Bibliografia Andreja Ferku

Bibliografiu Andreja Ferku autora Víťazoslava Hronca vydal Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov v novembri roku 2010 ako 1. zväzok v novozaloženej edícii Bibliografie. Bibliografiu vytlačila Akciová spoločnosť Tlačiareň Kultúra z Báčskeho Petrovca. Obálku a grafickú úpravu navrhol Jozef Klátik a jazykovú úpravu mala na starosti Katarína Melichová.

Bibliografia Andreja Ferku zachytáva obdobie od 22. júla 1942 do 30. septembra 2010, teda viac ako 68 rokov života a tvorby tohto nášho básnika a lekára. Ako taká vychádza z Bibliografie básnickej tvorby Andreja Ferku (1942 – 1995), ktorú V. Hronec pri príležitosti sedemdesiatin A. Ferku uverejnil v roku 1995 v dvojčísle 11-12 časopisu Nový život. Je síce pravda, že Andrej Ferko básne prestal písať ešte v roku 1955, ale po jednej napísal aj v roku 1975 a 1987, zatiaľ čo niektoré jeho básnické prvosienky, napísané ešte v prvej polovici štyridsiatych rokov, boli po prvýkrát predostreté verejnosti pri príležitosti jeho jubileí v rokoch 1975, 1985 a 1995. Okrem básní Andrej Ferko však neprestajne písal aj prozaické texty rôzneho zamerania (dokonca prv než začal písať básne, ale i vtedy, keď verše už viac nepísal), o čom svedčí aj jeho nateraz posledná kniha Od prózy k básňam, ktorá predstavuje výber z jeho publicistiky, vyšla 22. septembra 2010.

V. Hronec Bibliografiu vypracoval podľa vzoru vlastnej Personálnej autobibliografie (1956 – 2005) (2009) s tým rozdielom, že v prípade Ferka preberal aj bibliografické jednotky o textoch, kde je tento náš básnik iba spomenutý. Tento maximalizmus si zvolil preto, lebo sa Ferko zaoberal nielen literatúrou, ale pôsobil aj ako úspešný lekár a riaditeľ zdravotnej ustanovizne v Báčskom Petrovci, a v určitom období aj ako poslanec v pokrajinskom parlamente. Zato však štruktúry bibliografických jednotiek zostali v podstate rovnaké ako v Personálnej autobibliografii až na to, že autor pri básňach v hranatých zátvorkách uvádzal aj mesto a dátum vzniku tej-ktorej Ferkovej básne. Ale aj napriek tomu, predsa sa vo zvláštnej poznámke na konci knihy zmieňuje o štruktúre bibliografických jednotiek, rovnako ako to urobil aj vo vlastnej bibliografii.

Texty A. Ferku začal autor excerpovať ešte v prvej polovici sedemdesiatych rokov, kde najväčšou výzvou boli Ferkove prvotiny v novinách Slovenská jednota. V týchto novinách Andrej Ferko 22. júla 1942 ako sedemnásťročný uverejnil svoj prvý text, kurzívku Sen. Pri excerpovaní Ferkových prvotín v Slovenskej jednote problém bol v tom, že komplet týchto novín nie je uschovaný v žiadnej knižnici v Srbsku, iba v knižniciach v Budapešti, Bratislave a Martine (isteže aj inde na Slovensku), takže výskum po celý čas bol veľmi sťažený. Podnes autor nezistil presný počet básní, kurzívok, článkov, rýmovaných hlášok, fotografií a prekladov, ktoré v Slovenskej jednote uverejnil Andrej Ferko v rokoch 1942 až 1944 pod pseudonymami Hero, A. Andrejev, A. F. Andrejev, A. F. Andrejov a A. F. Hero, ale aj anonymne.

Navyše medzi bibliografické jednotky týkajúce sa Andreja Ferku patria aj tie, v ktorých je spomenutý ako futbalový hráč kysáčskeho Športového klubu Tatra, ale aj jeho vlastné texty týkajúce sa futbalu, čo dodatočne sťažovalo celú prácu. Kým sa V. Hronec nerozhodol za maximalistický druh bibliografie (hraničiaci s menným registrom), tieto posledné texty si nevšímal, takže sa všetky dostali až do Doplnkov (1) bibliografie. Doplnky (2) tvoria Texty a fotografie o autorovej literárnej tvorbe a o jeho živote.

Víťazoslav Hronec