Ana Medveđ

profesor muzike, dirigent

Ana Medveđ
( 18. jul 1958 )

Anna Medveďová

Už 35 rokov poznačuje náš hudobný život a v nejednom ohľade mu udáva tón. Ako Feríkovcom, Podhradskovcom a Jánovi Ďuricovi, aj jej korene vedú do Hložian, akoby tamojšie podnebie zvlášť žičilo hudobníkom. Je to Anna Medveďová, profesorka hudby, ktorá sa narodila 18. júla 1958 v Hložanoch. V Petrovci skončila ZŠ a paralelne aj ZHŠ IsidoraBajića v Novom Sade. Už vtedy mala jasno, že hudba je tá, ktorej sa chce profesijne venovať a tak pokračovala vo vzdelávaní na SHŠ IsidoraBajića, na odbore teoretickom a vokálno-inštrumentálnom. Na Akadémii umenia v Novom Sade získala diplom zo všeobecnej hudobnej pedagogiky.

V súčasnosti je Anna Medveďová jedinou učiteľkou vo Vojvodine, ktorá pôsobila na všetkých stupňoch výučby hudobnej výchovy. Totiž v PU Včielka nacvičovala spevácky zbor, ktorý počítal viac ako sto členov, od 3-ročných po 6-ročných; v nižších ročníkoch ZŠ mala metodickú prax so študentmi Učiteľskej fakulty v Sombore, vysunutého oddelenia v Petrovci; vyučovala hudobnú výchovu vo vyšších ročníkoch ZŠ v Petrovci, Hložanoch, Kulpíne a v Maglići; v rokoch 1983 až 2015 vyučovala hudobnú výchovu na Gymnáziu Jána Kollára (GJK). V rokov 1987 – 1990 pôsobila ako odborná spolupracovníčka na Vyššej pedagogickej škole v Novom Sade a v rokoch 1998 – 2009 ako odborná spolupracovníčka na Učiteľskej fakulte v Sombore – vysunutom oddelení v Petrovci. Od roku 2015 vedie ako riaditeľka GJK.

Všestranne činná

Angažovala sa na poste predsedníčky Osvetovej komisie MSS (2009 – 2017). Realizovala Stretnutia dolnozemských učiteľov a Stretnutia slovenskej študujúcej mládeže v rámci SNS a workshopy s tvorivými mladými ľuďmi z Dolnej zeme. Dve funkčné obdobia bola členkou Správnej rady ÚKVS. Od roku 2005 je členkou hudobnej komisie Výboru pre kultúru NRSNM a jej predsedníčkou od roku 2015. Od roku 1985 do roku 2010 bola predsedníčkou Hudobnej mládeže v Petrovci. Uplatnila sa ako iniciátorka a organizátorka odborných seminárov, pracovných zájazdov žiakov a profesorov GJK, letného zborového kempu pre slovenských učiteľov hudby, dirigentov a kantorov… V Maďarsku v roku 1996 a 1997 v Kiskőrősi a Békešskej Čabe robila etnologický hudobný výskum. Viedla Dievčenský spevácky zbor GJK v rokoch 1997 – 2015 a realizovala s ním zájazdy v Slovenskej republike. So svojimi spevákmi sólistami sa úspešne od roku 1998 v Nadlaku zúčastňuje Festivalu Cez Nadlak je…  Organizovala koncerty, kultúrne a umelecké podujatia na GJK. V 90-tych rokoch 20. storočia pracovala so speváckym zborom KUS Braňova družina. V rokoch 2004 až 2007 absolvovala špecializovaný 4. ročný seminár pre zborových dirigentov a roku 2010 sa zúčastnila na Medzinárodnom festivale zborového spevu v Liberci, v Česku.

 Založila Spevácky zbor slovenských pedagógov Vojvodiny a bola jeho dirigentkou (2006 – 2012). Neúnavnej povahy roku 2015 založila Obecný cirkevný spevácky zbor SEAVC Credimus, ktorý tvoria členovia z Petrovca, Hložian a Kulpína. Zbor počíta do 30 členov a za pomerne krátky čas dosiahol vysokú kvalitu predvedenia a absolvoval početné koncerty a zahraničné vystúpenia v Rumunsku, v Maďarsku a na Slovensku. Zbor pravidelne vystupuje na cirkevných podujatiach a slávnostiach.

Úspechy, ocenenia, odmeny…

So sólistami, speváckymi skupinami a zbormi, s ktorými pracovala na súťažiach a festivaloch získala početné ocenenia: od prvých, druhých, tretích cien na festivale Stretnutie v pivnickom poli, festivale Cez Nadlak je…, Folklórnom festivale Tancuj, tancuj… S Gymnaziálnym speváckym zborom na súťaži vojvodinských mládežníckych speváckych zborov si vyspievali striebornú a bronzovú plaketu (rok 2003, 2004). Jej 5-členná spevácka skupina z GJK reprezentovala Srbsko na Festivale ľudových piesní podunajských štátov v Braile, v Rumunsku. Jej odchovanci sa pravidelne zúčastňovali na Stretnutí vojvodinských stredoškolských domovov od roku 2012, kedy si priniesli striebornú plaketu (Zreňanin); roku 2013 to bola strieborná plaketa (Sombor) a roku 2014 opäť strieborná plaketa v kategórii ľudových piesní (Zreňanin). Z tejto súťaže si priniesli roku 2015 dve zlaté plakety v kategórii ľudových a tanečných piesní (Sombor) a na celoštátnej úrovni (Belehrad) si vyspievali zlaté plakety tak v kategórii ľudových, ako aj tanečných piesní a špeciálne uznanie za zachovávanie ľudových vokálnych tradícií. Seriál úspechov na stretnutí žiackych domovov uzaviera bronzová plaketa v kategórii tanečných piesní (SriemskaMitrovica, 2016).

Anna Medveďová je autorkou Príručky pre učiteľov hudobnej kultúry (2003); Dodatku o slovenskej hudbe k učebnici Hudobnej kultúry pre gymnáziá (2009). Je členkou recenzentských komisií učebníc hudobnej kultúry pre naše školy a autorkou radu článkov a štúdií. Od roku 1980 je členkou odborných porôt na hudobných súťažiach v Srbsku a v Rumunsku.

Aj keď nikdy nerobila kvôli uznaniam, aj tých sa jej dostalo. Na svojom konte má Osobitné uznanie MSS ako učiteľka, od roku 2011 malú Medailu sv. Gorazda Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, roku 2016 jej udelili Diplom – Verejné uznanie Obce Báčsky Petrovec, roku 2017 bola vyznamenaná Čestnou zlatou plaketou Národnej rady SR pre oblasť vzdelávania a kultúry a v októbri 2018 získala Cenu Samuela Tešedíka.

Svoju obdivuhodnú energiu v posledných rokoch upriamuje na chod GJK, ktorého počet žiakov sa v posledných dvoch školských rokoch navýšil o štvrtinu. Medveďová si je totiž vedomá, že škola, ktorú vedie nemôže, aj napriek blížiacej sa storočnici, zotrvávať iba v zachodených formách, ale musí byť schopná odpovedať na požiadavky doby, ktorá sa rýchlo mení, a ona s ňou úspešne drží krok.

Ale hudby sa nevzdáva. Lebo tá je podstatou jej bytia a žitia. Aj ďalej pripravuje spevákov na súťaže, je členkou odborných porôt, pracuje so zborom, radí, riadi, vedie, pomáha… Lebo to je jednoducho – Bába, ktorá sa nesebecky delí o svoje skúsenosti a znalosti s tými, ktorým je na srdci naša slovenská hudba a spev.

Máme nádej, že ju tá láska a vášeň neopustia, že jej ďalším krokom a rokom dodajú sily a inšpirujú ju k novým tvorivým počinom na radosť a prospech všetkých nás.

Katarína Melegová-Melichová