Cirkevné časopisy

Časopisy evanjelickej cirkvi

Cirkevné zbory SEAVC sa snažia aj prostredníctvom časopisov informovať o svojich akitivitách a poskytnúť svojim veriacim aj takúto možnosť na duchovný rast.

Jednou z pravidelných publikácií, ktorú vydáva SEAVC v Srbsku a ktorá sa distribuuje do všetkých evanjelických zborov, je mesačník Evanjelický hlásnik.

Redakčnú radu tohto časopisu v súčasnosti tvoria: hlavný a zodpovedný redaktor ThMgr. Samuel Vrbovský, biskup, výkonný redaktor ThMgr. Ján Vinkovič, Anna Valentová, ThMgr. Ján Cicka, ThMgr. Vladimír Obšust a ThMgr. Vladimír Valent. Technickým redaktorom je Ján Hlaváč. Počítačovú úpravu má na starosti Vladimír Sudický, kým jazyková reaktorka je Anna Horvátová. Mesačník vychádza v náklade 2000 výtlačkov. Finančne ho podporuje Ministerstvo náboženstiev Republiky Srbsko.

Evanjelický hlásnik začal vychádzať v roku 1926. Vtedajším redaktorom bol Ladislav Zgúth. Vychádzal však iba do roku 1941, po čom nastála niekoľkoročná prestávka. Obnovený bol v roku 1965, od kedy vychádza pravidelne ako mesačník, prípadne dvojmesačník v letných mesiacoch.

Mesačník sa snaží informovať členov SEAVC, ale aj širšiu verejnosť o najaktuálnejších správach zo zborov, pripomenúť si významné kresťanské sviatky ako i výročia významných osobností, či udalostí.

Pravidelnými rubrikami sú rubriky Ekuména vo svete, Z našich zborov, Deťom a mládeži a i., ktoré sú popretkávané modlitbami, básňami, kresťanskými úvahami, fotografiami a všeliakymi zaujímavostiami. Autormi príspevkov sú väčšinou zboroví farári, katechéti, alebo členovia zborovej správy.


Aradáč: Evanjelický bulletín

Slovenský evanjelický cirkevný zbor v Aradáči sa tiež snaží informovať svojich cirkevníkov a verejnosť o svojich aktualitách prostredníctvom bulletínov, ktoré pripravuje a technicky upravuje zborový farár Mgr. Vladimír Lovás ml.

Takouto formou cirkevný zbor informuje o svojich aktualitách od roku 2010. Zatiaľ vyšlo asi 10 čísel bulletinu, ktoré členovia cirkevného zboru mali možnosť dostať vždy ako doplnok Evanjelickému hlásniku.

Okrem aktualít, v týchto bulletínoch sa nachádzajú i kresťanské úvahy, príbehy, fotografie, či rôzne príležitostné krížovky a vyplňovačky s nábožným zameraním.


Báčska Palanka: Ester

Prvé číslo zborového časopisu slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Báčskej Palanke svetlo dňa uzrelo v roku 2001. Založili ho mládežníci, ktorí mu aj dali meno Ester. Na začiatku redakčnú radu tvorili všetci zboroví mládežníci. Posledné roky časopis vzniká pod vedením mládežníka Martina Kováča, ktorý má na starosti výber textov, počítačovú prípravu ako i organizačné záležitosti.

Časopis obsahuje pravidelné rubriky, akou je napríklad úvodný príhovor duchovného pastiera, úvaha, modlitba, či rébus alebo iný spôsob pobavenia čitateľov.

Časopis Ester vychádza príležitostne, najčastejšie dva razy do roka, prevažne v ústrety najväčším sviatkom, ku Veľkej noci a Vianociam.


Báčsky Petrovec: Ozveny z petrovskeho chrámu

V cirkevnom zbore SEAVC v Báčskom Petrovci v rokoch 1995 až 1998 vychádzal časopis Ozveny z petrovskeho chrámu. Bol to občasník, ktorý výchadzal z príležitosti významných sviatkov a výročí. V priebehu troch rokov vyšlo jedenásť čísel „Chrámovej ozveny“, ako sa časopis zvykol nazývať. Časopis bol zdarma a delil sa členom zboru.


Belehrad: Belehradský posol / Beogradski glasnik

Aj v belehradskom cirkevnom zbore bola prítomná iniciatíva informovať členov svojho zboru o aktualitách a to prostredníctvom dvojjazyčného časopisu Belehradský posol – Beogradski glasnik. Prvé číslo bolo vydané v roku 2010 aj napriek ťažkej finančnej a organizačnej situácii. Technická úprava bola síce skromná, no Belehradský posol bol bohatý obsahom, informáciami o návštevách, zájazdoch, plánoch a pod.

Na starosti ho mali členky cirkevneho zboru Tijana Pešić a Vanja Renovica, ktoré mali v pláne tento časopis pripraviť štyrikrát do roka, či až ako mesačník.

Neprajná situácia ich však prinútia prestať s touto činnosťou a venovať sa iným aspektom cirkevného života.


Hložany: Radostná zvesť

Cirkevný zbor SEAVC v Hložanoch vydáva časopis Radostná zvesť. Prvé číslo vyšlo v roku 2009 na Svätodušné sviatky a zatiaľ vyšlo šesť čísel, prevažne z príležitosti najväčších kresťanských sviatkov, či významných výročí.

Hlavným a zodpovedným redaktorom časopisu je zborový farár, Mgr. Jaroslav Kopčok, ktorý časopis zostavuje za pomoci Mgr. Jany Kopčokovej a mládežníčok.

Náplňou časopisu sú kresťanské články, informácie o aktualitách v zbore, kresťanský humor, či výpisy z matrík. Tento občasník vychádza v náklade príbližne 400 výtlačkov.


Jánošík: Jánošícky Pastier

Cirkevný časopis evanjelickej a. v. cirkvi v Jánošíku Jánošícky Pastier vychádza príležitostne na významné sviatky cirkvi, napríklad z príležitosti Pamiatky posvätenia chrámu, čiže na Kirvaj, z príležitosti konfirmácie alebo nejakého zvláštneho jubilea či podujatia v zbore.

Časopis začal vychádzať na podnet katechétok Ludmily Gábrišovej a Daniely Halabrínovej so súhlasom a podporou zborového farára Slađana Daniela Srdića a cirkevného vedenia. Technickú prípravu má na starosti Ľudmila Gábrišová.

Cieľom časopisu je hlavne informovať o aktualitách v zbore, ponuknúť cirkevníkom rôzne námety na zamyslenie sa prostredníctvom kresťanských článkov a v ňom si tiež našli svoje miesto aj cirkevníčky, ktoré tu uverejňujú vlastnú duchovnú poéziu alebo prózu.

Časopis vychádza od roku 2009.


Kuplín: Kvapky

Cirkevný zbor SEAVC v Kulpíne v rokoch 1998 až 2000 vydával časopis pod menom Kvapky. Vychádzal pod vedením zborového farára Vladimíra Grňu a základným cieľom mu bolo informovať o aktualitách v zbore.


Kysáč: Úsvit

Slovenský evanjelický cirkevný zbor v Kysáči vydáva časopis Úsvit už od roku 1994.

Vychádza pravidelne, ako mesačník, prípadne dvojmesačník v letných mesiacoch. Koncepcia časopisu je ustálená a na starosti ju má pani farárka Darina Marčoková.

Časopis má pravidelné rubriky, ako napríklad Príbehy pre dušu, Básne, Správy z nášho zboru, Krížovka, Milodary, Spomíname na tých, ktorí nás predišli,… Tiež tu nachádzame aktuality z cirkevného zboru, či zo seniorátu.

Redakčnú radu tvoria zborový farár Mgr. Ondrej Marčok, farárka Mgr. Darina Marčoková. Kristína Horneková má na starosti tlač a počítačovú úpravu a texty lektoruje Darina Marčoková.

V Kysáči v rokoch 1921 -1941 vychádzal aj mesačník Nádej, ktorý mal na starosti vtedajší zborový farár Pavel Turčan.


Padina: Padinské zvony

Slovenská evanjelická cirkev v Padine vydáva zborový časopis pod názvom Padinské zvony. Časopis vychádza príležitostne od roku 1995. Redakciu tvoria farár Mgr. Ján Cicka, kantor Ján Petráš a spolupracovníkmi sú DrSc. Ján Babiak, Dipl.Ing. Eva Petrášová, Adam Petráš a Zuzana Kotvášová. Texty lektorujú Mgr. Elena Šebestová a Ing. Dalibor Šebest. Časopis je nepredajný a určený pre potreby cirkevného zboru v Padine.

Padinské zvony informujú verejnosť o aktualitách v zbore, či v dedine, uverejnňujú kresťanské články, duchovné povzbudenia a úvahy.


Selenča: Slovo

Cirkevný časopis Evanjelickej a.v. cirkvi v Selenči Slovo vychádza od januára roku 1998. Je to občasník, ktorý vychádza raz alebo dva razy do roka, z príležitosti významných kresťanských sviatkov, ako sú Vianoce, Veľká noc, Reformácia, Pamiatka zosnulých, Pamiatka posvätenia chrámu a i. pre interné potreby zboru v náklade 600 výtlačkov.

Časopis Slovo má niektoré ustálené rubriky akými sú Milí moji Selenčania – úvodník farára, Zo zborového života, Kútik pre deti,… Vždy sa tu nachádzajú aj strany, na ktorých je možné dozvedieť sa o aktualitách v zbore, o práci zborového spevokolu, oltárneho krúžku žien, detí a mládeže. Časopis dáva priestor i na zverejnenie vlastnej duchovnej literárnej, či výtvarnej tvorby príslušníkov zboru, detí a dospelých.

Redakciu časopisu Slovo tvoria Vladimír Valent, farár, Anna Valentová, Mária Mandáčová a technickú úpravu má na starosti Pavel Mandáč.


Stará Pazova: Pazovské zvony:

Cirkevný zbor SECAV v Starej Pazove už pravidelne od roku 2006 vydáva občasník Pazovské zvony. Vznikol z iniciatívy zborového farára Mgr. Igora Feldyho, ktorý je zároveň i hlavným a zodpovedným redaktorom. Ostatní členovia redakcie a spolupracovníci sa menia podľa zloženia členov správy a autorov príspevkov.

Zámerom časopisu je informovať verejnosť o aktualitách v zbore, prinášať veriacim duchovné posilnenie prostredníctvom kresťanských článkov a úvah a tiež posilňovať národnosť najmä silným historickým národným zázemím, ktoré Stará Pazova má, vďaka popredným národovcom, ktorí tu žili a tvorili.

Niektoré čísla sú tematické s pútavými a aktuálnymi témami, ako napríklad diakonia, abortus, výchova detí a i.

Časopis sa financuje tak milodarmi, ako i prostriedkami získanými z predaju predchádzajúcich čísel.


Vojlovica: Proglas

Asi najmladším časopisom v slovenskej evanjelickej cirkvi vo Vojvodine je časopis cirkevného zboru vo Vojlovici Proglas. Vznikol z iniciatívy zborového farára Branislava Kulíka a katechétky Aleny Gajanovej v júli roku 2013.

Vychádza občasne, minimálne raz za dva mesiace. Jeho účelom je v prvom rade informovať o aktualitách v zbore.


Časopisy katolíckej cirkvi

Katolícky cirkevný zbor Najsvätejšej trojice v Selenči vydáva časopis Plameň lásky od roku 1995. Je to trojmesačník, ktorý vychádza štyrikrát v roku z príležitosti sviatkov Veľká noc (marec-apríl), Najsvätejšie srdce Ježišovo (jún), Sedembolestná panna Mária (september) a Vianoce (december).

Vychádza pod vedením farára zboru monsiňora Mariána Deja, s ktorým spolupracujú katechétky Kristína Ralbovská a Mária Nosálová, Jozef Kováč, Karolína a Rastislav Ralbovskovci, Teréza Trusinová, Tijana Bolfová, Manda Bolfová, MuDr. Katarína Berédiová. Počítačovú úpravu má na starosti profesor výtvarnej kultúry Miško Bolf. Cieľom časopisu je informovať o aktualitách v zbore a uverejňovať vlastnú tvorbu členov cirkvi.

Do časopisu prispievajú členovia zborovej správy, cirkevného zboru a žiaci základnej školy vlastnými literárnymi a výtvarnými prácami, no autorov príspevkov nachádza časopis Plameň lásky aj za hraniciami, v Rakúzsku a na Slovensku.

Koncepcia časopisu je ustálená pravidelnými rubrikami ako sú Drahí čitatelia, Príhovor duchovného pastiera, Liturgické okienko, Kresťanské vieroučné aktuality a správy, Deťom na pobavenie, Odmeňovacia krížovka a i. Všetky sú popretkávané správami o najbližších sviatkoch, praktickými radami do života, komiksami a fotografiami Miška Bolfa.


Časopis baptistickej cirkvi

Časopis baptistickej cirkvi v Srbku sa menuje Nový rod. Je to duchovno–výchovný, spravodajský a evanjelizačný dvojmesačník Slovenskej jednoty baptistov v Srbsku. Iniciátorom založenia časopisu bola baptistická mladež Slovenskej jednoty baptistov vo vtedajšej Juhoslávii, so súhlasom misijného výboru SJB. Prvé číslo bolo vytlačené na písacom stroji v baptistickom zbore v Novom Sade  roku 1961. V rokoch 1967 – 1997 sa Nový rod tlačil v Báčskom Petrovci v tlačiarni Kultúra, po čom nasledovala deväťročná prestávka. Roku 2005 sa začal opät tlačiť, tento raz dvojjazyčne, s textami #po slovensky a po srbsky. Od vtedy vychádza nepretržite v oboch jazykoch.

Redakciu tvoria Daniel Čáni, Jarko Jurík a Samuel Kukučka. Texty lektorujú Mirijana Čániová, ktorá má na starosti srbské texty a Mária Majtánová-Kukučková, ktorá opravuje texty v slovenčine. Technickú prípravu pre tlač koná Samuel Kukučka.

Cieľom časopisu je výchovávať, povzbudzovať a budovať kresťanov a kresťanské rodiny a kresťanskú mládež, budovať vzťahy lásky a podporu k misii a misionárom, k cirkvi a k čítaniu Biblie, evanjelizovať neveriacich, uverejňovať správy zo zborov a i.

Obsah časopisu su témy ako napr. život viery, osobný vzťah z Bohom, tiež témy týkajúce sa priliehavých sviatkov. Ustálené rubriky v časopise sú Rodina, Odpúšťanie, Manželstvo, Výchova a evanjelizovanie detí, Svedectvá, Poézia, Z dejín cirkvi, Správy z misijných polí, Výklad Biblických tekstov.

Časopis je financovaný z dobrovoľných príspevkov. Vychádza v náklade 500 výtlačkov.


Časopis Kristovej duchovnej cirkvi

Kristova duchovná cirkev v Srbsku vydáva kresťanský časopis pod názvom Manna. Dostupný je zdarma a financuje sa dobrovoľnými príspevkami. Obsahuje články, svedectvá, reportáže a oznamy. Vydáva ho „Manna“, združenie pre propagáciu kresťanských hodnôt. Vychádza každé tri mesiace a to v marci, júni, septembri a decembri.

Do časopisu priespievajú mladí kresťania svojimi inšpiračnými príspevkami, alebo kazatelia s vyučujúcimi článkami. Stále rubriky sú Svedectvo, Úryvok z knihy, Z pera skúsených, Milé čítanie pre ženy, Myšienky múdrych, Na zamyslenie, Mimochodom, Aktuálne a Zaujímavosti zo sveta.

Zodpovedný redaktor je Vladimír Červenji, technický redaktor Vladimír Širka, jazykovú korektúru a výber textov má na starosti Anna Pintír a grafickú úpravu obálky Viliam Valentíni. Členmi redakcie sú aj Vladimir Červenji, Vladislav Širka, Anna Pintír, Branislav Širka, Pavel Mamojka, Dan Tomášik, Zuzana Kaćanski, David Mamojka, Robert Mamojka, Anna Struhárová, Jana Zorjanová, Tatjana Pintír.


Anna Margareta Valentová