Program rada Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka za period januar – decembar 2018

ПРОГРАМ РАДА

ЗАВОДА ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ СЛОВАКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2018

УВОД

I. РАЗВОЈНО-ИСТРАЖИВАЧКА ЈЕДИНИЦА

Програм 1: Научна истраживања, конференције и симпозијуми Програм 2: Издавачка делатност ЗКВС Програм 3: Фотоконкурс

Програм 4: Редовна делатност у оквиру Развојно – истраживачке јединице

III. ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНА И КОМУНИКАЦИОНА ЈЕДИНИЦА (ИНДОК)

Програм 1: Портал www.slovackizavod.org.rs Програм 2: База података о култури војвођанских Словака Програм 3: Библиотека,обрада и куповина књига

Програм 4: Редовна делатност у оквиру Информсционо – документационе и комуникационе јединице

IV. ЈЕДИНИЦА ЗА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ, СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И ЕДУКАЦИЈУ У КУЛТУРИ И УМЕТНОСТИ

Програм 1: Подршка културно-уметничких манифестација Програм 2: Програм стручног усавршавања и образовања у култури и уметности Програм 3: Презентација активности завода и културе војвођанских Словака Програм 4: Подршка културне продукције у мањим срединама Програм 5: Сарадња са заводима и културним институцијама других мањинских заједница у Војводини

Програм 6: Редовна делатност у оквиру Јединице за културно – уметничке манифестације, стручно усавршавање и едукацију у култури и уметности

V. ЈЕДИНИЦА ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

Програм 1: Презентација словачке војвођанске културе у иностранству Програм 2: Међународне манифестације и развој интеркултуралног дијалога Програм 3: Признање за годишњи допринос култури Pro Cultura Slovaca

Програм 4: Редовна делатност у оквиру Јединице за међународну сарадњу

I. УВОД

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама је одлуком број: 137-451-21/2018-06, од дана 08. јануара 2018. године, одредио да ће ЗКВС у 2018. години располагати са 10.000.000,00 дин. ЗКВС је припремиo четири пројекта, са којима је у новембру 2017. године аплицирао за грант Канцеларије за Словаке у дијаспори. Програм рада УКВС за 2018. годину је резултат предложеног средњорочног плана активности ЗКВС за период 2016-2019 достављеног на конкурс за директора ЗКВС, који је усвојио Управни одбор, Национални савет словачке националне мањине и Покрајинска влада АП Војводине и допуњен дугорочним пројектима ове институције, који су започети у претходном мандатном периоду. Завод за културу војвођанских Словака у 2018. години планира да релизује програме и пројекте који имају за циљ очување и унапређење културне баштине, као и да промовише савремене форме културног стваралаштва Словака у Србији. У складу са овлашћењима из Статута и у складу са одлукама оснивача, ЗКВС ће ове планове спроводити кроз перманентну информационо-документациону и комуникациону, развојно-истраживачку, презентациону и едукативну активност. План и програм рада је у потпуности усаглашен са финансијским планом, и садржи опис редовних активности као и попис програмских активности у ЗКВС.

II. РАЗВОЈНО-ИСТРАЖИВАЧКА ЈЕДИНИЦА (11)

Развојно-истраживачка јединица се бави научним и стручним истраживањем живота, културе и уметности словачке националне заједнице у АП Војводини. Проучава и анализира мрежу културних установа, организација и удружења војвођанских Словака, као и њихове потребе и деловање; проучава успостављање стандарда у мањинској култури; води финансијску политику и економију културе.

Развојно-истраживачка јединица припрема пројекте примењених и развојних истраживања у култури и уметности – опште студије, анализе, прати проблеме код примене закона и пратећих прописа, као и ефекте њихове примене у области културе, припрема планове и пројекте развоја културе, предлаже културне моделе трансформације ове области; предлаже финансијске инструменте и стандарде у појединим културним и уметничким делатностима као и моделе децентрализације у области културе. Развојно-истраживачка јединица се бави едукацијом и обуком радника из појединих грана културе и уметности као и организацијом научних и стручних скупова, симпозијума, саветовања, семинара, округлих столова, трибина и сл.

Програм 1: Научна истраживања, конференције и симпозијуми

Програм 2: Издавачка делатност ЗКВС

Програм 3: Фотоконкурс

Програм 4: Редовна делатност у оквиру Развојно – истраживачке јединице

Програм 1 Научна истраживања, конференције и симпозијуми

ХIV. музиколошка конференција (11.1)

ЗКВС у 2018. години планира организацију 14. музиколошке конференције, која ће бити посвећена словачкој музици у Војводини. Потенцијалним учесницима конференције биће упућен јавни позив. Као и претходних година учесници ће бити личности из области музикологије, етномузикологије, музичке педагогије и других научних грана.

Тема овогодишње конференције је: „Живот и дело диригента Јураја Ферика старијег“.

Планирана средства: 150.000,00 динара (смештај, исхрана и накнада за учеснике конференције)

Етнолошка конференција (11.2)

Имајући у виду седам словачких фестивала од свемањнинског значаја којима је Завод један од организатора, неопходно је радити на њиховом унапређивању и развијању у ширем контексту. Етнолошка конференцијa ће бити јединствена прилика, да се по први пут официјално и формално одржи стручно предавање из области етнологије, везано за актуелне теме и проблеме из аспекта културне историје Војвођанских Словака. Учесници конференције ће бити стручњаци који се сваке године сусрећу са актуелним темама и могу да понуде одговоре и решења неких дугорочних питања и проблема. Један од основних проблема, одн. примедби надлежних лица појединих фестивала јесте непоштовање одређених правила учешћа на фестивалу али пре свега недовањно капацитета за рад са ансаблима и појединцима што утиче и на сам развој и ниво поменутих фестивала.

Конферејција је намењена широм спектру пуплике из разних струка и области, које су везане за етнолошке теме. То значи да осим проблематике везане за кавалитетно одржавање и садржај фестивала, конференција је такође намењена и решавању других тема из области етнологије. Осим презентације радова важни део конференције ће бити дебата отвореног типа од које се очекују конструктивни и конкретни резултати. У предлогу Програма рада за следећу годину биће и издавање публикације са одржаних говора и резиме дебата. Планирано је да Етнолошка конференција постане саставни део редовног свакогодишњег програма ЗКВС и да се квалитативно подиже ниво разних културних манифестација у којима Завод има удео.

Планирана средства: 30.000,00 динара (накнада за учеснике конференције)

ЗКВС ће учествовати у организацији и других конференција, чији садржај координира са делатношћу завода.

Програм 2

Издавачка делатност ЗКВС

ЗКВС планира да у оквиру издавачке делатности у 2018. години објави:

Годишњак ЗКВС „Мајак“ (ауторски колектив) (11.3)

Када је реч о реализацији Програма рада, ЗКВС резултате својих активности објављује на порталу, али и у штампаној форми у виду Годишњака „Мајак“. Аутори текстова су запослени али и екстерни сарадници Завода. У Годишњаку су текстови обрађени двојезично, илустровaни су бројним фотографијама и имају модеран дизајн. Садржај је подељен у неколико основних рубрика које су истовремено и јединице делатности ЗКВС: информационо-документациона и комуникациона делатност (ИНДОК), развојно-истраживачка делатност, презентација културе Словака у Србији и Међународна сарадња ЗКВС. Годишњак садржи и именик словачких културних објеката као и друге корисне теме. Има око шездесет страна, штампан је у пуном колору, излази у тиражу од 200 ком. и не продаје се. Циљ издавања годишњака „Мајак“ јесте да се резимирају све активности ЗКВС у протеклој години и њихова презентација јавности.

Планирана средства: 230.000,00 динара (дизајн, штампа и лекторисање текстова).

Зборник радова XIII. Музиколошке конференције (11.4)

Зборник садржи драгоцене музиколошке, етномузиколошке и културолошке радове са Музиколошких конференција које сваке године организују Завод и Национални савет словачке националне мањине. Збрник са XIII. Музиколошке конференције „Словачка музика у Војводини“ која је одржана 25. новембрa 2017. године садржи стручне реферате са одржане конфренцје на тему „Словачки музички композитори у Војводини“. Уредница зборника је Милина Склабински а резиме се објављује на словачком и српском језику. Зборник се не продаје.

Планирана средства: 100.000,00 динара (дизајн и лекторисање текстова)

Збирка радова о уметности Словака у Војводини – Сава Степанов (11.5)

Предлог књиге, односно збирке радова о уметности Словака у Војводини садржи низ текстова којима се може, у збирном утиску, доимати попут малог прегледа најзначајнијих стилских карактеристика које су се појављивале током XX века у уметности војвођанских Словака. Сви ти текстови су писани с намером да се сагледају појединачни и збирни гестови модерне и модернизма, а након седамдесетих и потоњег постмодернизма, – који су карактерисали југословенску уметност прошлог века а који су рефлектовани у опусима уметника Словака у Војводини.

Ради се о избору натписа који су настајали током протеклих тридесетак година а писани су као критички осврти на самосталне изложбе, или као предговори у каталозима.

Оваква књига има потпуни смисао, зато што ће допринети афирмацији стваралаштва академских уметника Словака у Војводини која се веома дуго налазила у вечитој сенци словачких наиваца који имају изузетну популарност још од шездесетих и седамдесетих година прошлог века. Актери савремене уметности то заслужују. Јер, ако је дух времена „избацио“ на велику сцену словачке наивце, онда је потребно указати на стваралаштво академских уметника и њихово перманентно учешће у токовима савремених уметничких збивања на војвођанској, српској па, у неким случајевима, и на интернационалној уметничкој сцени. Тим пре што и у актуелном тренутку постоји већа група уметника чија остварења, на један сасвим релевантан начин, адекватно одражавају ововременски дух нађе и интернационалне савремене уметности.

Планирани трошкови: 100.000,00 динара (ауторски хонорари за приређивача, лектора и припрему за штампу)

Докторска дисертација Јураја Суђија – Деловање и утицај словачке хорске културе на развој и ширење интеркултуралности у Војводини (11.6)

Проблематика и предмет изучавања Јураја Суђија је анализа живота словачке националне заједнице у Војводини, њена сеоба и историјски развој и прожимање ових чињеница са песмом и музиком у њиховом животом. У свом дисертационом раду се бави анализом укупног развоја вокалне песме од словачке народне песме до хорске културе војвођанских Словака и то кроз анализу резултата досадашњих истраживања али ослања се и на анализу словачких хорова с нагласком на Војводину. У виду има и мултикултуралност словачких енклавних средина а детаљно анализира делатност камерног хора „Звона“ из Селенче. О хорској музици Словака у Војводини говори као о уметничкој делатности и васпитно-образовном раду код којег посебну пажњу посвећује нарочито интеркултурној делатности словачких хорова у Војводини.

Објављивањем дисертационог рада Јураја Суђија ст. „Деловање и утицај словачке хорске културе на развој и ширење интеркултуралности у Војводини“ ће допринети бољем познавању музичких уметничких вредности које војвођански Словаци поседују и чувају. Унапредила би се тиме не само успешна делатност аутора, већ и делатност Завода и музичке интелигенције уопште. Књига излази као 4. издање едиције „Докторске дисертације“ и биће у диспозицији стручној јавности, студентима као и свим заинтересованим за музичку културу војвођанских Словака.

Планирана средства: 200.000,00 динара (финансијска средства за штампу).

Пут између традиционалног и модерног (11.7)

У 2016. години Словачко војвођанско позориште обележио је значајан јубилеј – 150 година од прве инсценације „Стари возка Петра III.“, коју је извела позоришна група из Бачког Петровца 1866. године.

Циљ централне прославе био је да се истакну сви аспекте развоја позоришта у Бачком Петровцу у Војводини, да се обрати пажња на значајне личности које су формирале развој позоришта, на кључна догађања и инсценације. Друга намера била је да се критички процени досадашња активност, као и да се успостави анализа могућности за даљи развој.

Најзначанији стручни исход прослава био је колоквијум са панел дискусијом одржан 27. 8. 2016. године у стручној координацији Позоришног Завода у Братислави и том приликом је окупио значајне стручњаке из ове области.

Са аспекта историчара, театролога, критичара, драматурга, режисера и позоришних публициста колоквијум је истраживао кључна дешавања, период стагнирања као и личности које су састављали причу позоришта у Бачком Петровцу. Фокус је био и на професионализму словачког позоришта, формирање Словачког војвођанског позоришта као на могућности даљег развоја позоришта.

Приказани прилози су донели нове увиде, у већини случајева се ради о првом истраживању а завршна расправа оценила је колоквијум као покушај мапирања не само позоришне, већ и опште културне историје војвођанских Словака, социјалну зрелост, борбу за еманципацију, али и укључивање у шире културне и друштвене координате. Позориште је постало показатељ развоја друштва, важан елемент прихватања словачке мањине, важан баланс између традиционалног и модерног.

Планиран зборник радова као резултат овог истраживања ће бити значајни професионални исход за комплексну историју словачког војвођанског позоришта у 150-годишњем временском хоризонту.

Планирани трошкови: 250.000,00 динара (ауторски хонорари за приређивача, лектора и припрему за штампу)

Acta Historica Vojvodinica Slovaca и Acta Literaria Vojvodinica Slovaca (11.8)

Како би оживео и направио доступним непознате и нобјављиване историјске и књижевне изворе Завод за културу војвођанских Словака планира да оснује две едиције Acta Literaria Vojvodinica Slovaca и Acta Historica Vojvodinica Slovaca.

Прва едиција би подржала истраживање књижевних извора значајних личности из историје војвођанских Словака, напр. рукописне драме, прозе и песме из прошлости, изводе из дневника Паља Саба Бохуша, рукописе књижевних дела Јураја Рохоње, историјске текстове Штефана Хомоле, непознате и никад објављене песме штуроваца, очуване дневнике првобораца, оригинална документа о оснивању словачких школа, насеља једне општине итд.

Acta Historica Vojvodinica Slovaca је издање чији задатак ће бити очување историјских хроника, листова, канонизација, темељно обрађене анализе словачких грбова, одн. општинских грбова, као и попис спомен-плоча значајних словачких активиста (да се спроведу истраживања у којим су општинама биле откривене и у којим приликама), као и да се изврши породично стабло породице Лехотски и осталих историјских докумената за које наша војвођанска јавност за сада нема веродостојне изворе. Значајни материјал би биле такође евиденције историјских промена из новије историје – дневници и писма из Првог и Другог светског рата и сл.

Циљ ових едиција је дакле документовање непознатих историјских и књижевних извора словачких историчара и лингвиста од почетка 18. века све до данас, како би постали доступни јавности као изворна публикација из које ће црпити податке припадници историјских и језичких институција. Оснивање едиција такође ће стимулисати прикупљање оригиналних материјала из области историје и књижевности Словака из Војводине.

Планирани трошкови: 50.000,00 динара (ауторски хонорари за приређивача, лектора и припрему за штампу)

Програм 3

Фото конкурс (11.9)

Завод за културу Војвођанских Словака традиционално организује фотоконкурс, који има за циљ подстицање прикупљања и документовања фотографија које приказују традиционалну културу и живот Словака који живе у Србији. Одељење за документацију ЗКВС такође прикупља фотографије, и у бази података чува доказе о словачкој култури и животима људи на овим просторима. Прикупљени документи су доступни садашњим и будућим студентима, истраживачима, уметницима и онима који су заинтересовани за нашу културу.

Фото конкурс Завода за културу војвођанских Словака је успешан пројекат који подржава словачке колекционаре народне уметности и омогућава им да постану видљивији. ЗКВС наставља са традицијом организовања тематског фото конкурса а планира и организацију јавног презентовања конкурса уз пригодан програм. Ову манифестацију ЗКВС организује са циљем да се унапреди начин неговања културног наслеђа војвођанских Словака. Овогодишњи фотоконкурс ће бити сродан конкурсима протеклих година и посвећен старим фотографијама, које приказују живот војвођанских Словака. Конкурс ће бити расписан у току лета 2018. године.

Планирана средства: 100.000,00 динара

Програм 4:

Редовна делатност у оквиру Развојно – истраживачке јединице

Планирана средства за реализацију 200.000,00 динара

III. ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНА И КОМУНИКАЦИОНА ЈЕДИНИЦА (ИНДОК)(12)

Информационо-документациона и комуникациона јединица сарађује са локалним самоуправама и установама културе, са научним установама и удружењима грађана у области културе, као и са појединцима у земљи и иностранству; проучава њихов културни развој, нарочито културних установа у АП Војводини и сакупља документациони материјал из свих области живота, културе и уметности војвођанских Словака класичном методом и електронски, дигитализацијом. Објављује књиге, брошуре, часописе, новине, компактне дискове и друге публикације. Прати актуелно стање, нарочито са аспекта примене закона и законских прописа, финансијске политике, менаџмента и туризма у култури и сл. Успоставља сарадњу са сличним истраживачким, образовним, информационим и документационим центрима у Србији и иностранству, пре свега са установама из Републике Словачке и суседних земаља. Води електронски архив и базу података о установама из области културе и уметности, о културним манифестацијама, фестивалима, смотрама и меморијалима, културно-уметничким друштвима и удружењима, наградама, библиографским подацима који се односе на еминентне стручњаке из појединих области културе и уметности, о издаваштвима и библиотекама, снимањима, дистрибуцији и приказивању уметничких и документарних филмова и њиховом преснимавању, о професионалним и аматерским позориштима, музичким ансамблима и оркестрима, галеријама, о ликовном стваралаштву и изложбама, о уметничким колонијама, о непокретним културним добрима и њиховој заштити, о архивима, музејима и о међународној сарадњи у области културе и уметности. Организује и развија туристичке активности у области културе.

Програм 1: Портал www.slovackizavod.org.rs

Програм 2: База података о култури војвођанских Словака

Програм 3: Библиотека,обрада и куповина књига

Програм 4: Редовна делатност у оквиру Информсционо – документационе и комуникационе јединице

Програм 1

Портал www.slovackizavod.org.rs. (12.1)

Портал културе војвођанских Словака налази се на адреси www.slovackizavod.org.rs. Од 2009. године, од када га ЗКВС уређује, овај портал је постао веома посећен и постао је партнер другим интернетским, штампаним, телевизијским и радијским медијима. Портал непрекидно допуњава и обогаћује свој садржај, што је резултат свакодневног рада ЗКВС. У 2018. години за посетиоце портала припремићемо више од 200 вести, много фотогалерија и стручних прилога у рубрици „Са мог аспекта“, бројне конкурсе, календар догађаја, нове текстове о медијима војвођанских Словака, о часописима и периодичним публикацијама, најновијим издањима, културним друштвима, предметима културног наслеђа, као и о многим другим темама из области културе војвођанских Словака. Текстови су превођени на српски и енглески језик. Портал прикупља документациони материјал из свих области живота, културе и уметности војвођанских Словака чиме доприноси остваривању основне функције Завода, која је дефинисана Статутом, и то у оквиру Информационо-документационе и комуникационе јединице. Захваљујући посебној мапи на порталу могуће је сазнати колико посетилаца дневно посети портал и из којих земаља и места. На основу статистичких података може се констатовати да је од јануара 2013. године до данас портал посетило 446,741 посетилаца. Највише посетилаца је из Србије (54,10%), из Словачке (29,73 %), САД (3,14%) затим следе Чешка, Хрватска, Немачка, Канада, Аустралија, Мађарска итд. Наш портал су посетили посетиоци из 153 земаље света. Константно интересовање посетилаца за овај портал недвосмислено потврђује, да је то један од најуспешнијих пројеката Завода. Уређивање и одржавање портала је подржала Канцеларија за Словаке у дијаспори, што је утицало на обострано продуктивну сарадњу. У 2018. години планирамо да побољшамо техничке параметре портала и дизајн у сарадњи са стручњацима из ове области. Нови изглед портала ће омогућити бољу прегледност и лакше проналажење садржаја. Између осталог, планирамо да извршимо и реструктурализацију мапе портала са циљем спајања сличних садржаја, редизајнирање портала, пребацивање портала на нову Друпал 8 платформу, како би смо омогућили мобилно прикључивање на портал, реорганизацију садржаја са циљем активирања свих садржаја портала.

Планирана средства: из дотације Канцеларије за Словаке у дијаспори 2100 евра (249.900,00 динара) а из буџета АП Војводине 515.000,00 динара, или укупно 764.900,00 динара

Програм 2

База података о култури војвођанских Словака (12.2)

Електронска база података Завода за културу војвођанских Словака је настала 2009. године као пројекат, којим се обезбеђује да се систематизује и на једном месту архивира дигитализовани аудио, видео, штампани и фото материјал са циљем стварања електронског архива, који треба да допринесе очувању, унапређењу и развоју научне активности, али и културе војвођанских Словака уопште. Од стварања ове електронске базе података, систематски се допуњава архивским материјалима – најстаријим видео записима, старим фотографијама, репродукцијама уметничких дела, снимцима народних песама, дигитализованим часописима и сл. Свака јединица се детаљно обрађује, описује утврђеним подацима и тако се постепено гради јединствени електронски архив културе војвођанских Словака. У 2018. години планирамо да обрадимо и дигитализујемо други део истраживачког материјала проф. Данијела Дудока (снимци са теренских истраживања на касетама и плочама). Осим овога базу података намеравамо да допунимо и бројним фотографијама са VI. и VII. Фото конкурса, као и многобројним музичким и видео садржајима. Дигитализацију ће спровести компанија Sonic line која је била задужена и за дигитализацију првог дела истраживачког материјала.

ЗКВС намерава да у 2018. години понуди сарадњу локалним радиостаницама, да дигитализује њихов сачувани материјал и учини га доступним за јавност помоћу електронске базе података. Дигитализација старог материјала је неопходна због тога, да би се сачувао драгоцени материјал, који имају војвођански Словаци и какао би се помоћу савремене технологије учинио доступним за јавност и за коришћење и архивирање. ЗКВС свакодневно добија многе садржаје, који се сврставају у базу података, као значајан материјал за активности Завода.

Планирана средства: 300.000,00 динара

Програм 3

Библиотека, обрада и куповина нових књига (12.3)

Библиотека ЗКВС отвара врата свим појединцима заинтересованим за словачку војвођанску културу и нуди богат фонд наслова на разним језицима и из разних области. У питању су књиге, које читаоци могу свакодневно да користе а поједине садрже најзначајнија уметничка или стручна дела војвођанских Словака. Све ове књиге су саставни део богатства ЗКВС. Циљ библиотеке није само да омогући боље информисање о словачкој националној заједници у Војводини, већ и да је користе овдашњи научни радници, стручњаци, уметници и остали грађани, као и да помаже у образовању и истраживању. Осим наведеног, циљ библиотеке је такође да прикупља, обрађује и архивира све релевантне писане изворе, који се односе на војвођанске Словаке. Књижни фонд сачињавају речници, енциклопедије, лингвистички приручници, књижевна дела словачких војвођанских писаца, критичара, теорије књижевности, монографије села и градова, књиге из области ликовне, музичке, позоришне и филмске уметности, филозофије, етике, архитектуре, религије, културне историје, народне културе, журналистике, културног менаџмента и политичких наука, затим библиографије, биографије, зборнике и сл. Значајни сегмент фонда чине серијске публикације, остали штампани материјали, као што су мултимедијски материјали, брошуре, каталози, плакати, билтени, позивнице и сл. Библиотека ради у оквиру Информационо-документационе и комуникационе јединице, која је задужена за архивирање документације, али и за објављивање књига, брошура, часописа, новина, компакт дискова, односно да успоставља сарадњу са сродним истраживачким, образовним и документационим центрима у земљи и иностранству. Књиге се класификују у складу са Универзалном децималном класификацијом помоћу електронског програма ТнТ Библиотекар плус, али се евидентира и физички, Књиге могу да позајмљују и читају сва заинтересована лица. И у 2018. години планирамо да обогатимо фонд библиотеке ЗКВС новим значајним публикацијама и да наставимо са обрадом и позајмљивањем књига. У току 2018. године ЗКВС планира да о својој библиотеци информише и библиотеке из осталих средина у којима живе Словаци и да им на тај начин понуди своје публикације као и бројне часописе и осталу периодичну штампу, али и инострана и словачка издања, које Завод сакупља од свог оснивања. Следећи циљ је успостављање сарадње са градским библиотекама и књижарама, којима ће бити понуђене монографије, чије издање je Завод финансијски или организационо подржао.

Планирана средства за реализацију: 100.000,00 динара

Програм 4:

Редовна делатност у оквиру Информсционо – документационе и комуникационе јединице

Планирана средства за реализацију 200.000,00 динарa

IV. ЈЕДИНИЦА ЗА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ, СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ СЛОВАКА У ВОЈВОДИНИ (13)

Јединица за културно-уметничке манифестације, стручно усавршавање и образовање у области културе и уметности подржава, координира и реализује програме и активности најважнијих програма, који доприносе развоју културе и уметности војвођанских Словака у сарадњи са представницима општина, Националног савета словачке националне мањине и Владе АПВ, припрема докумената о организовању културно-уметничких програма, фестивала и смотри, њихове календаре и програме, календаре јубилеја, као и финансијске планове за реализацију програму и сл. У оквиру свог изложбеног простора а у сарадњи са другим културним установама и удружењима грађана у области културе Завод организује изложбе, програме и презентације свих форми уметничког стваралаштва.

Програм 1: Подршка културно-уметничких манифестација

Програм 2: Програми стручног усавршавања и образовања у култури и уметности

Програм 3: Презентација активности Завода и културе војвођанских Словака

Програм 4: Развој културне продукције у мањим срединама

Програм 5: Сарадња са Заводима и културним институцијама других националних заједница у Војводини

Програм 6: Редовна делатност у оквиру Јединице за културно – уметничке манифестације, стручно усавршавање и едукацију у култури и уметности

Програм 1

Подршка културно-уметничких манифестација (13.1 – 13.7)

С циљем да дефинише права и обавезе суорганизатора манифестација од посебног значаја за словачку националну мањину а на основу договора да организационо обезбеди манифестације од посебног значаја, које је НССНМ усвојио 4. марта 2013., ЗКВС је потписао договор о суорганизовању фестивала од националног значаја. Организационо и финансијски ЗКВС и ове године ће подржати:

– 48. фолклорни фестивал „Танцуј, танцуј…“ (последњи викенд у мају) (13.1)

– 25. смотру словачког дечијег позоришног стваралаштва – „3xЂ“ (јун) (13.2)

– 25. дечији фолклорни фестивал „Злата брана“ (јун) (13.3)

– 49. смотру словачког аматерског позоришног стваралаштва – „Позоришнe ловорike“ (октобар) (13.4)

– 38. фестивал словачке популарне музике „Златни кључ“ (октобар) (13.5)

– 53. међународни фестивал соло певача изворних словачких народних песама „U пивничком пољу“ (октобар, ев. новембар) (13.6)

– 20. фестивал популарне музике за децу „Лети песма, лети“ (децембар) (13.7)

Завод за културу војвођанских Словака ће у фебруару месецу 2018. године објавити на своме порталу конкурс за координаторе и дизајнере ових седам националних фестивала. Заинтересовани за координаторе и дизајнере се могу пријавити за један или више фестивала. Конкурс ће бити отворен до половине априла 2018. ЗКВС ће именовати комисију, која ће одлучити, ко ће од пријављених кандидата направити дизајн промотивног материјала и ко ће бити координатори појединих фестивала. Конкурс ће бити објављен и у недељнику „Хлас људу.“

Планирана средства за реализацију: 100.000,00 динара за сваки фестивал

Програм 2

Програми стручног усавршавања и образовања у култури и уметности (13.8)

Едукативни семинар за подршку развоја вокалне уметности војвођанске омладине

Иновације у неговању и унапређивању музичке области у нашим срединама су неминовне. Из овог разлога ЗКВС је 2017. године организовао едукативни семинар као подршку развоја вокалне уметности словачке омладине. У том случају семинар је имао за улогу да заустави ширење лоших фактора, који се директно односе на дефицит младих квалитетних певача (напр. на фестивалу „Златни кључ“) и да подстакне квалитет певачких талената наше омладине.

Због великог интересовања и доброг одзива Завод планира да настави са организовањем овог семинара и у 2018. години. Семинар ће обухватити две уопштене фазе. Прва фаза подразумева објављивање јавног позива за интерпретаторе, који имају афинитет ка певању а до сада нису имали прилике да наступају, односно, за заинтересовани о којима за сада немамо информације. Конкурс ће бити отворен за све, и за искусне, афирмисане певаче. Приликом јавног позива и промоције едукације направиће се избор младих талената, с којима би се даље радило на школовању и усавршавању.

У другој фази би биле реализоване музичке радионице кроз форму теоријског и практичног вежбања певања, пре свега популарне музике, где би певачи почетници, али и они искуснији, могли да стекну значајне информације и искуства од реномираних интерпретатора и музичких стручњака из наших средина, као и из Словачке републике. Реализацијом оваквог семинара стекла би се могућност повећања квалитета саме музичке продукције овдашњих Словака, која је за сада концентрисана само на фестивал „Златни кључ“.

Менаџмент радног времена

Управљање временом је изузетно важан део свакодневнице у раду менаџера. Коришћење временског менаџмента – управљање сопственим временом је неопходан предуслов за успешно савладање менаџерских задатака. Адекватно планирање радног времена ће обезбедити да се задаци испуњавају на време без прекомерне ужурбаности и стреса. Предавање ће кандидате упознати са основама управљања временом, израдом временских планова како би се повећала ефикасност реализованих активности. Овај едукативни семинар Завод планира реализовати у току 2018. године, за који ће почетком године расписати јавни позив за учеснике шире јавности.

Планирана средства за реализацију: 150.000,00 динара

Програм 3:

Презентација активности Завода и културе војвођанских Словака

Завод за културу војвођанских Словака сматра за веома потребно да представља и чини доступним дела оних, који су трасирали пут културе војвођанских Словака у прошлости, јер опширније познавање културне историје нам омогућава да се добро оријентишемо у садашњости и да лакше конципирамо стратегијске и развојне планове у будућности. ЗКВС нема довољно капацитета да обележи сваки јубилеј, али у 2018. години желимо да достојно обележимо следеће јубилеје:

– Презентација публикација – књижна издања: (13.9)

– презентација Библиографије Павела Мучајија, ауторке Божене Бажикове,

– презентација публикације Словаци у Војводини – Промене посебности друштва у енклави, аутора Јана Боћика (код нас и у Словачкој)

– презентација Ликовне монографије Павела Попа

Планирана средства за реализацију: 100.00,00 динара

Културна сећања – обележавање годишњица и јубилеја (13.10)

– ЗКВС у току 2018. године планира обележавање 10 година од оснивања и активног рада ове установе

– Књижевно вече с писцем Мирославом Демаком, на којем ће бити представљен његов књижевни опус приликом обележавања 70. животног јубилеја писца

– Завод ће се такође укључити у организацију других њижевних манифестација и јубилеја у сарадњи са Комисијом за књижевну и издавачку делатност НССНМ

– Изложбене активности:

– самостална изложба академског сликара, графичара и портретисте Павела Попа приликом обележавања 70. животног јубилеја сликара

– самостална изложба академске сликарке Вјере Фајндовић Суђи приликом обележавања 70. животног јубилеја сликарке

– самостална изложба једног словачког војвођанскох наивног сликара прилоком животног јубилеја сликара

Планирана средства: из дотације Канцеларије за Словаке у дијаспори 4350 евра (874.650,00 динара) а из буџета АП Војводине 400.000,00 динара, или укупно 1.274.650,00 динара

Програм 4:

Подршка културне продукције у мањим срединама (13.11)

ЗКВС ће у току марта месеца објавити конкурс, именоваће комисију и изабраће најуспешније предлоге за развој културне продукције у мањим срединама. Културна продукција је широк појам, али Завод у њему види оне акције и програме, којима се може мобилисати месно словачко становништво, и да уз помоћ стручњака спреми нову кореографију, представу, уметнички програм, документарну збирку или пак неке сличне културне садржаје. Под „мањом средином“ подразумевамо мању словачку заједницу, где култура тренутно стагнира због недостатка стручњака или средстава. Систематском подршком мањих средина желимо да подстакнемо интересовање домаћег становништва за словачку културу и да се уз помоћ одабраних стручњака реализује перманентно истраживање и да се документују материјали на терену. У том смислу биће високо цењени они предлози, који у себи садрже и конкретне обичаје, или традиције средине и њихову адаптацију за јавни наступ на неком од наших фестивала од посебног значаја.

Планирана средства за реализацију: 100,000,00 динара

Програм 5:

Сарадња са Заводима и културним институцијама других мањинских заједница у Војводини (13.12)

ЗКВС планира да током 2018. године успостави сарадњу с другим Заводима и културним установама мањинских заједница у Војводини. ЗКВС ће радо прихватити нове идеје и смернице других сродних центара мањинских култура у Војводини и рашириће спектар разноврсности у свим аспектима културе. Заједничким стваралаштвом и амбицијама ове институције би могле да реализују заједничке пројекте, који би садржали разна истраживања, заједничка издања књига, заједничке програме, у којима би учествовали Русини, Румуни, Хрвати, Мађари и Словаци, обележавање јубилеја значајним личностима, које су биле активне у више мањинских заједница, и на овај начин оплемењивали своје културно наслеђе и учврстили везе, које смо сви судбински наследили од предака.

Планирана средства за реализацију: 200.000,00 динара

Божићна бајка (13.13)

Поводом божићних празника у ЗКВС био би приређен предбожићни програм за децу. Овакав сусрет спаја словачку децу и ставља им до знања, да овај храм словачке културе такође припада њима.

Планирана средства за реализацију: 100.000,00 динара

Портрети словачких културних стваралаца у Србији (13.14)

ЗКВС реализује израду портрета личности из историје војвођанских Словака. До сада смо од Канцеларије за Словаке у дијаспори из Словачке добили средства за израду 12 портрета, који су били јавно представљени 6. августа 2015. године у оквиру Словачких народних свечаности. Из личних средстава ЗКВС је 2017. године начинио још један портрет познате личности из културне историје војвођанских Словака, и то портрет Јана Кмећа, доктора наука и академика, поводом обележавања његове 90. годишњице од рођења.

ЗКВС у 2018. години планира израду још једног портрета словачког народног и културног активисте значајног за Словаке у Војводини. Такође планира да организује још неколико изложби како код нас, тако и у иностранству, на којима ће бити представљени већ израђени портрети и животи и дела портретисаних личности.

Планирана средства за реализацију: из дотације Канцеларије за Словаке у дијаспори 3600 евра (428.400,00 динара) а из буџета АП Војводине 125.000,00 динара, или укупно 553.400,00 динара

Програм 6:

Редовна делатност у оквиру Јединице за културно – уметничке манифестације, стручно усавршавање и едукацију у култури и уметности

Планирана средства за реализацију 200.000,00 динарa

V. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА

У складу са својим статутом ЗКВС развија међународну сарадњу у области науке, културе и уметности војвођанских Словака са циљем да оплемењује и развија међународну културну сарадњу словачке националне мањине у Војводини са матичном државом, са суседним државама и с другим државама у Европи и свету. Из тог разлога ЗКВС ће и у 2018. години проналазити могућности за сарадњу са Словацима у свету и истрајаваће у партнерству са репрезентативним удружењима и установама Словака у Европи и на осталим континентима.

Програм 1: Презентација словачке војвођанске културе у иностранству

Програм 2: Међународни програми и развој интеркултуралног дијалога

Програм 3: Признање за годишњи допринос култури Pro Cultura Slovaca

Програм 4: Редовна делатност у оквиру Јединице за међународну сарадњу

Програм 1:

Презентација словачке војвођанске културе у иностранству (14.1)

Иностране активности ће се и у 2018. години оријентисати пре свега на узајамну и сврсисходну сарадњу ЗКВС с културним и образовним институцијама и установама у Словачкој републици. На позиве бројних институција Завод жели да одговори позитивно и да у оквиру могућности представи активности и планове, као и резултате досадашњег рада. ЗКВС ће учествовати на Сталној конференцији у Словачкој.

ЗКВС ће и убудуће развијати односе међу Словацима из тзв. „Доње земље“, дакле из Мађарске, Румуније и Хрватске. Заједничко наступање и учествовање на конкурсима за пројекте код Канцеларије за Словаке у дијаспори у Словачкој и њихова реализација јесте добар начин за продубљивање овакве сарадње. ЗКВС ће и у овој години изналазити могућности за сарадњу са Словацима у свету. У том смислу биће партнер Светског удружења Словака у дијаспори, као и других репрезентативних удружења и установа Словака у Европи и на другим континентима. У оквиру сајма књига у Братислави, као и на другим манифестацијама у иностранству, ЗКВС планира да презентује и публикацију Словаци у Војводини аутора Јана Боћика.

Планирана средства за реализацију: 50.000,00 динара

Програм 2:

Међународне манифестације и развој интеркултуралног дијалога (14.2)

Међународну културну сарадњу ЗКВС планира да развија путем међународних манифестација и развоја интеркултуралног дијалога и то кроз размену гостовања позоришних, музичких и фолклорних ансамблова, изложби уметничких дела и музејских збирки, разменом стручњака, стваралаца и уметника, разменом књига, часописа, ЦД дискова и других публикација, организовањем научних и стручних симпозијума, сусрета и семинара из области културе и уметности и томе слично. Завод ће у припремању пројеката из области културе и уметности сарађивати и са међународним организацијама. Једна од таквих манифестација је и међународна манифестација На јармоку (На вашару), на којој ће Словаци из Мађарске, Румуније, Србије и из Словачке представити традиционалне занате, „долноземске“ специјалитете, музику, песме и игре, који ће се ове године организовати већ по 10. пут. Као и сваке године, представници четири државе презентоваће богату гастрономску понуду и производе традиционалних заната. Пројекат, дакле организовање по реду 10. сусрета „долноземских“ Словка На вашару, спада међу приоритетне пројекте Словака који живе у Србији, Мађарској и Румунији. У овој 2018. години манифестацију ће организовати Сведржавна словачка самоуправа и Чабјанска организација Словака у Мађарској уз подршку Демократског савеза Словака и Чеха у Румунији, Националног савета словачке националне мањине и Завода за културу војвођанских Словака. Овај пројекат има за циљ да подржи очување, али и презентацију материјалног и нематеријалног културног наслеђа Словака из региона, да њихова народна култура буде доступна широј јавности (традиционални специјалитети, игре, песме, народна ношња, занати…), а уједно да се унапреде односи између Словачке и Словака, који живе у Србији, Мађарској и Румунији. Наш циљ је да се финансијски и организационо укључимо у представљање оних најбољих и најквалитетнијих елемената народне културе Словака, који живе у Војводини.

Планирана средства за реализацију: 100.000,00 динара

Програм 3:

Признање за годишњи допринос култури Pro Cultura Slovaca (14.3)

Завод за културу војвођанских Словака у интересу јавног друштвеног признања за резултате и допринос развоју културе војвођанских Словака планира да у 2018. години додели Признање Pro Cultura Slovaca за допринос у области културе Словака са тзв. „Доње земље“ (Хрватска, Мађарска, Румунија, Словачка и Србија). Ради се о пројекту, који су заједнички дефинисали представници установа и организација Словака из Мађарске, Румуније и Србије а који је потписан Споразумом. Награда ће се додељивати 18. априла текуће године – поводом Светског дана културног наслеђа, физичким лицима – појединцима или колективима, и правним лицима, као израз вредновања изузетних културних подухвата у прошлој календарској години из области културе војвођанских, али и Словака из региона. Овај пројекат има за циљ да подржи и да мотивише колективе и појединце, који се баве културом и уметношћу, а уједно да се подстакне развој и обогаћивање креативног уметничког стваралаштва Словака из региона.

Планирана средства за реализацију: 2.930 евра (348.670,00 динара) из дотације Канцеларије за Словаке у дијаспори из Словачке републике и 100.000,00 динара из буџета АПВ

Програм 4:

Редовна делатност у оквиру Јединице за међународну сарадњу

Планирана средства за реализацију 150.000,00 динарa

Ана Хрћан Лесковац

директор

Завода за културу војвођанских Словака

У Новом Сад,  01.02.2018.