Správa o činnosti Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov za rok 2017

SPRÁVA O ČINNOSTI

ÚSTAVU PRE KULTÚRU VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV

V ROKU 2017

Obsah:

I. ÚVOD

II. ROZVOJOVO-VÝSKUMNÉ ODDELENIE

Program 1: Vedecké výskumy, konferencie a snemovania

Program 2: Vydavateľská činnosť ÚKVS

Program 3: Fotosúbeh

III. INFORMAČNO-DOKUMENTAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ ODDELENIE (INDOK)

Program 1: Portál www.slovackizavod.org.rs.

Program 2: Databáza kultúry vojvodinských Slovákov

Program 3: Knižnica, spracovanie a nákup nových kníh

IV. ODDELENIE PRE KULTÚRNO-UMELECKÉ PODUJATIA, ODBORNÉ ZDOKONAĽOVANIE A VZDELÁVANIE V OBLASTI KULTÚRY A UMENIA SLOVÁKOV VO VOJVODINE

Program 1: Podpora kultúrno-umeleckých podujatí

Program 2: Programy odborného zdokonaľovania a vzdelávania v kultúre a umení

Program 3: Prezentácia aktivít ústavu a kultúry vojvodinských Slovákov

Program 4: Podpora mladým talentom

Program 5: Podpora kultúrnej produkcie v menších prostrediach

Program 6: Spolupráca s Ústavmi a kultúrnymi inštitúciami iných menšinových spoločenstiev vo Vojvodine

V. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Program 1: Prezentácia slovenskej vojvodinskej kultúry v zahraničí

Program 2: Medzinárodné podujatia a rozvoj interkultúrneho dialógu

Program 3: Výskum etnodomov a národopisných zbierok v slovenských vojvodinských prostrediach

Program 4: Cena Pro Cultura Slovaca za prínos v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov

I. ÚVOD

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov v roku 2017 realizoval programy a projekty zamerané na zachovávanie a zveľaďovanie hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva, ako aj na podporu súčasných foriem kultúrnej tvorby Slovákov v Srbsku. V súlade s kompetenciami podľa štatútu a s rozhodnutiami nášho zakladateľa uskutočnil ÚKVS stanovené aktivity prostredníctvom permanentnej informačno-dokumentačnej, rozvojovo-výskumnej, prezentačnej a vzdelávacej činnosti.

Správa o činnosti za rok 2017 vychádza z Plánu a programu práce za rok 2017 a z finančného plánu za rok 2017. Oba dokumenty boli pozitívne zhodnotené a schválené Správnou radou ÚKVS a zakladateľmi ÚKVS – Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny a Pokrajinskou vládou AP Vojvodiny.

V správe o činnosti za rok 2017 sa konštatuje, že takmer všetky plánované aktivity za rok 2017 boli zrealizované. Keď ide o pravidelnú činnosť ÚKVS, v roku 2017 bolo vymenované nové zloženie Správnej a Dozornej rady ÚKVS, ktoré od začiatku pracuje v súlade s aktami ustanovizne, ktoré boli definovené zakladateľmi ÚKVS.

Pre túto našu ustanovižeň kultúry rok 2017 bol zároveň aj rozlúčkou s priestormi, v ktorých ÚKVS sídlil od svojho založenia. Svoje poslanie od roku 2018, kedy oslávi 10. výročie pôsobenia bude vykonávať z iných pracovných miestností. Pri tomto strategickom projekte ÚKVS dôverne stoja jeho zakladatelia – Vláda Autonómnej pokajiny Vojvodiny a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny.

II. ROZVOJOVO-VÝSKUMNÉ ODDELENIE 

Program 1: Vedecké výskumy, konferencie a snemovania

XIII. Muzikologická konferencia

V rámci Rozvojovo-výskumnej činnosti ústavu sa v sobotu 25. novembra 2017 uskutočnilo v poradí 13. sústredenie hudobných odborníkov a muzikológov na tému Slovenskí hudobní skladatelia pôsobiaci vo Vojvodine. Muzikologickej konferencie sa zúčastnili významní skladatelia a hudobní odborníci z oblasti hudobnej vedy, muzikológie, etnomuzikológie, hudobnej pedagogiky a iných vedných odvetví z našej krajiny a zo Slovenska. Trinástu Muzikologickú konferenciu zorganizovali Komisia pre hudobnú činnosť Výboru pre kultúru NRSNM a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Koordinátorkou konferencie bola Milina Sklabinská. V samom úvode však predstavili zborník prác z 12. Muzikologickej konferencie, ktorá sa niesla v znamení témy Život a dielo etnomuzikológa Martina Kmeťa. Výsledkom spolupráce medzi ÚKVS a Literárno-hudobným múzeom z Banskej Bystrice bola dokumentačná výstava Ľudové hudobné nástroje na Slovensku, ktorú predstavila vedúca múzea Mgr. Soňa Šváčová PhD. Výstavu zabezpečilo Slovenské vydavateľské centrum a Slovenský kultúrny klub. Tohtoročná 13. konferencia splnila svoj cieľ a účel a opakovane potvrdila, že tém v oblasti hudby vojvodinských Slovákov, ktoré je potrebné preskúmať a zdokumentovať je ešte veľmi veľa. Každým ročníkom sa však dopracúvame k novým výsledkom, hlbšiemu a dôkladnejšiemu poznaniu našich hudobných dejín a pevne veríme, že odborná práca bude mať za následok všestranné skvalitnenie oblasti hudby vojvodinských Slovákov.

Výskum slovenských ľudových rozprávok vo Vojvodine

V roku 2017 sme nazreli aj do oblasti detského folklóru a hlbšie rozanalyzovali šance jeho zotrvania v živote vojvodinských Slovákov. Za finančnej podory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v druhej polovici roka ústav odštartoval výskum, ktorý má za cieľ podporiť oblasť kultúry pre deti a aktivitu mladých výskumných pracovníkov, a zároveň zapísať ľudové rozprávky, povesti, povery, báje a ľudové bajky, žijúce medzi slovenskou enklávou vo Vojvodine. Prvou fázou projektu bolo školenie mladých bádateľov, ktoré poskytla Katarína Mosnáková-Bagľašová. Stanovila sa metodika a postup práce a rozdelili sa úlohy, podľa ktorých spolupracovníčky ÚKVS išli za informátormi do Báčskeho Petrovca, Lalite, Kysáča, Kulpína, Kovačice, Padiny a Hajdušice na terénny výskum. Získaný materiál sa uloží do elektronickej databázy ÚKVS a následne sa môže využiť na niektoré nové projekty, akými môžu byť podrobnejší terénny výskum, alebo napríklad kniha ľudových rozprávok, rozhlasové a televízne hry, či divadelné predstavenia pre deti s autentickou inscenáciou.

Program 2: Vydavateľská činnosť ÚKVS

Ročenka ÚKVS Maják

Publikácia, ktorá každoročne zhromažďuje textový a fotografický materiál o celoročnej činnosti Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Maják, v roku 2017 sa dožila svojho ôsmeho vydania. VIII. ročenka Maják za rok 2016 je spracovaná dvojjazyčne, ilustrovaná fotografiami a upravená moderným dizajnom, o ktorý už roky stará dizajnér Ďula Šanta. Obsahovo je rozdelená do základných rubrík, ktoré sú zároveň oblasťami pôsobenia ÚKVS: Informačno-dokumentačná a komunikačná činnosť (INDOK), Rozvojovo-výskumná činnosť, Prezentácia kultúry Slovákov v Srbsku a Medzinárodná spolupráca v ÚKVS. Zároveň obsahuje Adresár slovenských kultúrnych inštitúcií a iné osožné témy. Ôsma ročenka má 57 strán, autormi textov sú zamestnankyne ústavu, ako aj externí spolupracovníci. Zodpovednou redaktorkou VIII. Majáka je Aneta Lomenová. Slovenské texty lektorovala Anna Francistyová a srbské texty Helena Despićová. Ročenku vytlačila Tlačiareň Stojkov v náklade 400 kusov. Všetkých osem ročeniek môžu mať záujemcovia v tlačenej podobe alebo si ich môžu vyhľadať v elektronickej podobe na portáli www.slovackizavod.org.rs.

Zborník XII. Muzikologickej konferencie

Zborník prác z 12. Muzikologickej konferencie prináša príspevky o diele Martina Kmeťa zamerané na aspekty muzikologické, skladateľské, pedagogické, estetické či vedecko-výskumné. Každý z nich nasvedčuje, že sme v našich radoch mali nesmierne tvorivého a horlivého hudobného odborníka, ktorý sa staral o úroveň prezentácie slovenskej hudby a jej interpretácie vo vedeckých kruhoch. To znamená, že v príspevkoch nájdeme zhrnutie jeho hudobných a estetických štúdií, zoznam autorských skladieb, recepciu jeho diela v médiách, ale aj ukážku toho, ako ovplyvnil ďalšiu výskumnú činnosť, konkrétne keď ide o pazovské piesne. Zároveň obsahuje vzácne prílohy ako napríklad Register ľudových piesní Slovákov vo Vojvodine v roku 2000, ktorý zostavil M. Kmeť a ktorý je vzácnym zdrojom budúcej výskumnej činnosti. Zborník je bohatý rozsahom a obsahom, jeho editorkou je Milina Sklabinská a vydaný bol za finančnej podpory Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov a Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Zborník bol verejnosti prezentovaný na 13. Muzikologickej konferencii dňa 25. novembra 2017 v miestnostiech ústavu.

Publikácia Slováci vo Vojvodine – Premeny svojbytnosti enklávneho spoločenstva

Kapitálnym knižným vydaním Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v roku 2017 je publikácia Jána Botíka Slováci vo Vojvodine, premeny svojbytnosti enklávneho spoločenstva, ktorá sa po dlhom očakávaní ukázala svetu. Recenzent Michal Babiak vo svojom texte hovorí: „Vo svojej monografii Ján Botík metodologicky postupuje tak, že na začiatok svojich reflexií kladie problematiku historického kontextu a problematiku osídľovania niekdajšej uhorskej Dolnej zeme. Deskripcia a interpretácia týchto dejinných pohybov sa ukazuje ako kľúčový moment, ktorý aj autorovi poskytuje priestor na objasnenie radu ďalších fenoménov, akými sú ekonomický rast, tvorenie hospodárskeho a finančného bohatstva, spolunažívanie s ďalšími enklávnymi spoločenstvami v tomto prostredí, formovanie a udržiavanie duchovného a kultúrneho života atď. S istou rezervou by sa dalo povedať, že celý neskorší vývin bol vlastne určený už v samotnom zárodku sťahovania Slovákov na Dolnú zem na konci 17. a v 18. storočí – preto Botík s toľkou fascináciou kladie dôraz na historický aspekt fenoménu vojvodinských Slovákov.“

Toto dlhoočakávané dielo, ktoré je produktom viacročného výskumu autora Jána Botíka v prostredí vojvodinských Slovákov je pre tu žijúcich Slovákov ozajstným skvostom a ústav je hrdý na to, že môže byť jeho sprostredkovateľom. Vydanie knihy podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Pokrajinská vláda AP Vojvodiny. Kniha má 272 strán, ktoré obsahujú 15 tematicky klasifikovaných kapitol, použitú literatúru, Slovník nárečových výrazov a Poďakovanie. Jazykový redaktor je Dr. Juraj Glovňa a ilustácia na titulnej strane je reprodukcia maľby insitného maliara Jána Bačúra. O jedinečný dizajn sa postaral dizajnér Ďula Šanta a knihu vytlačila Tlačiereň HL print v Báčskom Petrovci. Verejnosti kniha bude sprístupnená začiatkom roka 2018.

Enike benike krikel bé – slovenská ľudová slovesnosť pre deti

Z aspektu knižnej produkcie, ÚKVS sa v roku 2017 pridal k spoluvydavateľstvu so Slovenským vydavateľským centrom pri zrode slovenskej ľudovej slovesnosti pre deti Enike benike krikel bé zostavovateľky Katarány Mosnákovej-Bagľašovej, ktorej prezentácia sa konala v Galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci, 28. októbra 2017. Kniha vyšla v ústrety vernisáže ilustrácií slovenského akademického maliara Miroslava Cipára, ktorý knihu zároveň ilustroval. Sú v nej hádanky, vyčítanky, riekanky, detské ľudové piesne, básničky, detské ľudové hry, detské rozprávky z Banátu a iné prvky detského folklóru z Vojvodiny. Kniha vyšla v rámci edície Včielka, má 108 strán a jej recenzentom je Ľubomír Feldek. Vydanie knihy podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Pokrajinský sekretariát pre kultúru a verejné informovanie a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny.

Vyjmúc vlastných vydaní v rámci svojich edícií, ústav niektoré publikácie finančne podporil k ich vydaniu:

K dejinám divadla v Petrovci 1866-2016

Cenná kniha K dejinám divadla v Petrovci 1866-2016 vyšla začiatkom roka 2017 s vročením 2016 pri príležitosti 150. výročia divadelnej tradície vo Vojvodine a vydalo ju Slovenské vydavateľské centrum s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Pokrajinského sekretariátu pre kultúru, verené informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami, Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Primárnym autorom publikácie je režisér Dušan Bajin, ktorý na vydanie použil materiál zo svojej dizertačnej práci. K spoluautorstvu sa mu pridal Vladimír Valentík. Kniha obsahuje podrobné údaje od začiatkov divadla v Petrovci, kedy sa založilo divadelníctvo vo Vojvodine až po súčasný stav divadla v našom prostredí. Premiérne bola kniha odprezentovaná v miestnostiach ÚKVS v marci 2017 za prítomnosti dvoch autorov a recenzenta knihy Ľuboslava Majeru.

270 rokov dejín, literatúry a jazyka Slovákov vo Vojvodine – zborník prác z rovnomennej medzinárodnej konferencie v Novom Sade

Ústav tiež prispel k vydaniu zborníka prác z medzinárodnej konferencie v Novom Sade 270 rokov dejín, literatúry a jazyka Slovákov vo Vojvodine, ktorý je výsledkom konferencie v roku 2015 a vydala ho v roku 2017 Slovakistická vojvodinská spoločnosť. Zborník obsahuje 46 príspevkov z oblasti dejín, literárnej vedy a lingvistiky, ktoré sú prejavom autorov z deviatich krajín. Na redigovaní zborníka sa podieľali traja editori – redaktorom historickej časti je prof. Samuel Čelovský, literárnovednej časti doc. Marína Šimáková-Speváková a lingvistickej časti prof. Anna Makišová a Zuzana Týrová. Zodpovednou redaktorkou zborníka je Jarmila Hodoličová. Vydanie zborníka finančne podporila Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Prezentácia zborníka sa konala 25. apríla 2017 na FF UNS.

Pamätník slovenských vojvodinských literátov, umelcov a kultúrnych pracovníkov na začiatku 21. storočia

V auguste 2017 vyšiel aj Pamätník slovenských vojvodinských literátov, umelcov a kultúrnych pracovníkov na začiatku 21. storočia zostavovateľov Vladimíra Valentíka a Kataríny Mosnákovej-Bagľašovej. Pamätník vydali MC Box z Nového Sadu a Slovenské vydavateľské centrum z Báčskeho Petrovca. Ide o projekt Vesny Vujasinovićovej, riaditeľky vydavateľstva MC Box, ktorý má za cieľ na jednom mieste predstaviť život a dielo 100 osobností, ktoré svojou prácou a tvorbou prispeli a prispievajú do kultúry, vedy a všeobecne spoločenského života vojvodinských Slovákov na začiatku 21. storočia. O samotnom projekte a jeho účeloch na promócii v ústave dňa 31. augusta 2017 hovorili predstavitelia vydavateľstiev Vladimír Valentík a Vesna Vujasinovićová. Obálku a dizajn vypracoval Dušan Durman. Každej osobnosti je venovaná dvojstrana, ktorá je ilustrovaná fotografiou spracovanej osobnosti a ukážkou z jej diela – napr. reprodukcia maľby, fotografia sochy, obálka knihy, plagát z divadelného prestavenia atď. Spracovanie a vydanie knihy finančne podporili Ministerstvo kultúry a informovania Republiky Srbsko a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov.

Bajka o Andersenu i dunavskoj vili

Indíciou, že priazeň ústavu k podpore knižnej produkcie je naozaj rôznorodá sú aj rozprávky pre deti slovenského spisovateľa Ľubomíra Feldeka Bajka o Andersenu i dunavskoj vili, ktoré do srbčiny preložil Martin Prebudila. Knihu vydali vydavateľstvo Prometej v Novom Sade a Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci, kým ÚKVS podporil vydanie tejto knihy.

Slovenská evanjelická augsburského vyznania cirkev v Srbsku v slove a v obrazoch

Finančná podpora knižných vydaní z rozpočtu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov je aj tematicky rôznorodá. Svedčí o tom aj kapitálne dielo Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Srbsku Slovenská evanjelická augsburského vyznania cirkev v Srbsku v slove a v obrazoch s podtitulom Odkaz minulosti pre budúcnosť, ktorú zostavila Svetlana Vojnićová-Feldyová. Takmer 320 stranová kniha vyšla v roku 2017 pri príležitosti 500. výročia cirkevnej reformácie za finančnej podpory Evanjelickej a.v. cirkvi zo Slovenska, Evanielických lutheránskych cirkví z Ameriky, Spolku Martina Luthera na Slovensku, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Kniha obsahuje príspevky farárov z Báčskeho, Banátskeho a Sriemskeho seniorátu, mapky znázorňujúce historický vývin protestantskej cirkvi, adresár Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Srbsku, Vysvetlivky, ako aj Menný a Miestny register, ktoré pripravil Jaroslav Čiep. Predslov napísal Mgr. Samuel Vrbovský, biskup Slov. evanj. a.v. cirkvi v Srbsku a Doslov napísal Mgr. Ondrej Peťkovský. Bohatú premiéru knihy zorganizoval staropazovský Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor 26. októbra 2017.

Monografia Kišgeci

Koncom roka 2017 vyšla aj Monografia Kišgeci autora Martina Prebudilu pri príležitosti 75. narodenín prof. Dr. Jána Kišgeciho spoločným vydaním vydavateľstiev Savpo v Starej Pazove a Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci. Kniha vyšla za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov a ďalších sponzorov. Bohatý obsah na 250 stranách o živote a činnosti doktora poľnohospodárskych vied, univerzitného profesora, člena Slovenskej akadémie poľnohospodárskych vied Slovenskej republiky Jána Kišgeciho technicky spracoval Alen Nechvátal (titulná strana, design, prepress).

Pokiaľ máme na zreteli knižnú produkciu ústavu, treba spomenúť, že v uplynulom roku 2017 ÚKVS v spolupráci s externými odborníkmi pripravil na vydanie až dve publíkácie – Bibliografiu Pavla Mučajiho zostavovateľky Boženy Bažíkovej a doktorskú dizertáciu Juraja Súdiho – Činnosť a vplyv slovenskej zborovej kultúry na rozvoj a rozširovanie medzikulturálnosti vo Vojvodine, ktorých tlač a prezentácia sa plánuje realizovať v roku 2018.

Program 3: Fotosúbeh

Do Rozvojovo-výskumného oddelenia ústavu patrí aj Fotosúbeh, ktorý sa v roku 2017 realizoval po siedmykrát. Je to úspešný projekt, ktorý podporuje zberateľov slovenského ľudového umenia a umožňuje im zviditeľniť sa. Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov si oblasť detského ľudového folklóru nie náhodou zvolil za tému VII. kola fotosúbehu. Túto akciu ústav organizuje aj s cieľom zachovať staré archívne fotografie našich predkov v elektronickej databáze a prispieť tak k zveľaďovaniu kultúrneho dedičstva vojvodinských Slovákov. Na výzvu s témou Staré fotografie znázorňujúce obdobie detstva Slovákov vo Vojvodine reagovalo 28 zberateľov, ktorí zaslali úhrnne 439 osobných fotografií. Väčšina zaslaných fotografií datuje z prvej polovice 20. storočia, medzivojnového a povojnového obdobia až po 80. roky 20. storočia. Fotografie znázorňujú deti od útleho obdobia ako babätká, deti počas hier s domácimi zvieratami a hračkami, deti v kruhu svojej rodiny, v škole, v chráme Božom, deti v práci s dospelými. Z fotografií vidno aj hry, ktoré sa deti hrali v minulom storočí. Sú to detské svadby, detské priadky, hra so šarkanom, hojdanie na hojdačke, hra na čertovom kolese, kĺzačka a sánkovačka.

Ústav vymenoval trojčlennú komisiu v zložení Ján Demrovský, Anna Séčová-Pintírová a Ján Hlaváč, ktorá z nich podľa stanveného kritéria zvolila najvýstižnejších 10 fotografií. Dnes ich máme zvečnené v podobe pohľadníc. Program vyhodnotenia VII. kola fotosúbehu sa konal v sobotu 5. augusta 2017 v reštaurácii Aroma v Báčskom Petrovci počas prebiehania 56. Slovenských národných slávností. Organizátori prichystali príležitostný umelecký program, na ktorom účinkovali detské folklórne súbory zo Selenče a z Pivnice. Do programu vyhodnotenia bola zakomponovaná aj výstava starých exponátov z detstva našich predkov, staré detské hračky a predmety, rekvizity, kolísky, kočíky a iné starožitnosti, ktoré pri tejto príležitosti nainštaloval Spolok kysáčskych žien. Obraz detskej svadby zvečnený na fotografii z roku 1945 sa stal víťaznou fotografiou VII. fotosúbehu a zaslala ju Zuzana Ďurovková z Kysáča.

III. INFORMAČNO-DOKUMENTAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ ODDELENIE (INDOK)

Program 1: Portál www.slovackizavod.org.rs.

Do oblasti informačno-dokumentačnej a komunikačnej práce ústavu patrí predovšetkým rozvoj a aktualizácia portálu www.slovackizavod.org.rs. Personál ústavu celý rok každodenne pracoval na jeho obsahovom rozvoji sledovaním udalostí a uvrejňovaním správ z aktuálnych dianí v oblasti kultúry vojvodinských Slovákov. Návštevníkom portálu ústav v roku 2017 ponúkol vyše 170 správ, rad fotogalérií a odborných príspevkov v rubrike Z môjho aspektu, početné výzvy, kalendár podujatí, nové texty o časopisoch a periodických publikáciách, aktuálnych vydaniach v rubrike Ústav odporúča, artefaktoch kultúrneho dedičstva a mnohé iné témy z oblasti slovenskej vojvodinskej kultúry. Od roku 2016 technickú údržbu portálu má na starosti odborná firma Develomon z Nového Sadu. O obsah portálu sa starajú tak zamestnanci, ako aj externí spolupracovníci ústavu.

Vďaka mapke na portáli sa dá zistiť sledovanosť, teda koľko návštevníkov si denne portál otvorí, z ktorých miest a krajín sveta nás sledujú. Na základe štatistiky možno konštatovať, že od januára 2013 dodnes si portál otvorilo približne 446,741 návštevníkov. Najviac nás sledujú v Srbsku (54,10%), na Slovensku (29,73%), v Spojených štátoch amerických (3,14%) a potom aj v Česku, Chorvátsku, Nemecku, Kanade, Austrálii, Maďarsku atď. Náš portál si otvorilo 153 štátov sveta. Sústavný záujem používateľov internetu o obsah tohto portálu jednoznačne potvrdil, že ide o jeden z najúspešnejších projektov ústavu.

Program 2: Databáza kultúry vojvodinských Slovákov

V roku 2017 sa do Databázy kultúry vojvodinských Slovákov spracoval digitalizovaný výskumný materiál prof. Daniela Dudka (nahrávky z terénnych výskumov), a ako sme už spomínali, aj staré fotografie z obdobia detstva Slovákov vo Vojvodine, ktoré boli zozbierané počas VII. fotosúbehu ÚKVS.

Elektronickú databázu slovenskej vojvodinskej kultúry ÚKVS začal budovať v roku 2009. Databáza je jedinečným miestom, na ktorom sa zhromažďujú elektronické svedectvá o kultúrnom dedičstve a súčasnej kultúrnej tvorbe vojvodinských Slovákov. Od roku 2017 sa po kratšej prestávke Databáze ÚKVS opäť venuje osobitná pozornosť.

Do ÚKVS každodenne prichádzajú mnohé obsahy, ktoré zaraďujeme do databázy a ktoré sú vzácnym materiálom pre podujatia, ktoré organizujeme.

Program 3: Knižnica, spracovanie a nákup nových kníh

V rámci tohto oddelenia bola verejnosti sprístupnená aj knižnica Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, ktorá ponúka bohatý zoznam titulov v rôznych jazykoch a z rôznych literárnych oblastí. Knižný fond ústavu pozostáva zo slovníkov, encyklopédií, jazykovedných príručiek, literárnych diel slovenských vojvodinských spisovateľov, kritík, literárnej teórie, monografií dedín a miest, monografií osobností, ale aj kníh z oblasti výtvarného, hudobného, divadelného či filmového umenia, filozofie, etiky, architektúry, náboženstva, kultúrnych dejín, ľudovej kultúry, žurnalistiky, kultúrneho manažmentu a politických vied, ďalej bibliografie, biografie, zborníky, pamätnice atď.

Bohatý knižničný systém ÚKVS sa dennodenne rozrastá a v roku 2017 priložil do svojho obsahu na desiatky nových publikácií. Na konci roka 2017 sa v knižnici ÚKVS zaznamenalo približne 2532 zaznamenaných knižných publikácií a 420 sériových publikácií. Hodnotnú časť knižného fondu tvorí neknižný materiál ako multimediálne pramene, brožúrky, katalógy, skladačky, bulletiny, plagáty, pozvánky, letáky, gratulácie a iný propagačný materiál celomenšinových festivalov a iných podujatí, ako aj vlastné katalógy výstav, ktoré sa počas roka usporiadajú v ústave.

V knižnici sú aj skompletované slovenské vojvodinské periodiká a časopisy. Okrem knižničného materiálu, knižnica obsahuje i vyše 200 CD a DVD a to hudobné, filmové, dokumentačné.

Knihy, ktoré pribudli do knižnice ako dary sú väčšinou z oblasti divadla a hudby, monografie dedín a miest, beletristické knihy srbských autorov, krásna literatúra autorov zo Slovenska a niekoľko preložených diel srbských autorov do slovenčiny a opačne. Zo Slovenského vydavateľského centra ústav každoročne do daru získava najnovšie vydania SVC pri príležitosti podujatia Zima s knihou.

Príručná knižnica ÚKVS poskytuje pomoc študentom pri tvorbe diplomových prác, ale aj odborníkom, vedcom, architektom, bádateľom, etnológom a všetkým, ktorí ju potrebujú.

IV. ODDELENIE PRE KULTÚRNO-UMELECKÉ PODUJATIA, ODBORNÉ ZDOKONAĽOVANIE A VZDELÁVANIE V OBLASTI KULTÚRY A UMENIA SLOVÁKOV VO VOJVODINE

Program 1: Podpora kultúrno-umeleckých podujatí

Na základe rozhodnutia zo 6. zasadnutia NRSNM 24. júna 2011 o festivaloch celomenšinového významu a rozhodnutia NRSNM zo 4. marca 2013 o poverení ÚKVS organizačným zabezpečením podujatí osobitného významu, tiež v súlade s pravidlami festivalov, ktoré boli schválené 27. mája 2014 na Výbore pre kultúru NRSNM a vyhodnotené 23. júna 2014 na zasadnutí NRSNM, ako aj v súlade s Plánom a programom práce ÚKVS za rok 2017 a podpísanými zmluvami, ÚKVS organizačne zabezpečil a finančne rovnakou sumou podporil tieto festivaly celomenšinového významu:

19. Festival populárnej hudby pre deti Letí pieseň, letí

24. Prehliadku detskej divadelnej tvorby 3xĎ

24. Detský folklórny festival Zlatá brána

37. Festival slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč

47. Folklórny festival Tancuj, tancuj…

48. Prehliadku slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný vavrín

52. Festival autentickej slovenskej piesne Stretnutie v pivnickom poli

47. Folklórny festival Tancuj, tancuj… 2017

V sobotu 27. mája 2017 odznel 47. ročník Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj… v Hložanoch za prítomnosti početných účastníkov, návštevníkov, hostí a milovníkov ľudovýh tradícií.

Na festival do Hložian prišlo súťažiť 17 folklórnych súborov, 25 speváckych skupín a 4 ľudové orchestre z Báčskeho Petrovca, Boľoviec, Erdevíka, Hajdušice, Hložian, Jánošíka, Kovačice, Kysáča, Kulpína, Lugu, Nového Sadu, Padiny, Pivnice, Selenče, Starej Pazovy, Šídu a Vojlovice. Najprv sa konal Koncert speváckych skupín a orchestrov v Dome kultúry v Hložanoch. Odborná porota hodnotiaca výkon speváckych skupín a ľudových orchestrov v zložení Juraj Ferík, predseda, Jarmila Juricová-Stupavská a Slovenka Benková-Martinková, členky, odmenila 3. cenou mužskú spevácku skupinu SKUS V pivnickom poli z Pivnice, 2. cenou ženskú spevácku skupinu z Vojlovice a 1. cenou dievčenskú spevácku skupinu z Hložian. V kategórii ľudových orchestrov 3. cena padla do rúk ľudovému orchestru z Padiny, 2. cenou sa ovenčil ľudový orchester SKC P. J. Šafárika z Nového Sadu a 1. cenu získal ľudový orchester SKOS Detvan z Vojlovice.

Revuálna časť koncertu patrila hosťom zo Slovenska a z Maďarska. Po koncerte speváckych skupín a orchestrov nasledovalo slávnostné defilé účastníkov a potom sa konalo slávnostné otvorenie a dva tanečné koncerty 47. FF Tancuj, tancuj… v amfiteátri za prítomnosti predstaviteľov organizátorov festivalu. Odborná porota hodnotiaca výkon tanečných skupín pracovala v zložení: Ružena Červenská, predsedníčka, Tatiana Kriváková-Amidžićová a Milorad Lonić, členovia. Tohto roku festival mal aj porotcu ľudového odevu a ním bol Marjan Pavlov.

Porota sa rozhodla 3. cenu v kategórii tanečných súborov udeliť Folklórnemu súboru SKC P. J. Šafárika z Nového Sadu, 2. cena sa dostala do rúk SKUS Petrovskej družine z Báčskeho Petrovca a laureátom 47. Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj…, sa stal Folklórny súbor Rozmarín Kreatívneho centra pre cestovný ruch, umenie a kultúru z Kovačice. Tento súbor dostal zároveň aj cenu za ľudový odev.

V ponuke festivalu boli aj početné sprievodné podujatia. Počas festivalu sa konal aj IX. Dolnozemský jarmok v organizácii Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, ktorý privítal početných zahraničných a cezpoľných hostí.

Koordinátorom festivalu bol Jaroslav Kriška. Organizáciu festivalu mali na starosti Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Miestne spoločenstvo Hložany, Obec Báčsky Petrovec a KOS Jednota z Hložian, ako aj početné spolky a združenia z Hložian a jednotlivci. Finančne festival podporili Ministerstvo kultúry a informovania Republiky Srbsko, Pokrajinský sekretariát pre kultúru a verejné informovanie APV, Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá APV a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj početní sponzori a mediálni partneri.

Správy o festivale, najmä správy porôt, ktoré obsahujú aj návod na skvalitnenie festivalu a fotogalériu možno nájsť na portáli www.slovackizavod.org.rs.

24. Prehliadka detskej divadelnej tvorby 3xĎ

24. prehliadka 3xĎ prebiehala v dňoch 2. až 4. júna 2017 v Starej Pazove. Tohtoročná detská divadelná produkcia pozostávala z 13 súťažných predstavení z jedenástich prostredí a jeden hosťujúci súbor zo Slovenska s dvomi predstaveniami. Všetky vystúpenia sledovala odborná porota v zložení: Ján Makan, Mgr. Art Miroslav Benka a Danka Tomanová. Najlepší na prehliadke boli Staropazovčania, Vojlovičania a Padinčania. Organizátormi 24. Prehliadky slovenskej detskej divadelnej tvorby 3xĎ boli Národnostná rada slovenskej národnostenej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov v spolupráci so SKUS h. Janka Čmelíka a Základnou školou hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove a finančnými podporovateľmi – Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Pokrajinským sekretariátom pre kultúru APV a Obcou Stará Pazova. Koordinátorkou prehliadky bola Miruška Kočišová.

52. Medzinárodný festival sólistov slovenských pôvodných ľudových piesní Stretnutie v pivnickom poli

52. Medzinárodný festival sólistov slovenských pôvodných ľudových piesní Stretnutie v pivnickom poli sa konal 8. – 10. decembra 2017 v Pivnici. V odbornej porote, ktorá hodnotila autentickosť a prednes piesní, boli: Juraj Ferík (predseda), Jarmila Juricová-Stupavská a Mária Zdravkovićová (členky). Ľudový odev spevákov hodnotila etnologička Vlasta Vinkovičová. Víťazkou sa stala Alenka Povolná z Padiny, ktorá získala aj Cenu za najautentickejší kroj. Druhú cenu odbornej poroty za prednes získala Anna Hašková z Hložian a aj ona si domov odniesla Cenu za kroj. Dve 3. ceny si vyspievali tentoraz Zlatko Klinovský zo Selenče a Igor Uheli zo Starej Pazovy. Ceny za autentickosť piesne udelili Gabriele Feketovej z Kovačice a Jarmile Vachulovej z Pivnice. Spevákov sprevádzal 12-členný ľudový orchester pod vedením Valentína Michala Grňu a moderátorom festivalu bol Rastislav Zorňan. V revuálnej časti vystúpili členovia mužskej speváckej skupiny poli SKUS Pivnica pod vedením vedúceho Valentína Michala Grňu a harmonikára Ondreja Maglovského. Obecenstvo svoje dve ceny určilo pre Pivničanky Danielu Žihlavskú a Jarmilu Vachulovú.

Aj tento ročník festivalu spolu zorganizovali: NRSNM, SKUS Pivnica, Zhromaždenie obce Báčska Palanka a ÚKVS. Podporili ho aj početné inštitúcie a mnohí jednotlivci. Ceny pre odmenených zabezpečila NRSNM.

24. Detský folklórny festival Zlatá brána

24. ročník detského folklórneho festivalu Zlatá brána v organizácii Ustanovizne pre kultúru a vzdelávanie Kultúrneho centra Kysáč a pod záštitou Mesta Nový Sad prebiehal od 23. do 25. júna 2017 na nádvorí Základnej školy Ľudovíta Štúra. Počas troch festivalových dní boli návšetvníkom sprístupnené aj početné sprievodné podujatia. V piatok večer sa kvôli neprajnému počasiu bábkové divadlo menom Aladin a čarovná lampa v predvedení Divadielka Galéria z Nového Mesta nad Váhom konalo v kinosále KC Kysáč. Novinkou a zvlášť zaujímavosťou na tohtoročnej Zlatej bráne bol kasting pre Miss folklór Slovensko 2017. Na zámku Zlatej brány sa v nedeľu 25. júna 2017 vystriedalo 36 folklórnych súborov z Báčskeho Petrovca, Bingule, Boľoviec, Erdevíka, Hložian, Kysáča, Kovačice, Kulpína, Lalite, Ľuby, Nového Sadu, Padiny, Pivnice, Selenče, Starej Pazovy a Šídu, ktoré súťažili o priazeň divákov a zvlášť odbornej poroty pracujúcej v zložení Juraj Ferík – dirigent, Anna Medveďová-Gašková a Vlasta Vinkovičová-etnologičky. Galakoncertu sa zúčastnili aj hostia z Iloka z Chorvátska a dva hosťujúce súbory zo Slovenska. Odborná potora hodnotiaca výkony malých zanietencov sa rozhodla ceny udeliť nasledovne: Prvé miesto obsadil DFS Vločka ZŠ Mladých pokolení (mladšia skupina) z Kovačice, druhú cenu získal DFS Ratolesť SKUS z Pivnice a tretie miesto obsadili Kysáčania, DFS Vienok KC Kysáč. Festival finančne podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Koordinátorom tohtoročného festivalu bol Vladimír Medveď.

48. Prehliadka slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby – Divadelný vavrín

48. Divadelný vavrín prebiehal od 27. októbra do 5. novembra 2017. Na 48. prehliadke súťažilo 9 predstavení z Kovačice, Pivnice, Kysáča, Vojlovice, Aradáča a Starej Pazovy. Podľa ocenenia poroty prvú cenu a zároveň aj cenu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny získalo predstvenie – Pozdrav niekoho Gymko teátra z Kovačice, druhú cenu predstavenie DR Divadla VHV scéna z Kovačice a tretiu predstavenie Levínec z Aradáča. Udelené boli aj ceny za herecký výkon, mužskú a ženskú epizódnu postavu, cena za réžiu, ceny za kostýmy, ceny poroty obecenstva a mnohé iné odmeny. Vystúpili aj dva hosťujúce súbory.

Organizátormi Divadelného vavrína boli NRSNM, obec Stará Pazova, SKUS hrdinu Janka Čmelíka a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. 48. Prehliadku SODT Divadelný vavrín finančne podporili Národnostná rada a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Obec Stará Pazova a Pokrajinský sekretariát pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami, ako aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Obsiahla dokumentácia a správy odbornej poroty sú uložené v archíve ÚKVS, ako aj na portáli www.slovackizavod.org.rs.

37. Festival slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč

V nedeľu 15. októbra 2017 v sieni Domu kultúry v Selenči odznel 37. ročník Festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč. Spoluzakladateľmi a spoluorganizátormi festivalu sú: Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Miestne spoločenstvo Selenča, Zrduženie pre ochranu kultúry, tradície a umenia Selenča, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Obec Báč. Pod festivalových patrónov a dobrodincov sa podpisujú Pokrajinský sekretariát pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Slovan progres a Zdravo organik zo Selenče. Koordinárotkou a umeleckou riaditeľkov festivalu bola Slovenka Benková-Martinková.

Ďalší festival populárnej hudby Zlatý kľúč priniesol 12 nových skladieb rôzneho žánru. Skladby hodnotila odborná porota v zložení: Aleksandar Dujin, Anna Medveďová a Mariena Stankovićová-Kriváková. Texty skladieb hodnotila Katarína Melegová-Melichová. Úpravy skladieb mal na starosti Samuel Kováč a zvukový dizajn Ondrej Pavčok. Cenu SMS hlasovania získala skladba Prázdna je dedina autorov Vlastimíra Povolného a Vladimíra Petroviča v prednese Vlastimíra Povolného, ktorý podľa rozhodnutia poroty získal aj Cenu za interpretáciu. Z tohtoročného festivalu odmenu za text si odniesla Andrea Lačoková za text skladby Všetko to viem. Obecenstvu v sieni Domu kultúry sa najviac páčila skladba Juraja Súdiho Domov. Tretiu cenu odbornej poroty získala skladba Stroskotanec autora Miroslava Zvaru a textárky Anety Lomenovej. Interpretovala ju Ivana Hriešiková. Druhú cenu získala skladba Tak spievajme skladateľa Borisa Gabríniho a textárky Andrey Lačokovej, ktorú predviedli v duete. Laureátom 37. ročníka Zlatého kľúča sa stal Samuel Kováč a jeho skladba Strach v predvedení Maríny Záhorcovej. Revuálnu časť festivalu mala na starosti jubilujúca skupina Fair play z Aradáča.

19. Festival populárnej hudby pre deti Letí pieseň, letí

V poradí 19. festival populárnej hudby pre deti Letí pieseň, letí odznel v sobotu 16. decembra 2017 v Dome kultúry 3. októbra v Kovačici za účasti predstaviteľov z Kovačice, Kulpína, Selenče a Báčskej Palanky. Organizátori festivalu sú NRSNM, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Obec Kovačica, Dom kultúry 3. októbra a Základná škola Mladých pokolení v Kovačici. Na tohtoročnom festivale odznelo 12 nových skladieb, ktoré sa uchádzali o priazeň odbornej poroty v zložení Mariena Stankovićová-Kriváková, profesorka hudobnej kultúry, Vladimír Kováč, hudobník a hudobník Ivan Babka. Prvú cenu, ako aj zlatú plaketu NRSNM získala skladba Rozlúčka autora Juraja Sucháneka. Pieseň predniesla Valentína Chalupová z Kovačice, ktorá si zároveň vyspievala aj Cenu za interpretáciu. Druhú Cenu za interpretáciu získala Magdaléna Kaňová zo Selenče, kým sa tretia Cena za prednes dostala do rúk Adele Krošlákovej z Báčskej Palanky. Druhú Cenu za skladbu Hudie svrček získal Kovačičan Pavel Tomáš ml. a tretia Cena odbornej poroty sa dostala skladateľovi Jurajovi Súdimu ml. za skladbu Kvapky. Zlatú plaketu NRSNM za najlepší tekst na festivale získal Michael Kaňa za pieseň Kvapky, ktorú zaspieval Marek Škabla zo Selenče. Mladých spevákov sprevádzal mnohočlenný spevácky zbor pod taktovkou učiteľa hudby na ZŠ v Kovačici Pavla Tomáša st. Hostky festivalu boli vlaňajšie účastníčky festivalu Letí pieseň, letí Gabriela Svetlíková a Gabriela Nosáľová z Kovačice.

Finančnými podporovateľmi tohtoročného podujatia boli Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Obec Kovačica, NRSNM a ÚKVS. Vyšlo aj CD s pätnástimi novými skladbami populárnej hudby pre deti.

Program 2: Programy odborného zdokonaľovania a vzdelávania v kultúre a umení

 

II. Seminár Spoločenský protokol a jeho uplatnenie v praxi

V rámci odborného zdokonaľovania ústredie ústavu v roku 2017 zorganizovalo dva odborné semináre. Jedným z nich bolo pokračovanie edukačného seminára Spoločenský protokol a jeho uplatnenie v praxi. Seminár sa uskutočnil 25. marca 2017 a zúčastnili sa ho zo tridsiati predstavitelia Miestnych spoločenstiev, riaditelia základných škôl, predsedovia, resp. riaditelia slovenských kultúrnych ustanovizní a spolkov, predstavitelia médií, predstavitelia kultúry a iní záujemcovia. Ústav znovu angažoval renomovaného odborníka pre spoločenský a diplomatický protokol PaedDr. Jána Pavlíka zo Slovenskej republiky, ktorý sa postaral o náplň celodenného školenia. Účastníkov oboznámil o základných princípoch protokolárneho správania vo všetkých jeho sférach (pravidlá pri predstavovaní ľudí, pri ich oslovovaní a vyzývaní, organizovanie recepcie, koktailu, verejné vystupovanie, pozdravovanie atď.). Záujem o tento druh vzdelávania nasvedčuje, že vzájomná spolupráca nebola omyl a že sa naši slovenskí vojvodinskí vzdelanci a verejní činitelia zaujímajú aj o takéto typy edukácií.

I. Edukačný seminár na podporu rozvoja vokálneho umenia vojvodinskej mládeže v žánri populárnej hudby

Druhé odborné školenie, ktoré ústav realizoval v roku 2017 bolo zamerané na mladých interpretov populárnej hudby pod názvom Edukačný seminár na podporu rozvoja vokálneho umenia vojvodinskej mládeže v žánri populárnej hudby. Seminár pre spevákov sólistov populárnej hudby sa začal v sobotu 11. novembra a pokračoval v sobotu 18. novembra 2017 v miestnostiach ústavu pod vedením školiteľky Dr. Slovenky Benkovej-Martinkovej. Fakt, že seminár bol úspešný a tvorivý potvrdzujú aj 15 frekventanti z Báčskeho Petrovca, Selenče, Pivnice, Padiny, Kysáča, Aradáča a z Nového Sadu. Seminár mal za cieľ znemožniť rozširovanie nepriaznivých faktov týkajúcich sa deficitu mladých kvalitných spevákov (napr. na festivale Zlatý kľúč) a podnietiť skvalitnenie speváckych schopností našej mládeže. Seminár mal dve všeobecné fázy. V prvej fáze zmapoval potenciálnych anonymných interpretov, ktorí majú afinitu k spevu a zatiaľ nemali možnosť prezentovať sa na umeleckých podujatiach a to na základe verejnej výzvy. V druhej fáze sa uskutočnili interpretačné dielne vo forme teoretických a praktických cvičení spevu týkajúce sa domácej a svetovej populárnej hudby. Seminaristi zároveň získali šancu zúčastniť sa festivalu Zlatý kľúč 2018, ako aj ďalších koncertov a podujatí, ktoré ústav podporí v roku 2018. ÚKVS si váži a podporuje kreativitu mladých nadaných ľudí a s týmto projektom preto plánuje pokračovať aj v roku 2018.

 

Program 3: Prezentácia aktivít ústavu a kultúry vojvodinských Slovákov

Rok 2017 bol plodný aj keď ide o prezentáciu vizuálnej a literárnej činnosti vojvodinských Slovákov. V ústave sa v rámci pravidelnej programovej činnosti vystriedali početné výstavy umeleckej tvorby insitných a akademických umelcov, vrátane výstav súčasných foriem umenia, literárne večierky a pripomenuli sme si aj výročia a jubileá našich zaslúžilých velikánov v rámci položky Kultúrna pamäť. Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov považuje za dôležité sprítomňovať a sprístupňovať diela tých, ktorí určovali cestu kultúry vojvodinských Slovákov v minulosti. Dôkladné poznávanie kultúrnych dejín nám umožní dobre sa orientovať v prítomnosti a ešte lepšie koncipovať strategické a rozvojové plány do budúcnosti. ÚKVS nemá kapacity pripomenúť si dôsledne každé výročie a jubileum, ale v roku 2017 sme sa chceli sústrediť aspoň na niektoré.

Programová činnosť Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov sa v roku 2017 začala podujatím Slovenského vydavateľského centra Zima s knihou, na ktorej SVC predstavilo svoju najnovšiu knižnú produkciu. Na literárnom večieroku v ÚKVS 10. marca 2017 bola zároveň aj premiérne predstavená kniha K dejinám divadla v Petrovci 1866-2016 za prítomnosti dvoch autorov Dušana Bajina a Vladimíra Valentíka, recenzenta knihy Ľuboslava Majeru a skupinky obecenstva.

V máji 2017 sme v ÚKVS otvorili samostatnú výstavu umeleckých diel akademického umelca Zvonimíra Pudelku pod názvom Skin / Koža. Ide o umelecké diela vytvorené z kože a srsti zvierat, prevažne z kozej a ovčej kožušiny. Ako grafický dizajnér, módny štylista, scenograf, akademický maliar a kostýmový výtvarník sa Pudelka už vyše dvadsať rokov zaoberá aj inými nevšednými umeleckými prvkami. O tejto mimoriadnej tvorbe sa zmienili kritici Sava Stepanov a Vladimír Valentík. Výstavu sprevádzal kvalitne zohraný performans v prednese autora Zvonimíra Pudelku a riaditeľky ÚKVS Anny Chrťanovej-Leskovac, ktorá sa ako osvedčená herečka vložila do rúk neskrotnému živlu.

V ústrety 56. Slovenským národným slávnostiam dňa 2. augusta v spolupráci so Slovenským kultúrnym klubom v Srbsku sme v ústave usporiadali samostatnú výstavu malieb a grafík menom Austrálske pohľady akademického maliara a kovačického rodáka Martina Kizúra pri príležitosti autorových šesťdesiatin. Organizátorom a návštevníkom výstavy sa autor prihovoril prostredníctvom videa, priamo z Austrálie. O tvorbe Kizúra sa zmienili výtvarní kritici Sava Stepanov a Vladimír Valentík. Z aspektu literárnej tvorby jubilantovi a vynikajúcemu spisovateľovi z radu vojvodinských literárnych tvorcov Pavlovi Grňovi na počesť jeho 80. narodenín v kultúrnom stánku vojvodinských Slovákov dňa 26. septembra 2017 sme usporiadali oslavu s priliehavým programom. Ústav pri tejto príležitosti na večierku privítal aj docentku na Oddelení slavistiky Filologickej fakulty v Belehrade a literárnu kritičku Zuzanu Čížikovú, s ktorou zachováva vynikajúcu spoluprácu a ktorá sa tentoraz odborne zmienila o Grňovej tvorbe.

Do Kultúrnej pamäti sme v roku 2017 zaradili aj večierok venovaný akademikovi Jánovi Kmeťovi a jeho nedožitým deväťdesiatinám. Ústav si v stredu 18. októbra 2017 pripomenul na všetky trvalé stopy, ktoré za sebou v našom kultúrnom, vzdelávacom, ale aj každodennom živote zanechal náš priateľ, kolega, profesor, či spolupracovník Ján Kmeť. Podrobne o živote, tvorbe a kultúrnom pôsobení Jána Kmeťa hovorila vedúca na Oddelení slovakistiky FF UNS Dr. Jarmila Hodoličová. Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov po jednoročnej prestávke v roku 2017 pokračoval s podporou vyrobenia umeleckých portrétov významných osobností z kultúrneho života vojvodinských Slovákov. Do kolekcie umeleckých portrétov, ktoré vlastní ústav, pribudol trinásty portrét Jána Kmeťa, ktorý zhotovil akademický maliar a portretista Pavel Pop a vyfinancoval ho ústav. Portrét akademika Jána Kmeťa sme na večerku uviedli do života a do kultúrnych dejín, ktoré, veríme, budú vzácne aj pre budúce generácie. S projektom plánujeme pokračovať aj v roku 2018.

Ku koncu roka si Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov posvietil aj na umeleckú tvorbu insitného maliara Jána Bačúra z Padiny pri príležitosti osláv autorových 80. narodenín. Otvorenie 57. samostatnej výstavy Jána Bačúra sa konalo v ústave 7. novembra 2017 v spolupráci s Galériou insitného umenia v Kovačici na čele s riaditeľkou Annou Žolnajovou-Barcovou, ktorá bola aj kurátorkou výstavy. Bačúr má za sebou zhotovených 2750 olejomalieb rôznych formátov. Tematicky spracúva svoje rodisko počas všetkých ročných období, znázorňuje prácu Padinčanov na poli a zvlášť jesenné zvážanie plodov. Na otvorení výstavy sa okrem riaditeľky GIM Anny Žolnajovej-Barcovej o tvorbe Jána Bačúra zmienil aj výtvarný kritik Vladimír Valentík. V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov sa onedlho konal aj literárno-umelecký a narodeninový večierok s prízvukom na prezentáciu profilu jubilujúcej 60. ročnej spisovateľky Márie Kotvášovej-Jonášovej, nie len ako kráľovnej slovenskej vojvodinksej literatúry pre dospievajúcu mládež, ale aj ako všestranne aktívnej kultúrnej pracovníčky v stredisku vojvodinských Slovákov. Svojou prítomnosťou večierok poctila aj J.E. Veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Srbsku Dagmar Repčeková a jubilantke k narodeninám venovala Medailu Veľvyslanectva SR za mimoriadny prínos pre rozvoj slovenskej menšiny a zachovanie slovenskosti v Srbsku. O mimoriadne aktívnej a úctihodnej práci jubilantky hovorila aj docentka na Katedre slavistiky FF v Belehrade Zuzana Čížiková.

Bodku za plánovanou programovou činnosťou ÚKVS za rok 2017 položilo decembrové literárne posedenie so spisovateľom a básnikom Zlatkom Benkom z Lalite. Milovíci pekného slova si v stánku kultúry vojvodinských Slovákov po dlhom zátiší pripomenuli na plodné tvorivé obdobie tohto spisovateľa a na ohlasy, ktoré za sebou necháva. Večierku sa zúčastnila aj profesorka slovenského jazyka na základnej škole v Laliti Anna Hrnčiarová, ktorá sa zmienila o spolupráci so spisovateľom, ako aj o svojich zážitkoch so žiakmi, ktorí Zlatkovu tvorbu na hodinách pravidelne spracúvajú. Na večierku zároveň otvorili výstavu Benkových koláží, o ktorých sa zmienil akademický maliar Pavel Čáni. Podčiarkujeme aj vianočný večierok, ktorý už tradične ústav organizuje pre deti pri vianočnom stromčeku s vianočnou rozprávkou a štedrými balíčkami. Tentokrát sa o predvianočnú náladu 22. decembra 2017 v ústave postarali ochotníci z KC Kysáč v čele s umeleckým vedúcim Jánom Privizerom, ktorí pripravili vianočnú scénku na motívy rozprávky Dievčatko so zápalkami autora Hansa Kristiána Andersena a pobavili takmer 60 prítomných detí aj inými druhmi spoločenských hier. Ústav sa snaží prilákať mladé pokolenia do stánku kultúry, ktorý patrí aj im a ktorý sa bude aj ďalej snažiť zachovávať a zvaľaďovať aj ich umelecké potenciály.

Program 5: Podpora kultúrnej produkcie v menších prostrediach

V rámci položky Podpora kultúrnej produkcie v menších prostrediach, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov v roku 2017 finančne podporil účasť štyroch slovenských detských divadelných súborov z nášho prostredia na 24. Prehliadke detskej divadelnej tvorby 3xĎ v Starej Pazove, ktorá prebiehala 2. až 4. júna 2017.

Program 6: Spolupráca s Ústavmi a kultúrnymi inštitúciami iných menšinových spoločenstiev vo Vojvodine

ÚKVS si v roku 2017 zaplánoval nadviazať väčšiu spoluprácu s iným ústavmi a kulúrnymi ustanovizniami menšinových spoločenstiev vo Vojvodine. Preto ústav rád prijal nové idey a smernice iných príbuzných stredísk pre menšinovú kultúru vo Vojvodine a rozšíril spektrum rozmanitosti vo všetkých aspektch kultúry. Predstavitelia menšinových spoločenstiev sa niekoľkokrát v roku stretli a spoločnými silami snažili najsť riešenie problémov, s ktorými zápasia. Spoločnou tvorivosťou a ambíciami sa tieto inštitúcie dokázali dohodnúť o zrode spoločných projektov, ktoré budú obsahovať rôzne výskumy, spoločné knižné vydania, spoločné podujatia, na ktorých sa zúčastnia aj vojvodinskí Rusíni, Chorváti, Maďari a Slováci, pripomínanie si jubileí osobnostiam, ktoré pôsobili vo viacerých menšinových spoločenstvách a rôzne iné spoločné aktivity.

Umelecký portrét Jána Kmeťa

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov v roku 2017 pokračoval s podporou vyrobenia umeleckých portrétov významných osobností. Najnovšie portrét Jána Kmeťa zhotovil akademický maliar a portretista Pavel Pop a finančne podporil Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov z vlastných zdrojov. Na tento spôsob sa opäť zväčšila kolekcia portrétov slovenských vojvodinských osobností, ktorá sa chráni a vystavuje v galérii našej ustanovizne. Tvoria ju portréty Karola Miloslava Lehotského, Michala Milana Harminca, Vladimíra Hurbana Vladimírova, Paľa Bohuša, Zuzky Medveďovej, Michala Babinku, Jozefa Podhradského, Jána Branislava Mičátka, Leopolda Branislava Abafiho, Alberta Martiša, Félixa Kutlíka, Juraja Tušiaka a Jána Kmeťa. Ich autormi sú Pavel Pop a Pavel Čáni.

Týmto projektom ÚKVS chce na jednej strane umelecky oživiť a posvietiť na významné osobnosti z dejín vojvodinských Slovákov a na starne druhej podporiť súčasných akademických maliarov a portretistov. S projektom sa plánuje pokračovať aj v roku 2018.

V. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Program 1: Prezentácia slovenskej vojvodinskej kultúry v zahraničí

ÚKVS od svojho založenia nepretržite zachováva a zveľaďuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti vedy, kultúry a umenia vojvodinských Slovákov a nadväzuje kontakty s materskou krajinou, so susednými štátmi a regiónmi a s inými štátmi v Európe a vo svete.

Zahraničné aktivity Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov založil v roku 2017 predovšetkým na vzájomnej a účelnej spolupráci s kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami a ustanovizňami v Slovenskej republike. ÚKVS prezentoval svoju výskumnú činnosť na medzinárodnej konferencii Národopisné aspekty dolnozemských Slovákov v rumunskom Nadlaku a pravidelne sa zúčastňuje Stálej konferencie na Slovensku, ktorú usporadúva ÚSŽZ. Svoje vlastné vydania a publikácie, ktoré finančne podporil ústav vystavil aj v októbri na Medzinárodom veľtrhu kníh v Belehrade, ktorý je jedna z najstarších, špičkových knižných podujatí v regióne. Na 62. Veľtrhu kníh sa zároveň stretli predstavitelia štyroch ústavov pre kultúru národnostných menšín (maďarskej, slovenskej, rusínskej a chorvátskej). Bola to príležitosť pohovoriť si o knižných vydaniach v menšinových jazykoch, o úspechoch a problémoch, ktoré vydavateľskú činnosť sprevádzajú a s ktorými ústavy zápasia.

ÚKVS sa so svojou knižnou produkciou zúčastnil aj na 25. medzinárodnom knižnom veľtrhu BIBLIOTÉKA 2017 v bratislavskej Inchebe od 9. do 12. novembra 2017. Tradične svoj spoločný stánok na veľtrhu mali dolnozemskí Slováci, tentoraz zastúpení zo štyroch štátov –Chorvátska, Maďarska, Rumunska a Srbska. Ústav sa aj v roku 2017 uchádzal o spoločné dolnozemské projekty a individuálne projekty na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Program 2: Medzinárodné podujatia a rozvoj interkultúrneho dialógu

Jedným z najreprezentantívnejších podujatí dolnozemských Slovákov Dolnozemský jarmok sa v roku 2017 konal v Srbsku, presnejšie v Hložanoch počas najväčšieho folklórneho festivalu vojvodinských Slovákov Tancuj, tancuj… v organizácii Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Stretnutie dolnozemských Slovákov Na jarmoku je putovné podujatie Slovákov z Maďarska, Rumunska, Chorvátska a Srbska, ktoré má za cieľ predstaviť tradičnú gastronómiu, ľudové remeslá, tance, spevy a iné formy tradičnej kultúry dolnozemských Slovákov. Na jarmok do Hložian prišlo vyše 150 účastníkov, tak domáci jarmočníci z Vojvodiny (z Báčskeho Petrovca, Kysáča, Hložian, Báčskej Palanky, Pivnice, Selenče, Lalite, Padiny, Kovačice, Aradáča, Vojlovice, Jánošíka, Lugu, Erdevíka, Boľoviec, Dobanoviec), ako aj zahraniční Slováci z Békešskej Čaby, z Nadlaku, ako aj Slováci z chorvátskeho Iloka a Našíc.

Jarmočníci vystavovali na 25 stánkach. Jarmočné stánky obsahovali bohatstvo trácícií našich ochotníckych spolkov, spolkov žien, združení remeselníkov a ľudovoumeleckých výrobcov, kuchárov, tokárov, výšivkárov, úžitkových umelcov, metlárov, drotárov, tkáčov, pradiarov, krasličiarov, medovníkarov, šúpoliarov, včelárov, vincúrov, výrobcov mydla, maliarov na skle a iných remeselníkov. Nechýbali ani gastronomické stánky so sladkým a slaným tradičným jedlom – kysácka sárma, bryndzové halušky, bravčový guláš s kapustou, domáce klobásy, produkty z višní, opekance, makovo a orechovo rejteša, nadlacká tarhoňa, nadlackie špricke, brdovce, šiflíke, zemiakový guláš, domáce kífle, batôžteky, makové rezance, salovníky, herovky, šúšťovníky, pampúchy, pirohy, tradičné koláče a mnohé iné gastronomické špeciality, ako aj domáce víno a pálenka.

Jarmok slávnostne otvorili podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku Pavel Hlásnik, predseda Čabianskej organizácie Slovákov v Maďarsku Michal Lásik, predseda Zväzu Slovákov v Chorvátsku Mirko Vavra, predseda Rady Miestneho spoločenstva Hložany Ján Bohuš, predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová a riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Anna Chrťanová-Leskovac. Kultúrno-umelecký program jarmoku sa konal v rámci záverečného programu festivalu na javisku a zúčastnili sa ho aj Folklórny súbor Sálašan z Nadlaku v Rumunsku a Spevácky zbor Orgován z Békešskej Čaby v Maďarsku. Jarmok ponúkal aj sprievodnú výstavu insitného umenia vojvodinských Slovákov – Insitné dáždniky Kreatívneho centra pre cestovný ruch, umenie a kultúru v Kovačici, ktoré boli nainštalované na vchode do festivalového areálu.

Projekt Na jarmoku je medzinárodného rázu a podporuje ho Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj krajanské organizácie z Maďarska, Rumunska, Chorvátska a Srbska. Realizácia tohto projektu dáva zmysel ľudovoumeleckej tvorivosti dolnozemských Slovákov, vytvára silné medzinárodné puto a kodifikuje tradičnú slovenskú kultúru na celom území zahraničných Slovákov.

Môžeme dokumentovať, že rok 2017 bol ohnivkom v upevňovaní medzinárodnej spolupráce. Jedným takým počinom je aj prezentácia knihy slovenského spisovateľa Ľuboša Juríka Alexander Dubček – Rok dlhší ako storočie v spolupráci s našou ustanovizňou a Slovenským vydavateľským centrom v Báčskom Petrovci. O autorovi Ľubošovi Juríkovi a jeho bohatom literárno-dokumentárnom opuse v miestnostiah ÚKVS 27. júna 2017 hovorili riaditeľ SVC Vladimír Valentík a spisovateľ a prekladateľ Martin Prebudila. Román o Dubčekovi – vedúcej osobnosti Pražskej jari 1968, mapuje traumatické obdobie od šesťdesiatych rokov 20. storočia v Československu až po Nežnú revolúcu v roku 1989. Spisovateľ Ľubo Olach, ktorý sa tiež zúčastnil podujatia, taktiež skratka predstavil svoju tvorbu.

Ústav rok 2017 privítal otvorením samostatnej výstavy umeleckých diel Rado Vana Ladomerského zo Slovenskej republiky v spolupráci s Galériou insitného umenia v Kovačici. Výstava bola otvorená v pondelok 16. januára 2017 v ústrety 8. výročia sviatočného otvorenia ÚKVS. V marci 2017 do ústavu zavítala rocková skupina Blues generation z Ružomberka zo Slovenskej republiky, ktorá si naplánovala koncertovanie vo Vojvodine.

Tieto podujatia ÚKVS zaradil do aktivít v rámci zahraničnej spolupráce.

Program 3: Výskum etnodomov a národopisných zbierok v slovenských vojvodinských prostrediach

V roku 2017 sme vykonali prvú fázu výskumu etnodomov a národopisných zbierok v slovenských vojvodinských prostrediach v spolupráci s Historickým múzeom SNM z Bratislavy a etnologičkou Jarmilou Gerbocovou. Na základe terénnych výskumov v jednotlivých lokalitách Báčky, Banátu a Sriemu obývaných slovenskou komunitou ústav v spolupráci s odborníkmi zmapoval tamojšie múzeá, pamätné domy a etnodomy. Výsledkom výskumného procesu v ďalšej fáze projektu by mala byť reprezentatívna publikácia, ktorej autorkou bude etnologička Jarmila Gerbocová.

Program 4: Cenа Pro Cultura Slovaca za prínos v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov

Azda najhonosnejším produktom aktívnej práce ústavu je založenie Ceny Pro Cultura Slovaca za prínos v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov, ktorú spoločne definovali predstavitelia ustanovizní a organizácií Slovákov z Maďarska, Rumunska a Srbska za podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Cena Pro Cultura Slovaca je ocenenie, ktoré udeľujú Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov (Srbsko), Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku (Maďarsko) a Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku (Rumunsko). Cenu alebo pamätný list môžu získať fyzické osoby alebo právnické osoby z komunít dolnozemských Slovákov alebo zo Slovenskej republiky, ak svojou činnosťou výrazne a dlhodobo prispeli k rozvoju slovenskej národnostnej kultúry na Dolnej zemi. Rozhodnuté je, že sa Cena bude udeľovať každoročne pri príležitosti Svetového dňa kultúrneho dedičstva dňa 18. apríla bežného roku. Cieľom projektu je podporiť a motivovať kolektívy a jednotlivcov, ktorí sa zaoberajú kultúrnym dedičstvom, kultúrou a umením a zároveň podnietiť rozvoj a zveľadenie kreatívnych umeleckých počinov dolnozemských Slovákov.

Vyhlasovateľom udeľovania Ceny je ÚKVS, ktorý tiež udeľovanie ocenení organizačne a technicky zabezpečuje. Realizáciou tohto projektu očakávame, že sa zvýši úroveň kultúrnych a umeleckých programov, divadelných predstavení, literárnych diel a iných obsahov, ako aj aktivity v oblasti kultúrneho dedičstva dolnozemských Slovákov.


Správu pripravila

riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov

Anna Chrťanová-Leskovac

V Novom Sade, 20. januára 2018