Ana Marić

Ana Marić

lingvista, profesor

Ana Marić
( 21. jul 1951 – 23. jun 2016 )

Narodila sa 21. júla 1951 v Starej Pazove. Základnú školu ukončila v slovenčine, kým strednú v srbskom jazyku, obe v Starej Pazove. Vysokoškolské štúdium ukončila v Novom Sade na Oddelení slovakistiky Filozofickej fakulty v roku 1974.

O rok neskôr presnejšie od 1. januára 1975 sa stala asistentkou-praktikantkou na oddelení slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade. Postgraduálne štúdium absolvovala na Filologickej fakulte v Belehrade v rokoch 1975 – 1977. Magisterskú prácu spracovala na tému Hláskoslovná sústava slovenského nárečia Starej Pazovy z predmetu dialektológie slovenského jazyka (Glasovni sistem slovačkog govora Stare Pazove) tiež v Belehrade v roku 1981.

Vo vedeckej práci pokračovala a v roku 2002 obhájila dizertačnú prácu z oblasti konfrontačného výskumu slovenčiny a srbčiny Systém slovesných predpôn v slovenčine a v srbčine na Filozofickej fakulte v Novom Sade. Od roku 2008 sa Anna Marićová stala mimoriadnou profesorkou na spomenutej fakulte, neskoršie i riadnou profesorkou. Vyučovala súčasný slovenský jazyk: morfológiu pre študentov slovenčiny a žurnalistiky, dialektológiu slovenského jazyka, slovenčinu ako druhý slovanský jazyk, slovenčinu ako voliteľný predmet a slovenčinu ako cudzí jazyk.

Oblasťami, ktorým sa najviac venovala sú výchovnovzdelávacia práca s vysokoškolákmi a vedeckovýskumná činnosť v oblasti konfrontačného výskumu slovenčiny a srbčiny, v oblasti lexikológie a tvaroslovia a v oblasti dialektológie. Výsledky výskumov uverejňovala na rôznych, tak zahraničných, ako aj domácich konferenciách napríklad v Srbsku, Chorvátsku, Maďarksu a na Slovensku. Keď ide o jazykovedné štúdie tie publikovala v rôznych vedeckých publikáciách a v zborníkoch z konferencií ako v Slovakistickom zborníku, v Novom živote, v Dolnozemskom Slovákovi tiež uverejňovala aj príspevky z jazykovej kultúry v týždenníku Hlas ľudu.

Vydala knihu z oblasti dialektológie Slovenské nárečie Starej Pazovy (2006) a Slovenská nárečová lexika Starej Pazovy (2010). Z oblasti konfrontačného výskumu súčasnej slovenčiny a srbčiny monografiu pod názvom Slovesné predpony v slovenčine a srbčine (2008).

V roku 2011 vychádza jej ďalšia kniha O jazyku.

Bola i spoluautorkou publikácie Transkripcia priezvisk Slovákov vo Vojvodine zo slovenčiny do srbčiny (2011).

V roku 2014 Slovenské vydavateľské centrum vydalo knihu Vladimír Hurban Vladimírov Jazykovedné práce, pod ktorú sa Anna Marićová podpísala ako zostavovateľka.

Umrela 23. júna 2016 v Novom Sade, kde je aj pochovaná.

Reference:

MARIĆOVÁ, Anna: Slovník pazovského nárečia. Stará Pazova: Kanadem 2010. 242 s.