreografa. V tom istom roku 26. februára bol založený Kultúrno-umelecký spolok Mladosť, ktorého prvým predsedom sa stal Ondrej Kukučka.

Foto: Igor Bovdiš

Činnosť novozaloženého spolku, najmä jeho tanečnej zložke, sa neustále skvalitňovala a bola čulá o čom svädčia aj pravidelné vystúpenia na festivale Tancuj, tancuj. S tanečnou skupinou od založenia spolku pracovali Pavel Kukučka, Miroslav Báďonský, Ľudmila Hrubíková, Dušan Habor, Anna Farkašová, Miluška Kolárová, Anna Dudková a i. Občas angažovali aj externých pracovníkov a to Jána Slávika a Tatianu Amidžićovú-Krivákovú. V roku 1990 sa Lužania prvýkrát vyskúšali ako hostitelia a organizátori festivalu Tancuj, tancuj, kde si s choreografiou Jána Slávika Večer na krížnici vytancovali prvé miesto a tým sa dostali aj na Podpolianske slávnosti v Detve na Slovensku. Okrem toho spolkári vystupovali aj v mnohých vojvodinských dedinách a od roku 1990 majú družbu so Šumiacom zo Slovenska. Druhýkrát Lužania organizovali FF TT v roku 2001, keď prebiehala 31. prehliadka a účinkovalo na nej 22 súťažiacich spolkov a 7 hosťujúcich súborov, z čoho jeden bol zo Slovenska.

Pri spolku je aktívny aj detský folklórny súbor, ktorý sa na Detskej folklórnej prehliadke Zlatá brána v Kysáči prvýkrát zúčastnil roku 1996 pod vedením Miroslava Báďonského. V roku 2000 deti nacvičoval Pavel Kukučka a vystupovala aj detská spevácka skupina, ktorú viedol Karol Škulec. O rok neskôr Lug mal až dve detské tanečné skupiny čo vidno z toho, že vedľa spolku svoju účasť na festival Zlatá brána prihlásila aj detská tanečná skupina Základnej školy Jovana Popovića pod vedením Milušky Kolárovej. Od roku 2004 detskú tanečnú skupinu úspešne vedie Anna Kukučková, čo nám môže potvrdiť kvantita súboru, ale aj kvalita jeho prednesu, ktorých výsledkom je aj prvá cena na DFF Zlatá brána v roku 2007. Vďaka tomu sa súbor dostal i na mládežnícky festival v Dulovciach na Slovensku.

Fotografiu poskytla Anna Kukučková

V dňoch 2. a 3. augusta 2003 spolkári sa predstavili na 8. Folklórnych slávnostiach Pod Kráľovou hoľou. Anna Kukučková od roku 2004 prebrala aj mládežnícku skupinu a hneď potom začala aj zostavovať choreografie pre všetky tanečné súbory v Lugu. Na festivale Tancuj, tancuj 2004 tanečná skupina z Lugu získala 1. miesto v kategórii obyčají. Úspešná činnosť pokračovala aj v nasledovnom období o čom svädčí aj 3. miesto na festivale Zlatni opanak vo Valjeve. V roku 2006 spolok navštívil Šumiac na Slovensku a o dva roky neskôr sa predstavil aj v Rumunsku na Medzinárodnom folklórnom festivale mládeže v Čerpotoku.

Zdroj: Monografia Lugu

Keď ide o hudobno-spevácku zložku treba povedať, že Lug odjakživa mával hudobníkov bez ktorých sa neuskutočnila ani jedna významnejšia spoločenská udalosť v osade. Po skončení druhej svetovej vojny sa formovala hudobná kapela a zaujímavé je, že sa do jej zloženia dostávajú tamburicové nástroje, ktoré pomaly zatláčali dovtedy zaužívané sláčikové hudobné nástroje. Orchester tvorili traja bratia Tótovci, Dýr, Škulec a Kukučka. V 50. rokoch 20. storočia bola v Lugu vystavaná škola a vo vestibule školy sa začali konať tanečné zábavy. Do Lugu vtedy prichádzajú učitelia Zuzana a Pavel Martinkovci, ktorí sa naplno venujú vzdelávaniu žiakov, ale aj mimoškolským aktivitám. Tak títo neúnavní kultúrni dejatelia priprávali divadelné predstavenia a formovali mládežnícku tanečnú skupinu nazývanú beseda. Tanečné skúšky sa konali v škole a korepetítor na harmonike v tom čase bol Samuel Rojka Baláž, ktorému sa na výstupoch pridali i ďalší hudobníci. A tak sa pomaly do orchestrálnej zložke spolku nazvanej Veselá pätorka dostal i akordeón. Prvotnú zostavu tohto ľudového orchestra tvorili Štefan Škulec, Samuel Dýr, Juraj Bažík, Pavel Kolár-Pekár a Samuel Rojka Baláž.

Mužská spevácka skupina a tamburášsky orchester boli prvýkrát prihlásený na FF Tancuj, tancuj v roku 1974 v Hložanoch. Všetky záležitosti týkajúce sa hudby a spevu do roku 1985 mal na starosti Štefan Škulec, ktorého neskoršie vystriedal mladší brat Karol. Činnosť ženskej speváckej skupiny možno sledovať od roku 1985, keď pod vedením Pavela Kukučku vystúpila na FF TT.


Sóloví speváci z Lugu tiež boli aktívni ešte predtým ako bol spolok Mladosť založený. Na Stretnutí v pivnickom poli v Pivnici sa už v roku 1973 spred mládežníckej organizácie zúčastnil Štefan Škulec. Od roku 1985 spevákov na tento festival prihlasoval KUS Mladosť odkedy vystúpilo presne 20 interpretov ľudových piesní, ktorí do svojej osady neraz priniesli i významné odmeny. Tak si Ľudmila Hrubíková v roku 1987 vyspievala tretiu cenu za prednes, a v rokoch 1989 a 1990 získala cenu pre autentickosť piesní. Tú istú cenu odborná porota udelila i Silvesterovi Kolárovi roku 2008. Sóloví speváci sa ako predstavitelia spolku tiež zúčastňujú aj na festivale Rozospievaný Sriem, ktorého víťazkou v roku 2005 bola práve Lužanka Elena Hrubíková.

Foto: ÚKVS

Dievčenská spevácka skupina v rámci spolku vznikla roku 2005 a v tom istom roku sa ihneď predstavila na FF Tancuj, tancuj v Hložanoch pod vedením Rastislava Dudáša. V rokoch 2008 a 2009 sa zúčastnila na festivale Zlatni opanak vo Valjeve, kde v oboch ročníkoch prehliadky získala 1. miesto. Dievčenská spevácka skupina sa zúčastnila aj na Festivale nových lyrických piesní v Kulpíne, kde získala cenu sms hlasovania.

Od roku 2007 v rámci spolku Mladosť začala pôsobiť aj mužská spevácka skupina, ktorú síce Lug mal už v 70. rokoch minulého storočia a ktorá sa po čase odmlčala. Dnes ju vedie Silvester Kolár.

Foto: ÚKVS

Okrem tanečnej a hudobno-speváckej zložke v rámci KUS Mladosť pôsobí aj divadelá skupina. Avšak aj táto bola činná ešte zo začiatku 20. storočia, teda omnoho skôr ako bol spolok založený. V dejinách divadelného ochotníctva v Lugu je významný rok 1929, keď do osady prišiel prvý slovenský učiteľ Michal Benka, ktorý nacvičil Strašidlo Ferka Urbánka. Divadlo sa hrávalo v lete vo farskej záhrade a v zimných mesiacoch v krčme. 22. apríla roku 1935 boli hrané dve divadelné predstavenia – Oklamaní jarmočníci a Nič nie je tak tajne spletené, aby nebolo zjavené. Usilovnosť a chtivosť divadelných ochotníkov z Lugu neboli nenarušené ani v období druhej svetovej vojny. 1. januára roku 1954 pri príležitosti uvítania Nového roku Lužania zahrali Čechovovu veselohru Pytačky. Roku 1955 učiteľka Zuzana Gažová sa postarala o realizáciu Kuba od J. Hollého.

V sedemdesiatych rokoch študent žurnalistiky Samo Kolár pripravil hru Matka Tajovského a Čechovove Pytačky. V ďalšom období sa dôraz kladie na detské divadlo (Skúšky čerta Belinka, Popoluška, Červené malé medvieďa, Zlaté srdiečko a iné). Réžiu mali na starosti učitelia Pavel Martinko a Ana Gajinovová a s predstavením Skúšky čerta Belinka Lužania vystúpili v Báčskom Petrovci na prehliadke detských súborov.

Zdroj: monografia Lugu

V tom čase lužskí divadelníci neraz boli i hostiteľmi a vo svojej dedine uvítali iné súbory a najmä ilocký spolok Ľudovíta Štúra (1973, 1976, 1979, 1985, 1987). V 80. rokoch minulého storočia Pavel Martinko dramatizoval Čajakovho Zypa Cupáka. Po príchode do školy v Suseku profesor slovenského jazyka Vlatko Miksad so žiakmi vyšších ročníkov nacvičuje hru Tri vrecia zemiakov (roku 1988) a Figliarov spod poľany autora Ľuda Zelinku (1991). S týmto predstavením sa Lužania zúčastnili na prehliadke SODV v Petrovci ako jediné detské divadlo. Potom nasledovali plodné roky pre lužské divadlo a v roku 1994 Lužania nacvičujú paralelene dve divadlá: detské Popoluška Márie Holkovej a s dospelými Žobrácke dobrodružstvo Jána Soloviča. S obidvoma vystúpili aj na prehliadkach v Petrovci (s dospelými) a v Starej Pazove (s detským súborom), kde Vesna Bovdišová získala cenu za herecký výkon. Vlatkovi Miksadovi v réžii pomáhal Karol Škulec, ktorý začiatkom roku 1995 samostatne režíruje hru Ploty stavať netreba a o rok neskôr aj Povýšenie. V detskom divadelnom súbore v roku 1996 bolo až 34 detí, s ktorými V. Miksad nacvičil hru Malé divé zvieratko. Toto predstavenie im v tom istom roku na 3xĎ v Starej Pazove prinieslo dve ceny: za herecký výkon Dušanovi Rojkovi a za najlepšiu masku Anne Čelovskej. S predstavením hosťovali aj v Iloku. Roku 1998 Lužania zahrali hru Júlia Barča Ivana Matka v réžii Karola Škuľca, ktorý vo svojej neúnavnej práci pokračoval aj v novom storočí. Tak pod jeho vedením roku 2006 Lužania nacvičili Bacúchovie dvor, podľa poviedky Martina Kukučína. Po kratšej prestávke divadelníci sa opäť zoskupili a v roku 2009 pracovali pod vedením Jaroslava Rojku a Anny Čelovskej.

Foto: Igor Bovdiš

V súčasnosti sa Kultúrno-umelecký spolok Mladosť môže pochváliť piatimi tanečnými skupinami (dve mládežnícke, dve detské a skupina veteránov), dvomi speváckymi a divadelnou skupinou. Tiež existuje náznak formovania ľudového orchestra. Nemožno nespomenúť, že lužskí ochotníci venujú pozornosť aj zachovávaniu hmotného kulturného dedičstva a rozvoju rurálnej turistiky prostredníctvom etnodomu, ktorý upravili v roku 2009. Počas tohto roku spolkári oslavovali 25 rokov od založenia KUS Mladosť a z tej príležitosti usporiadali tri koncerty (divadelný, tanečný a spevácky) a vo svojej dedine privítali hostí zo Starej Pazovy, Beočina, ale aj zo zahraničia a to z Čiernej Hory a Chorvátska.

Katarína Mosnáková

Reference: 

Zborník prác: zostavovateľ MATÚCH, Pavel: Lug, Dedinka v údolí. Stará Pazova: GKP SavPO 2008. 300 s.

Diplomová práca z dejepisu: KUKUČKOVÁ, Anna: Dejiny Lugu a slovenskej základnej školy. Obhájené v Báčkom Petrovci 2008.