Motiva(k)cia, mládežnícka relácia

Kancelária pre mladých Obce Báčsky Petrovec sa neraz verejnosti predstavila so zaujímvým projektom. Ministerstvo mládeže a športu schválilo projekt pod názvom Môj čas na môj spôsob, a tak i podporilo prácu Kancelárie pre mladých. Lokálny akčný plán Obce Báčsky Petrovec obsahoval aktivity, ktoré sa týkali oblasti informovania mladých a verejnosti. Úvodnou časťou pri realizácii projektu bolo anketovanie mladých, ktorí žijú na území Obce Báčsky Petrovec s cieľom zistenia existujúceho záujmu o určité oblasti. Výsledky ankiet poukázali na nedostatočné informovanie mladých. Z toho dôvodu sa zrodila myšlienka uskutočniť informačné relácie pre mladých, ktoré občanom vo vekovej kategórii 15 až 30 rokov, sprístupnia informácie o rôznych dianiach, štipendiách, grantoch atď. V septembri Kancelária pre maldých, ktorej koordinátorkou je Viera Krstovská, organizovala tzv. dielne, respektíve školenia pre účastníkov, ktorí sa zapojili do súbehu o prácu rozhlasového novinára, televízneho novinára, kameramana a strihača.


Prednášky ponúkajúce informácie nevyhnutné pre prácu s informáciami, kamerou, zvukom a obrazom, boli realizované mnohými pracovníkmi, ktorí sú činný práve v spomenutých oblastiach. Prvý tak povediac blok prednášok bol čisto teoretický, venovaný základom žurnalistiky ako povolania a samotnej práci v mediálnej sfére buďto audiovizuálnych médií alebo v rozhlase, ktoré účastníkom priblížila žurnalistka Anna Struhárová. Keď ide o zručnosti kameramanov tie im s veľkou ochotou prezradil pracovník Televízie Petrovec, Ján Meleg. Umenie strihu nahraného materiálu, zúčastneným v projekte predstavila Oľa Tordajiová, ktorá je tiež jednou z pracujúcich v lokálnej Televízii Petrovec. Anna Snidová, absolventka slovenského jazyka a zároveň aj novinárka pracujúca pre Televíziu Petrovec bola zodpovednou pre dielňu, na ktorej záujemcom o prácu pred kamerou, sprítomnila náplň praktickej činnosti televízneho novinára. Keď ide o prácu v rozhlase, ktorá zahŕňa hlasovú a jazykovú kultúru ako aj samotnú prácu so zvukom, účastníkom priblížili pracovníci Rádia Petrovec, a to zvukový technik Vladimír Petráš, novinárka Vladimíra Dorčová a riaditeľka rádia Petrovec Katarína Melegová Melichová. Príprava na mládežnícke relácie bola plná optimizmu, kreatívnych chvíľ, vzájomného spoznávania sa a získávania nových vedomostí a zručností. Začiatkom októbra sa tak postupne, vďaka víziám zúčastnených a neprestajnej práci zrodila mládežnícka televízna a rozhlasová relácia Motiva(k)cia.


Samotný názov svedčí o cieli, ktorý si všetci zúčastnení určili. Ním je motivácia mladých na akciu. Keďže sa potreba za mládežnickými informáciami ukázala ako veľmi chýbajúcou, všetci mladí, pracujúci práve na uskutočnení toho cieľa, sa neprestajne zdokonaľujú a vynakladajú úsilie na to, aby čo najlepšie prezentovali svet vôkol seba, svojimi očami čiže očami mladého človeka. Tímovou prácou sa z týždňa na týždeň tvoria ďalšie, stále iné, nové a prevažne zaujímavé relácie, ktoré sa vysielajú na informačnom kanáli Obecnej televízie, tiež na Televízii Petrovec, kým rozhlasovú si všetci mladí môžu vypočuť na vlnách rádia Petrovec. Hneď od samotného začiatku sa na tvorbe relácií podieľa mnoho mladých ambicióznych ľudí. Keď ide o televízne vydanie relácie ako novinárky pracujú gymnazistky Tatiana Medovarská a Marína Valentíková, študentka Miroslava Častvenová, absolventka žurnalistiky Anna Struhárová, tiež určitú dobu sa zapájala aj novinárka preacujúca pre Obecnú televíziu Milina Madacká. Rozhlasové vysielania Motiva(k)cie priprávajú študentka Kristína Dostanová, gymnazistky Alexandra Balážová a Nataša Majerová, absolventka štúdia masmediálnej komunikácie a reklamy Hana Majerová a rovnako ako aj v televíznej relácii, žurnalistka Anna Struhárová.

Foto: Anna Struhárová

Foto: Hana Majerová

Charakteristika mládežníckej relácie Motiva(k)cia

Mládežnícka relácia Motiva(k)cia vznikla s cieľom informovať mladých na území Obce Báčsky Petrovec o aktuálnych dianiach, rôznych zaujímavostiach, štipendiách, atď. Preto samotná štruktúra relácie bola vytvorená na základe výsledkov spomenutej ankety. Hneď na začiatku realizovania prednášok na témy televízneho a rozhlasového novinárstva sa vzhľadom na tie požadované informácie vytvorila aj štruktúra relácie, čo znamená, že bolo určené trvanie relácií a obsahovo sa podelila na šesť rubrík, ktoré sa následne spoločnými silami a tvorivo aj pomenovali. Aby relácie boli rovnako pútavé ako pre poslucháčov tak aj pre divákov tých šesť rubrík sú rovnaké pre oba druhy relácií, pričom v rozhlasovej dochádza k ich častejšiemu vzájomnému striedaniu. Rubriky tvoriace mládežnícku informačnú reláciu Motiva(k)cia sú nasledovné :

1, Info kútik

2, Stalo sa

3, Na kávičke

4, Mixér

5, Poďte s nami

6, Klik

Pri sledovaní mládežníckej relácie, ktorá vznikla projektom Kancelárie pre mladých Obce Báčsky Petrovec, ako na úvod sa mladí poslucháči alebo diváci môžu dozvedieť mnohé novosti, ktoré sa týkajú práve samotnej Kancelárie. Druhou rubrikou, ako aj sám názov hovorí, je informovanie o udalostiach resp. podujatiach, ktoré sa stali a sú nejakým spôsobom pre mladých zaujímavými. Keďže medzi mladými je tak aktuálne kávičkovanie, bez kávičke sa nemôže uskutočniť žiadne stretnutie. Tak i novinári Motiva(k)cie navštevujú (či ako sa to po našsky povie idú na kávičku) mladých a úspešných v Obci Báčsky Petrovec. Mixér je jednou z rubrík kde sa pozornosť venuje najaktuálnejším zaujímavostiam z domova a zo sveta. Predostatná časť je na tému akcií, štipendií, koncertov a mnohých iných udalostí na ktoré sa novinári snažia aspoň takým informačným spôsobom zaviesť poslucháčov a divákov, a je pod názvom Poďte s nami. Každodenne určitý čas väčšina trávi svoj voľný (a nie iba voľný) čas pri počítačoch. Práve z toho dôvodu, že jestvujú mnohí talentovaní mladí sa záverečná rubrika volá Klik. Je to najjednoduhší spôsob ako podeliť s verejnosťou svoju vlastnú takpovediac rozprávku, a na to stačí iba jeden klik myšou na emailovú adresu motivakcia@gmail.com, a tím Motiva(k)cie sa skontaktuje so záujemcom. Čiže je to priestor, ktorý je venovaný iba tvorbe poslucháčom a divákom. Mládežnícka relácia Motiva(k)cia zažila už svoje desiate vysielanie. Pričom témy, ktoré sa spracúvajú sú nevyčerpateľné.

Foto: Anna Struhárová

Postupom času relácia sa stala omnoho kvalitnejšia keď ide o obsahovú stránku, pričom elán novinárov akoby neraz stúpal. Mnohofarebnosť Motiva(k)cie keď ide o spôsob spracovania informácií je vlastne súčasťou dynamike, ktorá túto reláciu robí takou pútavou. Keď ide o rozhlasový tím, významnú rolu pri podporovaní a napomáhaní tomu, aby výsledný tvar relácie bol práve taký aký je, má zvukový technik Vladimír Petráš, ktorý svojími vedomostiami a skúsenostiami mladým naopak neskúseným novinárkam pomáha pri samej tvorbe príspevkov. Tím televíznej relácie Motiva(k)cia, ktorý je neviditeľný obrazom, ale tvoriaci ju obsahom, tak strihom ako aj kamerou sú: Miroslav Stracinský, Miloslav Miškár, Ján Šúšerský, Jaroslav Zaťko a Dušica Brkljačová. Mladí tím kreatívnych a mladých ľudí sa z relácii na reláciu snaží čo lepšie zdolať kritériá, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné fungovanie tak televíznej ako aj rozhlasovej žurnalistiky.

Anna Struhárová