Kulturno-prosvetno društvo Štefanik, Lalić

Kultúrno-osvetový spolok Štefánik z Lalite v súčasnej dobe pozornosť venuje predovšetkým divadelnej odbočke. V minulosti bola výrazne aktívna aj tanečno-folklórna skupina, ale postupom času sa Laliťania začali väčšmi zaoberať ochotníckym divadlom. Rozvoj kultúrneho života sa začal založením Čítacieho spolku a pôsobením Miestného odboru Matice slovenskej v Laliti.

Fotografiu poskytol Samo Valent

Čítací spolok v Laliti bol založený roku 1906. Založil ho učiteľ Samuel Kubica a hneď na začiatku mal 56 členov. Činnosť spolku niekoľkokrát zanikla a bola obnovená. V rámci Čítacieho spolku sa začali intenzívnejšie nacvičovať divadelné predstavenia, ktoré mal na starosti Samuel Kubica. Tiež boli aktívne aj spevokoly, ktoré viedli učitelia Ján Podhradský a potom Michal Benka. Po okupácii Čítací spolok zanikol a jeho majetok bol rozdelený po domácnostiach.

Po oslobodení, presnejšie 14. októbra 1945. úlohu zoskupovania a organizovania kultúrneho života prebral MOMS, ktorý zanikol v lete 1948. Preto sa 1. augusta toho istého roku založil Kultúrno-osvetový spolok Štefánika a tak sa pokračovalo s divadlami, zábavami, vzdelávacími večierkami. Roku 1962 sa kultúrne podujatia prestali organizovať v Benkovej krčme a presťahovali sa do bývalej slovenskej školy, ktorú Laliťania adaptovali a ktorú dodnes používaju ako Dom kultúry. Matičná činnosť v Laliti bola obnovená 14. apríla 1991.

Fotografiu poskytol Samo Valent

Od pädesiatych rokov XX storočia v Laliti sa začala intenzívnejšie pestovať slovenská ľudová tvorivosť. Najmä ľudoví speváci a tanečníci sa začali zúčastňovať na festivaoch V pivnickom poli a Tancuj, tancuj. Zájazdy, ktoré organizoval KOS Štefánik v sedemdesiatych rokoch v Slovenskej republike boli úspešné a vykonala sa aj družba s Mošovcami, ktorá trvá dodnes. Síce zlaté časy folkórnej tanečnej skupiny, ktorá pôsobila v Laliti sa pominuli, ale ešte aj v súčasnosti sa v tejto dedine nemôže zabudnúť meno Jána Tancíka, ktorý bol dlhé roky aktívny ako choreograf.

Fotografiu poskytol Samo Valent

Roku 1979 v Laliti bol nahrávaný desaťminútový dokumentárny film Žatva v réžii Jána Makana. Nahrávalo sa na Burčiarovom sálaši a tuná bol zapojený aj laliťský spolok KOS Štefánik.

Od 19. februára 1998 v KOS-e Štefánik sa znovu začalo s nacvičovaním tanečnej skupiny. Vedúcou bola učiteľka Anna Turčanová, ktorá tu posobila po rok 2000. V tomto období KOS Štefánik mal 45 tanečníkov, tri tanečné skupiny (mladšiu, strednú a staršiu) a spevákov. Folkloristi sa zúčastňovali na mnohých prehliadkách – prvýkrát vystúpili na Zlatej bráne 1998 s choreografiou Kde si bol Janíček. V istom roku zaznamenali 50. výročie nepretržitej činnosti KOS-u. a pripravili sa nové kroje pre dievky. Od výsptupu na FF Tancuj, tancuj v roku 2000 Laliťania sa prestali venovať folklóru a vo väčšej miere sa  usmernili na divadelníctvo, ktoré dedinu a sám spolok prezentuje na rôznych domácich divadelných prehliadkách.

Fotografiu poskytol Samo Valent

Laliťské hudobné skupiny

Pre Laliť bolo charakteristické, že v nej pôsobilo niekoľko slovenských hudobných skupín. Začiatkom tridsiatych rokov XX storočia aktívne boli dve skupiny, tj. boli to dva sláčikové orchestre, ktoré hrávali na svadbách a v krčme na  zábave V prvej, predníkom bol Ján Benka–Hucík (1887-1960) huslista, a hrali tam ešte dvaja huslisti a kontrabasista. V druhej, kde bol predíkom Ján Fraňa bolo štvoro huslí a kontrabas.  Táto skupina jestvovala iba päť rokov. Ján Fraňa odišiel do Hucíkovej skupiny, ktorá hrávala do konca tridsiatych rokov XX storočia.

V tom období, teda v tridsiatych rokoch, formovala sa ešte jedna hudobná skupina, ktorú založil Štefan Burčiar-Stivi huslista. A tu sa stretáme s úplne novým obsadením. Hrali tu tambury (tambura, bas prim, husle, kontrakontrabas). Títo muzikanti boli aktívni do polovice 50 rokov.

Po dlhej prestávke nový orchester, ktorý bol založený začiatkom 70. rokov v rámci KOS Štefánik vo svojom zložení mal dve tambury, harmoniku, kontru a kontrabas. Prvý verejný výstup mali 20. októbra roku 1974 na oslavách Dňa oslobodenia Lalite.

Foto: Igor Bovdiš

Podujatia

Začiatkom leta roku 2002 KOS Štefánik v Laliti začal poriadať divadelné predstavenia v Dome kultúry, ktorými Laliťania chceli odať česť Michalovi Benkovi a toto podujatie nazvali Dni Michala Benku-Uču. Michal Benka sa narodil roku 1911 v Laliti, kde skončil základnú školu. Učiteľskú Preparandiu skončil v Sombore a ako učiteľ pôsobil v Laliti, Lugu, Padine a na Slovensku. Roku 1951 sa natrvalo usadil v Novom Sade, kde pracoval na ZŠ I. L. Ribar až po dôchodok. Vo svojom rodisku hrával ako kántor v slovenskom evanjelickom kostole a viedol spevokol. Dal impulz divadelnému životu v Laliti: bol režisérom, kostýmografom, šepkárom, maskerom. V Novom Sade bol angažovaný v SKUS-e P. J. Šafárika, v cirkvi a po obnovení Matice propojil sa aj matičiarom. Za svoju prácu bol odmenený Plaketou Borisa Kidriča, Októbrovou cenu Nového Sadu, Plaketou a diplómom Leteckého zväzu Juhoslávie a i. Michal Benka zomrel 17. novembra 1993 v Novom Sade, kde je aj pochovaný.

V roku 2009 KOS Štefánik v Laliti už po siedmykrát organizoval podujatie Dni Michala Benku-Uču. Počas dvoch víkendov vystúpilo desať divadelných skupín (z Pivnice, Lalite, Kulpína, Padiny, Nového Sadu, Báčskeho Petrovca, Báčskej Palanke, Selenče, Vojlovice a Ruského Kerestúra).

Fotografiu poskytol Samo Valent

Marina Kovač

Reference: 

Kolektív autorov: Slovenská evanjelická kresťanská cirkev augšburského vyznania v Kráľ. Juhoslovanskom v slove a obrazoch, zostavil Adam Vereš, Báčsky  Petrovec: Kníhtlačiareň úč. Spol. 1930.

Ján Tancík, ml.: Lalitské hudobné skupiny. In: Národný kalendár 2004, ročník 83, Kultúra B. Petrovec, 2004. str. 172-174.