www.slovackizavod.org.rs

Internet je médium, ktoré výrazne ovplyvňuje celú našu modernú spoločnosť. Práve z jeho vlastností, akými je rýchlosť, dostupnosť a komunikácia vyplýva, že internet je médium, za ktorým najčastejšie siahneme, keď sa chceme pobaviť, spojiť s ľuďmi z bližšieho a ďalšieho okolia, informovať o udalostiach, ktoré poznačili konkrétny deň, keď si chceme ujasniť neznáme pojmy a javy, znamená prostredníctvom internetu „ľahšie“ a rýchlejšie prichádzame k novým poznatkom, rozširujeme svoje vedomosti a zručnosti. Samozrejme, že toto platí v ideálnom prípade, pretože sami vieme, že digitálne médiá majú aj nedostatky a úskalia. Medzi negatívne javy zaraďujeme stratu súkromia a odliv fantázie. Hoci gréko-americký architekt Nicholas Negroponte, ktorý založil Mediálne laboratórium na Technologickom inštitúte v Massachusetts, v tomto type média vidí hrozbu, pretože interaktívne médiá ponechávajú obrazotvornosti veľmi malý priestor (podľa neho, v tom sú podobné hollywoodským filmom, pretože sú tak konkrétne, že nemusíte používať svoju fantáziui), doterajšia prax a návštevnosť portálu Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov www.slovackizavod.org.rs zatiaľ neprejavuje žiadne negatívne účinky. Naopak – tento portál vieryhodne, včasne a objektívne informuje o všetkých kultúrnych akciách a aspektoch slovenského kultúry, ale aj skúma, dokumentuje, archivuje.

Internet nepovažujeme za nové médium iba pre „iný“ spôsob prenos informácií, ale aj pre schopnosť vytvoriť úplne nový typ vlastného média, v ktorom sa sklbujú špecifické webové prvky, ako sú flash animácie, grafika, podcasting, a spájú výhody tradičných médií, ako je audio, video a text. Nový typ média je práve internetový portál , ktorý vznikol v polovici 90. rokoch 20. storočia ako súbor rôznych informačných jednotiek alebo aplikácií. Na rozdiel od špecializovaných, tematicky jednoduchých webov, webové portály ponúkajú množstvo užitočných informácií z rôznych zdrojov, pretože zvyčajne obsahujú veľa odkazov na komplexné informácieii. Rozoznávame niekoľko druhov webových portálov – regionálne, štátne, korporátne, domovskí držitelia webových portálov a špecializované, kde môžeme zaradiť portál Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, keďže sa špecializované portály zaoberajú určitým druhom činnosti, v tomto prípade kultúrou Slovákov vo Vojvodine, ktorý ponúka ľahší prístup k informáciám z tejto oblasti. Výhody portálu sú rôzne – od inteligentnej integrácie a prístupu k obsahom, aplikáciám a rôznym informáciám, lepšej komunikácie a spolupráce medzi užívateľmi a prispievateľmi až po jednotný, okamžitý prístup k informáciám z rôznych zdrojov a rýchle, jednoduché editovanie a udržiavanie obsahu.

Portál www.slovackizavod.org.rs, ktorý vznikol v roku 2010 nie je len číra prezentácia kultúrneho dedičstva a produktívnej kultúry Slovákov vo Vojvodine, ale ho môžno definovať ako prvé profesionálne (kultúrne) on-line médium Slovákov z Vojvodiny – možno paradoxne, keďže sa očakávalo, že priekopníkom internetovej žurnalistiky Slovákov vo Vojvodine bude týždenník Hlas ľudu, ale zdá sa, že tradicionalistické myslenie často bráni pokroku. Vráťme sa však k portálu a jeho prínosu k našej žurnalistike – portál stelesňuje všetky elementy, ktoré musí obsahovať každý médiálno-telekomunikačný produkt na internete – multimédiá, nové médiá, interaktivitu a obmedzenú sloboduiii. Zaradenie tohto portálu medzi žurnalistické produkty znamená, že tvorcovia portálového obsahu musia venovať náležitú pozornosť atribútom internetovej žurnalistiky v prospech úspešnosti novinárskej časti portálu. V tomto zmysle, portál má čitateľsky atraktívne možnosti, ako je kontinuálna aktualizácia, atraktívny, dynamický a prehľadný dizajn, presnosť a okamžitá korekcia chýb, špecializované podstránky a projekty, spätná väzba používateľov, účasť portálu v sociálnych sieťach (Facebook, Twitter, atď.), video, newsletter a kombinácia tradičných médií a špecifických prvkovivwww.slovackizavod.org.rs niektoré z týchto prvkov bežne používa (priebežné aktualizácie, dynamický a prehľadný dizajn, atď.), zatiaľ čo niektoré segmenty pomenšie, ale strategicky rozvíjajú (video).

Nakoniec chceme zdôrazniť, že tento portál prezentuje interkultúrnosť ako jednu z najdôležitejších európskych hodnôt – môžete ho „listovať“ v slovenskej a v srbskej verzii, dokonca niektoré časti aj v anglickom jazyku. Týmto ťahom tvorivý tím portálu jasne dáva najavo, že odmieta „getoizáciu“ slovenského vojvodinského kultúrneho dedičstva a aktívne neutralizuje tento negatívny spoločenský jav.

i Škrop, M.: Internet. In: Od tamtamov po internet. Bratislava : EUROkódex. 2009, s.289

ii In: http://sr.wikipedia.org (čítané: 23.02.2011.)

iii Ondrášik, B.: Internet ako médium a jeho špecifiká. In: Praktikum mediálnej tvorby. Bratislava : EUROkódex. 2010, s. 306

iv Tamže, s. 309


Vladimíra Dorčová