Traf!

Traf! je slovenský študentský časopis, ktorý vydáva Oddelenie slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade so zámerom rozvíjať a podporovať slovenskú kultúru a jazyk študujúcej mládeže vo Vojvodine. Založili ho študenti Oddelenia slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade v marci roku 2007 na podnet asistentiek-praktikantiek Maríny Šimákovej Spevákovej, Zuzany Týrovej a študentky Jasny Uhlárikovej.


Cieľom Traf!-u je na jednej strane zverejňovať vlastné literárne a jazykové práce študentov Oddelenia slovakistiky, ktorí si zároveň budú skúšať aj redakčné zručnosti a na druhej strane vytvoriť časopis s obsahom, ktorý zobrazí postoje a názory mladých ľudí k istým problémom a témam. Tak do časopisu prispievajú nielen slovakisti ale aj študenti psychológie, muzikológie, žurnalistiky, práva, farmácie, ekonómie atď. Títo študenti si volia témy na základe svojej kompetencii ale aj záujmov a aj napriek tomu, že študujú po srbsky, do časopisu prispievajú a vyjadrujú sa v materinskej reči. Takýmto príspevkám patrí rubrika Bez hraníc. Okrem tejto rubriky Traf! obsahuje aj Bravúru – literárna rubrika originálnej tvorby študentov a recenzií, Kontúry jazyka – jazykovedná rubrika, Aktuality – príspevky o činnosti študentov a Info – dôležité a užitočné informácie týkajuce sa štúdia. Svojím obsahom Traf! sa snaží byť obrazom mladej slovenskej inteligencii na priestoroch Vojvodiny a tým spôsobom zachovávať, ale aj rozvíjať a modernizovať kultúru slovenskej menšiny.

Šéfredaktorkou časopisu prvých čísel bola Jasna Uhlariková a ďalší členovia redakcie: Katarína Mosnáková, Marína Petrášová, Anna Kišová, Jasmina Pániková, Pavel Maglovský a Jana Veselinovićová. O estetickú stránku sa postarali študenti Gafického inžinierstva a dizajnu Jasmina Simonovićová a Samo Valent. Jazykové redaktorky boli vtedajšia lekotrka slovenského jazyka a kultúry na Oddelení slovakistiky Zuzana Hurtajová a asistentka-praktikantka Zuzana Týrová. Od roku 2008 časopis Traf! vychádzal s finančným prispením Pokrajinského sekretariátu pre kultúru Výkonnej rady Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

Po čísle vydanom v roku 2007 nasledovala niekoľkoročná prestávka, po ktorej sa študenti Oddelenia slovakistiky podujali obnoviť Traf!.

Zodpovednou redaktorkou obnoveného časopisu Traf! je Mr. Marína Šimáková Speváková, asistentka. Výkonnými redaktorkami čísla 7 – 8 sú Anna Margareta Valentová, Vlasta Ikerová a Anička Tomášová a spolupracovníčkami Edita Kmeťková, Zlatka Tordajová, Martina Bartošová, Anna Drieňovská, Milina Čiliaková, Ivana Vozárová, študentky slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade. O grafickú úpravu čísla sa postaral Jozef Tomáš, študent Grafického inžinierstva a dizajnu na Fakulte technických vied Univerzity v Novom Sade, kým jazykovú úpravu textov mal na starosti lektor PhDr. Juraj Glovňa, CSc. Číslo vyšlo s finančným prispením Pokrajinského sekretariátu pre kulúru a verejné informovanie Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.


Číslo 7 – 8 je tematické a nesie sa v duchu hesla „V zdravom tele zdravý duch študenta“, svedčiacom o istej všestrannosti študentov slovakistov, ktorí sa zaujímajú o témy z psychológie, pedagogiky akými sú napríklad motivácia, muzikoterapia, správna výživa, no v tomto čísle nájdete i typy a rady na ľahšie učenie sa a podobne. Najnovšie číslo je ilustrované autorskými fotografiami študentiek.

Redaktorky sa usilovali zachovať kontinuitu s predchádzajúcou koncepciou časopisu a preto ani v tomto čísle nechýba vlastná tvorba, básne, úvahy či zaujímavosti a skúsenosti zahraničných študentov v Srbsku. V porovnaní s predchádzajúcimi číslami je najnovšie vydanie nielen tematické, ale objavíme v ňom aj novinky ako test zo slovenčiny či preklad poviedky  súčasnej srbskej autorky Jeleny Lengoldovej Chlad.

Cieľom študentov slovakistiky v Novom Sade je vydávať tento časopis pravidelne. Je to jediný vysokoškolský časopis vojvodinských slovenských študentov, ktorí si aj takýmto nekonvenčným spôsobom chcú rozširovať a skvalitniť vysokoškolské vzdelanie. Časopis možno sledovať na webovej stránke: http://casopistraf.blogspot.com/.

Katarína Mosnáková a Anna Margaréta Valentová