Plan i program rada Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka za period april – decembar u 2009. godini

U skladu sa odredbama člana 22. Statuta Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka, Upravni odbor Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka, na svom IV. sastanku održanom 2. septembra 2009. godine

PLAN I PROGRAM RADA

ZAVODA ZA KULTURU VOJVOĐANSKIH SLOVAKA

ZA PERIOD APRIL – DECEMBAR 2009. god.

Sažetak

Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka uspešno je realizovao većinu planiranih aktivnosti za 2008. godinu i na taj način obezbedio neophodne uslove za dalji nesmetani rad u 2009. godini. U skladu sa najvišim aktima Zavoda – Odlukom o osnivanju Zavoda i Statutom Zavoda, delatnost Zavoda u 2009. godini biće usmerena na realizaciju konkretnih programa u okviru:

 • razvojno-istraživačke delatnosti – proučavanje kulturne infrastrukture vojvođanskih Slovaka i super-strukture odnosno vrhunske društvene nadogradnje, sa ciljem projektovanja njenog razvoja;

 • informaciono-dokumentacione i komunikacijske delatnosti – obrazovanje dokumentacione građe iz svih oblasti života, kulture i umetnosti vojvođanskih Slovaka;

 • permanentne i sistemske delatnosti na poboljšanju kvaliteta kulturnih i umetničkih manifestacija, permanentnog stručnog usavršavanja i obrazovanja u kulturi i stručnom radu na uključivanju slovačke kulture u širi društveni kontekst.

U skladu sa ovim delatnostima Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka izradio je detaljan plan aktivnosti i harmonogram akcija do kraja 2009. god., sa ciljem očuvanja, unapređenja i razvijanja kulture vojvođanskih Slovaka.

Svakoj od ovih delatnosti pristupa se stručno. Rukovodeći se načelima Evropske godine stvaralaštva i inovacija, u prezentaciji produktivne slovačke vojvođanske kulture, koristimo se interdisciplinarnim povezivanjem i kreativnim postupcima, savremenim informacijskim sistemima u čuvanju kulturnog nasleđa, edukacionim i motivacionim programima za mlade, realizacijom programa i projekata čiji je cilj unapređenje i modernizacija aktivnosti na revitalizaciji najvrednijeg materijanog i duhovnog kulturnog nasleđa, težimo da razvijamo svest o njegovoj vrednosti i značaju a zalažemo se i za unapređenje slovačke vojvođanske kulturne komunikacije.

U konkretne programe svrstavamo i opšti strateški cilj – afirmaciju slovačke vojvođanske kulture u širim, državnim i međunarodnim okvirima, afirmaciju njenih posebnosti i specifičnosti, podršku novim idejama i podsticanje permanentnog razvoja.

Iako je teško predvideti okolnosti a s njima u vezi i finansijske mogućnosti za angažovanje stalnih radnika i spoljnih saradnika Zavoda, činjenica je da obim rada i ciljevi koji su pred ovu ustanovu postavljeni zahtevaju obrazovan, stručan, fleksibilan i nadasve zainteresovan kadar, kompetentan da ostvari misiju Zavoda.

Kalendar aktivnosti Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka

Tabela br. 1

Prezentaciona i edukativna delatnost

Informaciono-dokumentaciona delatnost

Naučno-istraživačka delatnost

Organizacija rada u Zavodu

Učešće na akcijama i logistička podrška

JANUAR

Novi Sad – Svečano otvaranje Zavoda uz prisustvo zvanica iz republičkih i pokrajinskih institucija i kulturne javnosti iz Srbije, Mađarske, Rumunije i Slovačke republike. Program otvaranja čine elementi scenske, muzičke, plesne i drugih umetnosti i simboliše rađanje novih mogućnosti.

Posete srodnim ustanovama kulture sa ciljem uspostavljanja sistema rada u Zavodu i utvrđivanje «know-how» ovih ustanova.

Potpisivanje protokola o saradnji sa Slovačkim narodnim muzejom iz Slovačke republike, koji će u naredne tri godine realizovati projekat pod nazivom Istorija tradicionalnih slovačkih kuća na Donjoj zemlji. Ovaj projekat vodiće stručnjaci Istorijskog muzeja, koji se, između ostalog, bave i istraživanjem života Slovaka u inostranstvu, njihove istorije i današnjeg načina života. U tom smislu planirana je i realizacija navedenog projekta koja bi se odvijala u pojedinim slovačkim lokalitetima u Vojvodini u periodu od 2009 – 2011. godine.

Finalizacija radova na adaptaciji prostorija Zavoda, postavljanje tabli na zgradi Zavoda kao i na ulazu u Zavod i osmišljavanje drugih detalja vezanih za enterijer Zavoda.

Design i štampa pozivnica za svečano otvaranje Zavoda.

Planiranje medijske promocije prilikom otvaranja Zavoda i press clipping.

Priprema recepcije za otvaranje Zavoda.

FEBRUAR

Pisanje projekata za realizaciju web portala kulture vojvođanskih Slovaka kao i kompleksne baze podataka.

Zavod će za potrebe ove jedinice otpočeti sa izgradnjom priručne specijalizovane biblioteke Zavoda.

Uspostavljanje organizacione šeme u skladu sa potrebama i finansijskim mogućnostima Zavoda.

MART

Novi Sad – predstavljanje rada Zavoda na Međunarodnom salonu knjiga u Novom Sadu

Predstavljanje najnovijih slovačkih izdanja Slovačkog izdavačkog centra u Zavodu Zima sa knjigom

Pivnice – Svečana akademija povodom 100 godina pozorišta u Pivnicama.

Muzej Vojvodine – promocija saradnje Galerije Babka sa japanskim slikarima naive.

APRIL

Novi Sad – susret predstavnika organizacionog odbora Slovačkih narodnih svečanosti (SNS) i predstavnika učesnika manifestacije Stretnutia dolnozemských Slovákov Na jarmoku (Susret „donjozemskih“ Slovaka „Na vašaru“ (Srbija, Mađarska, Rumunija). Predlagač projekta je Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine (NSSNM) a organizator za Srbiju Zavod za kulturu vojvđanskih Slovaka (ZKVS), u skladu sa odlukom Obora za kulturu NSSNM.

 

Edukacija za zaposlene u oblasti „finih veština“ – Asertivnost

Zavod je uspostavio saradnju sa Arhivom Vojvodine sa ciljem da se izradi sistem dokumentacije celokupne delatnosti ZKVS, što podrazumeva prihvatanje Statuta o kancelarijskom i arhivskom poslovanju (upravljanju), izradu Spiska (registra) kategorija i dobijanje saglasnosti Arhiva za ova dokumenta. Rok – 30. jun 2009.

Objavljivanje konkursa za izradu WEB – portala kulture vojvođanskih Slovaka (Projekat je finansijski podržao Zavod za Slovake koji žive u inostranstvu)

Izrada elektronske forme časopisa „Dolnozemský Slovák“ – 1920 – 1940 („Donjozemski Slovak“) u okviru dugoročnog projekta FORMIRANJA ELEKTRONSKE BAZE PODATAKA ZKVS.

Uspostavljanje saradnje sa Muzejom Vojvodine i obezbeđivanje Spiska 1500 slovačkih predmeta (eksponata) u Muzeju Vojvodine.

Novi Sad – diskusija na temu Slovenská vojvodinská kultúra a mladí. (Slovačka vojvođanska kultura i mladi, koja ima za cilj da okupi mlade Slovake, studente raznih profila i istraži njihovu percepciju kulturne produkcije vojvođanskih Slovaka. Cilj je ujedno i formirati mrežu saradnika Zavoda na projektu Web portal.

 

 

Objavljivanje konkursa za radna mesta u Zavodu – stručni saradnik u INDOK i stručni saradnik u Jedinici za kulturno-umetničke manifestacije, usavršavanje i obrazovanje u oblasti kulture i umetnosti

Selenča – III. Međunarodna izložba tradicionalnog ukrašavanja uskršnjih jaja „Tajna uskršnjeg jajeta“.

Prezentacija Zavoda pojedinim komisijama Odbora za kulturu NSSNM.

MAJ

 

Bratislava – Zavod će predstaviti Informtivno-dokumentarno odeljenje ZKVS na stručnom seminaru Záchrana kultrneho dedičstva Slovákov žijúcich v zahraničí a databáza o tejto problematike II. (Zaštita kulturnog nasleđa Slovaka koji žive u inostranstvu i databaza o ovoj problematici II).

Novi Sad – U okviru festivala optimizma (Baby Exit) Zavod će, na inventivan način, predstaviti slovačke programe za decu – najaviće dečiji festival „Zlatá brána“ (Zlatna vrata), prirediće promociju 70. godišnjeg dečijeg časopisa „Zornička“ i časopisa „Čar(b)ológ“.

Formiranje komisije i izbor najuspelijeg predloga za izradu WEB – portala kulture vojvođanskih Slovaka i početak realizacije projekta.

Objavljivanje konkursa na temu Najkreativnija fotografija slovačke kulture.

Restauracija 10 slika ulja na platnu Zuzke Medveđove.

Sastavljanje tima saradnika za izradu tekstualnog dela portala i slanje tema. Tekući sastanci sa timom.

Vrednovanje upitnika sa diskusije Slovačka vojvođanska kultura i mladi.

Formiranje biblioteke ZKVS i kupovina knjiga u Slovačkoj Republici i Srbiji.

Izbor i angažovanje pravničke službe.

Realizacija Programa osposobljavanja zaposlenih iz oblasti protivpožarne zaštite.

Izbor kandidata za zapošljavanje u ZKVS u drugi krug.

Folklorni festival „Tancuj, tancuj“(„Igraj, igraj“) Hajdušica – dokumentacija festivala za potrebe istraživanja u ZKVS.

Gradska biblioteka Novi Sad – prezentacija knjige dr Jana Jankoviča, iz Slovačke – Poézia slovensko-srbskej vzájomnosti. (Poezija slovačko-srpske uzajamnosti)

JUN

Novi Sad – Zavod će organizovati književno-umetničko veče prilikom obeležavanja 70. rođendana književnice Vjere Benkove. Program će da sadrži inserte iz arhivskog materijala RTV Novi Sad, stručne osvrte i umetničku prezentaciju poezije proze Vjere Benkove.

Novi Sad – U saradnji sa Odborom za informisanje NVSNM u Zavodu će biti održano predavanje na temu Kritické novinárstvo (Kritičko novinarstvo).

Novi Sad – ZKVS biće saorganizator 53. Književnog savetovanja, posvećenog slovačkom vojvođanskom književnom stvaralaštvu za decu.

Realizacija I faze projekta WEB PORTAL. Senvaclav – Učešće u Međunarodnom interdisciplinarnom kampu u Senvaclavu u Peštanskoj župi, u organizaciji Istraživačkog zavoda Slovaka u Mađarskoj.

Susret sa timom etnologa (dr Botik i ost.) i planiranje saradnje u vezi sa temama – istraživanje života Slovaka u sredinama, o kojima, do sada, nisu štampane nikakve publikacije.

– tematska istraživanja (igre, navike i običaji…)

Susret sa timom saradnika na izradi VEB – portala.

Uspostavljanje saradnje sa Academiom Istropolitana Nova u vezi sa jednogodišnjim školovanjem iz oblasti Zaštita kulturnog nasleđa.

 

Prezentacija delatnosti ZKVS u emisiji Kaleidoskop  novosadskog radija.

U okviru samita predsednika država srednje i jugoistočne Evrope, ZKVS će posetiti predsednica Zavoda za Slovake koji žive u inostranstvu (Bratislava) Vilma Privarova.

Razvijanje aktivnosti u vezi sa smanjivanjem iznosa plaćanja za zakup prostorija ZKVS, u skladu sa Zakonom o budžetu za 2009 god.

Koncert Jarné nôty (Prolećne note) – Bački Petrovac.

Dečiji folklorni festival „Zlatá brána“(Zlatna vrata).

Dodela nagrada pobednicima fotokonkursa 70. godišnjeg dečijeg časopisa „Zornička“ u Kisaču. ZKVS je obezbedio kvalitetna enciklopedijska izdanja za pobednike.

JUL

Novi Sad – u Zavodu će 01. jula biti obeležena 20. godišnjica Galerije „Zuzke Medveđove“. Poseban poklon galeriji biće 10 restauriranih ulja na platnu, čiju je rastauraciju finansirao ZKVS i koje će biti predstavljene na ovoj izložbi. Za izložbu biće štampan katalog.

Novi Sad – u Zavodu će biti priređena izložba fotografija Ondreja Mihalja pod nazivom Moja Kanada. Štampanje reprezentativnog kataloga finansiraće kanadska ambasada.

Novi Sad – u Zavodu će biti priređena promocija – performans povodom štampanja Personalne autobibliografije Vićazoslava Hroneca.

 

Edukacije zaposlenih iz oblasti „fine veštine“ – Povećavanje efkasnosti rada.

 

Ostvarivanje II. faze projekta PORTAL.

Suizdavanje Personalne autobibliografije književnika Víćazoslava Hroneca.

U ZKVS biće montiran sistem za izložbenu delatnost.

Sastanci u vezi sa pripremom SNS (Slovačkih narodnih svečanosti) i manifestacijom Na vašaru

Prezentacija aktivnosti ZKVS u Dirigentskom kampu v B. Petrovcu.

Učešće na poetskoj manifestaciji Stretnitie pod lipami (Susret pod lipama).

AVGUST

Bački Petrovac – U okviru Slovačkih narodnih svečanosti Zavod priređuje festival Na vašaru uz učešće Slovaka iz Mađarske, Rumunije, Slovačke i Srbije. Start projekta WEB PORTAL.

Predavanje za saradnike na projektu WEB PORTAL, na temu web novinarstvo. U okviru Dana mladih biće vrednovanje konkursa Najkreativnija fotografija slovačke kulture.

Seminar za koreografe.

SEPTEMBAR

 

Novi Sad – Organizacija promocije časopisa „Torontálsky priateľ ľudu“ (Torontalski prijatelj naroda) iz 1899. god.

 

Prag – prezentacija aktivnosti ZKVS u okviru interkulturalne konferencije Terra interculturalis u organizaciji Svetskog udruženja Slovaka u inostranstvu uz finansijsku podršku Višegradskog fonda.

Izrada elektronske forme časopisa Torontalski prijatelj naroda, koji je 1899. god. štampan i na slovačkom jeziku. Elektronski format svih osam brojeva biće izrađen zahvaljujući istraživačkoj delatnosti Nemeta Ferenca, koji se bavi istraživanjem mađarske štampe. Radi se o daljoj fazi projekta IZRADA ELEKTRONSKE DATABAZE ZKVS:

Objavljivanje oglasa za realizaciju projekta IZRADA SOFTVERA ZA FORMIRANJE DATABAZE KULTURE VOJVOĐANSKIH SLOVAKA

Start projekta Dogodilo se na današnji dan u saradnji sa Novosadskom novinarskom školom. Projekat obuhvata edukaciju saradnika na izradi radio i TV paketa na teme iz oblasti slovačke vojvođanske kulture

OKTOBAR

Sazivanje komisije, izbor najpovoljnije ponude i potpisivanje ugovora o saradnji. (Projekat je finansijski podržao Zavod za Slovake koji žive u inostranstvu, Bratislava).

Suorganizacija simpozijuma Slovačko vojvođansko novinarstvo u vrtlogu medijskih dešavanja u Srbiji.

Edukacioni kurs Mäkké zručnosti (Fine veštine) Festival popularne muzike Zlatý kľúč (Zlatni ključ) – pomoć kod sastavljanja nezavisne komisije koja će obezbediti kvalitetan sadržaj festivala.

 

Logistička podrška pijanističkom takmičenju „Wendl and Lung“ Kovačica.

 

NOVEMBAR

Lalić – na godišnjicu rođenja prvog akademskog slikara, iz redova vojvođanskih Slovaka, Karola Miloslava Lehotskog biće postavljena spomen ploča na rodnoj kući K.M. Lehotskog u Laliću.

 

Bački Petrovac – u saradnji sa Kulturnim centrom Novi Sad i Muzičkim centrom iz Bratislave biće organizovan nastup Slovačko-češkog big benda u Bačkom Petrovcu.

 

 

Start I faze projekta

DATABAZA KULTURE VOJVOĐANSKIH SLOVAKA

Organizacija

V. konferencije muzikologa na temu 60. godina novosadskog radija.

 

Organizacija koncerta slovačkog kvarteta iz Bratislave u Studiu M Radija Vojvodine.

Festival novih lirskih pesama – pomoć kod formiranja nezavisne komisije koja će obezbediti kvalitetan sadržaj festivala.

DECEMBAR

Novi Sad, Bački Petrovac, Stara Pazova, Kovačica – promocija najnovije filmske produkcije iz Slovačke – saradnja sa Slovačkim filmskim zavodom. Novi Sad – ZKVS realizuje I. deo projekta SLIKE DAVNO ZABORAVLJENIH PREDAKA

autora Miroslava Benke

Festival novih pesama za decu Letí pieseň, letí, (Leti pesma, leti) – pomoć kod formiranja nezavisne komisije koja će obezbediti kvalitetan sadržaj festivala.

 

Informacion – dokumentaciona delatnost Zavoda

PROJEKAT BR.1

PORTAL KULTURE VOJVOĐANSKIH SLOVAKA

Sa ciljem da se da sistematski pregled slovačke vojvođanske kulture, posredstvom internet portala, izradili smo posebnu kategorizaciju čiji je cilj da:

 • populariše kulturu u zemlji, jača kulturni identitet i informiše javnost o kulturi i kulturnom nasleđu vojvođanskih Slovaka,
 • prezentuje i propagira kulturu vojvođanskih Slovaka u inostranstvu,
 • stvara interaktivnu sredinu, koja će da omogućava razmenu stavova i iskustava stručnjaka iz oblasti kreativnosti.

Primenljivost

Svi objavljeni materijali moraju da sadrže samo objektivne, tačne i proverene informacije iz pouzdanih izvora.

Objavljeni materijali moraju da sadrže prateće informacije (informacije o poreklu, istoriji, bibliografiji i sl.), koje bi trebale da budu formulisane u skladu sa muđunarodnim standardima.

Dizajn korisničkih interface web stranica mora da bude pregledan, originalan, prijemčiv i mora da sadrži intuitivnu i praktičnu navigaciju, koja će da omogući jednostavno traženje konkretnih informacija.

WEB – stranica bi trebala da pruža efikasan način traženja podataka pomoću ključnih reči.

Aktuelnost

Stranica mora da se održava, obogaćuje novim prilozima a mora da postoji i stalan nadzor nad starijim objavljenim tekstovima.

Interaktivnost

Korisnicima WEB – stranice treba pružiti interaktivnu, kreativnu internetsku sredinu sa širokim forumom i mogućnošću objavljivanja komentara i prijavljivanja na biltensku poštu Zavoda.

Komunikacijske službe moraju da budu pod nadzorom, čime će se ispoštovati pravilo da materija, koji objavljuju korisnici, treba da bude u skladu sa Uslovima korišćenja WEB – stranice.

Multilingvalnost

Sve važne informacije na WEB-stranici moraju da budu objavljene na slovačkom, srpskom i engleskom jeziku.

Osnovna podela slovačke vojvođanske kulture.

Ovde se radi o podeli koja, dalje, sadrži potkategorije, koje se formiraju u skladu sa konkretnim stanjem u određenom segmentu kulture.

Potkategorije se, takođe, raščlanjuju na dalje podgrupe, koje se, često, prožimaju sa drugim oblastim što proističe iz praktičnog stanja.

U svakoj oblasti se objavljuju originalno izrađeni standardizovani tekstovi, koje, prema potrebi, prate zvučni, video, likovni ili drugi prilozi.

Na osnovu internetske verzije i njenog poboljšavanja, u toku praktične upotrebe, usavršavamo i sistem za stvaranje databaze iz ove oblasti.

Za formiranje databaza biće izrađen informacioni sistem koji će, delimično, da bude dostupan i posredstvom interneta.

PROJEKAT BR. 2

IZRADA INFORMACIONOG SISTEMA ZA FORMIRANJE DATABAZE SLOVAČKE VOJVOĐANSKE KULTURE

Informaciono-dokumentarna jedinica izrađuje arhiv i databazu o ustanovama kulture i umetnosti, o kulturnim manifestacijama, festivalima, smotrama, memorijalima, kulturno-umetničkim društvima i udruženjima, nagradama i priznanjima, biografskim i bibliografskim podacima eminentnih stručnjaka u pojedinim oblastia kulture i umetnosti; izdavačkim ustanovama i bibliotekama, snima, distribuira, emituje i prenosi umetničke i dokumentarističke filmove i video snimke, formira arhiv o profesionalnim i amaterskim pozorištima, muzičkim sastavima – ansamblima i orkestrima, galerijama, likovnom i vizuelnom stvaralaštvu i izložbenim delatnostima, umetničkim kolonijama, o materijalnom i duhovnom kulturnom nasleđu, njegovoj zaštiti, arhivskoj i muzejskoj delatnosti itd.

Za realizaciju navedenih aktivnosti, nužno je izraditi poseban informacioni sistem, koji će polaziti od specifičnih potreba i zahteva. Zavoda, resp. od špecifičnosti same oblasti koju istražuje a to je višeslojna i raznovrsna kulturna infrastruktura vojvođanskih Slovaka.

Osnovna polazišta

Izgradnjom elektronske baze podataka o kulturi vojvođanskih Slovaka činimo dostupnim i primenljivim kulturno nasleđe ove nacionalne zajednice. Na taj način omogućujemo neposredniji i lakši način pristupa celokupnoj kulturnoj infrastrukturi što je samo po sebi osnova za bolje razumevanje, povećano interesovanje i za samoedukaciju.

Elektronska baza podataka zbog svoje iscrpnosti i naučne relevantnosti predstavlja izuzetnu pomoć u nastavnom procesu na svim nivoima obrazovanja na slovačkom jeziku.

Elektronska baza podataka je izvor informacija za istraživačku delatnost u kulturi iz svih njenih segmenata, dok su audio, video i foto formati pogodni za ilustracije potencijalnih istraživačkih delatnosti.

Sveobuhvatna baza je osnova celog kulturnog sistema vojvođanskih Slovaka i kao takva predstavlja temelj kreiranja razvojnih projekata i izgradnju kulturne politika zasnovane na činjenicama.

Izradu informacionog sistema trebala bi da realizuje profesionalna organizacija koja se bavi izradom databaznih i informacionih sistema.

Da bi informacioni sistem mogao racionalno da ispunjava svoje namene, mora da bude obezbeđen sa aspekata:

 • personalnog (stručno osposobljeni radnici)

 • tehničkog (kompjuterska i ostala tehnika)

 • programskog (software)

 • organizacionog (mere za praktično korišćenje informacionog sistema).

Rozvojno-istraživačka delatnost Zavoda

Za uspešan start istraživačke delatnosti neophodno je obezbediti stručnu saradnju. U početku to će biti naučno-istraživačke institucije i departmani sa kojima se može sarađivati na konkretnim istraživačkim projektima.

U okviru razvojno-istraživačke delatnosti potrebno je da se, do kraja godine, formiraju uredništva za izradu kapitalnih izdanja Zavoda.

Na osnovu dosadašnjih susreta i razgovora sa brojnim predstavnicima kulturnih ustanova a, takođe, i pojedinim komisijama Odbora za kulturu Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine, predlažemo da se, obavezno, obrade sledeće teme:

 • Slovačko-srpski i srpsko slovački rečnik

 • Slovaci u Vojvodini

 • Slovačke igre (plesovi) u Vojvodini,

 • Savremena umetnost vojvođanskih Slovaka…

Prezentaciono-edukativna delatnost Zavoda

Prezentaciona delatnost slovačke vojvođanske kulture je, u Zavodu, koncipirana tako da se obeleže brojne godišnjice i jubileji, koje vojvođanski Slovaci obeležavaju 2009. god. U ovom kontekstu radi se o godišnjicama osnivanja kulturnih institucija, datumima vezanim za značajne ličnosti ili, pak, osnivanju pojedinih naselja, kao i o obeležavanju jubileja naših istaknutih kulturnih pregaoca. Prezentaciona delatnost biće realizovana tako da o našim, slovačkim godišnjicama budu informisani i drugi, dakle da akcije Zavoda prate i kulturni faktori većinskog naroda i da se o događajima, vezanim za slovačku nacionalnu manjinu, govori i u većinskim medijima. U Zavodu se poseban akcenat stavlja na marketing i propagiranje delatnosti i, u skladu sa time, vodimo vlastiti „press clipping“.

Edukativna delatnost proističe iz zahteva samog programa Zavoda, te se akcenat stavlja na usavršavanje ljudskih resursa u Zavodu i njegovih saradnika.

U Novom Sadu, 17. septembra 2009. god.

Broj. 01 – 222

Direktorka

Zavoda za kulturu vojvođanskih Slovaka

Milina Sklabinski