Slovenský kultúrno-osvetový spolok Detvan, Vojlovica-Pančevo

Kultúrny život Vojlovice je od samého príchodu Slovákov do tejto dediny bohatý a rozmanitý. Práca na poli kultúry sa zvlášť rozprúdila založením Slovenského kultúrno-osvetového spolku Detvan o čom najlepšie svedčia mnohopočetné aktívne odbočky, kultúrne podujatia a za posledné roky aj významne ocenienia ich činnosti. V súčasnosnosti SKOS Detvan zahŕňa kompletnú prácu vo všetkých oblastiach kultúrnych dianí medzi vojlovickými Slovákmi.

Foto: Katarína Mosnáková

SKOS Detvan je založený 23. marca 1975 roku. Jedenásťčlenný výbor na čele s pánom Ondrejom Lenhartom vypracoval návrh stanov, zvolil si svojho prvého predsedu Božidára Oravca a spolok pomenoval podľa slovenského spisovateľa Andreja Sládkoviča a jeho známej básnickej skladby Detvan. Hneď na začiatku spolok obsahoval divadelnú, výšivkarskú a folklórnu odbočku, ktoré sú aj v súčasnosti aktívne.

Divadelná odbočka

Ochotnícke divadelné predstavenia sa vo Vojlovici začali hrať ešte na začiatku minulého storočia. Najprv sa zoskupovali v Kolárikovej Ferovej krčme a potom svoje predstavenia nacvičovali v novozaloženom Hasičskom dome. Po založení SKOS Detvan divadelná odbočka sa spolku pripojila a hneď v rámci tejto novej ustanovizne premiérne zahrali veselohru Statky-zmätky. Od vtedy sa ich činnosť z roka na rok iba rozvíjala. Pravidelne sa nacvičovalo nové, prípadne obnovovalo pred rokmi nacvičené divadelné predstavenie. Uprednostňovali veselohry a satirické predlohy, medzi ktorými sú: Klbko 1976, Tichá kaviareň 1977, Sládkovia 1978, Pani richtárka 1979, Sprostredkovateľ sňatkov 1982, Starý zaľúbenec 1983, Aby láska prišla do domu 1986, Kubo 1989, Kováči 1993, Popánštená kotrba 1994, Ženba 1996, Keď jubilant plače 1998, Chrobák v hlave 1999-2000, Rysavá jalovica 2001, Kaderník plešivej speváčky 2002, Hotel Európa 2003, Satiry 2004, Jánošík 2006… Sú to divadelné predstavenia, ktoré Vojlovicu prezentovali tak doma ako i v záhraničí a ktoré domov priniesli aj pozoruhodné odmeny. Zvlášť boli odmeňovaní herci, no aj samé predstavenia a to na obecných, zónových a regionálnych súťaženiach. Tak roku 1994 predstavenie Popánštená kotrba v réžii Zorana Rotara postúpilo aj na FEDRAS v Sečnji. Práca režiséra Zorana Rotara zvlášť poznačila divadelnictvo vo Vojlovici. Tento pán vedľa réžii mal na starosti aj scénu, návrh kostýmov a hudbu a tak jeho pričinením určitúsi dobu vojlovíckych ochotníkov maskovali aj profesionálni maskéri z Národného divadla z Belehradu. Okrem neho ako režiséri pracovali aj Tomáš Brezina, Anna Kucháriková-Brezinová, Michal Spevák, Božidar Oravec, Terézia Nedeljová-Hrašková a Fedor Popov. Významnou udalosťou pre SKOS Detvan bola 31. prehliadka slovenských ochotníckych divadelných súborov, ktorá sa v roku 2000 konala práve vo Vojlovici.

Výšivkárska odbočka

Výšivkárska odbočka SKOS-u Detvan je aktívna od samého založenia spolku. Prvé vedúce boli pani Eva Nagyová a pani Zuzana Brezinová – Balogová a potom dlho rokov túto funkciu zastávala Zuzana Hríbová. V prvých rokoch pôsobenia výšivkárky sa stretávali v každú stredu od septembra po máj a v súčasnosti si svoje večierky usporadúvajú počas celého roka. Odbočka sa každoročne zúčastňuje na výstavách ako sú Sedliacke dni v Pančeve a Dožinkové slávnosti vo Vojlovici. Účasť brali aj na Etno festivale potrvín a hudby Vojvodiny v Novom Sade, urobili etnografickú výstavu Slovenských dolnozemských sobášnych šiat na Slovenských národných slávnostiach v Báčskom Petrovci a svoje práce prezentovali aj na Slovensku, najprv v Hubovej a potom aj na oslavách Dni Európy. Okrem toho, s podobnými slovenskými spolkami sa stretávajú takmer po celej Vojvodine, vítajú hostí, organizujú prezentácie kníh a pod. Roku 1997 pani Eva Lenhartová založila aj tzv. Výšivkársky dorst, združenie dievok výšivkárok.

Fotografiu poskytol Michal Spišiak

Folklórna odbočka

Folklórna odbočka SKOS-u Detvan pozostáva z tanečnej, hudobnej a speváckej zložky. Repertoár tancov je rôznorodý, no na obecenstvo ako aj odborníkov v oblasti choreografie určite najviac zapôsobí vojlovický pôvodný tanec pod názvom Tapantoše. Vedľa pôvodných tancov Vojlovičania spracúvajú aj rôzne obyčaje ako sú napr. svadba a žatva, ale nacvičujú aj choreografie štylizované. Túto odbočku na začiatku pôsobenia Detvanu na starosti mali Tomáš Brezina a Anna Kucháriková. Väčšinu choreografií roky zostavovala pani Eva Nagyová a za posledné roky ako choreograf SKOS-u Detvan pracuje Michal Čiliak.

Fotografiu poskytla Alena Gajanová

Vedľa dospelej a mladežníckej skupiny v rámci tanečnej zložky pôsobí aj detská tanečná skupina pod názvom Perličky. Perličky vznikli roku 1994 a tvoria ich deti vo veku 10 až 13 rokov. Skupinu zostavili Anna Kucháriková a Mišo Spišiak. Skupina detí má za cieľ pestovať detský folklór, zúčastniť sa na detských festivaloch akými sú Rozspievané klenoty a Zlatá brána a zároveň aj získať budúcich tanečníkov mládežníckej a dospelej skupiny. Od roku 2008 sa k Perličkám pripojili aj noví, ešte mladší tanečníci. Sú to deti vo veku 3 až 8 rokov, ktoré v rámci spolku absolvujú svoje prvé tanečné kroky. Táto skupina sa volá Venčeky a umeleckou vedúcou je Alena Gajanová.

Fotografiu poskytla Alena Gajanová

Spevácku zložku folklórnej skupiny tvoria tak sóloví speváci ako aj spevácke skupiny. Hudobno-spevácka odbočka začala pracovať hneď po založení spolku a prezentovala Vojlovicu na mnohých domácich a záhraničných festivaloch. V speváckom repertoáry sa spracúvajú ľudové piesne z rôznych prostredí, ale zvlášť sa dbá na pestovanie a zachovávanie starých pôvodných piesní. V minulosti v prvom rade boli aktívní sólový interpréti a mnohí z nich si vyspievali aj ceny odborných porôt na slovenských festivaloch ľudového spevu. Tak už v roku 1978 Viera Jedinová získala tretiu cenu odbornej poroty na festivale V pivnickom poli. Tú istú cenu si vyspievali aj Martin Márko (1984) a Marína Brezníková ( 1987). Po dlhšiej prestavke ceny pre sólový spev znovu začínajú odchodiť do Vojlovice. V Padine na festivale V banátskej doline roku 2005 Anička Marková a Daniela Holoková zaspievali dueto a získali prvú cenu odbornej poroty. O dva roky neskôr na tom istom festivale Miroslav Beška si vyspieval druhé miesto a Katarína Kalmárová obsadila prvé miesto na detskom festivale Rozspievané klenoty v Kovačici. Roku 2008 Miroslav Beška znovu získal druhé ocenenie odbornej poroty, ale tentokrát na festivale V Pivnickom poli… v Pivnici.

S cieľom zachovať pôvodné ľudové piesne a pestovať skupinový spev Žeľko Kolárik založil roku 2001 dievčenskú spevácku skupinu Jahoda. Táto deväťčlenná skupina svoj prvý koncert mala v spomienkovom dome už v decembri roku 2001. Potom pokračovali ďalšie vystúpenia na rôznych festivaloch doma a v záhraničí a po absolvovaní takmer 60 vystúpení nahrali aj svoje CD. Dnes skupina Jahoda neexistuje, ale jej pokračovateľkou je ženská spevácka skupina SKOS-u Detvan, ktorú od roku 2006 nacvičuje Vladimír Kolárik. Od začiatku pôsobenia tohto mladého hudobníka, v speváckej skupine cítiť veľký pokrok. Pozoruhodná je najmä snaha výberu autentických piesní a krojov, no aj nácvik je vždy na vysokej úrovni.

Foto: Nataša Simonovićová

Vladimár Kolárik založil roku 2007 aj mužskú spevácku skupinu, ktorá sa prezentuje na početných vystúpeniach ako aj na speváckej prehliadke festivalu Tancuj, tancuj… Tiež je aj vedúcim orchestra, ktorý aj napriek tomu, že je relatívne mladý, za sebou už necháva aj významné výsledky. Jednim z nich je aj druhé miesto na festivale Tancuj, tancuj… roku 2008 v Hložanoch a prvé miesto pre ženskú spevácku skupinu a orchester na tom istom festivale roku 2009 v Hajdušici.

Foto: Nataša Simonovićová

Všetky tieto odbočky sú aj v súčasnosti aktívne a riadi ich výbor na čele s pánom Miroslavom Oravcom. V rámci divadla pôsobí skupina detí a skupina dospelých ochotníkov. Výšivkárska odbočka so svojou vedúcou Annou Kuchárikovou-Brezinovou aj ďalej úspešne usporadúva rôzne výstavy a večierky. V spolku pôsobia ešte aj tri tanečné skupiny: detská, mládežnícka a staršia. Choreografom mládežníckej a staršej tanečnej skupiny je Michal Čiliak, umeleckým vedúcim Michal Spišiak a vedúcim orchestra Vladimír Kolárik. Aktívni sú aj sóloví speváci a dve spevácke skupiny.

Podujatia

Vojlovická veselica

Vojlovická veselica je folkloristicko – duchovné podujatie venované veľkonočným sviatkom. Prvá Vojlovická veselica sa konala 19. novembra roku 1977 keď program obsahujúci spevy, tance a krátne komické divadelné predstavenia prichystali Tomáš Brezina, Božidar Marek, Eva Lenhartová a Anna Brezinová Kucháriková. Po kratšej prestávke Vojlovická veselica bola obnovená a organizovaná na veľkonočný pondelok roku 1995 a odvtedy si toto podujatie vojlovický ochotníci zachovávajú až dodnes.

Dnes Vojlovickú veselicu organizuje SKOS Detvan. Domácemu obecenstvu sa každoročne na javisku spolkovej sieni prezentuje celoročná práca takmer všetkých ochotníkov, ktorí sú aktívny na poli kultúry.

Fotografiu poskytla Alena Gajanová

Dni Terézie Nedeľovovej-Hraškovej

Terézia Nedeľovová Hrašková sa narodila 1. juna 1942 roku v Pančeve. Základnú školu vychodila vo Vojlovici, Gymnázium v Pančeve a slovenský jazyk vyštudovala na Filozofickej fakulte v Novom Sade. Celý život pôsobila vo Vojlovici a svojou energiou, kompetentnosťou a záľubou k slovenskému jazyku a kultúre neustále rozvíjala umelecký život v tejto malej banátskej obci. Svedčia o tom na jednej strane ustanovizne v ktorých pôsobila a druhej strane spolky a zruženia, ktoré vo Vojlovici samá založila.

Pôvodným povolaním Terézia Nedeľovová Hrašková bola profesorka slovenského jazyka na Základnej škole Bratstva a jednoty vo Vojlovici. Určitýsi čas pôsobila aj ako predsedníčka SKOS Detvan a predsedníčka Matici Slovenskej vo Vojlovici, ktorú aj založila. Okrem toho účasť brala aj v divadle kde navrhovala, potom aj režírovala divadelné hry, bola herečkou, prekladateľkou a šepkárkou. V prvom rade bola jazykovou poradkiňou celému spolku. Vyškolila mnohé generácie vojlovičanov a úprimne sa tešila z úspechu každého žiaka, herca či kolegu. V evanjelickej a. v. cirkvi založila aj oltárny krúžok žien a v TV Pančevo pôsobila ako redaktorka slovenskej relácii pod názvom Dobrý deň.

Terézia Nedeľovová Hrašková zomrela roku 2003. Bola učiteľka, prekladateľka, úctyhodná odborníčka no predovšetkým priateľka a hybná sila kultúrneho života vo Vojlovici.

Na pamiatku osobnosti Terézie Nedeľovovej Hraškovej a jej rozmanitej a bohatej činosti vo Vojlovici, jej spoluobčania, kolegovia, priatelia, žiaci sa rozhodli venovať jej podujatie. Sú to Dní Terézie Nedeľovovej Hraškovej, ktoré sa už od roka 2003 pravidelne uskutočňujú v júny v miestnostiach Spomienkového domu. Organizujú ho SKOS Detvan a Matica slovenská vo Vojlovici. V rámci podujatia prebiehjú literárne večierky, bohatý kultúrno-umelecký program, divadelné predstavenia a všetko to, čo by aj samá Terézia Nedeľovová Hrašková pre príjemný umelecký zážitok Vojlovičanom dopriala.

Plamienok

Miestny odbor Matice slovenskej vo Vojlovici založil zmiešanú folklórnu skupinu pod názvom Plamienok. Plamienok má za úlohu muzicko-scénikým predstavením prezentovať vojlovické obyčaje v jednom ročnom období. Tak sa v ich repertoáry nájdu pôvodne jarné tance ako sú Elečke, veľkonočné obyčaje medzi, ktoré patria najmä oblievačky, dožinkové slávnosti, jesenná slovenská svadba a vainočný zvyk pod názvom Betlehem. Autorkou choreografií je pani Eva Nagyová a skupinu nacvičuje Ľudmila Pániková. So sojím predstavením Plamienok vystúpil na festivale v Michalovciach a okrem toho koncerty konal aj slovenských vojvodinských osadách. MOMS vo Vojlovici v činnosti tejto folklórnej skupiny spolupracuje aj so SKOS-om Detvan a tak spoločne úspešne prezentujú vojlovické starodávne zyky a obyčaje, ktoré zároveň zachovávajú od zabudnutia.

Foto: Ivan Hríb

Z repertoáru, ktorý ponúka zmiešaná folklórna skupina Plamienok nás predovšetkým oslovilo predstavenie Betlehem. Je to krátke divadelné predstavenie na námet zvyku, ktorý datuje z roku 1936 a ešte aj dnes je súčasťou vianočných rytuálov. Na Štedrý večer malá skupinka kostýmovaných mládežníkov nazývaných Betlehem prechádza sa uliciami Vojlovice a klopkaním na okno pýta sa gazdu každej evanjelickej domácnosti či chce aby im zvestovali krásnu správu o narodení Ježiša Krista. Po kladnej odpovede nasleduje pieseň a uvítanie skupinky v domácnosti, kde divadielko pokračuje. Postavy divadielka sú traja králi, aniely a pastieri, ktorý po zvestovaní narodenia Syna božieho odspievaju ešte jednu pieseň a celej rodine zaželajú zdravia a šťastia. Potom navštevujú ďalšie rodiny a tak domáce predstavenia pokračujú niekedy aj do rána. Túto tradičnú religickú vojlovickú obyčaj spracoval a do Plamienkového programu zaradil pán Mihajlo Marko.

V súčasnosti spolok Plamienok nie je aktívny, no existuje snaha obnoviť ho.

Katarina Mosnak

Pozri aj: