Ročenka Maják

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov od roku 2009 vydáva ročenku o svojej činnosti pod menom Maják. Založený bol s cieľom informovať verejnosť o tom, čím sa Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov zaoberá a aké sú výsledky jeho činnosti, ale zároveň aj v tlačenej forme dokumentovať celoročnú činnosť tejto ustanovizne.


Maják vychádza dvojjazyčne a má ustálenú koncepciu. Po začiatočnom pírohovore riaditeľky Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Miliny Sklabinskej nasledujú rubriky: Informačno-dokumentačná a komunikačná činnosť, Rozvojovo-výskumná činnosť, Prezentácia kultúry Slovákov v Srbsku, Medzinárodná spolupráca, V ústave bolo…, Podporili sme, Prezentovali sme sa,…

Autormi príspevkov sú prevažne zamestnankyne ústavu Milina Sklabinská, Katarína Mosnáková a Nataša Simonovićová, no i početní externí spolupracovníci. Jazykovú úpravu mali dodnes na starosti Katarína Melichová, Milica Bracić a Dr. Juraj Glovňa. O grafickú úpravu prvého čísla sa postarala Jasmina Simonovićová a od druhého ročníka Maják graficky upravuje Đula Šanta. Ročenku zostavuje Katarína Mosnáková v rámci Informačno-dokumentačného a komunikačného oddelenia tejto ustanovizne.


Názov ročenky v prvom čísle riaditeľka ÚKVS Milina Sklabinská odôvodnila nasledovnými slovami: Názov má v prvom rade inšpirovať tých, ktorí pracujú a budú pracovať v Ústave, aby výsledky ich práce boli jasne viditeľné z akejkoľvek diaľky a aby vytvorili takú ustanovizeň, ktorá bude svojráznym symbolom istoty a jasného smerovania k zveľadeniu a rozvoju našej slovenskej vojvodinskej kultúry.

Ročenka Maják je nepredajného charakteru.