Kultúrno-umelecký spolok Jánošík, Jánošík

Je zvláštne, že taká malá obec si roky dokáže zachovávať svoj slovenský pôvod, piesne, zvyky a obyčaje, aj keď je jedinou slovenskou osadou v obci Alibunar a aj napriek tomu, že susediace dediny sú rumunská a maďarská. Veľkú úlohu v zachovávaní ľudovej tradície zohráva Kultúrno-umelecký spolok Jánošík a kultúrny život Jánošíčanov sa predovšetkým viaže práve za tento spolok.

Fotografiju omogućio Pavel Zrini

KUS Jánošík sa od založenia zameriava na iba na folklórnu činnosť a v rámci toho na oblasti tancu, spevu a hudby. V oblasti tancu sa zachovávajú niektoré pôvodné tance, ako sú Ilečke, spracujú sa obyčaje a to regrútsky tanec, predsvadobná obyčaj Na kašu, páračky peria a pod. a štylizujú a zostavujú sa nové slovenské tance. Každú choreografiu spestrujú rozmanité a svojrázne kroje charakteristické pre túto oblasť. V rámci spevu, tak speváckych skupín ako i sólových spevákov sa dôraz kladie na vyhľadávanie a spracúvanie autentických ľudových piesní. V súčasnosti sa rozmáha aj hudobná skupina, ktorá zoskupuje mládežníkov, žiakov základných a stredných hudobných škôl, pôsobiacich aj pri spolku aj pri folklórnych skupinách Základnej školy T. G. Masaryka.

Spolok pôsobí v miestnostiach Domu kultúry, kde v pracovnom priestore vykonáva svoju administratívnu činnosť a na javisku organizuje tanečné, spevácke a hudobné nácviky a usporadúva koncerty pre verejnosť.

Z dejín spolku

Prví jánošícki folkloristi začali pôsobiť v roku 1953. Bolo ich iba osem, no to im neprekážalo aby sa prezentovali na Slovenských národných slávnostiach v Báčskom Petrovci. V tom istom roku vystúpili aj v Jánošíku. V 60. rokoch minulého storočia tance nacvičujú učiteľky a to Katarína Melichová a Anna Dudková, vďaka ktorým jánošícki ochotníci pripravili už celovečerný koncert, s ktorým sa úspešne začínajú prezentovať tak doma ako aj v iných osadách. V roku 1964 sa zúčastňujú na obecnej prehliadke v Deliblatskej piesočine. V tých rokoch začínajú hrať aj dva ľudové orchestre, ktoré jánošíčania považujú za najkvalitnejšiu hudbu, ktorú mal Jánošík. Orchestre volali Bakošova a Brezníková banda, z ktorých zvlášť Bakošovci so svojim známym predníkom Jánom Halabrínom vystupovali ako orchester Kultúrno-umeleckého spolku. Roku 1969 sa spolok prvýkrát prezentuje aj na festivale Stretnutie v pivnickom poli, kde sa Zuzana Halabrínova stala nositeľom ceny odbornej poroty. V 70. rokoch až po roky 90. významnú úlohu v Kultúrno-umeleckom spolku zohralo pôsobenie Kataríny Tomečekovej, ktorá nielenže nacvičovala tanečníkov, ale zároveň bola aj choreografkou a riaditeľkou Domu kultúry. Za roky jej pôsobenia jánošícki folkloristi prvýkrát vystupujú na festivale Tancuj, tancuj v Hložanoch (1974). O rok neskôr zvíťazili na Obecnej prehliadke na základe čoho sa zúčastnili na pokrajinskom festivale v Bezdane a potom aj na republikovej súťaži v Leskovci. V 80. rokoch sa vystaval nový Dom kultúry, v ktorom spolok pôsobí až dodnes. Roku 1982 Zuzana Ďukićová (rod. Špringeľová) získala cenu obecenstva na festivale ľudových piesní Stretnutie v pivnickom poli a roku 1988 si na tom istom festivale vyspievala prvú cenu odbornej poroty. Zlaté roky jánošíckeho kultúrno-umeleckého spolku sú roky deväťdesiate. Začalo sa to najprv sólovým spevom Jána Supeka, ktorý na festivale v Pivnici zapôsobil na obecenstvo a získal si aj ich cenu. Roku 1991 Jánošík organizoval 22. festivalovú prehliadku Tancuj, tancuj…, kde okrem svojich výborných organizačných schopností poukázal aj na kvalitu dosiahnutú na poli kultúrno-umeleckom. Prezentoval sa tromi tanečnými skupinami – staršia, mladšia a detská skupina a novozaloženou speváckou skupinou, ktorej základ dal a ktorú takmer desať rokov nacvičoval Ondrej Maglovský.

Fotografiju omogućio Martin Listmajer

Aby sa podujatie uskutočnilo svojou prácou sa pričinili mnohí členovia KUS Jánošík, no hlavnú úlohu a zodpovednosť prebral predovšetkým Martin Listmajer. Tanečné skupiny mal na starosti Ján Slavik, ktorý za obdobie svojho pôsobenia v Jánošíku zostavil a nacvičil vyše pätnásť choreografií. Jedna z nich si práve získala prvú cenu na horeuvedenom festivale a o rok neskôr prezentovala vojvodinských Slovákov na festivale v Detve na Slovensku. Okrem toho, jánošícky spolok sa svojím bohatým repertoárom prezentuje aj v Mošovciach, Turčianskych Tepliciach a v Martine. Roku 1993 pokračujú pozoruhodné vystúpenia na obecnej, zónovej a pokrajinskej prehliadke a na festivale Tancuj, tancuj. Tiež sa založila aj detská folklórna skupina, ktorá v rámci školy prezentuje obec Jánošík na festivale Zlatá brána v Kysáči. V tom istom roku spolok sa zúčastňuje na festivale v Budapešti a už o rok organizuje aj svoj lokálny festival ľudových piesní pod názvom V Šándore na bráne. Roku 1995 Jarmila Zríniová si na festivale Stretnutie v pivnickom poli vyspievala cenu obecenstva a okrem účasti na našich festivaloch spolok odchádza na Slovensko do Smoleníc a do Gomaringenu (Nemecko), kde ako hosť juhoslovanským Slovákom vystupuje na festivale a obsadzuje bronzovú plaketu obecenstva.

Fotografiju omogućio Martin Listmajer

Vedľa toho, spolok pravidelne aj víta hostí vo svojej osade a tak bolo aj v roku 1998 keď jánošícky spolkári boli hostiteľmi folklórneho súboru z Važca (Slovensko) a už nasledovný rok aj KUS Jánošík vracia návštevu a okrem toho aj navštevuje mestečko Svit. Rozmanitá a bohatá práca pokračuje aj v novom storočí. Roku 2000 ako víťaz obecnej a zónovej prehliadky vo Vršci, spolok postupuje na Pokrajinskú súťaž folklórnych súborov v Kljajićeve, potom už nasledovný rok sa zúčastňuje na všetkých slovenských festivaloch vo Vojvodine, ale cestuje aj do zahraničia a to do Vukovej a Smoleníc (Slovensko). Roku 2001 sa zakladá aj detský festival slovenských ľudových piesní pod názvom Jánošícke perly, ktorého organizáciu potom úplne preberá Základná škola T. G. Masaryka. Roku 2002 spolok opäť získava prvé miesto pre tanečný výkon a choreografiu Jána Slávika na festivale Tancuj, tancuj v Hložanoch, ale tentokrát aj prvé miesto v kategórii spevov. Bol to začiatok štvorročnej série prvých ocenení, ktoré si jedno za druhým nasledovné roky získavala ženská spevácka skupina. Rok 2003 bol významným rokom pre občanov Jánošíka, lebo oslavovali 180 rokov príchodu Slovákov do osady. O bohatý program sa samozrejme postarali aj spolkári, ktorí okrem toho, že usporiadali bohatý tanečno-hudobný program, v tom istom roku si založili aj mužskú spevácku skupinu, nahrali prvé CD pod názvom Široko, deľako a odcestovali na Podpolianske slávnosti a do Sečovskej Polianke, kde uzavreli dohodu o ďalšej spolupráci na kultúrnom poli. Tiež obsadili aj druhé miesto v kategórii zvykov na festivale Tancuj, tancuj… v Šíde.

Fotografiju omogućio Pavel Zrini

Roku 2004 v KUS Jánošík začal pracovať choreograf Michal Čiliak, ktorý pre mladšiu a staršiu tanečnú skupinu do dnešného dňa zostavil niekoľko choreografií. Prvými choreografiami, ktoré podpisuje Michal Čiliak sa prezentovali na festivale Tancuj, tancuj… roku 2005 keď po druhýkrát boli organizátormi tohto podujatia. Okrem prvého miesta, ktoré si zo sebou odniesla ženská spevácka skupina, aj mužská spevácka skupina zaznamenala svoje prvé úspechy a bolo to druhé miesto v kategórii skupinového spevu. V tom istom roku sa začala aj spolupráca obce Jánošík s okresom Myjava (Slovensko). Najprv FS Kopaničiar vystúpil v Jánošíku na festivale Tancuj, tancuj… a od vtedy sa mnohé súbory, ktoré patria do okresu Myjava a KUS Jánošík, sa každoročne stretávajú buď doma alebo na Slovensku. Po podpisovaní partnerskej dohody sa do spolupráci s okresom Myjava zapojili aj Základná škola T.G. Masaryka, lovecký spolok, športisti ako aj Miestne spoločenstvo v Jánošíku. Takmer každoročne spolkári vystupujú na Myjavskom festivale a berú účasť na podujatí Kuchyňa starých materí. Roky 2006 až 2008 spolku úspechy prinášajú najme spevy. Tak roku 2006 si Martina Zríniová vyspievala špeciálnu cenu odbornej poroty na festivale v Pivnici. Roku 2007 ženská spevácka skupina obsadila druhé miesto na festivale Tancuj, tancuj… v Starej Pazove, sólová speváčka Zuzana Đukićová obsadila prvé miesto na festivale Cez Nadlak je…, kde si aj Michal Zríni vyspieval cenu poroty. Roku 2008 na festivale Tancuj, tancuj… v Hložanoch mužská spevácka skupina získala tretiu cenu odbornej poroty.

Fotografiju omogućio KUD „Janošik“

Okrem toho v Jánošíku pri základnej škole pôsobia aj dve detské tanečné skupiny pod vedením Kataríny Mosnákovej, ktoré po  rokoch znovu obnovili svoju činnosť od roku 2009 znovu začali úspešne prezentovať osadu na festivale Zlatá brána. v Kysáči. V roku 2010 mladšia skupina získala prvú cenu na obecnej prehliadke a postúpila na zónovú prehliadku v Pančeve.

V súčasnoti KUS Jánošík z Jánošíka má skupinu veteránov a mládežnícku tanečnú skupinu. Do spolku pribúda čoraz viac mladých hudobníkov, ktorí sa snažia formovať hudobný orchester. Pochvalyhodné je, že v roku 2010 na FF TT v Hložanoch po dlhom časovom úseku znovu tanečníkov a spevákov sprevádzal jánošícky orchester. Spevácke skupiny aj naďalej pracujú s veľkým entuziazmom a prinášajú spolku mnohé úspechy a ocenenia.

Foto: Pavel Zrini

Podujatia

V Šándore na bráne

Festival slovenských ľudových piesní pod názvom V Šándore na bráne je založený roku 1994. Hlavným organizátorom bol Kultúrno-umelecký spolok Jánošík. Jeho cieľom je zachovať od zabudnutia jánošícke ľudové piesne, zdokonaľovať sólový spev ako aj vybrať najlepšieho interpreta, ktorý bude osadu predstavovať na festivale Stretnutie v pivnickom poli v Pivnici.

Festival zanikol z dôvodu organizačných problémov. Jeho význam je predovšetkým v získavaní speváckej skúseností a motivovaní mladých sólových spevákov čo najlepšie potvrdzujú rôzne ocenenia, ktoré si Jánošíčania priniesli z mnohých speváckych festivalov. Z toho dôvodu sa terajší členovia KUS Jánošík aj snažia festival znovu usporiadať.

Katarína Mosnáková

Pozri aj: