Oddelenie slovakistiky FF Univerzity v Novom Sade

Oddelenie slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte v Novom Sade pôsobí od roku 1961. Jeho prvým vedúcim bol akademik Ján Kmeť. Oddelenie na začiatku poskytovalo iba dvojročné štúdium a od roku 1968 štúdium trvalo štyri roky. Po absolvovaní štúdia boli študenti pripravení a kompetentní prednášať a vyučovať slovenský jazyk tak na základných, ako i na stredných školách.

Katedra slovenského jazyka a literatúry sa osamostatnila v roku 1972. Dovtedy existovala spoločná Katedra pre východné a západné slovanské jazyky a literatúry. Organizačné zmeny boli aj v období rokov 1975 – 1993, keď pôsobil Slovakistický ústav ako integrálna súčasť Filozofickej fakulty v Novom Sade. Napokon boli ústavy v roku 1993 premenované na oddelenia.

V súlade s Bolonskou deklaráciou boli v školskom roku 2006/07 štvorročné štúdiá pozmenené na päťročné štúdium, keď k základnému štúdiu pribudol jeden ročník masterských štúdií (master štúdium).

Dnes vzdeláva oddelenie odborníkov, ktorí prispievajú k zveľaďovaniu slovakistickej vedy medzi vojvodinskými Slovákmi. Vyše štyridsať študentov prevažne z radov slovenskej národnostnej menšiny študuje každoročne slovenský jazyk a literatúru ako odbor v rámci slovakistiky. Ďalší srbskí študenti alebo študenti iných národností, si vyberajú slovenský jazyk v rámci svojho odboru buď ako výberový jazyk v rámci slavistického štúdia alebo žurnalistického štúdia, ako ďalší voliteľný živý jazyk alebo materinský jazyk. Takých študentov je ročne vyše osemdesiat.

Na oddelení pracovali významní vojvodinskí lingvisti a literárni vedci, vynikajúci učitelia z radov profesorov (Michal Filip, Daniel Dudok, Ján Kmeť, Michal Týr, Jozef Valihora, Michal Harpáň, Samuel Čelovský, Anna Marićová), v súčasnosti tvoria vedecko-pedagogický zbor takisto profesori a docenti – významné osobnosti z jazykovedy a literárnej vedy, známe v Srbsku, ale aj v širších medzinárodných kontextoch (Miroslav Dudok, Adam Svetlík, Anna Makišová, Jarmila Hodoličová, Marína Šimáková-Speváková, Zuzana Týrová, Jasna Uhláriková, Daniela Marčoková). Do kolektívu patrí aj vyslaný lektor slovenského jazyka a kultúry zo Slovenska.

Oddelenie slovakistiky spolupracuje s podobnými inštitúciami v Srbsku, ale aj s univerzitnými centrami na Slovensku a so Slovenskou akadémiou vied. Pri oddelení pôsobíSlovakistická vojvodinská spoločnosť, ktorá vydáva Slovakistický zborník. Vzácnou súčasťou oddelenia je odborná seminárna knižnica, ktorá má 14 220 odborných kníh. Profesor Michal Filip daroval knižnici 2826 monografických publikácií a 203 titulov periodickej tlače. Uvedené knihy tvoria ucelenú súčasť knižnice s vlastnou nomenklatúrou. Na čele Oddelenia slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty súčne je prof. Dr. Jarmila Hodoličová.