Správa o činnosti Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov za rok 2016

SPRÁVA O ČINNOSTI

ÚSTAVU PRE KULTÚRU VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV

V ROKU 2016

Obsah správy

I. ÚVOD

II. ODDELENIE PRE KULTÚRNO-UMELECKÉ PODUJATIA, ODBORNÉ ZDOKONAĽOVANIE A VZDELÁVANIE V OBLASTI KULTÚRY A UMENIA SLOVÁKOV VO VOJVODINE

Program 1: Podpora kultúrno-umeleckých podujatí

Program 2: Semináre, edukácie a kurzy

Program 3: Prezentácia aktivít ústavu a kultúry vojvodinských Slovákov

III. ROZVOJOVO-VÝSKUMNÉ ODDELENIE

Program 1: Vedecké výskumy, konferencie a snemovania

Program 2: Vydavateľská činnosť ÚKVS

Program 3: Fotokonkurz

IV. INFORMAČNO-DOKUMENTAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ ODDELENIE (INDOK)

Program 1: Portál www.slovackizavod.org.rs.

Program 2: Databáza kultúry vojvodinských Slovákov

Program 3: Knižnica, spracovanie a nákup nových kníh

V. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Program 1: Prezentácia slovenskej vojvodinskej kultúry v zahraničí

Program 2: Medzinárodné podujatia

Program 3: Výskum etnodomov a zbierok ľudovej kultúry v slovenských prostrediach v Srbsku

ZÁVEROM

I. ÚVOD

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov aj v roku 2016 realizoval programy a projekty zamerané na zachovávanie a zveľaďovanie hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva, ako aj na podporu súčasných foriem kultúrnej tvorby Slovákov v Srbsku. V súlade s kompetenciami podľa štatútu a s rozhodnutiami nášho zakladateľa uskutočnil ÚKVS stanovené aktivity prostredníctvom permanentnej informačno-dokumentačnej, rozvojovo-výskumnej, prezentačnej a vzdelávacej činnosti.

Správa o činnosti za rok 2016 vychádza z plánu a programu práce na rok 2016 a z finančného plánu na rok 2016. Oba dokumenty boli pozitívne zhodnotené a schválené Správnou radou ÚKVS a zakladateľmi ÚKVS – Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny a Pokrajinskou vládou AP Vojvodiny.

V správe o činnosti za rok 2016 sa konštatuje, že takmer všetky plánované aktivity na rok 2016 boli zrealizované. Keď ide o pravidelnú činnosť ÚKVS, v roku 2016 prišlo k zmenám odborných účtovníckych služieb. Ústav nadviazal spoluprácu s účtovníckou agentúrou Ljuba, ktorá spred ústavu svedomite a dôkladne spĺňala požiadavky zakladateľa.

II. ODDELENIE PRE KULTÚRNO-UMELECKÉ PODUJATIA, ODBORNÉ ZDOKONAĽOVANIE A VZDELÁVANIE V OBLASTI KULTÚRY A UMENIA SLOVÁKOV VO VOJVODINE

 

Program 1: Podpora kultúrno-umeleckých podujatí

Na základe rozhodnutia zo 6. zasadnutia NRSNM 24. júna 2011 o festivaloch celomenšinového významu a rozhodnutia NRSNM zo 4. marca 2013 o poverení ÚKVS organizačným zabezpečením podujatí osobitného významu, tiež v súlade s pravidlami festivalov, ktoré boli schválené 27. mája 2014 na výbore pre kultúru NRSNM a vyhodnotené 23. júna 2014 na zasadnutí NRSNM, ako aj v súlade s Plánom a programom práce ÚKVS na rok 2016 a podpísanými zmluvami, ÚKVS organizačne zabezpečil a finančne podporil tieto festivaly celomenšinového významu:

18. Festival populárnej hudby pre deti Letí pieseň, letí

23. Prehliadku detskej divadelnej tvorby 3xĎ

23. Detský folklórny festival Zlatá brána

36. Festival slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč

46. Folklórny festival Tancuj, tancuj…

47. Prehliadku slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný vavrín

51. Festival autentickej slovenskej piesne Stretnutie v pivnickom poli

46. Folklórny festival Tancuj, tancuj…

Do Hložian na 46. celomenšinový Folklórny festival Tancuj, tancuj… zavítali ochotnícke súbory z 18 slovenských prostredí a to 20 tanečných súborov, 22 speváckych skupín a 6 ľudových orchestrov z aktívne pôsobiacich slovenských ochotníckych spolkov. Festival sa konal v sobotu 28. mája 2016 v Hložanoch. Organizáciu festivalu mali na starosti Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Miestne spoločenstvo Hložany, KOS Jednota Hložany, Obec Báčsky Petrovec a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Okrem vypisovania výziev a zasielania pozvánok mal ÚKVS na starosti vypracovanie propagačného materiálu (prípravu obsahu, lektorovanie, dizajn a tlač pozvánok, plagátu a bulletinu) a uzavrel zmluvné povinnosti s koordinátorom festivalu. (viď Finančnú správu). Správy o festivale, najmä správy porôt, ktoré obsahujú aj návod na skvalitnenie festivalu, fotografie a videovú dokumentáciu možno nájsť na www.slovackizavod.org.rs. Organizáciu festivalu finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Pokrajinský sekretariát pre kultúru a verejné informovanie, Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá, Ministerstvo kultúry a informovania Republiky Srbsko a Obec Báčska Palanka.

Tradične sa konal najprv koncert speváckych skupín a ľudových orchestrov v sieni Domu kultúry. Potom nasledovalo defilé účastníkov a dva koncerty tanečných skupín na javisku v hložianskom amfiteátri. Do sprievodných podujatí festivalu bola zaradená predajná výstava tradičných jedál, starodávnych predmetov a iných gastronomických špecialít, ako aj remeselníckych exponátov, jarmočných maškŕt a to všetko v príjemných stánkoch slovenských Spolkov žien okrášlených na ľudovú nôtu. Okrem toho pre návštevníkov festivalu Spolok žien Slovenka z Hložian zorganizoval Etno výstavu Na hložianskom jarmoku, ktorá bola otvorená v Dome kultúry. Tam bola pre návštevníkov otvorená aj výstava fotografií Z minulosti Hložian autora Ondreja Stupavského.

23. Prehliadka detskej divadelnej tvorby 3xĎ

Brány detskej divadelnej krajiny boli otvorené dokorán od 3. – 5. júna 2016 v Starej Pazove. Tohtoročná detská divadelná produkcia pozostávala z 13 súťažných predstavení z deviatich prostredí a z dvoch hosťujúcich súborov zo Slovenska. Na 23. Prehliadke slovenskej detskej divadelnej tvorby 3xĎ prebiehali aj sprievodné podujatia – zaujímavé detské kreatívne dielne medzi dvomi predstaveniami. Organizátormi prehliadky boli NRSNM, Obec Stará Pazova, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a SKUS hrdinu Janka Čmelíka. ÚKVS podporil prípravu propagačného materiálu (písanie textov, lektorovanie, dizajn a tlač skladačky, pozvánky a plagátu), ako aj dizajn a tlač tričiek pre deti a honorár pre koordinátora (viď Finančnú správu).

23. Detský folklórny festival Zlatá brána

Celomenšinový Detský folklórny festival Zlatá brána prebiehal v Kysáči od 16. – 19. júna 2016. Na festivale sa zúčastilo 41 detských folklórnych súborov z Vojvodiny a to z Kysáča, Lugu, Vojlovice, Starej Pazovy, Bingule, Jánošíka, Boľoviec, Nového Sadu, Báčskeho Petrovca, Erdevíka, Ľuby, Hložian, Selenče, Lalite, Dobanoviec, Kovačice, Padiny, Šídu, Pivnice, ako aj hosťujúce súbory z Rumenky, z Iloku z Chorvátska a z Fiľakova zo Slovenskej republiky. Galakoncert detských súborov sa kvôli daždivému počasiu konal v sieni Kultúrneho centra Kysáč. Festival pomohli zorganizovať a vyfinancovať – Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Mesto Nový Sad, Pokrajinský sekretariát pre kultúru a verejné informovanie, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj mediálni partneri a početní sponzori. Hlavným organizátorom festivalu je Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Kysáč. Po prvýkrát si Kultúrne centrum pre festival angažovalo aj koordinátorku festivalu a ňou bola Hana Závišová. Jej angažovanie finančne podporil ÚKVS, ako aj dekorácie na javisko, honorár pre trojčlennú odbornú porotu a odznaky festivalu pre účastníkov (viď Finančnú správu).

47. Prehliadka slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby – Divadelný vavrín

47. ročník Prehliadky slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný vavrín 2016 sa konal v termíne 21. – 23. októbra a 28. – 30. októbra 2016 v Báčskom Petrovci v rámci osláv 150 rokov pôsobenia divadla v Perovci. Predvedených bolo jedenásť súťažných divadelných predstavení a jedno nesúťažné. V klube Divadla VHV Petrovec bola v rámci prehliadky prezentácia knihy Makan a otvorenie dokumentačnej výstavy 150 rokov divadla v Petrovci autora Vladimíra Valentíka. Výstava obsahuje veľký počet zozbieraných artefaktov z oblasti divadelníctva, ktoré sú vložené na 18 panelov. Finančne výstavu podporil ÚKVS. Okrem toho mal na starosti prípravu a financovanie obsahu propagačného materiálu prehliadky (písanie a lektorovanie textov, dizajn a tlač bulletinu, pozvánok a plagátov), zasielanie pozvánok a predbežné vypisovanie výziev. Koordinátorom festivalu bol Ján Černák, ktorého angažmán tiež finančne podporil ÚKVS (viď Finančnú správu). Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vykril aj cestovné náklady pre odbornú porotu a koktail, a usporiadal aj sprievodné podujatie prehliadky – výstavu Kostýmový svet Marije Havran v Galérii Zuzky Medveďovej, pre ktorú zabezpečil transport a reinštaláciu. Obsiahla dokumentácia a správy odbornej poroty sú uložené v archíve ÚKVS, ako aj na portáli www.slovackizavod.org.rs.

51. Medzinárodný festival sólistov slovenských pôvodných ľudových piesní Stretnutie v pivnickom poli

51. Medzinárodný festival sólistov slovenských pôvodných ľudových piesní Stretnutie v pivnickom poli sa uskutočnil 11. – 13. novembra 2016 v Pivnici. Pod organizáciu festivalu sa podpisujú Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Slovenský kultúrno-umelecký spolok Pivnica, Zhromaždenie obce Báčska Palanka a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Finančne ho podporili aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Pokrajinská vláda AP Vojvodiny – Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá. Tohtoročné stretnutie v Pivnici zožalo kvalitné interpretácie sedemnástich sólových spevákov z našich slovenských prostredí. Počas troch prehliadkových večerov spevákov hudobne sprevádzal početný orchester pod taktovkou Valentína Michala Grňu. ÚKVS finančne prispel rovnakou sumou ako pre všetky slovenské celomenšinové festivaly a v spolupráci so Slovenským kultúrno-umeleckým spolkom Pivnica rozvrhol sumu na také položky, ktoré boli pre realizáciu festivalu nevyhnutné.

36. Festival slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč

V nedeľu 16. októbra 2016 odznel 36. ročník Festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč v Dome kultúry v Selenči. Dvanásť nových populárnych skladieb vylúdili do života nové zážitky, skúsenosti a pre niektorých aj úspechy. Novokomponované skladby sa niesli v popovo-baladickom a sčasti rockovom znení. Pod hudobnú produkciu sa aj tohto roku podpisujú Ondrej Pavčok a Samuel Kováč ml., ktorí spravovali aj orchestrom. V revuálnej časti festivalu sa predstavili víťazné skladby posledných šiestich ročníkov Zlatého kľúča. Umeleckou riaditeľkou festivalu a koordinátorkou už po druhýkrát bola Slovenka Benková-Martinková, ktorej angažmán pre tieto činnosti vyfinancoval Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Okrem toho ÚKVS podporil nahrávanie sprievodných vokálov pre skladby, odborný nácvik pre spevákov, ktorý poskytla operná speváčka Jaroslava Vlčeková v miestnostiach ústavu, diety pre odbornú porotu, vypracovanie konferansy, dizajn propagačného materiálu a tlač vstupeniek (viď Finančnú správu). Zakladatelia a organizátori Zlatého kľúča sú NRSNM, Miestne spoločenstvo Selenča, Združenie pre ochranu kultúry, tradície a umenia Selenča, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Obec Báč.

18. Festival populárnej hudby pre deti Letí pieseň, letí

18. Festival populárnej hudby pre deti Letí pieseň, letí sa uskutočnil v nedeľu 18. decembra 2016 v sieni Domu kultúry 3. októbra v Kovačici. Mladí interpréti z rôznych dedín predviedli na javisku svoje zručnosti a talent, ktorý bezpochýb mal každý z nich. Organizátori a podporovatelia festivalu sú Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Obec Kovačica, Dom kultúry 3. októbra v Kovačici, Národnostná rada slovenskej národnostej menšiny v Srbsku, Základná škola Mladých pokolení v Kovačici a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. ÚKVS tohtoročnému festivalu prispel kúpou darčekov pre odmenených spevákov, mal na starosti náklady odbornej poroty (viď Finančnú správu). Vyšlo aj CD s pätnástimi novými skladbami populárnej hudby pre deti.

Program 2: Semináre, edukácie a kurzy

Výtvarné dielne Kultúra odlišnosti

Na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci prebiehali výtvarné prednášky a dielne, ktoré boli súčasťou projektu Kultúra odlišnosti (Kultura različitosti), ktorý finančne podporil Pokrajinský sekretariát pre kultúru a verejné informovanie.

Cieľom projektu je implementácia slovenskej tradičnej ornamentiky do súčasného maliarstva. Projekt pozostával z výtvarnej dielne, ktorej predchádzali dve vstupné prednášky, ktoré prebiehali v čase 12. až 16. februára 2016 na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci. Výsledkom je zhotovených 10 obrazov veľkosti 1m x 1m, ktoré boli vystavované v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov. ÚKVS pri tej príležitosti vypracoval príslušný katalóg výstavy.

Spoločenský protokol a jeho uplatnenie v praxi.

V rámci Oddelenia pre odborné zdokonaľovanie a vzdelávanie v oblasti kultúry a umenia Slovákov vo Vojvodine ÚKVS usporiadal edukačný seminár Spoločenský protokol a jeho uplatnenie v praxi. Seminár sa konal v miestnostiach ústavu v piatok 8. decembra 2016 a odborne ho viedol doktor pedagogiky PaedDr. Ján Pavlík zo Slovenskej republiky, renomovaný odborník pre spoločenský a diplomatický protokol na úrovni samosprávy. Seminár bol adresovaný predovšetkým predstaviteľom Miestnych spoločenstiev, riaditeľom materských, základných, stredných a vysokých škôl, predsedom, resp. riaditeľom slovenských kultúrnych ustanovizní a spolkov a iným záujemcom. Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov v ten deň zoskupil vyše 30 frekventantov, ktorí so záujmom sledovali prednášky a praktické ukážky z oblasti etikety. Seminár o protokolárnom správaní mal za cieľ oboznámiť záujemcov o základných princípoch protokolárneho správania vo všetkých jeho sférach, zachovania dobrého mena organizácie, no zrovna tak aj osobného imidžu pri súkromných a verejných prejavoch. ÚKVS zabezpečil ubytovane, cestovné náklady a honorár pre prednášateľa a spoločný obed pre účastníkov seminára. S projektom plánuje pokračovať aj v roku 2017.

Program 3: Prezentácia aktivít ústavu a kultúry vojvodinských Slovákov

ÚKVS v rámci možností aj v roku 2016 participoval na podujatiach pri pripomínaní si výročí a jubileí.

Ústav finančne a organizačne prispel k oslavám 150. výročia slovenského divadelníctva vo Vojvodine. Finančne prispel na tlač publikácie venovanej tomuto jubileu menom Dejiny slovenského divadla v Petrovci autorov Dušana Bajina a Vladimíra Valentíka, ktorej prezentácia je naplánovaná v roku 2017 v spolupráci so SVC. K oslavám ÚKVS prispel aj vypracovaním dokumentačnej výstavy venovanej tomuto jubileu, ktorej vernisáž sa konala v rámci 47. prehliadky Divadelný vavrín. Autorom výstavy je Vladimír Valentík a jej reinštalácia sa konala aj v miestnostiach ústavu dňa 22. decembra 2016. Predstavili tu aj vreckovú Zbierku textov venovaných výročiu, ktorú vydala Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu.

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov oslavy 150. výročia divadla v Petrovci okrem dokumentačnej výstavy so sprievodným katalógom a spomínanou publikáciou zaznamenal ďalším podujatím.

Spolu s Divadelným ústavom Bratislava ÚKVS usporiadal výstavu Kostýmový svet Marije Havran v troch prostrediach: v Novom Sade v miestnostiach ÚKVS v pondelok 29. augusta 2016, v Báčskom Petrovci v rámci divadelnej prehliadky v spolupráci s Múzeom vojvodinských Slovákov a na sklonku roka v Kovačici v spolupráci s Galériou insitného umenia. Okrem organizačnej podpory ÚKVS na realizáciu výstavy prispel aj finančne. Dokumentačná výstava Kostýmový svet Marije Havran zobrazuje takmer tridsaťročnú umeleckú dráhu oceňovanej slovenskej kostýmovej výtvarníčky žijúcej v Bratislave, ale pôvodom z Vojvodiny. Jej kostýmové a scénické realizácie ju zaraďujú medzi najoriginálnejšie divadelné výtvarníčky. Vo svojej tvorbe sa orientuje na charakterotvorné detaily kostýmu a neraz nimi posúva významy kompletného divadelného diela. Spolupracovala s množstvom významných režisérov na Slovensku a v zahraničí. Okrem „živých kostýmov“ z obdobia okolo 18. storočia výstava bola doplnená 3D realizáciami a videozostrihom vybraných inscenácií.

Dňa 9. marca 2016 bol v ÚKVS usporiadaný literárny večierok zameraný predovšetkým na prezentáciu románu Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy) autora Pavla Rankova zo Slovenskej republiky, ktorý koncom roka 2015 vyšiel v preklade do srbčiny ako Dogodilo se prvog septembra (ili neki drugi dan) vo vydaní vydavateľstva Sezam Book. Do srbčiny ho preložia Zdenka Valentová-Belićová, ktorá spolu s Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov večierok aj zorganizovala.

Posvietili sme si aj na monografiu o režisérovi Jánovi Makanovi – MAKAN, zostavovateľa Martina Prebudilu, ktorej prezentácia sa konala v miestnostiach ústavu 1. apríla 2016. Navštívenosť tohto podujatia svedčila o úcte, ktorú Jánovi Makanovi prišli odovzdať herci, režiséri, ctitelia filmového a divadelného umenia. Táto kniha je koncipovaná tak, aby bola absolútne nepoužiteľná pre slovenskú filmovú a divadelnú historiografiu vo Vojvodine (bez uvádzania presných dát, mien, faktov atď.). Koncipovaná je podľa princípu ,,montáža atrakcií“. Prezentácia knihy bola reprodukovaná aj v Petrovci ako sprievodné podujatie 47. Divadelného vavrína.

Pozornosť sme venovali aj Zime s knihou, čiže prezentácii vydavateľskej činnosti Slovenského vydavateľského centra v roku 2015 s dôrazom na Poéziu vojvodinských Slovákov zostavovateľa Víťazoslava Hronca, ktorá sa konala v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov 17. februára 2016. Zima s knihou je tradičné podujatie, počas ktorého Slovenské vydavateľské centrum prezentuje svoje minuloročné vydania priamo v slovenských vojvodinských obciach. Kniha zimu prekonáva už deviaty rok a vyhľadáva si svojich slovenských vojvodinských čitateľov v rôznych prostrediach. Celú akciu finančne podporuje Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

Priložili sme ruky k dielu aj keď ide o projekt Za horami za dolami – Tri storočia Slovákov vo Vojvodine v organizácii Múzea Vojvodiny. Kustódi, historici a etnológovia realizovali výstavu o Slovákoch vo Vojvodine a jedným zo sprievodných podujatí projektu bol aj vianočný koncert slovenských cirkevných zborov, ktorý Múzeum usporiadalo v spoluprácu s Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov 20. decembra 2016.

Úspešným počinom Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v roku 2016 bol literárny večierok venovaný 90. životnému jubileu básnika Jána Labátha, ktorý ÚKVS zorganizoval v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej v Novom Sade. Večierok sa konal 5. októbra 2016 a zhromaždil veľký počet Labáthových priaznivcov, obdivovateľov, priateľov a známych. Dojímavé chvíle zožaté spomienkami a nostalgiou umelecky dotvorili archívne video záznamy z produkcie Rádia televízie Vojvodiny, v ktorých je zaznamenaná životná púť osvedčeného slovenského vojvodinského básnika, prozaika, prekladateľa a všestranného kultúrneho a literárneho dejateľa Jána Labátha. O jubilantovi hovorila literárna vedkyňa, kritička a docentka na Oddelení slavistiky Filologickej fakulty v Belehrade Zuzana Čižíková.

Vo výstavnom priestore ÚKVS v roku 2016 sme otvorili mnohé výstavy a vzdali sme tým úctu akademickému a úžitkovému maliarstvu, fotografii, scénografii a iným druhom umenia. Každý rok pred Slovenskými národnými slávnosťami ústav zorganizuje rôznorodé výstavy a tak podporuje tvorbu odborníkov vizuálneho umenia. V roku 2016 ako sprievodné podujatie SNS sme v ústave usporiadali vernisáž obrazov akademického maliara Michala Ďurovku menom Lesy a roviny. Ide o 16. samostatnú výstavu Michala Ďurovku, ktorá obsahuje 32 pestrofarebných obrazov odzrkadľujúcich lesné tajomstvá a rovinnú idylu.

V ústrety vianočným sviatkom v ÚKVS bol usporiadaný predvianočný večierok pre deti. Zišlo sa tu takmer 50 detí z Nového Sadu, Báčskeho Petrovca, Čeláreva, Báčskej Palanky a iných prostredí. Večierok sa konal v pondelok 19. decembra 2016 v miestnostiach ÚKVS pri ozdobenom vianočnom stromčeku.

O náplň vianočného programu sa postarala osvedčená herečka Monika Necpálová spred Thalia Teatra, ktorú angažoval ústav. Monika perfektne dokázala osloviť detských percipientov, prilákať ich pozornosť a cez trefné divadielko ovplyvniť aj ich myseľ, poučiť ich a rozosmiať. Rozprávka Červený kabátik sa niesla v kresťansko-vianočnej symbolike. ÚKVS pre deti prichystal aj bohaté balíčky. V balíčkoch sa našiel aj rozprávkový časopis pre deti Čarbológ, za ktorý vďačíme Oddeleniu slovakistiky FFUNS.

III. ROZVOJOVO-VÝSKUMNÉ ODDELENIE

Program 1: Vedecké výskumy, konferencie a snemovania

XII. Muzikologická konferencia

ÚKVS usporiadal v poradí 12. sústredenie hudobných odborníkov a muzikológov, ktoré sa uskutočňuje na tému Slovenská hudba vo Vojvodine. Účastníci boli na konferenciu pozvaní na základe výzvy a tak, ako aj v predchádzajúcich ročníkoch, išlo o osobnosti z oblasti hudobnej vedy, muzikológie, etnomuzikológie, hudobnej pedagogiky a iných vedných odvetví.

Dvanástu Muzikologickú konferenciu zorganizovali Hudobná komisia Výboru pre kultúru NRSNM a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov v sobotu 26. novembra 2016 v miestnostiach ústavu. Tohtoročná muzikologická konferencia sa niesla v znamení života a diela etnomuzikológa, skladateľa, pedagóga a dirigenta Martina Kmeťa, čím si prítomní hudobní odborníci pripomenuli jeho nedožité 90. narodeniny. Konferenciu moderovali Milina Sklabinská a Anna Medveďová. Deviati odborníci pri tejto príležitosti predniesli svoje referáty na rôznorodé témy zo života Martina Kmeťa. Vypočuté záznamy a bohatý zozbieraný materiál o Martinovi Kmeťovi bude kvalitným prínosom nie len pre vypracovanie zborníka z tohtoročnej konferencie, ale aj k dejinám v oblasti muzikológie tu žijúcich Slovákov.

Program 2: Vydavateľská činnosť ÚKVS

Ročenka ÚKVS Maják

Ide o publikáciu, v ktorej je zhrnutie všetkých aktivít ÚKVS za minulý rok. VII. ročenka Maják 2015 je spracovaná dvojjazyčne, ilustrovaná fotografiami a upravená moderným dizajnom. Obsahovo je rozdelená do základných rubrík, ktoré sú zároveň oblasťami pôsobenia ÚKVS: Informačno-dokumentačná a komunikačná činnosť (INDOK), Rozvojovo-výskumná činnosť, Prezentácia kultúry Slovákov v Srbsku a Medzinárodná spolupráca v ÚKVS. Zároveň obsahuje adresár slovenskej kultúry a iné osožné témy. Ročenka má 57 strán, autormi textov sú zamestnankyne ústavu, ako aj externí spolupracovníci. Redaktorkou je Katarína Mosnáková-Bagľašová a výkonnou redaktorkou Anna Margareta Valentová. Lektorom slovenských textov je Dr. Juraj Glovňa a srbských textov Helena Despićová. O dizajn a grafickú úpravu sa už roky stará dizajnér Šanta Ďula. Ročenku vytlačil HL Print v náklade 200 kusov. Všetkých sedem ročeniek môžu mať záujemcovia v tlačenej podobe alebo si ich vyhľadať v elektronickej podobe na portáli www.slovackizavod.org.rs.

Selektívna bibliografia Miroslava Benku

K 60. životnému jubileu režiséra Miroslava Benku Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vydal Selektívnu bibliografiu zostavovateľky Boženky Bažíkovej.

Režisér, herec, scénický výtvarník Miroslav Benka sa narodil 22. apríla 1956 v Ašani. Režíroval viac ako 60 inscenácií klasického a súčasného dramatického repertoáru; režijne sa podpísal aj pod dokumentárny film, televízne vysielania, hudobné klipy, rozhlasové hry a multimédiá – akým bol napríklad projekt Lux in tenebris v prostredí Bojnického zámku. Jeho inscenácie boli zaradené do programu popredných divadelných festivalov, akými sú belehradský BITEF (Belgrade International Theatre Festival), Sterijovo pozorje v Novom Sade, divadelný festival MESS v Sarajeve, EX PONTO v Ľubľane, záhrebský festival Týždeň tanca, Juhoslovanský divadelný festival v Užici, Festival inscenácií slovenských hier v Prešove, Divadelná Nitra v Nitre, ako aj ďalších festivalov v Rakúsku, Egypte, Fínsku, Iráne, Rumunsku, na Slovensku, v Juhoslávii atď. Výrazným znakom jeho poetiky je fyzické divadlo (S.O.S., Mäkké sny – Soft Dreams, Panem et Circenses – Chlieb a hry) – v týchto inscenáciách sa prejavil aj ako autor výtvarného riešenia. Predstavil sa aj na Svetovej výstave scénického výtvarníctva na Quadrienalle v Prahe. Okrem toho vystavoval v galérii Ours v Prahe, Galéri Progres v Belehrade, Yustat – Bienále scénického dizajnu, v Múzeu umenia a remesiel v Belehrade a na Trienále divadelnej scénografie a kostýmov v Novom Sade.

Selektívna bibliografia Miroslava Benku vyšla ako 4. zväzok v edícii Bibliografie, obsahuje 416 strán a vytlačila ju tlačiereň HL Print v náklade 100 kusov. Prezentácia bibliografie s príležitostným programom je naplánovaná na apríl 2017 v miestnostiah ÚKVS.

Zborník XI. Muzikologickej konferencie

Zborník vyšiel tesne pred realizáciou 12. Muzikologickej konferencie, kde bol následne aj odprezentovaný. Obsahuje cenné hudobnoteoretické, etnomuzikologické a kulturologické príspevky, ktoré odzneli na XI. Muzikologickej konferencii v decembri roku 2015 pod heslom Slovenská hudba vo Vojvodine. Témou XI. konferencie bola Dramaturgia a manažment hudobných podujatí. Zborník obsahuje pútavé články s prieskumom verejnej mienky na hudobných festivaloch Slovákov v Srbsku (Folklórny festival Tancuj, tancuj…, Stretnutie v pivnickom poli), o hudbe vojvodinských Slovákov z aspektu prideľovania prostriedkov z rozpočtu republikového Ministerstva kultúry, zmienky o všeobecných manažérskych praktikách, o mediálnej sfére ako prostriedku reprodukcie hudobných podujatí a iné tituly. Okrem prác účastníkov 11. konferencie zborník obsahuje aj ďalší text, ktorý zásadne prispieva k ucelenejšiemu vnímaniu aktuálnej hudobnej ponuky vojvodinských Slovákov, najmä v súvislosti s podujatiami s osobitným významom, a to príspevok Miliny Sklabinskej Dramaturgia a manažment hudobných a folklórnych festivalov vojvodinských Slovákov – aktuálny stav a perspektívy. Do zborníka svojimi príspevkami prispeli aj autori zo Slovenska. Editorkou zborníka je Milina Sklabinská a resumé sa uverejňujú po slovensky a po srbsky. Recenzentom zborníka je Dr. Michal Babiak a lektorom Dr. Juraj Glovňa. Zborník je nepredajný, má 88 strán a vyšiel v náklade 100 kusov.

Publikácia Slováci vo Vojvodine – Premeny svojbytnosti enklávneho spoločenstva

V roku 2016 ÚKVS finalizoval prácu na monografii o historickom a kultúrnom vývine vojvodinských Slovákov s dôrazom na ich pôvod, migračné pohyby, osídľovanie, kultúrne pretrvávanie, kultúrne zmeny a skupinové identity v mnohoetnickom a multikulturálnom prostredí Vojvodiny. Jej autor prof. PhDr. Ján Botík, DrSc. realizoval v roku 2014 a 2015 obsiahle výskumy, zhrnul fotografický a iný materiál a pripravil jednotlivé kapitoly (Slovenské osídlenia v Báčke, Banáte a Srieme, Zapúšťanie koreňov a formovanie slovenskej enklávy vo Vojvodine, Evanjelická cirkev a luteranizmus v živote vojvodinských Slovákov, Tradičná agrárna kultúra, Sídla, stavby a bývanie, Strava a stravovanie, Odev a odievanie, Remeslá a domácka výroba, Spoločenstvo obce a rodiny, Kalendárne a rodinné obyčaje, Ľudová pieseň a hudba, Emigrácia do zámoria a reemigrácia do krajiny predkov, Kontinuita a diskontinuita v etnokultúrnom vývine vojvodinských Slovákov, Bilingvizmus, synkretizmus a kultúrna dvojdomosť ako dôsledok medzietnických kontaktov a interkulturných spojitostí, Slováci v multietnickom spoločenstve Vojvodiny a Srbska). V decembri 2016 bola kniha aj technicky pripravená do tlače. Vizuálnu identitu jej dal dizajnér Djula Šanta a recenzentom je doc. PhDr. Michal Babiak, CSc. Úvod do vydania napísala Mgr.art. Milina Sklabinská. Rozsah diela je 400 strán s bohatým fotografickým ilustračným materiálom. Premiéra publikácie je plánovaná na rok 2017 ako ďalšie kapitálne dielo ÚKVS.

Edícia SLOVART – Výtvarná monografia Pavela Popa

V roku 2015 sa začalo s prípravou monografie výtvarných diel Pavela Popa, vyhotovený bol fotografický materiál ako i autorské texty Savu Stepanova a Vladimíra Valentíka. V roku 2016 bola finalizovaná príprava do tlače a samotnú tlač očakávame začiatkom roka 2017. Premiéra publikácie je plánovaná na rok 2017 ako druhý zväzok v novozaloženej edícii ústavu SLOVART a ako také vychádza trojjazyčne – po slovensky, srbsky a anglícky. Cieľom edície výtvarných monografií je podporiť prácu akademických výtvarníkov – Slovákov žijúcich v Srbsku a umožniť vydanie kvalitných monografií, ktoré prostredníctvom odborných recenzií, ako aj kvalitného dizajnu a fotografií umeleckých diel predstavia ich celoživotnú umeleckú púť.

Program 3: Fotokonkurz

Činnosť ústavu sa v roku 2016 akosi spontánne sústredila na kolorit lokálneho prostredia. Podujatie, ktoré si od založenia ustanovizne zachováva svoj vytýčený úzus je aj fotosúbeh, ktorý ústav v roku 2016 zorganizoval po šiestykrát v rámci rozvojovo-výskumného oddelenia. Témou tohtoročného súbehu boli fotografie znázorňujúce tradičné práce a remeslá Slovákov žijúcich vo Vojvodine. Po uverejnenej výzve na súbeh bolo zaslaných zatiaľ rekordných 213 fotografií od 20 účastníkov z nasledujúcich prostredí: Aradáč, Binguľa, Hložany, Kovačica, Kysáč, Padina, Pivnica, Stará Pazova, Vojlovica respektíve z iných prostredí. Väčšina zaslaných fotografií datuje z prvej polovice 20. storočia, a to hlavne z medzivojnového obdobia až po 70. roky 20. storočia.

Ústav vymenoval trojčlennú komisiu, ktorá hodnotila zaslané fotografie a v októbri 2016 zorganizoval program vyhodnotenia fotosúbehu v reštaurácii Aroma v Báčskom Petrovci. Do programu boli zapojení folkloristi, herci, recitátori a speváci ktorí oživili staré remeslá a znázornili aj niekdajšie práce našich predkov. Fotosúbeh možno zaradiť aj do oblasti databázy kultúry vojvodinských Slovákov, lebo všetok získaný materiál je uschovaný aj elektronicky.

IV. INFORMAČNO-DOKUMENTAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ ODDELENIE (INDOK)

 

Program 1: Portál www.slovackizavod.org.rs.

V rámci informačno-dokumentačného a komunikačného oddelenia ústredie ústavu celý rok každodenne pracovalo na obsahovom rozvoji portálu www.slovackizavod.org.rs sledovaním udalostí a uvrejňovaním správ z aktuálnych dianí v oblasti kultúry vojvodinských Slovákov. Návštevníkom portálu ústav v roku 2016 ponúkol vyše 150 správ, rad fotogalérií a odborných príspevkov v rubrike Z môjho aspektu, početné výzvy, kalendár podujatí, nové texty o časopisoch a periodických publikáciách, aktuálnych vydaniach, spolkoch, artefaktoch kultúrneho dedičstva a mnohé iné témy z oblasti slovenskej vojvodinskej kultúry. V rubrike Ústav odporúča sa uverejňujú recenzie na knižné diela, hodnotné literárne knihy, publikácie a monografie vojvodinských Slovákov. Personál ústavu zachováva globálne trendy aj keď ide o prevádzkovanie portálu a jeho technickú a programovú údržbu, ktorú od roku 2016 má na starosti odborná firma Develomon z Nového Sadu. Ústav na sklonku roka 2016 začal s vypracovaním novej štruktúry a dizajnu portálu s cieľom zmodernizovať ho a zjednoduchšiť prístup návštevníkom. O obsah portálu sa starajú zamestnanci a externí spolupracovníci ústavu.

Vďaka mapke na portáli sa dá zistiť sledovanosť, teda koľko návštevníkov si denne portál otvorí, z ktorých miest a krajín sveta nás sledujú. Na základe štatistiky možno konštatovať, že od januára 2013 dodnes si portál otvorilo približne 375,044 návštevníkov. Najviac nás sledujú v Srbsku (54,63%), na Slovensku (29,52%), v Spojených štátoch amerických (2,98%) a potom aj v Česku, Chorvátsku, Nemecku, Kanade, Austrálii, Maďarsku atď. Náš portál si otvorilo 148 štátov sveta. Sústavný záujem používateľov internetu o obsah tohto portálu jednoznačne potvrdil, že ide o jeden z najúspešnejších projektov ústavu.

Program 2: Databáza kultúry vojvodinských Slovákov

Elektronickú databázu slovenskej vojvodinskej kultúry ÚKVS začal budovať v roku 2009. Databáza je jedinečným miestom, na ktorom sa zhromažďujú elektronické svedectvá o kultúrnom dedičstve a súčasnej kultúrnej tvorbe vojvodinských Slovákov. Naplánované bolo rozširovať ju početnými fotografiami, skenovanými materiálmi, ako aj hudobným a videovým obsahom aj v roku 2016, no žiaľ, pre túto činnosť v uplynulom roku ústav nemal dostatok pracovnej sily. Podarilo sa totiž elektronicky spracovať fotografie zo všetkých ročníkov Fotosúbehu ÚKVS (I.-V.) Prvú časť digitalizovaných audio nahrávok z terénnych výskumov univerzitného profesora Daniela Dudka sa do databázy spracovalo začiatkom roka 2016, no plánuje sa s tým pokračovať v roku 2017. Taktiež je naplánované aj digitalizovanie fotografií zo VI. ročníka fotosúbehu a iné vzácne materiály, s ktorými sa ústav dennodene stretáva.

Do ÚKVS každodenne prichádzajú mnohé obsahy, ktoré zaraďujeme do databázy a ktoré sú vzácnym materiálom pre podujatia, ktoré organizujeme.

Program 3: Knižnica, spracovanie a nákup nových kníh

V rámci INDOK oddelenia aj v roku 2016 bola verejnosti sprístupnená knižnica Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, ktorá ponúka bohatý zoznam titulov v rôznych jazykoch a z rôznych literárnych oblastí. Knižný fond pozostáva zo slovníkov, encyklopédií, jazykovedných príručiek, literárnych diel slovenských vojvodinských spisovateľov, kritík, literárnej teórie, monografií dedín a miest, ale aj kníh z oblasti výtvarného, hudobného, divadelného či filmového umenia, filozofie, etiky, architektúry, náboženstva, kultúrnych dejín, ľudovej kultúry, žurnalistiky, kultúrneho manažmentu a politických vied, ďalej bibliografie, biografie, zborníky, pamätnice atď. Hodnotnú časť fondu tvoria sériové publikácie a neknižný materiál ako multimediálne pramene, brožúrky, katalógy, skladačky, plagáty, pozvánky atď. V knižnici sú aj skompletované slovenské vojvodinské periodiká a časopisy. Okrem knižničného materiálu, knižnica obsahuje i vyše 200 CD a DVD a to hudobné, filmové, dokumentačné.

Do konca roka 2016 v knižnici bolo evidovaných 2411 monografických a 389 sériových publikácií. Bohatý knižničný systém ÚKVS sa dennodenne rozrastá a v roku 2016 priložil do svojho obsahu zo sto ďalších publikácií. Najviac bolo beletristických žánrov a to literatúra pre deti a pre dospelých, ale aj zborníky, štúdie, monografie a vedecké práce. Zo Slovenského vydavateľského centra ústav nakúpil v roku 2016 na desiatky nových publikácií. Knihy, ktoré pribudli do knižnice ako dary sú väčšinou z oblasti divadla a hudby, monografie dedín a miest, knihy srbských autorov z oblasti hudobného a filmového umenia, krásna literatpra autorov zo Slovenska a niekoľko preložených diel srbských autorov do slovenčiny a opačne. Okrem toho pribudli aj príslušné bulletiny, letáky, katalógy, prospekty, pozvánky, plagáty a iný propagačný materiál z celomenšinových slovenských festivalov, rôznych kultúrnych podujatí, výstav, prezentácií, koncertov atď.

Takto ústav prostredníctvom príručnej knižnice poskytuje pomoc študentom, odborníkom, vedcom, architektom, bádateľom, etnológom a všetkým, ktorí ju potrebujú. Môžeme konštatovať, že aj v roku 2016 knižničný systém splnil svoje poslanie zbierať, spracúvať a uchovávať všetky relevantné písané zdroje, týkajúce sa predovšetkým vojvodinských Slovákov.

V MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

 

Program 1: Prezentácia slovenskej vojvodinskej kultúry v zahraničí

ÚKVS od svojho založenia nepretržite zachováva a zveľaďuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti vedy, kultúry a umenia vojvodinských Slovákov a nadväzuje kontakty s materskou krajinou, so susednými štátmi a regiónmi a s inými štátmi v Európe a vo svete. Preto ÚKVS aj v roku 2016 vyhľadával možnosti na spoluprácu so Slovákmi vo svete a zotrval v partnerstve so Svetovým združením Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj s inými reprezentatívnymi združeniami a ustanovizniami Slovákov v Európe a v zámorí.

Ústav sa pravidelne zúčastňuje Stálej konferencie v Bratislave, ktorú usporiadal ÚSŽZ v októbri 2016. Na medzinárodnom veľtrhu kníh Bibliotéka v Bratislave ÚKVS spolu so Slovenským vydavateľským centrom a Maticou slovenskou v Srbsku aj v roku 2016 predstavili svoje nové knihy. Taktiež nadväzuje vzťahy medzi Slovákmi z Dolnej zeme, teda z Maďarska, Rumunska a Chorvátska predovšetkým spoločným uchádzaním sa o projekty na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí a ich realizáciou. Na pravidelnej schôdzi Slovákov z Maďarska, Rumunska a Srbska v Békešskej Čabe sa rozhodlo, že žiadosť o dotácie na ÚSŽZ pre Dolnozemský jarmok bude podávať ústav, čo znamená, že 9. stretnutie Slovákov z Dolnej zeme pod názvom Na jarmoku sa v roku 2017 bude realizovať v prostredí vojvodinských Slovákov. Dolnozemský jarmok má za cieľ prezentovať spoločné kultúrne dedičstvo Slovákov z Dolnej zeme, remeselníkov, kuchárov, hudobníkov, folkloristov a iných umelcov.

Program 2: Medzinárodné podujatia

Dolnozemský jarmok

Medzinárodné podujatie Na jarmoku, na ktorom Slováci z Maďarska, Rumunska, Srbska a zo Slovenska predstavujú tradičné remeslá, dolnozemské špeciality, hudbu, spevy a tance sa uskutočnilo po 8. krát dňa 26. augusta 2016 v stredisku rumunských Slovákov – Nadlaku. Rovnako ako každý rok, predstavitelia štyroch štátov tu prezentovali svoju bohatú gastonomickú ponuku a výrobky tradičných remesiel. Pod organizáciu podujatia sa podpisujú Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku, Mestské zastupiteľstvo a Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku. Organizátori si toto podujatie skombinovali s Dňami mesta Nadlak. ÚKVS mal na starosti organizáciu účastníkov zo Srbska s cieľom finančne a organizačne prispieť k predstaveniu tých najlepších a najkvalitnejších prvkov ľudovej kultúry Slovákov žijúcich vo Vojvodine.

Program 3: Výskum etnodomov a zbierok ľudovej kultúry v slovenských prostrediach v Srbsku

V spolupráci s Historickým múzeom SNM z Bratislavy na návrh kurátorky-kustódky Jarmily Gerbocovej ústav v roku 2016 odštartoval s projektom Výskum etnodomov a zbierok ľudovej kultúry v slovenských prostrediach v Srbsku. Jeho úplná realizácia a prezentácia výsledkov výskumu sa plánuje na rok 2017.

ZÁVEROM

Okrem aktivít, ktoré sú súčasťou Plánu a programu práce ÚKVS na rok 2016, ústav realizoval aj ďalšie aktivity, ktoré nebolo možné podrobne popísať v čase podávania návrhu. Všetky však súvisia s poslaním ÚKVS a činnosťou rozvojovo-výskumnej, informačno-dokumentačnej a prezentačnej jednotky. V závere správy uvádzame aktivity, ktoré vo veľkej miere prispeli k zviditeľneniu ÚKVS a k šíreniu dobrého mena slovenskej vojvodinskej kultúry.

Výstavná miestnosť Ústavu pre kultúru vojvodiských Slovákov vo štvrtok 24. novembra 2016 zastrešila umelecké fotografie tridsiatich štyroch autorov z Vojvodiny. Ide o zmenšené výstavné zloženie reinštalované z 2. bienále fotografií menom Majstri fotografie, ktoré bolo otvorené 4. júna 2016 v Galérii SND v Kysáči. Na tohtoročnom bienále bol veľký záujem o účasť a z toho faktu vznikla aj idea, aby sa výstava presunula práve do ÚKVS a upevnila tak spolupráca s galériou v Kysáči.

Ústav po dlhšej dobe vo svojich miestnostiach opäť privítal autorov zo Slovenska a usporiadal literárne posedenie. Hosťami večierka 24. októbra 2016 boli Zuzana Kuglerová, Ján Tazberík a Ondrej Kalamár, ktorí predstavili svoje najnovšie knihy. Program moderovala Katarína Mosnáková-Bagľašová a na ilustráciu boli prečítanné aj úryvky z ich diel.

V marci bola v Ústave pre kultúru vojvodisnkých Slovákov otvorená vernisáž obrazov Anny Kotvášovej a Michala Povolného z Padiny v spolupráci s Galériou insitného umenia z Kovačice. Kotvášová a Povolný reprezentujú staršiu a strednú generáciu kovačickej školy insity. Predstavili sa s ukážkami svojich diel ako z predošlého obdobia tak aj zo súčasnosti.

Ústav organizačne a propagačne patricipoval aj pri realizácii promócie CD platne menom Nová Slovenky Benkovej-Martinkovej. Promócia sa konala 15. novembra 2015 v štúdiu Firchie Think Thank v Novom Sade. CD vzniklo v spolupráci a za hudobnej produkcie Aleksandra Banjca a k hudobnému sprievodu sa pripojili aj ďalší renomovaní hudobníci. Na promócii zazneli tri piesne z cédečka v prednese Slovenky (Viem, Nová a Cry me a river), kým pieseň Môj sen predniesla Sabína Trbarová.

Návštevníci predvianočného večierka ÚKVS mali príležitosť pozrieť si aj výstavu detských vianočných pohľadníc z produkcie detí slovenských základných škôl na území Slovenska a Srbska. Výstava bola otvorená v miestnostiach ústavu 15. decembra 2016 v spolupráci s Výborom pre vzdelávanie NRSNM, ktorý pri tej príležitosti odmeneným žiakom odovzdal odmeny.


Správu pripravila

riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov

Anna Chrťanová-Leskovac

V Novom Sade, 20. januára 2017