Plan i program rada Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka za period januar – mart u 2009. godini

PLAN I PROGRAM RADA

ZAVODA ZA KULTURU VOJVOĐANSKIH SLOVAKA

ZA PERIOD JANUAR – MART 2009. GODINE

Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka uspešno je realizovao većinu planiranih aktivnosti za 2008. godinu i na taj način obezbedio neophodne uslove za dalji nesmetani rad u 2009. godini.

U skladu sa najvišim aktima Zavoda – Odlukom o osnivanju Zavoda i Statutom Zavoda, delatnost Zavoda u 2009. godini biće usmerena na realizaciju konkretnih programa u okviru:

 • razvojno-istraživačke delatnosti – proučavanje kulturne infrastrukture vojvođanskih Slovaka i super-strukture odnosno vrhunske društvene nadogradnje, sa ciljem projektovanja njenog razvoja;

 • informaciono-dokumentacione i komunikacijske delatnosti – obrazovanje dokumentacione građe iz svih oblasti života, kulture i umetnosti vojvođanskih Slovaka;

 • permanentne i sistemske delatnosti na poboljšanju kvaliteta kulturnih i umetničkih manifestacija, permanentnog stručnog usavršavanja i obrazovanja u kulturi i stručnom radu na uključivanju slovačke kulture u širi društveni kontekst.

Januar – mart 2009

Aktivnosti

Svečano otvaranje prostorija Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka

To podrazumeva:

 • okončati rad na adaptaciji prostorija, istaknuti table na zgradi Zavoda kao i na ulazu u Zavod i osmisliti druge detalje vezane za izgled enterijera

 • pripremiti kvalitetan svečani program, koji bi sadržao elemente scenske, muzičke, plesne i drugih umetnosti
 • osmisliti i odštampati pozivnice za program otvaranja i pozvati relevantne goste u skladu sa prostornim mogućnostima

 • obezbediti dolazak visokih gostiju najviših pokrajinskih i republičkih organa kao i najviših institucija Slovaka iz Mađarske, Rumunije i Slovačke republike

 • obezbediti medijsku pažnju i putem nje promovisati ovaj događaj u slovačkim i većinskim medijima
 • pripremiti adekvatnu recepciju

 • uspostaviti «press clipping» i promovisati početak rada Zavoda u javnosti

Posete srodnim ustanovama kulture sa ciljem uspostavljanja sistema rada u Zavodu i utvrđivanje «know-how» ovih ustanova

To podrazumeva:

 • posetu ustanovama srodnih profila u Srbiji

 • posetu zavodima srodnih profila u Slovačkoj Republici

 • posetu srodnim ustanova Slovaka u regionu

Organizovanje rada Zavoda na osnovu pozitivnih iskustava

To podrazumeva:

 • uspostavljanje organizacione šeme u skladu sa potrebama i finansijskim mogućnostima Zavoda

 • raspisivanje konkursa za radna mesta

 • razgovore sa potencijalnim kandidatima

 • obuku primljenih radnika

Organizacija rada u Zavodu

Iako je teško predvideti okolnosti a s njima u vezi i finansijske mogućnosti za angažovanje stalnih radnika i spoljnih saradnika Zavoda, činjenica je da obim rada i ciljevi koji su pred ovu ustanovu postavljeni zahtevaju obrazovan, stručan, fleksibilan i nadasve zainteresovan kadar, kompetentan da ostvari misiju Zavoda.

INDOK

Za uspostavljanje rada Informaciono-dokumentacione jedinice potrebno je formirati jedinstvenu elektronsku bazu podataka Zavoda i učiniti njen deo dostupnim na internetu.

To podrazumeva:

 • uspostavljanje parametara za izradu informacionog sistema Zavoda

 • angažovanje stručnih lica za izradu kompjuterskog programa za izgradnju baze podataka kulture vojvođanskih Slovaka

 • obuku zaposlenih za rad sa programom

Sa ciljem uspostavljanja sistematskog uvida u kulturni život vojvođanskih Slovaka neophodno je da učinimo dostupnim podatke o infrastrukturi, resursima i potencijalima kulturnog sistema slovačke zajednice u Vojvodini putem modernog i dinamičnog internet sajta.

To podrazumeva:

 • izradu moderne i dinamične web stranice,

 • angažovanje urednika web stranice, koji bi dnevno ažurirao podatke, uspostavio elektronski kalendar svih kulturnih događaja, pratio ove kulturne događaje i ujedno ih dokumentovao, objavljivo važne datume, jubileje, godišnjice i sl.

 • angažovanje spoljnih saradnika web sajta

 • uspostavljanje saradnje sa Slovacima širom sveta

Dokumentaciona jedinica ujedno treba da uspostavi dokumenatcionu građu na osnovu dostupnih štampanih materijala sa svih kulturnih događaja vojvođanskih Slovaka.

Istraživačka delatnost u kulturi

U početnoj fazi rada Zavod će se u oblasti istraživanja u kulturi oslanjati na spoljne stručne saradnike. U tom smislu Zavod je potpisao protokol o saradnji sa Slovačkim narodnim muzejom, koji će u naredne tri godine realizovati projekat pod nazivom Istorija tradicionalnih slovačkih kuća na Donjoj zemlji. Ovaj projekat vodiće stručnjaci Istorijskog muzeja, koji se, između ostalog, bave i istraživanjem života Slovaka u inostranstvu, njihove istorije i današnjeg načina života. U tom smislu planirana je i realizacija navedenog projekta koja bi se odvijala u pojedinim slovačkim lokalitetima u Vojvodini u periodu od 2009 – 2011. godine.

To podrazumeva:

 • da će Zavod pripremiti lokalitete u Vojvodini za istraživanje

 • pronaći informatore

 • angažovati asistente, koji će imati priliku da rade sa stručnjacima iz Slovačke republike.

Zavod će za potrebe ove jedinice u perpektivi graditi jedinstvenu specijalizovanu priručnu biblioteku, čiji prvi naslovi slovačkih enciklopedijskih izdanja će biti obezbeđeni u prvim mesecima rada.

Prezentacija slovačke kulture

Sedište Zavoda je u centru Novog Sada, moderno je i adekvatno za promociju slovačke kulture široj javnosti. Da bi prezentaciona delatnost u okviru samog Zavoda mogla da zaživi neophodno je:

 • angažovanje menadžera kulturnih aktivnosti Zavoda

 • osmišljavanje interesantnih i sadržaja vrhunskog umetničkog kvaliteta, koji bi slovačku kulturu približili što široj i raznovrsnijoj ciljnoj grupi

 • uspostavljanje saradnje sa brojnim ustanovama kulture Slovaka u Vojvodini

 • uspostavljanje saradnje sa ustanovama kulture iz Novog Sada

Prezentacija slovačke kulture će, u širem smislu, obuhvatiti i slovačke festivale i manifestacije pokrajinskog ili republičkog nivoa, kojima će Zavod, nakon detaljne analize, pružati logističku podršku pogotovo u segmentima gde organizatori određene kulturne akcije nemaju dovoljne kapacitete, ne samo finansijske već i profesionalne.

Ostale delatnosti

Zavod će obezbediti promotivni materijal i razvijati vizuelni identitet sa kojim će se predstavljati u javnosti.

Svoje delatnosti će Zavod prezentovati u medijima i za tu namenu odrediće medija – plan sa redovnim konferencijama za medije.

Zavod će takođe razvijati turističke aspekte kulturne saradnje polazeći od pretpostavke da je u savremenom društvu kulturni doživljaj jedan od najvažnijih elemenata, koji može da privuče pažnju turista.

Direktor

Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka

Milina Sklabinski