Ustanovujúce zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej v Šíde sa konalo 25. decembra 1945. Za prvého predsedu zvolili Pavla Kollára s prezývkou Stalin. V tom období celková činnosť v oblasti kultúry prebral na seba miestny odbor Matice slovenskej. Veľmi významná aktivita, ktorú mal na starosti miestny odbor, bolo organizovanie rôznych prednášok a kurzov s cieľom zvýšiť všeobecné vzdelávanie a gramotnosť členov.

MOMS najprv pôsobil v dome Jána Stupavského v Ulici Marinci 138 a od roku 1947 v Slovenskom dome, ktorý sa stal majetkom šídskych Slovákov. V tom istom roku Slovenský čítací spolok a Československá beseda vyniesli rozhodnutie integrovať sa do Miestneho odboru Matice slovenskej Šíd a pod tým názvom spoločne pôsobili do 1. augusta 1948, keď vyniesli rozhodnutie, že miestny odbor zaniká so svojimi aktivitami pod tým menom a pokračuje v aktivitách pod novým názvom Slovenský kultúrno-osvetový spolok.

Miestny odbor Matice slovenskej v Šíde obnovil svoju činnosť trochu neskoršie, ako to bolo v iných prostrediach, v ktorých žijú Slováci. Dôvod tohto oneskorenia boli predovšetkým spoločenské a politické okolnosti, ktoré v tom čase zachvátili bývalú Juhosláviu v 90. rokoch minulého storočia. Isteže pritom veľkú úlohu zohrala aj iniciatíva na založenie, ktorá prišla z Báčskeho Petrovca, vtedajším predsedom Michalom Spevákom a jeho spolupracovníkmi. Ustanovujúce zhromaždenie bolo v lete 1994 v miestnostiach Slovenského domu. Za prvého predsedu bol zvolený Ondrej Krásnik. Tajomníčkou sa stala Zuzana Olejárová a pokladníkom Milko Greksa.

Z činnosti miestneho odboru v predchádzajúcom období môžeme vyzdvihnúť niekoľko veľmi významných akcií, ktoré vykonali matičiari spolu s evanjelickou cirkvou a SKOS Jednota. Najprv treba vyzdvihnúť organizáciu festivalu Tancuj, tancuj... roku 2003, ako aj festivalu Rozospievaný Sriem 2002 v Šíde.

Okrem organizácie festivalov tieto tri subjekty spolu so šídskymi základnými školami pravidelne organizujú duchovné a kultúrno-zábavné podujatia súvisiace s Vianocami. Organizovanie týchto podujatí je už tradičné.

Problémy, na ktoré MOMS naráža v činnosti, súvisia najmä s oblasťou informovania po slovensky. Príčina väzí v tom, že sa v Šíde nemôžu zabezpečiť odborné kádre, ktoré by mohli sledovať udalosti a pravidelne o tomto informovať regionálne prostriedky informovania, ktoré informujú v slovenskom jazyku, a sú to predovšetkým Hlas ľudu, Televízia Nový Sad a Rádio Nový Sad. To isté platí aj pre lokálne prostriedky informovania. Totiž v programe Rádia Šíd sú dve polhodinové vysielania v slovenskom jazyku, ktoré sa nevysielajú nadostač kvalitne a na uspokojivý spôsob. Taktiež sa nevydaril pokus, aby sa na regionálnej Sriemskej televízii ujalo polhodinové nedeľné vysielanie magazínového typu. Istý čas vysielanie sa pripravovalo, ale neskôr sa muselo prerušiť, taktiež pre nemožnosť kádrového riešenia redigovania a moderovania tých vysielaní.

Angažovanie Miestneho odboru Matice slovenskej v Šíde na poli vzdelávania sa vidí v tom, že MOMS napomáha v hraniciach svojich možností organizovanie fakultatívnej výučby slovenského jazyka v šídskych základnýchAktivity Miestneho odboru Matice slovenskej v Šíde od obnovenia činnosti roku 1994 do roku 2010

Činnosť Miestneho odboru Matice slovenskej v Šíde sa vyvíjala vždy v tieni činnosti Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Jednota, lebo medzi takto malým počtom Slovákov nebolo dobre, aby sa aktivisti ešte delili na dve strany, čím by sa namiesto úžitku spôsobila len škoda, tak pre jeden, ako aj pre druhý spolok. Preto sa hneď v štarte dohodli na úrovni správnych výborov troch subjektov v Šíde, aby sa aj príslušnosti podelili medzi nich. Slovenská evanjelická cirkev prebrala na seba koordinovať všetky aktivity v súvislosti s organizáciou duchovného života väčšiny Slovákov v Šíde. Miestny odbor Matice slovenskej v Šíde prebral na seba vzdelávanie detí v školách a vyučovanie slovenského jazyka, ako aj oblasť informovania po slovensky. Miestnosti pre činnosť MO Matice slovenskej má v Slovenskom dome.

Stanislav Stupavský