Literárna tvorba Jána Labátha

Publikácia Literárna tvorba Jána Labátha predstavuje doktorskú dizertáciu Zuzany Čížikovej. Kniha vyšla v roku 2013 v Slovenskom vydavateľskom centre v Báčskom Petrovci v edícii Doktorské dizertácie s finančnou podporou Pokrajinského sekretariátu pre kultúru a verejné informovanie a Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Spoluvydavatelia tejto knihy sú Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov a Slovenské vydavateľské centrum.

Zuzana Čížiková vo svojej doktorskej dizertácii hovorí o literárnej tvorbe Jána Labáta, pričom v úplnosti rešpektovala autorovo chápanie básnického slova, literatúry a vôbec každého prejavu duchovnej činnosti.

Publikácia je podelená do troch častí. V prvej časti, pomenovanej Básnické dielo Jána Labátha: aj hovor, aj samovrava sa Čížiková sa zmieňuje o troch tvorivých obdobiach Jána Labátha. Predtým však hovorí o jeho básnických prvotinách. Kapitoly, ktoré spracuje v rámci prvého tvorivého obdobia sú Modernosť Slnečných hodín, Keď rieky rozvodnia sa v básnikovom vnútri a Vzbura oblakov. Druhé tvorivé obdobie, alebo Na váhach času sa delí na časti Transformácia slnečnej krajiny do krajiny Jesennej, Za dedinou svätec s vypichnutými očami a Váhy. Tretie tvorivé obdobie – kopanie studne pre múdry spánok obsahuje časti Pokračovanie ako nový začiatok, Studňa a Básnický epilóg.

Druhá časť publikácie, Prozaické dielo Jána Labátha – snaha prekročiť svoj tieň obsahuje časti Východiská prozaických textov, Labáthove prozaické začiatky – medzi tradicionalizmom a modernizmom, Labáthove poviedky – lyrika v epike, kde je dôraz na častiach Jazdec z Turkmenska a V zatvorenom kruhu a „Nový“ slovenský vojvodinský román – Diaľky.

Tretia časť, pomenovaná Dozvuky z domova a zo sveta obsahuje časti Miscelaneá alebo Literatúra faktu a Epistulae ex Ponto – listy zo samoty.

Mnohé Labáthove diela sú i dnes stále živé v čitateľskom vedomí, jeho literárny rukopis nesie jeho individuálnu pečať. Jeho celkové literárne dielo sa vo veľkej miere podieľalo na formovaní, tvarovaní a usmerňovaní modernej slovenskej vojvodinskej literatúry. V procese svojho literárnovedného bádania, Zuzana Čížiková ohodnotila celé literárne dielo Jána Labátha ako kultúrnu a antropologickú konštantu našej histórie na tomto území a práce preto práve tejto problematike venuje dannú publikáciu.