Evanjelická ročenka

Medzi pravidelné periodiká, ktoré vydáva Slovenská evanjelická a.v. cirkev v Srbsku patrí i Ročenka, ktorá vychádza od roku 1956.

Hlavným a zodpovedným redaktorom v súčasnosti je biskup slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi, Mgr. Samuel Vrbovský a výkonným redaktorom je Mgr. Jaroslav Kopčok, farár cirkevného zboru v Hložanoch. Vydáva ju biskupský úrad Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Srbsku. Ročenka vychádza v náklade 1000 výtlačkov.

Pre veriacich členov cirkevných zborov SEAVC je to nesmierne dôležitá publikácia, ktorá každoročne vyjde v adventnom období a je tomu tak nepretržite, od samého začiatku. Sleduje diania, udalostí, správy, údaje z kroník, zasadnutí a z činnosti všetkých zborov SEAVC v Srbsku.

Ročenka má ustálenú koncepciu. Na začiatku sa v úvodníku čitateľom prihovorí výkonný redaktor, za čím nasledujú básne, úvahy, či zamyslenia s kresťanskou tematikou, kázne farárov, texty o oslavách výročí, alebo sviatkov v cirkevných zboroch a i.

V pravidelnej rubriky Z našich zborov sa Ročenka slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi snaží podať informácie o ročnej činnosti každého cirkevného zboru. Autormi týchto príspevkov sú vo väčšine zboroví farári, alebo predstavitelia zborovej správy v dannom cirkevnom zbore. Potom nasleduje rubrika Naši jubilanti, ktorá sleduje výročia farárov, či popredných zborových funkcionárov a tiež rubrika Naši zosnulí. Na konci sa vždy nachádza Zápisnica zo zasadnutia Synody SEAVC v Srbsku so správou biskupa, správami seniorov o vnútromisijnej činnosti, správami zo zasadnutí Synodálneho presbyterstva, Synodálnymi účtami na bežný rok a najnovšími aktualitami z evanjelickej a.v. cirkvi v Srbsku.

Na konci sa nachádza Obrázková príloha a Adresár SEAVC v Srbsku.

Ako prílohu Ročenka SEAVC v Srbsku vždy má kalendár na nastávajúci rok, ktorý zostavuje Mgr. Pavel Andrášik, senior v.v.

Anna Margareta Valentová