Plán a program práce Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na obdobie január – december 2015

PROGRAM PRÁCE

ÚSTAVU PRE KULTÚRU VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV

NA OBDOBIE JANUÁR – DECEMBER 2015

Obsah_

ÚVOD

ODDELENIE PRE KULTÚRNO-UMELECKÉ PODUJATIA, ODBORNÉ ZDOKONAĽOVANIE A VZDELÁVANIE V OBLASTI KULTÚRY A UMENIA SLOVÁKOV VO VOJVODINE

Program 1: Zveľaďovanie festivalov celomenšinového rázu

Program 2: Rozvoj kultúrnej produkcie v menších prostrediach

Program 3: Kultúrna pamäť – pripomínanie a oslava výročí a jubileí

Program 4: Program odborného zdokonaľovania a vzdelávania v oblasti kultúry a umenia

ROZVOJOVO-VÝSKUMNÉ ODDELENIE

Program 5: Vydavateľská činnosť ÚKVS

Program 6: Konferencie a snemovania

Program 7: Kreativita v službe rozvoja slovenskej kultúry

INFORMAČNO-DOKUMENTAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ ODDELENIE (INDOK)

Program 8: Kultúra vojvodinských Slovákov ON LINE

Program 9: Databáza kultúry vojvodinských Slovákov

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Program 10: Prezentácia slovenskej vojvodinskej kultúry v zahraničí

ÚVOD

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov aj v roku 2015 plánuje realizáciu programov a projektov zameraných na zachovávanie a zveľaďovanie hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva, ako aj na podporu súčasných foriem kultúrnej tvorby Slovákov v Srbsku. V súlade s kompetenciami podľa štatútu, ako aj v súlade s rozhodnutiami, ktoré prijal náš zakladateľ, ÚKVS zamýšľa tieto plány uskutočniť prostredníctvom permanentnej informačno-dokumentačnej, rozvojovo-výskumnej, prezentačnej a vzdelávacej činnosti. Plán a program práce sa vcelku odvoláva na finančný plán, ktorý s ním súvisí a obsahuje popis programovej činnosti, ako aj popis bežnej činnosti v ÚKVS.

Plán a program práce ÚKVS na rok 2015 vyplýva zo schváleného strednodobého plánu činnosti ÚKVS na obdobie 2012 – 2016, ktorý bol prijatý správnou radou ÚKVS, NRSNM a vládou AP Vojvodiny pri schvaľovaní a vymenovaní riaditeľa ÚKVS na obdobie 2012 – 2016. Popis nákladov na bežnú činnosť zahŕňa všeobecné údaje o ustanovizni, jej organizačnej a personálnej štruktúre. Náklady na bežnú činnosť, ktoré predpokladajú úhrady pre zamestnancov, materiálne výdavky, základné potreby a bežné opravy a údržbu, môžu dosahovať najviac 50 % z celkovej sumy určenej na činnosť ÚKVS z rozpočtu AP Vojvodiny.

Pokrajinský sekretariát pre kultúru a verejné informovanie rozhodnutím číslo 132-451-23/2015-04 určuje, že ÚKVS v roku 2015 bude nakladať s rovnakou sumou ako v predchádzajúcich rokoch, a to je 10 000 000,00 dinárov.

I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE O ÚKVS

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov bol založený v roku 2008 Zhromaždením AP Vojvodiny a Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny s cieľom zachovávať, zveľaďovať a rozvíjať kultúru vojvodinských Slovákov. ÚKVS oficiálne začal svoju činnosť 18. januára 2009.

Ústav sa zaoberá činnosťami, ktoré zahŕňajú uvádzanie do života, podnecovanie, chránenie, rozvíjanie a organizovanie: kultúry, vedy a jazyka slovenskej národnostnej menšiny v AP Vojvodine, vrcholnej umeleckej tvorby slovenskej národnostnej menšiny, multikulturálnosti a interkulturálnosti na území Vojvodiny, spolupráce s ustanovizňami a organizáciami pre kultúru, vedu a umenie v Republike Srbsko, stykov a spolupráce ustanovizní pre kultúru, organizácií a jednotlivcov v AP Vojvodine s medzinárodnými ustanovizňami a organizáciami, zrovnoprávňovanie štátnych, súkromných a občianskych iniciatív v oblasti kultúry a umenia, normatívnej činnosti v oblasti kultúry a umenia a zlaďovanie s európskymi štandardmi. Ústav sa sústredí na trhovú orientáciu s cieľom zlepšiť podmienky pre prácu a činnosť kultúrnych zborov, amatérskych subjektov, podporí umeleckú tvorbu mladých talentov, odborné zdokonaľovanie a vzdelávanie, organizovanie seminárov, dielní, kempov, rozvoj turistiky, informačno-dokumentačnú činnosť v oblasti kultúry a umenia.

V ústave pracujú zamestnanci v oddeleniach ako základných zložkách pracovného procesu. Existuje rozvojovo-výskumné oddelenie, informačno-dokumentačné a komunikačné oddelenie (INDOK) a oddelenie pre kultúrno-umelecké podujatia, odborné zdokonaľovanie a vzdelávanie v oblasti kultúry a umenia slovenského národného spoločenstva v AP Vojvodine. Oddelenia v rámci ústavu pri realizácii svojich programov navzájom spolupracujú.

Práca ÚKVS predpokladá angažovanie veľkého počtu externých spolupracovníkov, ale aj spoluprácu s odbornými pracoviskami v našom štáte, ako aj na Slovensku a v zahraničí.

II. PROGRAMOVÁ ČINNOSŤ V ROKU 2015

ODDELENIE PRE KULTÚRNO-UMELECKÉ PODUJATIA, ODBORNÉ ZDOKONAĽOVANIE A VZDELÁVANIE V OBLASTI KULTÚRY A UMENIA SLOVÁKOV VO VOJVODINE

Oddelenie pre kultúrno-umelecké podujatia, odborné zdokonaľovanie a vzdelávanie v oblasti kultúry a umenia podporuje, koordinuje a realizuje programy a aktivity najdôležitejších programov, ktoré prispievajú k rozvoju kultúry a umenia vojvodinských Slovákov za spolupráce s predstaviteľmi obcí, národnostnej rady a Výkonnej rady APV, pripravuje dokumenty o organizovaní kultúrno-umeleckých programov, festivalov a prehliadok, ich kalendáre a programy, kalendáre jubileí, ako i finančné plány na uskutočnenie programov a pod.

V rámci svojho výstavného priestoru a za spolupráce s inými kultúrnymi ustanovizňami a združeniami občanov v oblasti kultúry ústav organizuje výstavy a aukcie obrazov, programy a prezentáciu všetkých foriem umeleckej tvorby.

Program 1: Zveľaďovanie festivalov celomenšinového rázu

S cieľom definovať práva a povinnosti spoluorganizátorov podujatí celomenšinového významu a na základe poverenia organizačne zabezpečiť podujatia osobitného významu, ktoré NRSNM prijala 4. marca 2013, ÚKVS podpísal zmluvy o spoluorganizovaní celomenšinových festivalov:

 • prehliadky detskej divadelnej tvorivosti – 3xĎ

 • prehliadky slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby – Divadelný vavrín

 • folklórneho festivalu Tancuj, tancuj…

 • festivalu autentickej slovenskej piesne Stretnutie v pivnickom poli

 • festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč

Zatiaľ neboli podpísané zmluvy o spoluorganizovaní detského folklórneho festivalu Zlatá brána a festivalu populárnej hudby pre deti Letí pieseň, letí.

ÚKVS sa ako spoluorganizátor podujatí stretával s rôznymi prípadmi nedodržiavania podpísaných zmlúv a preto sa aj v tomto pláne navrhuje revidovať podpísané zmluvy a prehodnotiť participáciu ústavu na realizácii celomenšinových festivalov.

Program 2: Rozvoj kultúrnej produkcie v menších prostrediach

ÚKVS uverejní výzvu najneskôr vo februári 2015, vymenuje komisiu a vyberie najúspešnejšie návrhy na rozvoj kultúrnej produkcie v menších prostrediach. Kultúrna produkcia je široký pojem, my však ňou rozumieme také počiny a programy, ktorými sa zmobilizuje miestne slovenské obyvateľstvo a za pomoci odborníkov sa pripraví choreografia, predstavenie, umelecký program, dokumentačná zbierka alebo niektoré iné výstupy kultúrnej činnosti. Pod menším prostredím rozumieme počtom menšiu slovenskú komunitu, v ktorej kultúra aktuálne stagnuje pre nedostatok odborníkov. Sústavnou podporou menších prostredí chceme podnietiť záujem domáceho obyvateľstva o slovenskú kultúru a zároveň prostredníctvom vyslaných odborníkov realizovať permanentný výskum a dokumentáciu materiálu v teréne. V tom zmysle budú osobitne vysoko hodnotené také návrhy, ktoré v sebe zahŕňajú aj konkrétne obyčaje, zvyky či tradíciu prostredia a ich adaptáciu na verejné predvedenie na niektorom z našich celomenšinových festivalov.

Program 3: Kultúrna pamäť – pripomínanie a oslava výročí a jubileí

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov považuje za dôležité sprítomňovať a sprístupňovať diela tých, ktorí určovali cestu kultúry vojvodinských Slovákov v minulosti, lebo dôkladné poznávanie kultúrnych dejín nám umožní dobre sa orientovať v prítomnosti a ešte lepšie koncipovať strategické a rozvojové plány do budúcnosti. ÚKVS nemá kapacity pripomenúť si dôsledne každé výročie a jubileum, ale v roku 2015 sa chceme upriamiť najmä na tieto výročia a jubileá:

 • z príležitosti 180. výročia narodenia a 100. výročia úmrtia Emila Kolényho inštalovať pamätnú tabuľu v Hajdušici

 • zaznamenať nedožité 80. narodeniny Juraja Tušiaka (z tejto príležitosti pripraviť v ÚKVS tematický večierok pre deti)

 • pripraviť hudobný večierok venovaný Jurajovi Feríkovi, ktorý v tomto roku oslávi svoje životné jubileum ‒ 80 rokov života (19. mája 1935)

 • prispieť k oslavám 60. výročia Galérie insitného umenia v Kovačici

 • prispieť k oslavám 50. ročníka Stretnutia v Pivnickom poli

 • naplánovať dve nové edície Acta Historica Vojvodinica Slovaca a Acta Literaria Vojvodinica Slovaca a vydať rodoslov rodiny Lehotskej z príležitosti zaznamenávnia 100. výročia smrti učiteľa K. M. Lehotského

 • v novembri usporiadať okrúhly stôl z priležitosti zaznamenávania 100. výročia úmrtia Jozefa Podhradského.

ÚKVS v rámci možností bude participovať aj na iných podujatiach pri pripomínaní si výročí a jubileí.

ÚKVS pripraví k Medzinárodnému dňu žien prezentáciu najnovšej knihy Slovenky ‒ životné príbehy Sloveniek vo Vojvodine, ktoré vydal ústav.

S ohľadom na to, že ÚKVS už rad rokov dostáva z dotačného systému Slovenskej republiky podporu na výrobu portrétov osobností z histórie vojvodinských Slovákov, plánujeme v roku 2015 uskutočniť výstavu týchto portrétov. Predpokladáme, že v roku 2015 sa zbierka zväčší o portréty: Félixa Kutlíka, Gustava Maršalla Petrovského, Juraja Tušiaka a Pavla Mučajiho. Ich autormi sú akademickí umelci Pavel Pop a Pavel Čáni a vďaka tejto systematickej podpore môžeme vzácnu výtvarnú kolekciu ÚKVS sprístupniť aj verejnosti. Predpokladáme, že výstavu portrétov usporiadame k nášmu národnostnému sviatku – Slovenským národným slávnostiam. Náplňou programu by malo byť predstavovanie všetkých dvanástich osobností výstižným a pútavým multimediálnym programom.

Program 4: Programy odborného zdokonaľovania a vzdelávania v oblasti kultúry a umenia

ÚKVS v roku 2014 úspešne realizoval dve odborné školenia pre moderátorov festivalov a kultúrnych podujatí. V tomto úmysle chceme pokračovať aj v roku 2015 a preto oslovíme ďalších relevantných odborníkov zo Slovenskej republike, ktorí usmernia frekventantov okrem verejného vystupovania aj v jazykovej, improvizačnej oblasti a pod.

ÚKVS sa domnieva, že školenia v oblasti kultúrneho manažmentu ako aj protokolu sú naďalej mimoriadne potrebné. Všetky z podujatí možno realizovať kvalitnejšie čo do obsahu a účelovejšie čo do finančnej realizácie. Na to treba mať poznatky, ale aj odhodlanie tieto poznatky uplatniť v praxi. Preto ústav usporiada školenie z efektívnej komunikácie a vyjednávania. Všetci, ktorí majú záujem o profesionálne pôsobenie v úlohe manažéra a vyjednávača, potrebujú skvalitnenie internej a externej komunikácie, prehĺbenie efektivity komunikačných situácií a rozšírenie postupov zvládania psychického stresu z práce, zvýšenie efektívnosti riešenia problémov.

Metodické postupy, ktoré budú prítomné pri realizácii všetkých edukácií, spočívajú v praktických, intenzívnych interaktívnych tréningoch s využitím skupinových a individuálnych úloh, ako sú cvičenia, riešenie prípadových úloh, hranie rolí a poskytovanie spätnej väzby riadenou diskusiou či príkladmi z praxe.

ROZVOJOVO-VÝSKUMNÉ ODDELENIE

Rozvojovo-výskumné oddelenie sa venuje vedeckým a odborným výskumom menšinového života, kultúry a umenia slovenského národného spoločenstva v AP Vojvodine, skúma a analyzuje sieť kultúrnych ustanovizní, organizácií a združení vojvodinských Slovákov a ich potreby a fungovanie; skúma normatívnu činnosť v menšinovej kultúre; vedie finančnú politiku a ekonomiku kultúry a zabezpečuje zdroje financovania (rozpočtové financovanie, dary, sponzorovanie a pod.). Rozvojovo-výskumné oddelenie vypracúva projekty pre úžitkové a rozvojové výskumy v kultúre a umení – všeobecné štúdie a analýzy, sleduje problémy pri uplatňovaní zákonov a sprievodných predpisov, ako aj účinok ich uplatňovania v oblasti kultúry; vypracúva plány a projekty ďalšieho rozvoja kultúry; navrhuje kultúrne modely transformácie v tejto oblasti; navrhuje finančné inštrumenty a štandardy v jednotlivých kultúrnych a umeleckých činnostiach ako formy decentralizácie v oblasti kultúry. Rozvojovo-výskumné oddelenie sa zaoberá i vzdelávaním a doškoľovaním pracovníkov v jednotlivých oblastiach kultúry a umenia, ako i organizáciou vedeckých a odborných zhromaždení, sympózií, porád, seminárov, okrúhlych stolov, tribún a pod.

Program 5: Vydavateľská činnosť ÚKVS

V rámci vydavateľskej činnosti plánuje ÚKVS v roku 2015 vydať:

ROČENKU ÚKVS MAJÁK (kolektív autorov)

Ide o dôležitú výročnú správu ÚKVS, spracovanú dvojjazyčne, ilustrovanú fotografiami a upravenú moderným dizajnom. Obsahovo je rozdelená do základných rubrík, ktoré sú zároveň oblasťami pôsobenia ÚKVS: Informačno-dokumentačná a komunikačná činnosť (INDOK), Rozvojovo-výskumná činnosť, Prezentácia kultúry Slovákov v Srbsku a Medzinárodná spolupráca v ÚKVS. Zároveň obsahuje adresár slovenskej kultúry a iné osožné témy. Ročenka má okolo sto strán, tlačí sa v plnej farbe, vychádza v náklade 200 kusov a je nepredajná. Cieľom vydávania ročného periodika Maják je zhrnúť všetky aktivity, ktoré ÚKVS v predchádzajúcom roku realizoval, a predstaviť ich verejnosti prostredníctvom pútavých fotografií a textov.

ZBORNÍK X. MUZIKOLOGICKEJ KONFERENCIE (editorka Milina Sklabinská)

Zborník obsahuje deväť hudobnoteoretických, etnomuzikologických a kulturologických príspevkov, ktoré odzneli na X. muzikologickej konferencii, ktorá prebieha pod názvom Slovenská hudba vo Vojvodine. Príspevky: PhDr. Hana Urbancová, DrSc., Mgr. art. Kristína Lomenová, prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc., doc. PhDr. Michal Babiak, Mr., prof. PhDr. Oliver Bakoš, PhD., Mgr. Katarína Királyová PhD., PhDr. Zuzana Drugová a Mgr. art. Martin Urban. Editorkou zborníka je Milina Sklabinská a resumé sa uverejňujú po slovensky a po srbsky. Zborník je nepredajný.

SLOVÁCI VO VOJVODINE (prof. PhDr. Ján Botík, DrSc.)

K problematike kultúry, spôsobu života a identity slovenskej minority v Srbsku

V roku 2015 ÚKVS finalizuje prácu na monografii o historickom a kultúrnom vývine vojvodinských Slovákov s dôrazom na ich pôvod, migračné pohyby, osídľovanie, kultúrne pretrvávanie, kultúrne zmeny a skupinové identity v mnohoetnickom a multikulturálnom prostredí Vojvodiny. Jej autor prof. PhDr. Ján Botík, DrSc. realizoval v roku 2014 obsiahle výskumy, zhrnul fotografický a iný materiál a pripravil jednotlivé kapitoly (Slovenské osídlenia v Báčke, Banáte a Srieme, Zapúšťanie koreňov a formovanie slovenskej enklávy vo Vojvodine, Evanjelická cirkev a luteranizmus v živote vojvodinských Slovákov, Tradičná agrárna kultúra, Sídla, stavby a bývanie, Strava a stravovanie, Odev a odievanie, Remeslá a domácka výroba, Spoločenstvo obce a rodiny, Kalendárne a rodinné obyčaje, Ľudová pieseň a hudba, Emigrácia do zámoria a reemigrácia do krajiny predkov, Kontinuita a diskontinuita v etnokultúrnom vývine vojvodinských Slovákov, Bilingvizmus, synkretizmus a kultúrna dvojdomosť ako dôsledok medzietnických kontaktov a interkulturných spojitostí, Slováci v multietnickom spoločenstve Vojvodiny a Srbska). Aj v druhej etape si realizácia projektu vyžiada jednu až dve desaťdňové študijné cesty vedúceho projektu J. Botíka, zamerané na edičné a konzultačné aktivity, spojené s finalizáciou rukopisu monografie, prípravu publikácie do tlače vrátane osobitnej prípravy ilustračného materiálu ako aj jej tlač. Rozsah diela je asi 300 strán s bohatým fotografickým ilustračným materiálom. Monografia by mala byť ďalším kapitálnym vydavateľským počinom ÚKVS.

MONOGRAFIA VOJLOVICE (Výskumný tím FF UK z Nitry pod vedením prof. Jaroslava Čukana)

Odborný výskumný tím prof. PhDr. Jaroslava Čukana, CSc., v našom prostredí pripravil už rad miestnych monografií: Erdevík, Pivnica, Boľovce, Silbaš, tiež skúmal slovenské komunity v okolitých štátoch a vydal publikáciu zo Solian v Chorvátsku ako aj z rumunského Butína. Výskumný tím sa v roku 2014 zameral na Slovákov žijúcich vo Vojlovici a pripravil do tlače monografiu, ktorá slovom a fotografickým materiálom podáva prehľad kultúrnych tradícií tunajších Slovákov. Kolektív autorov spracoval témy: 1. Žabenský Marián: Kultúrna geografia, 2. Kulík Branislav: Dejiny cirkevného zboru, 3. Dubská Michala: Kultúrny potenciál, 4. Kurpaš Michal: Tradičná architektúra, 5. Čukan Jaroslav: Medzilokálne kontakty a podmienky formovania kultúry, 6. Lenovský Ladislav: Identita Vojlovičanov, 7. Michalík Boris: Spolky a združenia, 8. Michalík Boris: Kontakty s materskou krajinou a so zahraničím, 9. Zima Roman: Jedlá, nápoje a stolovanie, 10. Lenovský Ladislav: Obyčajové tradície, 11. Ambrózová Jana: Analýza hudobného folklóru, 12. Járek Marián: Zborník tradičných piesní. Texty sú doplnené bohatým fotografickým materiálom, ktorý tvoria historické fotografie získané od informátorov aj aktuálne zábery jednotlivých autorov. Monografiu recenzoval doc. PhDr. Michal Babiak, Mr.

ZA SLKOM NA POLUDNIE (Prof. Dr. Ján Babiak, DrSc.)

Na návrh autora Jána Babiaka plánuje ÚKVS po druhýkrát finančnú podporu na publikáciu Za slnkom na poludnie. Ide o materiál v rozsahu 600 strán, v ktorom sú zhrnuté dlhoročné bádania Jána Babiaka o sťahovaní Slovákov na Dolnú zem. Recenzie napísali Ján Jančovic a Rastislav Surový. J. Jančovic píše: Autor do rozsiahleho obsahu zaradil všetky stolice na území terajšieho Maďarska, kde sa Slováci prechodne alebo trvalo usadili. Významnejšie sa venuje Peštianskej a Békešskej stolici, ale Slovákov nachádza aj v Zadunajsku a takmer po celom území dnešného Maďarska, a to aj na miestach, kde slovenský živel veľmi skoro zanikol. Prechádza do Vojvodiny, venuje sa územiu Báčky, Sriemu, Banátu a podrobne opisuje vznik tam vznikajúcich osád a v nich  usídlenie Slovákov. V mnohých prípadoch uvádza nové skutočnosti a objavuje nové miesta a priebeh  života usídlených Slovákov. S názvom Slováci aj po rokoch ústredného smeru osídľovania píše o Slovákoch a miestach ich usadenia v Rumunsku, Chorvátsku a na Balkáne v Bulharsku, v Bosne a Hercegovine a v Kosove.

Edícia SLOVART

V roku 2014 bola pripravená do tlače monografia Márie Gaškovej, v roku 2015 treba realizovať jej tlač a následne ju vhodne predstaviť verejnosti. Vzhľadom na to, že ide o založenie novej edície, je nutné angažovať odborný tím, ktorý vypracuje a zdôvodní návrh, ako sa bude táto edícia rozvíjať. Tím by mal brať do úvahy slovenských vojvodinských umelcov a postupne spracovať a predstaviť ich obsiahle dielo.

Edícia DOKTORSKÉ DIZERTÁCIE

Gabriela Gubová: SLOVÁCI V KRÁĽOVSTVE SCHS (1918 – 1919).

Ide o spoločné vydanie s Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov. Recenziu napísal Valerián Bystrický. Vyjde ako 3. zväzok v tejto edícii. Je naplánovaných 10 tlačových hárkov.

Program 6: Konferencie a snemovania

Z príležitosti 270 rokov od príchodu Slovákov do Vojvodiny a na návrh Katedry slovenského jazyka Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre usporiada ÚKVS medzinárodnú konferenciu pod názvom 270 rokov živej slovenčiny vo Vojvodine ako aj na Dolnej zemi. Autorom projektu konferencie je Mgr. Samuel Koruniak ‒ hlavný koordinátor podujatia. Predbežný termín konferencie: 11. – 13. septembra 2015. Cieľom konferencie bude priblížiť vývin spisovnej slovenčiny nielen na území dnešnej Vojvodiny, vrátane nárečí, ale aj v ostatných regiónoch historického územia Dolnej zeme, predovšetkým v Maďarsku, Rumunsku a Chorvátsku. Bude sa prihliadať aj na to, s akými problémami v tejto súvislosti zápasia Slováci na územiach Dolnej zeme a čo by mali podniknúť, aby sa slovenčina zachovala aspoň v takej podobe, v akej ju dnes na týchto územiach majú. Súčasťou konferencie budú aj príspevky o diferenciách jazykových foriem slovenčiny vo vzťahu k formám na Slovensku a o vzdelávaní Slovákov v materinskom jazyku, o ich tlači, tradíciách a pod. Z tejto medzinárodnej konferencie vyjde zborník. Konferencia bude mať tri sekcie:

1. Historický vývoj kultúrnej a spisovnej slovenčiny na Dolnej zemi, 2. Súčasný pohľad a stav slovenčiny na území Srbska, Maďarska, Rumunska a Chorvátska, 3. Stratégie, možnosti a ciele zachovania úrovne spisovnej slovenčiny, jej kultivovania, modernizácie výučby slovenčiny na školách, zveľaďovanie slovenčiny na Dolnej zemi.

XI. muzikologická konferencia

ÚKVS usporiada v poradí už jedenáste sústredenie hudobných odborníkov a muzikológov, ktoré sa uskutočňuje na tému Slovenská hudba vo Vojvodine. Účastníci budú na konferenciu pozvaní na základe výzvy a tak ako v predchádzajúcich ročníkoch pôjde o osobnosti z oblasti hudobnej vedy, muzikológie, etnomuzikológie, hudobnej pedagogiky a iných vedných odvetví ‒ z inštitúcií na Slovensku, z okolitých štátov a zo Srbska. Počítame aj s odborníkmi z praxe, od ktorých očakávame impulzy na praktické riešenia problematiky hudobného života vo Vojvodine.

ÚKVS bude participovať aj pri organizácii iných konferencií, ktorých obsah korešponduje s poslaním našej ustanovizne.

Program 7: Kreativita v službe rozvoja slovenskej kultúry

ÚKVS bude pokračovať v príprave programov týkajúcich sa fotokonkurzu na tému Najkreatívnejšie fotografie slovenskej kultúry vo Vojvodine a pripraví aj verejné hodnotenie konkurzu. Už niekoľko rokov odmeňuje ÚKVS najúspešnejších účastníkov fotokonkurzu digitálnym fotoaparátom a vhodnými darčekmi. Tohtoročný fotokonkurz sa bude niesť v znamení pátrnia po najstarších pohľadnicách zo slovenských vojvodinských dedín.

ÚKVS bude pokračovať v príprave nových vysielaní pre Rádio Vojvodiny s názvom Portréty významných osobností slovenskej vojvodinskej kultúry. Ide o rozhlasové vysielanie pozostávajúce z dvanástich častí venovaných významným osobnostiam, ktoré sa pričinili o všeobecný rozvoj kultúry, vedy, osvety, cirkvi, či hospodárstva vojvodinských Slovákov, ale aj všetkých ostatných národov, žijúcich na tomto území. Každý mesiac budeme predstavovať našich najvýznamnejších kultúrnych dejateľov, učiteľov, farárov, spisovateľov či maliarov, čiže osobností zo všetkých sfér kultúrneho života vojvodinských Slovákov.

Podobne ako v minulých rokoch podporí ÚKVS naštudovanie divadelného predstavenia pre deti Vianočná rozprávka, ktorú predstaví v období Vianoc v priestoroch ÚKVS. Takéto predvianočné stretnutie združuje slovenské deti a dáva im na vedomie, že stánok slovenskej kultúry patrí aj im.

INFORMAČNO-DOKUMENTAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ ODDELENIE (INDOK)

Informačno-dokumentačné oddelenie a oddelenie komunikácie spolupracuje s miestnymi samosprávami a ustanovizňami kultúry, s vedeckými ustanovizňami a združeniami občanov v oblasti kultúry, ako i s jednotlivcami v krajine a zahraničí; skúma ich kultúrny rozvoj, zvlášť rozvoj kultúrnych ustanovizní v AP Vojvodine a zhromažďuje dokumentačný materiál zo všetkých oblastí života, kultúry a umenia vojvodinských Slovákov klasickým spôsobom a elektronicky, digitalizáciou.

Uverejňuje knihy, brožúry, časopisy, noviny, kompaktné disky a iné publikácie. Sleduje aktuálny stav vo všetkých oblastiach kultúry a umenia, zvlášť z aspektu uplatňovania zákonov a zákonných predpisov, finančnej politiky, manažmentu a turistiky v kultúre a pod. Nadväzuje spoluprácu s podobnými výskumnými, vzdelávacími, informačnými a dokumentačnými strediskami v Srbsku a zahraničí, zvlášť s ustanovizňami Slovenskej republiky a susedných krajín.

Zriaďuje elektronický archív a databázu ustanovizní v oblasti kultúry a umenia, kultúrnych programov, festivalov, prehliadok a memoriálov, kultúrno-umeleckých spolkov a združení, cien, bibliografických údajov, vzťahujúcich sa na eminentných odborníkov v jednotlivých oblastiach kultúry a umenia, vydavateľstiev a knižníc, nakrúcania, distribúcie a premietania umeleckých a dokumentárnych filmov a ich prehrávania na videokazety, profesionálnych a ochotníckych divadiel, hudobných súborov a orchestrov, galérií, výtvarnej tvorby a výstav, umeleckých kolónií, nehnuteľných kultúrnych statkov a ich ochraňovania, archívov a múzeí a medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry a umenia. Organizuje a rozvíja turistickú činnosť v oblasti kultúry.

Program 8: Kultúra vojvodinských Slovákov ON LINE

Portál kultúry vojvodinských Slovákov sa nachádza na adrese www.slovackizavod.org.rs. Od roku 2009, odkedy ho ÚKVS prevádzkuje, sa stal často navštevovaným médiom a serióznym partnerom ďalších internetových, tlačových, televíznych a rozhlasových médií. Portál sa obsahovo rozvíja a základom toho rozvoja je každodenná práca ústredia ÚKVS. Od januára až do novembra v roku 2014 tento portál navštívilo približne 200 000 návštevníkov. Návštevníkom plánujeme aj v roku 2015 ponúknuť vyše 200 správ, rad fotogalérií a odborných príspevkov v rubrike Z môjho aspektu, početné výzvy, kalendár podujatí, nové texty o médiách vojvodinských Slovákov, o časopisoch a periodických publikáciách, aktuálnych vydaniach, spolkoch, artefaktoch hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva a mnohé iné témy z pulzujúcej slovenskej vojvodinskej kultúry. Na portáli pribudne kvíz pod názvom Otestuj si vedomosti z kultúrnych dejín vojvodinských Slovákov, odporúčané budú nové knižné tituly, uverejnené doklady o činnosti ÚKVS a o najnovších jeho projektoch a pod. Texty prekladáme do srbčiny a čiastočne aj do angličtiny.

Portál zhromažďuje dokumentačný materiál zo všetkých oblastí života, kultúry a umenia vojvodinských Slovákov a plní tak základnú funkciu ústavu, ktorá je definovaná Štatútom, menovite v Informačno-dokumentačnom a komunikačnom oddelení.

Program 9: Databáza kultúry vojvodinských Slovákov

Elektronická databáza slovenskej vojvodinskej kultúry, ktorú ÚKVS začal budovať v roku 2010, je jedinečným miestom, na ktorom sa zhromažďujú elektronické svedectvá o kultúrnom dedičstve a súčasnej kultúrnej tvorbe vojvodinských Slovákov. Aj v roku 2015 ju mienime rozširovať početnými fotografiami, skenovanými materiálmi, ako aj hudobným a videovým obsahom. V ÚKVS v roku 2014 pribudla digitalizovaná celoživotná zbierka slovenského nárečia prof. Daniela Dudka a táto digitalizovaná zbierka, ktorú tvorí vyše 100 kaziet sa postupne bude zaraďovať s vhodnými popismi do databázy. Taktiež každodenne prichádzajú do ústavu mnohé iné texty na nosičoch DVD, ktoré potom zaraďujeme do databázy.

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

V súlade so svojím štatútom rozvíja ÚKVS medzinárodnú spoluprácu v oblasti vedy, kultúry a umenia vojvodinských Slovákov s cieľom zveľaďovať a rozvíjať medzinárodnú kultúrnu spoluprácu slovenskej národnostnej menšiny vo Vojvodine s materskou krajinou, so susednými štátmi a regiónmi a s inými štátmi v Európe a vo svete, a to výmenou hosťovaní divadelných, hudobných a folklórnych súborov, výstav výtvarných diel a múzejných zbierok, výmenou odborníkov, tvorcov a umelcov, výmenou kníh, časopisov, diskov CD a iných publikácií, organizovaním vedeckých a odborných sympózií, zhromaždení a seminárov v oblasti kultúry a umenia a pod. Ústav bude na príprave projektov z oblasti kultúry a umenia spolupracovať i s medzinárodnými organizáciami.

Program 10: Prezentácia slovenskej vojvodinskej kultúry v zahraničí

Podujatie pod názvom Open days sa každoročne koná v októbri v Bruseli. Ide o európsky týždeň regiónov a miest, v rámci ktorého sa umožňuje budovanie kapacít na priamu komunikáciu o záležitostiach Európskej únie a ich vplyvoch na lokálnu úroveň. AP Vojvodina už niekoľko rokov organizuje Dni Vojvodiny. Rezortný sekretariát pre kultúru a vzdelávanie sa rozhodol, že v tomto roku sa znovu pokúsi predstaviť ústavy pre kultúru vojvodinských Maďarov, Rumunov, Rusínov, Chorvátov a Slovákov. Každý z ústavov určí, s akými kultúrnymi témami sa na tomto podujatí predstaví a v súlade s tým zabezpečí finančné prostriedky. Vo chvíli odovzdávania finančného plánu sa zisťujú možnosti prezentácie ústavov. Na to nadviaže konkrétny program. Každopádne také dôležité podujatie sa ÚKVS podujme zrealizovať s uznávanými odborníkmi a pripraví reprezentatívny multimediálny program o živote Slovákov v Srbsku.

Zahraničné aktivity budú založené aj v roku 2015 predovšetkým na vzájomnej a účelnej spolupráci ÚKVS s kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami a ustanovizňami v Slovenskej republike. Na pozvania mnohých inštitúcií plánujeme zareagovať kladne a v rámci možností predstaviť našu činnosť a plány, ako aj výsledky doterajšej práce.

ÚKVS bude aj v budúcnosti zveľaďovať vzťahy medzi Slovákmi z Dolnej zeme, teda z Maďarska, Rumunska a Chorvátska. Spoločné uchádzanie sa o projekty na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí a ich realizácia je dobrý spôsob na upevňovanie takejto spolupráce.

ÚKVS bude aj v roku 2015 vyhľadávať možnosti na spoluprácu so Slovákmi vo svete. V tom zmysle bude partnerom Svetového združenia Slovákov žijúcich v zahraničí ako aj iných reprezentatívnych združení a ustanovizní Slovákov v Európe a v zámorí.

III. VÝDAVKY SÚVISIACE S PREVÁDZKOU ÚKVS V ROKU 2015

(platy zamestnancov, materiálne výdavky, základné potreby, údržba…)

 1. Úhrada za prácu sa určuje v súlade s Rozhodnutím o koeficientoch uplatňovaných pri účtovaní a výplate platov zamestnaných vo verejných službách (Úradný vestník RS, číslo 25/2010) na základe splnenia základných požadovaných podmienok, ako aj na základe výkonu v každodennej praxi. V pláne sa predpokladá vyplácanie troch stálych zamestnancov, ktorí sú v pracovnom pomere s ÚKVS.

 1. Úhrada za prácu členov dozornej rady a správnej rady je určená rozhodnutím AP Vojvodiny.

 1. Bezproblémová prevádzka ÚKVS si vyžaduje plánovať prostriedky na bežné účty (prenajímanie miestností z VP Poslovni prostor, vykurovanie, telefón, internet, elektrina a pod.), poistenie v DDOR, bežné opravy, materiálne výdavky súvisiace s papierom a iným spotrebným materiálom. Tiež je potrebné pravidelne hradiť účtovné a právne služby.

Súčasťou tohto plánu je návrh finančného plánu, ktorý vychádza z Plánu a programu práce ÚKVS na obdobie január – december 2015.


Milina Sklabinská

riaditeľka

Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov

V Novom Sade, 24. januára 2015