Plan i program rada Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka za period april – decembar u 2009. godini

U skladu sa odredbama člana 22. Statuta Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka, Upravni odbor Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka, na svom IV. sastanku održanom 2. septembra 2009. godine

PLAN I PROGRAM RADA

ZAVODA ZA KULTURU VOJVOĐANSKIH SLOVAKA

ZA PERIOD APRIL – DECEMBAR 2009. god.

Sažetak

Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka uspešno je realizovao većinu planiranih aktivnosti za 2008. godinu i na taj način obezbedio neophodne uslove za dalji nesmetani rad u 2009. godini. U skladu sa najvišim aktima Zavoda – Odlukom o osnivanju Zavoda i Statutom Zavoda, delatnost Zavoda u 2009. godini biće usmerena na realizaciju konkretnih programa u okviru:

 • razvojno-istraživačke delatnosti – proučavanje kulturne infrastrukture vojvođanskih Slovaka i super-strukture odnosno vrhunske društvene nadogradnje, sa ciljem projektovanja njenog razvoja;

 • informaciono-dokumentacione i komunikacijske delatnosti – obrazovanje dokumentacione građe iz svih oblasti života, kulture i umetnosti vojvođanskih Slovaka;

 • permanentne i sistemske delatnosti na poboljšanju kvaliteta kulturnih i umetničkih manifestacija, permanentnog stručnog usavršavanja i obrazovanja u kulturi i stručnom radu na uključivanju slovačke kulture u širi društveni kontekst.

U skladu sa ovim delatnostima Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka izradio je detaljan plan aktivnosti i harmonogram akcija do kraja 2009. god., sa ciljem očuvanja, unapređenja i razvijanja kulture vojvođanskih Slovaka.

Svakoj od ovih delatnosti pristupa se stručno. Rukovodeći se načelima Evropske godine stvaralaštva i inovacija, u prezentaciji produktivne slovačke vojvođanske kulture, koristimo se interdisciplinarnim povezivanjem i kreativnim postupcima, savremenim informacijskim sistemima u čuvanju kulturnog nasleđa, edukacionim i motivacionim programima za mlade, realizacijom programa i projekata čiji je cilj unapređenje i modernizacija aktivnosti na revitalizaciji najvrednijeg materijanog i duhovnog kulturnog nasleđa, težimo da razvijamo svest o njegovoj vrednosti i značaju a zalažemo se i za unapređenje slovačke vojvođanske kulturne komunikacije.

U konkretne programe svrstavamo i opšti strateški cilj – afirmaciju slovačke vojvođanske kulture u širim, državnim i međunarodnim okvirima, afirmaciju njenih posebnosti i specifičnosti, podršku novim idejama i podsticanje permanentnog razvoja.

Iako je teško predvideti okolnosti a s njima u vezi i finansijske mogućnosti za angažovanje stalnih radnika i spoljnih saradnika Zavoda, činjenica je da obim rada i ciljevi koji su pred ovu ustanovu postavljeni zahtevaju obrazovan, stručan, fleksibilan i nadasve zainteresovan kadar, kompetentan da ostvari misiju Zavoda.

Kalendar aktivnosti Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka

Tabela br. 1

Prezentaciona i edukativna delatnost

Informaciono-dokumentaciona delatnost

Naučno-istraživačka delatnost

Organizacija rada u Zavodu

Učešće na akcijama i logistička podrška

JANUAR

Novi Sad – Svečano otvaranje Zavoda uz prisustvo zvanica iz republičkih i pokrajinskih institucija i kulturne javnosti iz Srbije, Mađarske, Rumunije i Slovačke republike. Program otvaranja čine elementi scenske, muzičke, plesne i drugih umetnosti i simboliše rađanje novih mogućnosti.

Posete srodnim ustanovama kulture sa ciljem uspostavljanja sistema rada u Zavodu i utvrđivanje «know-how» ovih ustanova.

Potpisivanje protokola o saradnji sa Slovačkim narodnim muzejom iz Slovačke republike, koji će u naredne tri godine realizovati projekat pod nazivom Istorija tradicionalnih slovačkih kuća na Donjoj zemlji. Ovaj projekat vodiće stručnjaci Istorijskog muzeja, koji se, između ostalog, bave i istraživanjem života Slovaka u inostranstvu, njihove istorije i današnjeg načina života. U tom smislu planirana je i realizacija navedenog projekta koja bi se odvijala u pojedinim slovačkim lokalitetima u Vojvodini u periodu od 2009 – 2011. godine.

Finalizacija radova na adaptaciji prostorija Zavoda, postavljanje tabli na zgradi Zavoda kao i na ulazu u Zavod i osmišljavanje drugih detalja vezanih za enterijer Zavoda.

Design i štampa pozivnica za svečano otvaranje Zavoda.

Planiranje medijske promocije prilikom otvaranja Zavoda i press clipping.

Priprema recepcije za otvaranje Zavoda.

FEBRUAR

Pisanje projekata za realizaciju web portala kulture vojvođanskih Slovaka kao i kompleksne baze podataka.

Zavod će za potrebe ove jedinice otpočeti sa izgradnjom priručne specijalizovane biblioteke Zavoda.

Uspostavljanje organizacione šeme u skladu sa potrebama i finansijskim mogućnostima Zavoda.

MART

Novi Sad – predstavljanje rada Zavoda na Međunarodnom salonu knjiga u Novom Sadu

Predstavljanje najnovijih slovačkih izdanja Slovačkog izdavačkog centra u Zavodu Zima sa knjigom

Pivnice – Svečana akademija povodom 100 godina pozorišta u Pivnicama.

Muzej Vojvodine – promocija saradnje Galerije Babka sa japanskim slikarima naive.

APRIL

Novi Sad – susret predstavnika organizacionog odbora Slovačkih narodnih svečanosti (SNS) i predstavnika učesnika manifestacije Stretnutia dolnozemských Slovákov Na jarmoku (Susret „donjozemskih“ Slovaka „Na vašaru“ (Srbija, Mađarska, Rumunija). Predlagač projekta je Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine (NSSNM) a organizator za Srbiju Zavod za kulturu vojvđanskih Slovaka (ZKVS), u skladu sa odlukom Obora za kulturu NSSNM.

 

Edukacija za zaposlene u oblasti „finih veština“ – Asertivnost

Zavod je uspostavio saradnju sa Arhivom Vojvodine sa ciljem da se izradi sistem dokumentacije celokupne delatnosti ZKVS, što podrazumeva prihvatanje Statuta o kancelarijskom i arhivskom poslovanju (upravljanju), izradu Spiska (registra) kategorija i dobijanje saglasnosti Arhiva za ova dokumenta. Rok – 30. jun 2009.

Objavljivanje konkursa za izradu WEB – portala kulture vojvođanskih Slovaka (Projekat je finansijski podržao Zavod za Slovake koji žive u inostranstvu)

Izrada elektronske forme časopisa „Dolnozemský Slovák“ – 1920 – 1940 („Donjozemski Slovak“) u okviru dugoročnog projekta FORMIRANJA ELEKTRONSKE BAZE PODATAKA ZKVS.

Uspostavljanje saradnje sa Muzejom Vojvodine i obezbeđivanje Spiska 1500 slovačkih predmeta (eksponata) u Muzeju Vojvodine.

Novi Sad – diskusija na temu Slovenská vojvodinská kultúra a mladí. (Slovačka vojvođanska kultura i mladi, koja ima za cilj da okupi mlade Slovake, studente raznih profila i istraži njihovu percepciju kulturne produkcije vojvođanskih Slovaka. Cilj je ujedno i formirati mrežu saradnika Zavoda na projektu Web portal.

 

 

Objavljivanje konkursa za radna mesta u Zavodu – stručni saradnik u INDOK i stručni saradnik u Jedinici za kulturno-umetničke manifestacije, usavršavanje i obrazovanje u oblasti kulture i umetnosti

Selenča – III. Međunarodna izložba tradicionalnog ukrašavanja uskršnjih jaja „Tajna uskršnjeg jajeta“.

Prezentacija Zavoda pojedinim komisijama Odbora za kulturu NSSNM.

MAJ

 

Bratislava – Zavod će predstaviti Informtivno-dokumentarno odeljenje ZKVS na stručnom seminaru Záchrana kultrneho dedičstva Slovákov žijúcich v zahraničí a databáza o tejto problematike II. (Zaštita kulturnog nasleđa Slovaka koji žive u inostranstvu i databaza o ovoj problematici II).

Novi Sad – U okviru festivala optimizma (Baby Exit) Zavod će, na inventivan način, predstaviti slovačke programe za decu – najaviće dečiji festival „Zlatá brána“ (Zlatna vrata), prirediće promociju 70. godišnjeg dečijeg časopisa „Zornička“ i časopisa „Čar(b)ológ“.

Formiranje komisije i izbor najuspelijeg predloga za izradu WEB – portala kulture vojvođanskih Slovaka i početak realizacije projekta.

Objavljivanje konkursa na temu Najkreativnija fotografija slovačke kulture.

Restauracija 10 slika ulja na platnu Zuzke Medveđove.

Sastavljanje tima saradnika za izradu tekstualnog dela portala i slanje tema. Tekući sastanci sa timom.

Vrednovanje upitnika sa diskusije Slovačka vojvođanska kultura i mladi.

Formiranje biblioteke ZKVS i kupovina knjiga u Slovačkoj Republici i Srbiji.

Izbor i angažovanje pravničke službe.

Realizacija Programa osposobljavanja zaposlenih iz oblasti protivpožarne zaštite.

Izbor kandidata za zapošljavanje u ZKVS u drugi krug.

Folklorni festival „Tancuj, tancuj“(„Igraj, igraj“) Hajdušica – dokumentacija festivala za potrebe istraživanja u ZKVS.

Gradska biblioteka Novi Sad – prezentacija knjige dr Jana Jankoviča, iz Slovačke – Poézia slovensko-srbskej vzájomnosti. (Poezija slovačko-srpske uzajamnosti)

JUN

Novi Sad – Zavod će organizovati književno-umetničko veče prilikom obeležavanja 70. rođendana književnice Vjere Benkove. Program će da sadrži inserte iz arhivskog materijala RTV Novi Sad, stručne osvrte i umetničku prezentaciju poezije proze Vjere Benkove.

Novi Sad – U saradnji sa Odborom za informisanje NVSNM u Zavodu će biti održano predavanje na temu Kritické novinárstvo (Kritičko novinarstvo).

Novi Sad – ZKVS biće saorganizator 53. Književnog savetovanja, posvećenog slovačkom vojvođanskom književnom stvaralaštvu za decu.

Realizacija I faze projekta WEB PORTAL.Senvaclav – Učešće u Međunarodnom interdisciplinarnom kampu u Senvaclavu u Peštanskoj župi, u organizaciji Istraživačkog zavoda Slovaka u Mađarskoj.

Susret sa timom etnologa (dr Botik i ost.) i planiranje saradnje u vezi sa temama – istraživanje života Slovaka u sredinama, o kojima, do sada, nisu štampane nikakve publikacije.

– tematska istraživanja (igre, navike i običaji…)

Susret sa timom saradnika na izradi VEB – portala.

Uspostavljanje saradnje sa Academiom Istropolitana Nova u vezi sa jednogodišnjim školovanjem iz oblasti Zaštita kulturnog nasleđa.

 

Prezentacija delatnosti ZKVS u emisiji Kaleidoskop  novosadskog radija.

U okviru samita predsednika država srednje i jugoistočne Evrope, ZKVS će posetiti predsednica Zavoda za Slovake koji žive u inostranstvu (Bratislava) Vilma Privarova.

Razvijanje aktivnosti u vezi sa smanjivanjem iznosa plaćanja za zakup prostorija ZKVS, u skladu sa Zakonom o budžetu za 2009 god.

Koncert Jarné nôty (Prolećne note) – Bački Petrovac.

Dečiji folklorni festival „Zlatá brána“(Zlatna vrata).

Dodela nagrada pobednicima fotokonkursa 70. godišnjeg dečijeg časopisa „Zornička“ u Kisaču. ZKVS je obezbedio kvalitetna enciklopedijska izdanja za pobednike.

JUL

Novi Sad – u Zavodu će 01. jula biti obeležena 20. godišnjica Galerije „Zuzke Medveđove“. Poseban poklon galeriji biće 10 restauriranih ulja na platnu, čiju je rastauraciju finansirao ZKVS i koje će biti predstavljene na ovoj izložbi. Za izložbu biće štampan katalog.

Novi Sad – u Zavodu će biti priređena izložba fotografija Ondreja Mihalja pod nazivom Moja Kanada. Štampanje reprezentativnog kataloga finansiraće kanadska ambasada.

Novi Sad – u Zavodu će biti priređena promocija – performans povodom štampanja Personalne autobibliografije Vićazoslava Hroneca.

 

Edukacije zaposlenih iz oblasti „fine veštine“ – Povećavanje efkasnosti rada.

 

Ostvarivanje II. faze projekta PORTAL.

Suizdavanje Personalne autobibliografije književnika Víćazoslava Hroneca.

U ZKVS biće montiran sistem za izložbenu delatnost.

Sastanci u vezi sa pripremom SNS (Slovačkih narodnih svečanosti) i manifestacijom Na vašaru

Prezentacija aktivnosti ZKVS u Dirigentskom kampu v B. Petrovcu.

Učešće na poetskoj manifestaciji Stretnitie pod lipami (Susret pod lipama).

AVGUST

Bački Petrovac – U okviru Slovačkih narodnih svečanosti Zavod priređuje festival Na vašaru uz učešće Slovaka iz Mađarske, Rumunije, Slovačke i Srbije.Start projekta WEB PORTAL.

Predavanje za saradnike na projektu WEB PORTAL, na temu web novinarstvo.U okviru Dana mladih biće vrednovanje konkursa Najkreativnija fotografija slovačke kulture.

Seminar za koreografe.

SEPTEMBAR

 

Novi Sad – Organizacija promocije časopisa „Torontálsky priateľ ľudu“ (Torontalski prijatelj naroda) iz 1899. god.

 

Prag – prezentacija aktivnosti ZKVS u okviru interkulturalne konferencije Terra interculturalis u organizaciji Svetskog udruženja Slovaka u inostranstvu uz finansijsku podršku Višegradskog fonda.

Izrada elektronske forme časopisa Torontalski prijatelj naroda, koji je 1899. god. štampan i na slovačkom jeziku. Elektronski format svih osam brojeva biće izrađen zahvaljujući istraživačkoj delatnosti Nemeta Ferenca, koji se bavi istraživanjem mađarske štampe. Radi se o daljoj fazi projekta IZRADA ELEKTRONSKE DATABAZE ZKVS:

Objavljivanje oglasa za realizaciju projekta IZRADA SOFTVERA ZA FORMIRANJE DATABAZE KULTURE VOJVOĐANSKIH SLOVAKA

Start projekta Dogodilo se na današnji dan u saradnji sa Novosadskom novinarskom školom. Projekat obuhvata edukaciju saradnika na izradi radio i TV paketa na teme iz oblasti slovačke vojvođanske kulture

OKTOBAR

Sazivanje komisije, izbor najpovoljnije ponude i potpisivanje ugovora o saradnji. (Projekat je finansijski podržao Zavod za Slovake koji žive u inostranstvu, Bratislava).

Suorganizacija simpozijuma Slovačko vojvođansko novinarstvo u vrtlogu medijskih dešavanja u Srbiji.

Edukacioni kurs Mäkké zručnosti (Fine veštine)Festival popularne muzike Zlatý kľúč (Zlatni ključ) – pomoć kod sastavljanja nezavisne komisije koja će obezbediti kvalitetan sadržaj festivala.

 

Logistička podrška pijanističkom takmičenju „Wendl and Lung“ Kovačica.

 

NOVEMBAR

Lalić – na godišnjicu rođenja prvog akademskog slikara, iz redova vojvođanskih Slovaka, Karola Miloslava Lehotskog biće postavljena spomen ploča na rodnoj kući K.M. Lehotskog u Laliću.

 

Bački Petrovac – u saradnji sa Kulturnim centrom Novi Sad i Muzičkim centrom iz Bratislave biće organizovan nastup Slovačko-češkog big benda u Bačkom Petrovcu.

 

 

Start I faze projekta

DATABAZA KULTURE VOJVOĐANSKIH SLOVAKA

Organizacija

V. konferencije muzikologa na temu 60. godina novosadskog radija.

 

Organizacija koncerta slovačkog kvarteta iz Bratislave u Studiu M Radija Vojvodine.

Festival novih lirskih pesama – pomoć kod formiranja nezavisne komisije koja će obezbediti kvalitetan sadržaj festivala.

DECEMBAR

Novi Sad, Bački Petrovac, Stara Pazova, Kovačica – promocija najnovije filmske produkcije iz Slovačke – saradnja sa Slovačkim filmskim zavodom.Novi Sad – ZKVS realizuje I. deo projekta SLIKE DAVNO ZABORAVLJENIH PREDAKA

autora Miroslava Benke

Festival novih pesama za decu Letí pieseň, letí, (Leti pesma, leti) – pomoć kod formiranja nezavisne komisije koja će obezbediti kvalitetan sadržaj festivala.

 

Informacion – dokumentaciona delatnost Zavoda

PROJEKAT BR.1

PORTAL KULTURE VOJVOĐANSKIH SLOVAKA

Sa ciljem da se da sistematski pregled slovačke vojvođanske kulture, posredstvom internet portala, izradili smo posebnu kategorizaciju čiji je cilj da:

 • populariše kulturu u zemlji, jača kulturni identitet i informiše javnost o kulturi i kulturnom nasleđu vojvođanskih Slovaka,
 • prezentuje i propagira kulturu vojvođanskih Slovaka u inostranstvu,
 • stvara interaktivnu sredinu, koja će da omogućava razmenu stavova i iskustava stručnjaka iz oblasti kreativnosti.

Primenljivost

Svi objavljeni materijali moraju da sadrže samo objektivne, tačne i proverene informacije iz pouzdanih izvora.

Objavljeni materijali moraju da sadrže prateće informacije (informacije o poreklu, istoriji, bibliografiji i sl.), koje bi trebale da budu formulisane u skladu sa muđunarodnim standardima.

Dizajn korisničkih interface web stranica mora da bude pregledan, originalan, prijemčiv i mora da sadrži intuitivnu i praktičnu navigaciju, koja će da omogući jednostavno traženje konkretnih informacija.

WEB – stranica bi trebala da pruža efikasan način traženja podataka pomoću ključnih reči.

Aktuelnost

Stranica mora da se održava, obogaćuje novim prilozima a mora da postoji i stalan nadzor nad starijim objavljenim tekstovima.

Interaktivnost

Korisnicima WEB – stranice treba pružiti interaktivnu, kreativnu internetsku sredinu sa širokim forumom i mogućnošću objavljivanja komentara i prijavljivanja na biltensku poštu Zavoda.

Komunikacijske službe moraju da budu pod nadzorom, čime će se ispoštovati pravilo da materija, koji objavljuju korisnici, treba da bude u skladu sa Uslovima korišćenja WEB – stranice.

Multilingvalnost

Sve važne informacije na WEB-stranici moraju da budu objavljene na slovačkom, srpskom i engleskom jeziku.

Osnovna podela slovačke vojvođanske kulture.

Ovde se radi o podeli koja, dalje, sadrži potkategorije, koje se formiraju u skladu sa konkretnim stanjem u određenom segmentu kulture.

Potkategorije se, takođe, raščlanjuju na dalje podgrupe, koje se, često, prožimaju sa drugim oblastim što proističe iz praktičnog stanja.

U svakoj oblasti se objavljuju originalno izrađeni standardizovani tekstovi, koje, prema potrebi, prate zvučni, video, likovni ili drugi prilozi.

Na osnovu internetske verzije i njenog poboljšavanja, u toku praktične upotrebe, usavršavamo i sistem za stvaranje databaze iz ove oblasti.

Za formiranje databaza biće izrađen informacioni sistem koji će, delimično, da bude dostupan i posredstvom interneta.

PROJEKAT BR. 2

IZRADA INFORMACIONOG SISTEMA ZA FORMIRANJE DATABAZE SLOVAČKE VOJVOĐANSKE KULTURE

Informaciono-dokumentarna jedinica izrađuje arhiv i databazu o ustanovama kulture i umetnosti, o kulturnim manifestacijama, festivalima, smotrama, memorijalima, kulturno-umetničkim društvima i udruženjima, nagradama i priznanjima, biografskim i bibliografskim podacima eminentnih stručnjaka u pojedinim oblastia kulture i umetnosti; izdavačkim ustanovama i bibliotekama, snima, distribuira, emituje i prenosi umetničke i dokumentarističke filmove i video snimke, formira arhiv o profesionalnim i amaterskim pozorištima, muzičkim sastavima – ansamblima i orkestrima, galerijama, likovnom i vizuelnom stvaralaštvu i izložbenim delatnostima, umetničkim kolonijama, o materijalnom i duhovnom kulturnom nasleđu, njegovoj zaštiti, arhivskoj i muzejskoj delatnosti itd.

Za realizaciju navedenih aktivnosti, nužno je izraditi poseban informacioni sistem, koji će polaziti od specifičnih potreba i zahteva. Zavoda, resp. od špecifičnosti same oblasti koju istražuje a to je višeslojna i raznovrsna kulturna infrastruktura vojvođanskih Slovaka.

Osnovna polazišta

Izgradnjom elektronske baze podataka o kulturi vojvođanskih Slovaka činimo dostupnim i primenljivim kulturno nasleđe ove nacionalne zajednice. Na taj način omogućujemo neposredniji i lakši način pristupa celokupnoj kulturnoj infrastrukturi što je samo po sebi osnova za bolje razumevanje, povećano interesovanje i za samoedukaciju.

Elektronska baza podataka zbog svoje iscrpnosti i naučne relevantnosti predstavlja izuzetnu pomoć u nastavnom procesu na svim nivoima obrazovanja na slovačkom jeziku.

Elektronska baza podataka je izvor informacija za istraživačku delatnost u kulturi iz svih njenih segmenata, dok su audio, video i foto formati pogodni za ilustracije potencijalnih istraživačkih delatnosti.

Sveobuhvatna baza je osnova celog kulturnog sistema vojvođanskih Slovaka i kao takva predstavlja temelj kreiranja razvojnih projekata i izgradnju kulturne politika zasnovane na činjenicama.

Izradu informacionog sistema trebala bi da realizuje profesionalna organizacija koja se bavi izradom databaznih i informacionih sistema.

Da bi informacioni sistem mogao racionalno da ispunjava svoje namene, mora da bude obezbeđen sa aspekata:

 • personalnog (stručno osposobljeni radnici)

 • tehničkog (kompjuterska i ostala tehnika)

 • programskog (software)

 • organizacionog (mere za praktično korišćenje informacionog sistema).

Rozvojno-istraživačka delatnost Zavoda

Za uspešan start istraživačke delatnosti neophodno je obezbediti stručnu saradnju. U početku to će biti naučno-istraživačke institucije i departmani sa kojima se može sarađivati na konkretnim istraživačkim projektima.

U okviru razvojno-istraživačke delatnosti potrebno je da se, do kraja godine, formiraju uredništva za izradu kapitalnih izdanja Zavoda.

Na osnovu dosadašnjih susreta i razgovora sa brojnim predstavnicima kulturnih ustanova a, takođe, i pojedinim komisijama Odbora za kulturu Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine, predlažemo da se, obavezno, obrade sledeće teme:

 • Slovačko-srpski i srpsko slovački rečnik

 • Slovaci u Vojvodini

 • Slovačke igre (plesovi) u Vojvodini,

 • Savremena umetnost vojvođanskih Slovaka…

Prezentaciono-edukativna delatnost Zavoda

Prezentaciona delatnost slovačke vojvođanske kulture je, u Zavodu, koncipirana tako da se obeleže brojne godišnjice i jubileji, koje vojvođanski Slovaci obeležavaju 2009. god. U ovom kontekstu radi se o godišnjicama osnivanja kulturnih institucija, datumima vezanim za značajne ličnosti ili, pak, osnivanju pojedinih naselja, kao i o obeležavanju jubileja naših istaknutih kulturnih pregaoca. Prezentaciona delatnost biće realizovana tako da o našim, slovačkim godišnjicama budu informisani i drugi, dakle da akcije Zavoda prate i kulturni faktori većinskog naroda i da se o događajima, vezanim za slovačku nacionalnu manjinu, govori i u većinskim medijima. U Zavodu se poseban akcenat stavlja na marketing i propagiranje delatnosti i, u skladu sa time, vodimo vlastiti „press clipping“.

Edukativna delatnost proističe iz zahteva samog programa Zavoda, te se akcenat stavlja na usavršavanje ljudskih resursa u Zavodu i njegovih saradnika.

U Novom Sadu, 17. septembra 2009. god.

Broj. 01 – 222

Direktorka

Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka

Milina Sklabinski