Slováci v Srbsku z aspektu kultúry

Publikácia Slováci v Srbsku z aspektu kultúry je prvým knižným vydaním ÚKVS, v ktorom sa zúročujú výsledky vedecko-výskumnej, informačnej, dokumentačnej a prezentačnej činnosti tejto ustanovizne.

Obsah projektu: V publikácii predstavujeme tridsaťštyri lokalít v textovej podobe a prostredníctvom bohatých fotografických a archívnych dokumentov a súčasne originálne vypracovaných ilustrácií. Texty publikácie vychádzajú z textov pôvodne písaných pre portál www.slovackizavod.org.rs. Ich autormi sú Katarína Mosnáková, Marijan Pavlov, Milina Sklabinská, Marína Kováčová, Anna Snidová, Adam Jonáš, Andrea Berédiová, Jasmina Pániková, Anna Kišová, Katarína Pucovská, Michal Babiak, Edita Kmeťková, Anna Brtková, Boris Bílek, Gabriela Gubová, Jaruška Ferková, Anna Dingová, Katarína Verešová, Stanislav Stupavský a Anna Struhárová. Postupne prešli tieto texty podstatnými jazykovými a štylistickými úpravami, aby tvorili  jeden kompaktný obsahový celok. Navyše editori Milina Sklabinská a Katarína Mosnáková, texty dopĺňali o tzv. medailóny slovenských osobností spätých s určitou lokalitou alebo o iné typické charakteristiky. V podobnom smere sú texty dopĺňané o medailóny, týkajúce sa špecifík pôvodného odevu tunajších Slovákov, ktorých autormi sú etnológovia Katarina Radisavljevic, Anna Séčová Pintírová a Marijan Pavlov.  Práve tieto medailóny ilustruje vzácny archívny materiál z Múzea Vojvodiny. Pod ďalšie krátke texty späté s architektúrou sa okrem editorskej dvojice podpisujú aj Tatjana Medveďová a Mariena Martišová. Editorská dvojica zároveň pripravila články na podporu kultúrneho turizmu podľa špecifík jednotlivých oblastí a zároveň v závere každej kapitoly uviedla, prečo a kedy by mal čitateľ dané prostredie navštíviť. Kultúrna minulosť a rôznorodosť aktuálnej kultúrnej ponuky v jednotlivých oblastiach bola základným obsahovým meradlom. Texty – až na niektoré výnimky – poskytujú geografické a demografické údaje, historické fakty a súčasnosť danej lokality, ako aj jej kultúrny rozvoj a súčasné podoby kultúrneho života. Fakty z textov sú z overených zdrojov. V prípade historických faktov, ktoré sú predmetom neustáleho prehodnocovania, sme sa vyhýbali akejkoľvek subjektívnosti a spravidla sme uvádzali údaje všetkých relevantných prameňov. Okrem overených zdrojov nám pomáhali aj znalci kultúrnej minulosti tunajších Slovákov či kultúrni dejatelia takmer zo všetkých našich prostredí. Osobitne sa však o zvýšenie kvality publikácie pričinil Dr. Samuel Čelovský, znalec kultúrnych dejín tunajších Slovákov.

Vizuálna stránka publikácie je rovnako dôležitá. Vďaka kvalitným archívnym a aktuálnym fotografiám verne ilustruje a dopĺňa textovú časť. Naším zámerom bolo predstaviť aktuálne kultúrne a turistické hodnoty slovenských lokalít a takto ich zviditeľniť. V knihe je použitých vyše tisíc fotografií početných autorov, ktorí svojou kreativitou zachytili to, čo aktuálne existuje v teréne. Ide o fotografie Michala Madackého z Kysáča a Igora Bovdiša z Báčskeho Petrovca, Ondreja Miháľa z Toronta, a sú tu aj fotografie dizajnéra publikácie Đulu Šantu, ktorý vhodne ilustroval kapitoly početnými slovenskými vzorkami. Kultúra je v tejto publikácii chápaná v tom najširšom zmysle ako spôsob života a ako vedomý zásah jednotlivca do svojho okolia. Usilovali sme sa definovať základy, na ktorých sa kultúra rozvíjala a podoby, do ktorých vyústila. V publikácii mapujeme náboženský život, formy ľudovej kultúry, ako aj umelecké prejavy jej príslušníkov. Vyváženosť tých oblastí bola azda najväčšou výzvou pri príprave publikácie. Všetky oblasti sa rozvíjali vďaka jednotlivcom – nositeľom slovenskej kultúry, ich tvorivému dielu, ktorým poznačili tep rozvoja tejto kultúry.

Prínos projektu: Osobitným prínosom tohto vydania je jeho apelatívnosť, ktorú cítiť v každom z textov. Zdôrazňujúc špecifiká jednotlivých prostredí, ktoré by mohli utkvieť v čitateľovej pamäti a upozorňujúc na reálie, ktoré by nemal potenciálny návštevník prehliadnuť, dávame jasne na vedomie, že každé z týchto prostredí skrýva v sebe možnosti a potenciály, ktoré možno neboli doteraz naplno využité. V tom duchu sú ladené aj originálne podtituly, ktoré majú čitateľa zaujať a podnietiť ho, aby sa dozvedel o reáliách viac. Niekde sú to už dobre zabehnuté kultúrne ustanovizne, inde zasa novovytvorené zbierky predmetov slovenskej kultúry alebo jednoducho kultúrne pamiatky, či prírodné krásy. Všetky však svojím spôsobom reprezentujú istý kultúrny model, ktorý tak ako všetky ostatné javy podlieha zmenám a ukazuje cestu, ktorou slovenská komunita na jej kedysi najjužnejších hraniciach prešla. Najmä však ukazuje na súčasný stav.

Uplatnenie projektu: Publikáciu považujeme za kapitálny projekt ÚKVS vo svojom prvom mandáte a jej plné uplatnenenie má nastúpiť až v roku 2012. Je našou túžbou, aby takto koncipovaná publikácia našla uplatnenie tak v tunajšom prostredí, ako aj na Slovensku a všade tam, kde žijú Slováci. Dúfame, že sa nám podarí publikovať túto knihu v budúcom roku aj v srbskom a neskôr aj v anglickom jazyku. Potom doplníme aj aktuálne údaje o počte obyvateľov podľa najnovšieho sčítania obyvateľstva.