Jarmila Hodoličová

Univerzitná profesorka, literárna kritička a historička

Jarmila Hodoličová
( 27. april 1952 )

Univerzitná profesorka, literárna kritička a historička Jarmila Hodoličová (rod. Ferkova) sa narodila 27. apríla 1952 v Hložanoch. Zakladnú školu a gymnázium vychodila v Báčskom Petrovci. Diplomovala na Katedre pre slovenský jazyk a literatúru Filozofickej fakulty v Novom Sade roku 1976.

Od roku 1977 pôsobi na Oddelení slovakistiky na Filozofickej fakulte v Novom Sade ako vysokoškolská učiteľka (postupne docentka a profesorka). Po ukončení štúdia dva roky študovala literárnu vedu ako postgraduálne štúdium na Filologickej fakulte v Belehrade, kde po obhájení magisterskej práce Literárnačinnosť Alberta Martiša získala titul magistra (Mr.). Doktorskú dizertáciu Vývin slovenskej detskej prózy vo Vojvodine obhájila roku 2003 na Filozofickej fakulte v Novom Sade. S rodinou žije v Novom Sade. Od začiatku pôsobenia na vysokej škole sa špecializovala na literatúru Slovákov vo Vojvodine, na slovenské ženské hnutie a ženskú literatúru vo Vojvodine a jej hlavným profesionálnym záujmom je detská literatúra Slovákov vo Vojvodine. Predmet slovenská literatúra pre deti a mládež prednáša v slovenskom jazyku na Filozofickej fakulte, na Pedagogickej fakulte v Báčskom Petrovci a na Vysokej škole odborových štúdií pre vychovávatel’ov v Novom Sade. Z tejto pedagogickej činnosti zaktivizovala študentov, koordinovala a organizovala založenie zborníka študentských prác z detskej literatúry Čar(b)ológ.

Ako pedagogička doteraz prednášala rozmanité disciplíny (staršia slovenská literatúra, slovenský literárny romantizmus, realizmus, súčasna literatúra, literatúra Slovákov vo Vojvodine, literatúra pre deti, metodika slovenského jazyka a literatúry, juhoslovansko – slovenské kultúrne a literárne styky). Výsledky jej vedecko – vyskumných aktivít z uvedených oblastí sú obsiahnuté vo vyše 90 štúdiách, ktoré uverejnila v slovenských vojvodinských a zahraničných literárnych časopisoch a zborníkoch. Povšimnuté boli najmä jej monografické štúdie o Albertovi Martišovi, Jánovi Čajakovi, Svetozárovi Hurbanovi Vajanskom a iných spisovateľoch. Vo svojich kritických recenziách, analýzach a návrhoch na zlepšenie učebníc z literatúry pre slovenské deti vo Vojvodine sledovala vydania slovenských učebnic v Srbsku. Uvedené štúdie vyšli v knihe Kontúry slovenskej vojvodinskej literatúry a kultúry(2011). Roku 2005 vydala knihu Prehľaddejín slovenskej vojvodinskej prózy pre deti, v ktorej uplatnila literárno – historickú metodológiu a načrtla chronologickú systematizáciu a klasifikáciu slovenskej vojvodinskej literatúry od najstarších čias až po súčasnosť. Na konferenciách informovala slovenskú a zahraničnú verejnosť najmä o súčasnom stave slovenskej detskej literatúry vo Vojvodine.

Od roku 2013 Jarmila Hodoličová je vedúcou Oddelenia slovakistiky na Filozofickej fakulte v Novom Sade.


Referencie:

HODOLIČOVÁ, Jarmila: Medovník, Chrestomatia slovenskej vojvodinskej literatúry pre deti, Slovenské vydavateľské centrum: Báčsky Petrovec; Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov: Nový Sad 2011. s. 484.