Plán a program práce Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v období apríl – december 2009

Zhrnutie

Nadväzujúc na plán a program práce z obdobia január – marec 2009 Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov vypracoval podrobný program činnosti a harmonogram akcií do konca roka 2009 s cieľom zachovávať, zveľaďovať a rozvíjať kultúru vojvodinských Slovákov.

Na základe aktuálneho stavu a jasne definovanej infraštruktúry kultúry vojvodinských Slovákov vypracovaný je plán, ktorý v sebe zahŕňa: informačno-dokumentačnú, rozvojovo-výskumnú, promočnú a edukačnú činnosť.

Každej z činností pristupujeme odborne. Riadiac sa heslom Európskeho roka tvorivosti a inovácií využívame medziodborové spájanie a kreatívne postupy v prezentácii živej slovenskej vojvodinskej kultúry, súčasné informačné systémy v zachovávaní kultúrneho dedičstva, edukačné a motivačné programy pre mladých, realizáciu programov a projektov, ktoré majú za cieľ zveľadenie a modernizáciu aktivít na revitalizácii najhodnotnejšieho hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva ako aj rozvíjanie povedomia o jeho hodnote a význame, a zasadzujeme sa o rozvoj slovenského vojvodinského kultúrneho cestovného ruchu.

Ku konkrétnym programom zaraďujeme aj všeobecné srategické stanovisko zviditeľňovania slovenskej vojvodinskej kultúry v širších celoštátnych a medzinárodných rámcoch, afirmovania jej osobitostí a špecifík a podpory nových ideí a permanentného rozvoja.

Kalendár činnosti Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov

 

Prezentačná a edukačná činnosť v Ústave

Informačno-dokumentačná činnosť

Vedecko-výskumná činnosť

Organizácia práce v Ústave

Účasť na akciách a logistická podpora

 

 

APRÍL

Nový Sad – stretnutie predstaviteľov organizačného výboru SNS a zástupcov zúčastnených strán Stretnutia dolnozemských Slovákov Na jarmoku (Srbsko, Maďarsko a Rumunsko). Predkladateľom projektu NRSNM a organizátorom pre Srbsko je ÚKVS v súlade s rozhodnutím Výboru pre kultúru NRSNM.

Edukácia pre zamestnancov v oblasti mäkké zručnosti – Asertivita

Ústav naviazal spoluprácu s Archívom Vojvodiny s cieľom vytvoriť systém dokumentovania celkovej činnosti ÚKVS. Dokumentovanie predpokladá prijatie Stanov o kancelárskom a archívnom riadení, vytváranie Zoznamu kategórií a získanie súhlasu Archívu na tieto dokumenty. Lehota – 30. jún 2009.

 

Vypísanie výzvy na výrobu web portálu kultúry vojvodinských Slovákov. (Projekt podporil ÚSŽZ).

 

Zabezpečenie elektronickej podoby Dolnozemského Slováka 1920 – 1940 v rámci dlhodobého projektu FORMOVANIA ELEKTRONICKEJ DATABÁZY ÚKVS.

Nadviazanie spolupráce s Múzeom Vojvodiny a zabezpečenie Zoznamu 1500 slovenských predmetov v Múzeu Vojvodiny.

Nový Sad – v Ústave sa uskutočnila debata na tému Slovenská vojvodinská kultúra a mladí. V rámci debaty bol uskutočnený výskum na tému percepcie slovenskej vojvodinskej kultúry.

Vypísanie súbehu na pracovné pozície do Ústavu – odborný spolupracovník v INDOK a odborný spolupracovník v Jednotke pre kultúrno-umelecké manifestácie, zdokonaľovanie a vzdelávanie v kultúre a umení.

Selenča – III. Medzinárodná výstava kraslíc „Tajomstvo veľkonočného vajíčka“.

 

Prezentácia Ústavu jednotlivým komisiám Výboru pre kultúru NRSNM.

MÁJ

 

Bratislava – Ústav odprezentuje Informačno-dokumentačné oddelenie ÚKVS na odbornom seminári Záchrana kultrneho dedičstva Slovákov žijúcich v zahraničí a databáza o tejto problematike II.

 

Nový Sad – V rámci Festivalu optimizmu (Baby Exit) Ústav inventívnym spôsobom odprezentuje slovenské programy pre deti – zahlási DFS Zlatá brána, uskutoční promóciu 70. ročnej Zorničky a časopisu Čar(b)ológ.

 

 

 

Formovanie komisie a výber najúspešnejšieho návrhu na výrobu web portálu kultúry vojvodinských Slovákov a odštartovanie projektu.

Zverejnenie súbehu na tému Najkreatívnejšia fotografia slovenskej kultúry.

 

Reštaurácia 10 olejomalieb Zuzky Medveďovej.

Voľba tímu spolupracovníkov na výrobu textuálnej časti portálu a delegovanie tém. Priebežné sústreďovanie s tímom.

Vyhodnotenie dotazníkov z debaty Slovenská vojvodinská kultúra a mladí.

Formovanie knižnice ÚKVS a nákup kníh v Slovenskej republike a v Srbsku.

 

Voľba a angažovanie právnickej služby.

Absolvovanie Programu školenia zamestnancov v oblasti protipožirnej ochrany.

 

Voľba uchádzačov o prácu v ÚKVS do druhého kola.

Folklórny festival Tancuj, tancuj Hajdušica – dokumentácia festivalu pre potreby výskumu v ÚKVS.

Mestská knižnica Nový Sad – prezentácia vydaní Jána Jankoviča zo Slovenska – Poézia slovensko-srbskej vzájomnosti.

 

 

 

 

 

JÚN

Nový Sad – Ústav usporiada večierok k sedemdesiatinám spisovateľke Viere Benkovej. Program bude koncipovaný tak, že zahrnie inserty z archívneho materiálu z RTV Nový Sad (RTV), odborné príhovory, hudobné body a herecký prednes poézie a prózy V.Benkovej.

 

Nový Sad – V spolupráci s Výborom pre informovanie NRSNM v Ústave sa uskutoční prednáška na tému Kritické novinárstvo.

 

Nový Sad – ÚKVS bude spoluorganizátorom 53. Literárneho snemovania, ktoré bude venované slovenskej vojvodinskej tvorbe pre deti.

Priebeh I. fázy projektu PORTÁL.

Senváclav – Účasť na Medzinárodnom interdisciplinárnom výskumnom tábore v Senváclave v Peštianskej župe v organizácii Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku.

Stretnutie s tímom etnológov (Botík a spol.) a plánovanie spolupráce na témy – výskum života Slovákov v prostrediach, ktorým zatiaľ tlačov neboli vydané žiadne publikácie

– tematické výskumy (tanec, zvyky a obyčaje…).

Stretnutie s tímom spolupracovníkov pre web portál.

Nadviazanie spolupráce s Academiou Istropolitana Nova na jednoročnom školení v oblasti Ochrana kultúrneho dedičstva.

Prezentácia činnosti ÚKVS v relácii Kaleidoskop v Novosadskom rozhlase.

V rámci summitu predsedov srednej a juhovýchodnej Európy navštívi ÚKVS predsedníčka ÚSŽZ Vilma Prívarová.

Rozvíjanie činnosti na zníženie poplatku na prenájom miestností ÚKVS, v súlade so Zákonom o rozpočte na rok 2009.

Jarné nôty – Báčsky Petrovec.

Detský folklórny festival Zlatá brána.

Udelenie cien víťazom fotosúbehu 70. ročnej Zorničky v Kysáči. ÚKVS zabezpečil kvalitné encyklopedické vydania pre výhercov.

 

JÚL

Nový Sad – v Ústave bude 01. júla zaznamenané 20. výročie Galérie Zuzky Medveďovej. Svojráznym darčekom pre Galériu je 10 reštaurovaných olejomalieb, ktoré financoval ÚKVS, ktoré budú vystavené v Ústave. K výstave bude vytlačený katalóg.

Nový Sad – v Ústave sa uskutoční výstava fotografií Ondreja Miháľa pod názvom Kanada mojimi očamiTlač reprezentatívneho katalógu bude financovaná Kanadským Veľvyslanectvom.

 

Nový Sad – v Ústave usporiadame promóciu – performance z príležitosti vydania Personálnej autobibliografie Víťazoslava Hronca.

 

Edukácia pre zamestnancov v oblasti mäkké zručnosti – Zvyšovania efektivity práce.

Priebeh II. fázy projektu PORTÁL.

Spoluvydávanie Personálnej autobibliografie Víťazoslava Hronca.

V ÚKVS bude namontovaný systém na výstavnú činnosť.

Schôdze ohľadom prípravy SNS a manifestácie Na jarmoku.

Prezentácia činnosti ÚKVS na Dirigentskom kempe v B.Petrovci.

Účasť na Stretnutí pod lipami.

AUGUST

Báčsky Petrovec – V rámci Slovenských národných slávností Ústav zorganizuje festival Na jarmoku za účasti Slovákov z Maďarska, Rumunska, Slovenska a Srbska.

 

 

Odštartovanie projektu PORTÁL na webe.

 

V rámci Dňa mladých bude vyhodnotený súbeh Najkreatívnejšia fotografia slovenskej kultúry.

 

Seminár pre choreografov.

SEPTEMBER Praha – prezentácia činnosti ÚKVS v rámci interkultúrnej konferencie Terra interculturalis v organizácii Svetového združenia zahraničných Slovákov za podpory Višegrádskeho fondu. Zabezpečenie elektronickej podoby periodika Torontálsky priateľ ľudu, ktorý v roku 1899 bol tlačený aj v slovenskom jazyku. Elektronický formát všetkých osem čísel bude zabezpečený vďaka výskumnej činnosti Nemeta Ferenca, ktorý sa zaoberá výskumom maďarskej tlače. Pôjde o ďalšiu fázu projektu FORMOVANIE ELEKTRONICKEJ DATABÁZY ÚKVS.

 

Zverejnenie výzvy na realizáciu projektu VÝROBA SOFTWEARU NA FORMOVANIE DATABÁZY KULTÚRY VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV

  Odštartovanie projektu Stalo sa na dnešný deň v spolupráci s Novosadskou novinárskou školou. Projekt predpokladá edukáciu spolupracovníkov na výrobe rádio a tv balíkov na témy z oblasti slovenskej vojvodinskej kultúry.  

OKTÓBER

Nový Sad – usporiadame promóciu periodika Torontálsky priateľ ľudu z roku 1899.

Zvolanie komisie, výber najvhodnejšej ponuky a podpísanie zmluvy o spolupráci. (Projekt podporil ÚSŽZ).

  Edukačný kurz Mäkké zručnosti

 

Prednáška pre spolupracovníkov projektu PORTÁL na tému Web novinárstvo.

Festival populárnej hudby Zlatý kľúč – pomoc pri formovaní nezávislej komisie, ktorá ručí obsahovú kvalitu festivalu

 

 

NOVEMBER

Laliť – k výročiu narodenia prvého akademického maliara vojvodinských Slovákov Karola Miloslava Lehotského položíme pamätnú tauľu na rodný dom K.M.Lehotského v Laliti

Báčsky Petrovec – v spolupráci s Kultúrnym strediskom Nového Sadu a Hudobným centrom z Bratislavy usporiadame vystúpenie Slovensko-českého big bandu v Báčskom Petrovci.

Odštartovanie I. fázy projektu DATABÁZA KULTÚRY VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV

Usporiadanie V. Konferencie muzikológov na tému 60. rokov Novosadského rozhlasu

Organizovanie koncertu Slovenského kvarteta z Bratislavy v Štúdiu M Rádia Nový Sad

 

Festival novýh lyrických piesní – pomoc pri formovaní nezávislej komisie, ktorá ručí obsahovú kvalitu festivalu

DECEMBER

Nový Sad, Báčsky Petrovec, Stará Pazova, Kovačica – promócia najnovšej filmovej produkcie zo Slovenska – spolupráca so Slovenským filmovým Ústavom. Nový Sad – ÚKVS realizuje I. časť projektu OBRAZY DÁVNO ZABUDNUTÝCH PREDKOV    

Festival nových piesní pre deti Letí pieseň, letí – pomoc pri formovaní nezávislej komisie, ktorá ručí obsahovú kvalitu festivalu

Informačno-dokumentačná činnosť Ústavu

PROJEKT Č. 1

PORTÁL KULTÚRY VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV

S cieľom podať systematický prehľad slovenskej vojvodinskej kultúry prostredníctvom internetového portálu vytvorili sme svojráznu kategorizáciu, ktorá má za cieľ:

  • popularizovať kultúru v krajine, posilňovať kultúrnu identitu a oboznámiť širokú verejnosť s kultúrou a kultúrnym dedičstvom vojvodinských Slovákov

  • prezentovať a propagovať kultúru vojvodinských Slovákov v zahraničí

  • vytvoriť interaktívne prostredie, ktoré umožní výmenu názorov a skúseností odborníkov v oblasti kreatívneho priemyslu

Uplatniteľnosť

Všetky zverejnené materiály musia obsahovať iba objektívne, presné a overené informácie z dôveryhodných zdrojov.

Zverejnené materiály musia obsahovať vedľajšie informácie (informácie o pôvode, histórii, bibliografii a pod.), ktoré by mali byť zostavené v súlade s medzinárodnými štandardmi.

Dizajn používateľských interface webových stránok musí byť prehľadný, originálny, príjemnepôsobiaci a musí obsahovať intuitívnu a praktickú navigáciu, ktorá umožňuje jednoduché hľadanie konkrétnych informácií.

Webová stránka by mala poskytovať efektívny spôsob vyhľadávania údajov pomocou kľúčových slov.

Aktuálnosť

Stránka sa musí udržiavať, obohacovať novými príspevkami a musí existovať stály dozor nad staršími publikovanými textami.

Interaktívnosť

Užívateľom webovej stránky by sa malo poskytnúť interaktívne, kreatívne internetové prostredie so širokým fórom a možnosťou zverejnenia komentárov a prihlásenia sa na bulletinovú poštu Ústavu.

Komunikačné služby musia byť pod dozorom, čim sa bude dodržiavať pravidlo, že materiál publikovaný užívateľmi bude v súlade s Podmienkami používania webovej stránky.

Multilingválnosť

Všetky dôležité informácie na webovej stránke musia byť zverejnené v slovenčine, srbčine a angličtine.

Ide o rozdelenie, ktoré ďalej obsahuje podkategórie, vytvárané v súlade s konkrétnym stavom v určitom segmente kultúry.

Podkategórie sú taktiež členené na ďalšie podsúbory, ktoré často korešpondujú s inými oblasťami, lebo to tak vyplýva z praktického stavu.

V každej z oblastí zverejňujú sa originálne vypracované štandardizované texty, ktoré sprevádzajú podľa potreby zvukové, video, obrázkové a iné prílohy.

Na základe internetovej verzii a jej vylepšovania v praktickom použití zdokonaľujeme aj systém na vytváranie databáz z tejto oblasti.

Na formovanie databáz bude vypracovaný informačný systém, ktorý bude čiastočne dostupný aj prostredníctvom internetu.

PROJEKT Č. 2

VÝROBA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU PRE FORMOVANIE DATABÁZY SLOVENSKEJ VOJVODINSKEJ KULTÚRY

Informačno-dokumentačná jednotka vytvára elektronický archív a databázu o ustanovizňách kultúry a umenia, o kultúrnych manifestáciách, festivaloch, prehliadkách, memoriáloch, kultúrno-umeleckých spolkoch a združeniach, cenách a oceneniach, biografických a bibliografických údajoch eminentných odborníkov v jednotlivých oblastiach kultúry a umenia; vydavateľských ustanovizňách a knižnicách; nahráva, distribuuje, vysiela a prenáša umelecké a dokumentačné filmy a video záznamy; vytvára archív o profesionálnych a amatérskych divadlách, hudobných zloženiach – ansámbloch a orchestroch, galériách, výtvarnej a vizuálnej tvorby a výstavnej činnosti, umeleckých kolóniách, o hmotnom a nehmotnom kultúrnom dedičstve a jeho ochrane, archívnej a muzeálnej činnosti atď.

Na realizáciu uvedených aktivít nevyhnutné je vypracovať osobitný informačný systém, vychádzajúci zo špecifických potrieb a požiadavok Ústavu resp. zo špecifík samotnej oblasti, ktorú skúma a to je navrstvená a rôznorodá kultúrna infraštruktúra vojvodinských Slovákov.

Výrobu informačného systému by mala na starosti profesionálna organizácia, ktorá sa zaoberá výrobou databázových a informačných systémov.

Aby informačný systém mohol racionálne plniť svoje poslanie, musí byť zabezpečený zo stránky:

personálnej (kvalifikovaní pracovníci)

technickej (výpočtová a ostatná technika)

programovej (software)

organizačnej (opatrenia na praktické využitie informačného systému)

Rozvojovo-výskumná činnosť v Ústave

Na vhodné odštartovanie výskumnej práce nevyhnutné je zabezpečiť odbornú spoluprácu. V prvej chvíli sú to odborné vedecko-výskumné pracovíská a departmenty s ktorými je možné spolupracovať na konkrétnych výskumných projektoch.

V rámci rozvojovo-výskumnej činnosti potrebné je do konca roka formovať redakcie pre vypracovanie kapitálnych vydaní Ústavu.

Na základe doterajších sústredení a rokovaní s početnými predstaviteľmi kultúrnych ustanovizní, tiež jednotlivých komisií Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny navrhujeme nevyhnutne spracovať nasledovné témy:

Slovensko-srbský a srbsko-slovenský slovník,

Slováci vo Vojvodine,

Slovenské tance a obyčaje vo Vojvodine,

Súčasné umenie vojvodinských Slovákov …

Prezentačno-edukačná činnosť v Ústave

Prezentačná činnosť slovenskej vojvodinskej kultúry v Ústave koncipovaná je tak, aby zaznamenávala početné výročia a jubileá, ktoré vojvodisnkí Slováci v roku 2009. oslavujú. V tom zmysle ide o výročia založenia kultúrnych ustanovizní, narodenia významných osobností či založenia osady, tiež o zaznamenávanie jubileí našich popredných kultúrnych dejateľov. Prezentačná činnosť prebieha tak, aby sa o našom slovenskom výročí dozvedeli aj iní, teda, aby akcie v Ústave sledovali aj kultúrny dejatelia väčšinového národa a aby sa o našich udalostiach hovorilo aj vo väčšinových médiách. Osobitný dôraz je v Ústave kladený na marketing a propagáciu činnosti a v súlade s tým vedieme vlastný press clipping.

Edukačná činnosť vyplýva z potrieb samotného programu Ústavu, kedy sa dôraz dáva na zdokonaľovanie ľudských zdrojov v Ústave ako i jeho spolupracovníkov.


Riaditeľka

Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov

Milina Sklabinská