Bibliografija Andreja Ferka

Bibliografija Andreja Ferka, koju je priredio Vićazoslav Hronjec, izdao je Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka u novembru 2010. godine, kao prvu svesku u novoosnovanoj ediciji Bibliografie. Glavna i odgovorna urednica izdanja je direktorka ZKVS Milina Sklabinski, a recenziju je napisao Vladimir Valenćik. Prelom teksta bibliografije uradio je Miroslav Dobronjovski, štampalo ju je Akcionarsko društvo Štamparija Kultura iz Bačkog Petrovca. Korice i grafički dizajn radio je Jozef Klaćik, a apreturu teksta Katarina Meljih.

Vićazoslav Hronjec je Bibliografiju Andreja Ferka sastavio po uzoru na svoju Personálnu autobibliografiu (1956-2005) (2009), s tom razlikom što je u bibliografiju pesnika, kao bibliografske jedinice, uneo i tekstove u kojima se pesnik samo spominje. Za takav maksimalizam odlučio se zbog toga što se Ferko nije bavio samo književnošću, nego je bio i uspešan lekar i direktor zdravstvene ustanove u Bačkom Petrovcu, a u jednom periodu i poslanik u pokrajinskom parlamentu. Zbog toga je struktura bibliografskih jedinica ostala u suštini ista kao u knjizi Personálna autobibliografia, s tim što je autor pored Ferkovih pesama u uglastim zagradama navodio mesto i datum njihovog nastanka. Pored toga, on u posebnoj napomeni na kraju knjige ipak govori o strukturi bibliografskih jedinica, onako kako je to uradio i u svojoj bibliografiji.Bibliografija Andreja Ferka odnosi se na period od 22. jula 1942. do 30. septembra 2010. godine, na gotovo više od šezdeset osam godina života našeg pesnika i lekara. Građena je na Bibliografiji pesničkog stvaralaštva Andreja Ferka (1942-1995), koju je Vićazoslav Hronjec objavio povodom sedamdesetog rođendana pesnika, 1995. godine, u dvobroju 11-12 časopisa Nový život. Andrej Ferko prestao je da piše pesme 1955. godine, tek 1975. napisao je jednu, a 1987. godine još jednu, s tim da su neke od njegovih prvih pesama napisanih još u prvoj polovini četrdesetih godina, prvi put predstavljene javnosti povodom njegovih jubileja 1975., 1985. i 1995. godine. Osim pesama, Andrej Ferko neprestano je pisao i različite prozne tekstove (pre nego što je počeo da piše pesme, a i kasnije, kada pesme više nije pisao), o čemu govori i njegova za sada poslednja knjiga Od proze ka pesmama, izašla 22. septembra 2010. godine, koja predstavlja izbor iz njegove publicistike.

Ekscerpciju tekstova Andreja Ferka autor je započeo još u prvoj polovini sedamdesetih godina, najveći izazov bili su tada Ferkovi prvenci objavljeni u listu Slovenská jednota. U tim je novinama Andrej Ferko 22. jula 1942. godine kao sedamnaestogodišnjak objavio svoj prvi tekst, crticu Sen (San). Ekscerpcija Ferkovih prvih pesama nije tekla glatko, zato što komplet novina nije sačuvan ni u jednoj biblioteci u Srbiji, a čuva se u Budimpešti, Bratislavi i Martinu (verovatno još ponegde). Do danas autor nije uspeo da sazna tačan broj pesama, crtica, članaka, tekstova pisanih u stihu, fotografija i prevoda koje je Andrej Ferko objavio u listu Slovenská jednota od 1942. do 1944. godine pod pseudonimom Hero, A. Andrejev, A. F. Andrejev, A. F. Andrejov i A. F. Hero, ali i anonimno.

Osim toga, u bibliografske jedinice spadaju i oni tekstovi gde se Ferko pominje kao fudbaler Sportskog kluba Tatra iz Kisača, ali i tekstovi koje je sam pisao o fudbalu, što je rad na bibliografiji činilo složenijim. Na tu vrstu tekstova Vićazoslav Hronjec nije obraćao pažnju, sve dok se nije odlučio za maksimalistički pristup (na granici sa registrom imena), tako da su se svi oni u Bibliografiji našli u Dodatku (1), a Dodatak (2) čine tekstovi i fotografije o književnom stvaralaštvu i životu Andreja Ferka.