Plán a program práce Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v období január – marec 2009

PLÁN A  PROGRAM ČINNOSTI

ÚSTAVU PRE KULTÚRU VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV

NA OBDOBIE JANUÁR – MAREC 2009

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov úspešne uskutočnil väčšinu prác plánovaných na rok 2008 a tak si zabezpečil nevyhnutné podmienky pre nehatenú činnosť v roku 2009.

V súlade so svojimi najvyššími dokumentmi – Rozhodnutím o založení a Štatútom, Ústav svoju činnosť v roku 2009 zameria na plnenie konkrétnych programov v rámci:

 • rozvojovej a výskumnej činnosti – výskum kultúrnej infraštruktúry vojvodinských Slovákov, ako i nadštruktúry kultúry, resp. vrcholnej spoločenskej nadstavby s cieľom projektovať jej rozvoj v budúcnosti,

 • informačno-dokumentačnej a komunikačnej činnosti – tvorba dokumentačného materiálu čerpaného zo všetkých oblastí života, kultúry a umenia vojvodinských Slovákov,

 • permanentnej a systematickej práce zameranej na zlepšenie kvality kultúrnych a umeleckých manifestácií, nepretržitého odborného zdokonaľovania a vzdelávania v kultúre, ako i odbornej práce s cieľom zapojiť slovenskú kultúru do širšieho spoločenského kontextu.

Január – marec 2009

Aktivity

Slávnostné otvorenie miestností Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov

Znamená to, že treba:

 • skončiť práce týkajúce sa adaptácie miestností, vyložiť tabule na budovu Ústavu, ako i na vchode do Ústavu a vyriešiť iné detaily súvisiace s exteriérom,

 • pripraviť kvalitný slávnostný program, v ktorom majú byť zastúpené prvky scénického, hudobného a iných umení,

 • zostaviť a vytlačiť pozvánky na otvárací program, tiež pozvať relevantných hostí, prihliadajúc na veľkosť priestoru,

 • zabezpečiť príchod vysokých hostí z najvyšších pokrajinských a republikových orgánov, ako i z najvyšších inštitúcií Slovákov z Maďarska, Rumunska a Slovenskej republiky,

 • informovať médiá o udalosti a prostredníctvom nich ju patričným spôsobom predstaviť v slovenských a v médiách väčšinového národa,

 • pripraviť adekvátnu recepciu,

 • zriadiť press clipping

Navštívenie príbuzných kultúrnych ustanovizní s cieľom zistiť ich know-how a vytvoriť systém práce v Ústave

Pod tým treba rozumieť organizovanie:

 • návštev ustanovizní príbuzného typu v Srbsku,

 • návštev ústavov príbuzného typu v Slovenskej republike,

 • návštev príbuzných ustanovizní Slovákov v regióne.

Organizovanie práce Ústavu na základe pozitívnych skúseností

Pod tým rozumieme, že treba:

 • vypracovať organizačnú schému v súlade s potrebami a finančnými možnosťami Ústavu,

 • vypísať súbeh o pracovné miesta,

 • organizovať rozhovory s potenciálnymi kandidátmi

 • organizovať zaúčanie a výcvik prijatých pracovníkov.

Organizácia práce v Ústave

Hoci je ťažko predvídať okolnosti a v súvislosti s tým i finančné možnosti na angažovanie stálych zamestnaných a vonkajších spolupracovníkov Ústavu, rozsah prác a ciele, ktoré stoja pred touto ustanovizňou, si vyžadujú vzdelaných, odborných a flexibilných ľudí, ktorí  o prácu v Ústave majú záujem a budú môcť plniť jeho poslanie.

INDOK

Začiatok práce informačno-dokumentačnej jednotky predpokladá vypracovanie jednotnej elektronickej databázy Ústavu a sprístupniť ju prostredníctvom internetu.

To znamená, že najprv treba:

 • zabezpečiť parametre na vypracovanie informačnej sústavy Ústavu,

 • angažovať odborníkov, ktorí vypracujú počítačový program na utvorenie databázy kultúry vojvodinských Slovákov,

 • zaučiť zamestnaných do práce s programom.

Vytvorenie systematizovaného prehľadu kultúrneho života vojvodinských Slovákov si vyžaduje údaje o infraštruktúre, zdrojoch a potenciáloch kultúrnej sústavy slovenského spoločenstva vo Vojvodine sprístupniť na moderne upravenej a dynamickej internetovej stránke.

To znamená, že treba:

 • vypracovať modernú a dynamickú webovú stránku,

 • angažovať redaktora webovej stránky, ktorý by ju denne aktualizoval a navyše zostavil elektronický kalendár všetkých kultúrnych udalostí, sledoval ich a súčasne dokumentoval, zverejňoval dôležité dátumy, jubileá, výročia a pod.,

 • angažovať vonkajších spolupracovníkov webovej stránky,

 • nadviazať spoluprácu so Slovákmi v celom svete.

Dokumentačná jednotka má súčasne zriadiť dokumentačný materiál na základe dostupného tlačeného materiálu o všetkých kultúrnych udalostiach medzi vojvodinskými Slovákmi.

Výskumná činnosť v kultúre

V začiatočnej fáze práce sa Ústav pri výskumoch v kultúre bude opierať o vonkajších odborných spolupracovníkov. V tom zmysle už podpísal i protokol o spolupráci so Slovenským národným múzeom, ktoré počas nasledujúcich troch rokov bude pracovať na realizácii projektu pod názvom Dejiny tradičných slovenských domov na Dolnej zemi. V čele projektu budú odborníci Historického múzea, ktorí sa okrem iného zaoberajú výskumom života Slovákov v zahraničí, ich dejinami a terajším spôsobom života. Realizácia tohto projektu je v tom zmysle i plánovaná, uskutoční sa v jednotlivých slovenských lokalitách vo Vojvodine v rokoch 2009 až 2011.

Pod tým rozumieme, že Ústav:

 • urobí prípravy pre výskum v lokalitách vo Vojvodine,

 • zabezpečí informátorov,

 • angažuje asistentov, ktorí budú mať príležitosť pracovať s odborníkmi zo Slovenskej republiky.

Ústav na takéto účely založí jednotnú špecializovanú príručnú knižnicu, pre ktorú sa prvé titulky slovenských encyklopedických vydaní zabezpečia už v prvých mesiacoch jeho práce.

Prezentácia slovenskej kultúry

Sídlo Ústavu sa nachádza v centre Nového Sadu, je moderne upravené a hodí sa na predstavovanie slovenskej kultúry širšej verejnosti. Aby sa táto činnosť v Ústave ujala a rozvíjala, nevyhnutne treba:

 • angažovať manažéra kultúrnych aktivít Ústavu,

 • pripravovať zaujímavé obsahy vrcholnej umeleckej kvality, ktoré slovenskú kultúru priblížia čo najširšiemu a rôznorodému kruhu konzumentov,

 • nadviazať spoluprácu s čím väčším počtom kultúrnych ustanovizní Slovákov vo Vojvodine,

 • nadviazať spoluprácu s ustanovizňami kultúry v Novom Sade.

Slovenské festivaly a manifestácie majúce pokrajinskú alebo republikovú úroveň tiež budú zahrnuté programom predstavovania slovenskej kultúry v širšom zmysle. Po dôkladnej analýze Ústav bude tieto manifestácie i podporovať, predovšetkým v situácii, keď organizátori konkrétnej kultúrnej akcie nemajú dostatok síl na jej realizáciu, nielen finančne, ale ani profesionálne.

Iné činnosti

Materiál na promóciu zabezpečí Ústav a vytvorí si vlastnú vizuálnu identitu, ktorou sa bude predstavovať verejnosti.

Ústav bude o svojej činnosti informovať verejnosť prostredníctvom médií a s tým cieľom bude usporadúvať pravidelné konferencie.

Ústav bude rozvíjať i turistické aspekty kultúrnej spolupráce vychádzajúc z predpokladu, že v modernej spoločnosti kultúrne zážitky sú jedným z najdôležitejších prvkov, ktoré turistov môžu prilákať.

Riaditeľka

Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov

Milina Sklabinská