Pavel Tomáš st.

hudobník

( 8. februar 1958 )

Pavel Tomáš st. sa narodil 8.februára 1958 roku v Kovačici. V rodisku vychodil základnú školu. Nižšiu a strednú hudobnú (vtedy učiteľskú) školu Kornelije Stanković skončil v Belehrade. Pôsobí ako učiteľ hudobnej kultúry už vyše 30.rokov.

Pavel Tomáša st., svoj život venoval hudbe. Už ako mládenec vystupoval na početných programoch, podujatiach pri Dome kultúry v Kovačici a hrával na svadbách. Začiatkom 90-tých rokov na jeho iniciatívu v II cirkevnom zbore SEAVC v Kovačici začal pôsobiť Ženský cirkevný spevokol Kresťanské srdcia. Bol to prvý ženský cirkevný spevokol vojvodinských Slovákov, príslušníkov evanjelického augsburského vyznania vôbec. Na samom začiatku pôsobenia spomenutého spevokolu spievali osvedčené kovačické, rozhlasové speváčky, neskôr sa k ním pridali ďalšie. II cirkevný zbor SEAVC v Kovačici vtedy v čele so Želislavom Sľúkom v spolupráci s Vydavateľstvom Tranoscius (Martin SR) v roku 1998 vydali CD-čko duchovných piesní pod názvom Bože veľký od večnosti. Do spevokolu sa vtedy zapojili aj muži, a od vtedy cirekvný spevokol sa pemenoval na Prúdy.

Ďalším pozoruhodným reprezentačným dielom Pavla Tomáša st. a zároveň aj darom všetkým budúcim generáciam je vydanie zbierky ľudových piesní z územia Kovačice a Padiny menom Keď si ja zaspievam. Za piesňami pre vydanie tejto zbierky Pavel Tomáš st. spolu s Pavlom Balážom pátrali dlhé roky a zbierka svetlo sveta uzrela v roku 1997. Autori teda Pavlovia do tejto zbierke zaradili slovenské ľudové piesne ale dopodrobna opísali aj svadobné zvyky a obyčaje.

Nemožno nespomenúť aj údaj, že na podnet učiteľa Tomáša vznikol aj dnes obľúbený a zároveň jediný detský festival Letí pieseň letí. Tento festival je najmladší vo Vojvodine. Prvý krát sa  festival konal v Padine, v arpíli roku 1991. Festival vznikol na iniciatívu teda Pavla Tomáša st. z Kovačice a hudobníka Jána Petráša z Padiny. Zo začiatku mal iba lokálny ráz. Neskoršie poprial celomenšinový charakter, a dnes sa na ňom zúčastňujú interpréti, skladatelia, textári z celej Vojvodiny.

V roku 2011 tento festival oslávil 20 rokov od svojho založenia a z tej príležitosti ÚKVS vydal CD s pesničkami z minulých ročníkov tohto podujatia. Za 20 rokov jestvovania, na festivale účinkovalo zhruba 50 skaldateľov a textárov, 200 sólistov – interprétov, 1.500 detí v chóre pod dirigentskou palicou učiteľa Tomáša a 10.000 ľudí v obecenstve. Asi v rovnakom období vznikol aj festival slovenských, ľudových piesní pre deti Pieseň je naša radosť v Padine, ktorý za svoj vznik ďakuje tiež učiteľovi Pavlovi Tomášovi st.

Pavel Tomáš st. už vyše 30. rokov vyučuje na záklandej škole, najprv v Padine potom v Kovačici, nemožno nespomenúťaj úspechy, ktoré žiaci pod jeho vedením dosiahli na početných súťaženiach a prehliadkách detskej tvorby, samozrejmne hudobných. Chórom a orchestrom kovačickej a padinskej základnej školy sa do rúk nie raz dostalo 1.miesto na republikových súťaženiach.

V roku 2012 učiteľ hudobnej kultúry Pavel Tomáš st. z Kovačice založil Mužský komorný zbor. Pavel Tomáš st. prišiel na ideu zoskupiť a založiť mužský komorný zbor, ako sám povedal, s cieľom vytvoriť spevácke teleso, ktoré by sa podobalo kedysi známemu kovačickému cirkevnému mužskému spevokolu 30. rokov minulého storočia, ktorý počítal vyše 70. členov, pri tom vediac, že je v dnešnej tzv. digitálnej dobe nemožné zoskupiť až 70. členov – opovážlil sa to urobiť. Novozaložený mužský komorný zbor zo začiatku počítal 12 členov, dnes počíta 15, sú to mimoriande dobrí, už osvedčení speváci a spoluprácu s nimi Tomáš označuje na najvyšiu a  profesionálnu.

Mužskému komornému zboru sa už v prvom roku svojho pôsobenia podarilo teda prilákať aj nových členov a usporiadať veľkolepý celovečerný koncert v chráme Božom v Kovačici, okrem toho vystupovali príležitostne na niekoľkých podujatiach. Zjavný spev komorného zboru mali príležitosť vypočuť si aj milovníci hudby mimo nášho chotára. Na sklonku roka 2012 členovia  zboru hosťovali v Báčskom Petrovci na 5. ročníku prehliadke slovenských zborov z Vojvodiny a na jubilejnom koncerte speváckeho zboru Tília v Starej Pazove.

V októbri 2012 roka v kovačickom chráme Božom v Kovačici celovečerným koncertom, si učiteľ hudby pripomenúl okrúhle jubileum – 40. rokov tvorby na hudobnej scéne. Na začiatku roka 2013 k mužskému komornému zboru pribudli aj ženy, ktoré vystupujú aj ojedinele aj spolu s mužským zborom. Ženský komorný zbor počíta 14 členiek.

Mužský komorný zbor za rok pôsobenia nacvičil repertoár počítajúci 39 piesní. Spracovali skladby svetoznámych autorov aj v niekoľkých jazykoch. Ženský komorný zbor za dva mesiace pôsobenia absolvoval až jedenásť skladieb.

Okrem toho učiteľ hudby už 40. rokov je tu vždy, keď treba priložiť svoju ruku k nejakému hudobnému podujatiu. Treba však podotknúť, že lásku k hudbe vštepil aj svojmu synovi, jeho menovcovi, korý sleduje jeho stopy.

Olja Glozik-Jonaš