Julijus Kubani

Julijus Kubani

učitelj, direktor, kantor
( 10. jun 1875 – 10. jul 1926 )

Július Kubány sa narodil 10. júna 1875 v Hložanoch. Chodil do ľudovej školy v Hložanoch, Petrovci a neskoršie i v evanjelickom sirotinci v Pešti. Prvú a druhú triedu strednej školy ukončil v Budapešti, kým tretí a štvrtý ročník na gymnáziu v Sarvaši. V Baji pokračoval v štúdiu na učiteľskom ústave, kedy počas školenia bol povolaný petrovskou evanjelickou cirkvou za kantora a učiteľa. V Prešove zložil učiteľské skúšky a získal diplom učiteľa.

V Petrovci pracoval od roku 1892 najprv ako učiteľ a kantor neskoršie i ako riaditeľ ľudovej školy. Bol spoluzakladateľom prvého Slovenského spevokolu v Petrovci, ktorého následne bol i vedúcim. Počas prvej svetovej vojny bol udaný a v Petrovaradíne maďarským vojenským súdom odsúdený ako zradca vlasti, na trest smrti. Po neuskutočnenom rozsudku bol na fronte, z ktorého sa do Petrovca navrátil v novembri v roku 1918. Bol činný v mnohých oblastiach spoločensko – verejného života Slovákov.

Július Kubány je spoluzakaladateľom kníhtlačiarne, ktorá bola založená v roku 8. februára 1919. Tiež bol iniciátorom založenia nakladateľského spolku, ktorý bol vydavateľom novín Národná jednota. Okrem toho bol i účastníkom vzniku Československého zväzu v Kráľovstve SCHS, ktorého bol i takzvaným jednateľom čiže tajomníkom.

Tiež bol spoluzakladateľom hospodárskej školy a Roľníckeho združenia. Inicioval založenie Slovenského gymnázia v Petrovci a ustanovujúceho zasadnutia gymnaziálneho kuratória, ktorého predsedom bol petrovský farár Samuel Štarke. Hneď po založení gymnázia Július Kubány bol vymenovaný za dočasného riaditeľa Gymnázia do 11. marca 1920.

Umrel 10. júla v roku 1926 v Báčskom Petrovci.

Reference:

BOLDOCKÝ, Samuel. Riaditelia gymnázia v Petrovci 1919 – 2009. Báčsky Petrovec: Slovenské vydavateľské centrum: Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom, 2009. 112 s.