www.luno.hu

Jediný slovenský týždenník v Maďarsku pod názvom Ľudové noviny má aj svoju elektoronickú formu. Cestou internetového portálu www.luno.hu sa čitatelia môžu informovať o činnosti Slovákov Maďarsku už nie len v rámci štátu. Týmto pokynom sa týždenná periodicita pomerne zmenila na každodenne aktualizované internetové noviny. Na portáli Slovákov  žijúcich v Maďarsku si všetci záujemci môžu pozrieť množstvo archivovaného materiálu, ako aj aktuálny prehľad slovenskej a maďarskej tlače, tiež sú sprístupnené aj rozsiahlejšie dokumenty.

Zverejňujú sa tu aj informácie o spoločných projektoch a akciách dolnozemských Slovákov, takže sa tuná častokrát môžete dočítať aj o Slovákoch žijúcich v Srbsku a Rumunsku. Rubriky sa obsahovo členia nasledovne: politika, kultúra, ekonomika, školy, deti a mládež, žena a spoločnosť, náboženstvo, literatúra, atď.

Týždenník Ľudové noviny, a tým aj jeho portál, sa snažia o zachovanie a rozvíjanie identity, materinského jazyka a kultúry Slovákov žijúcich v Maďarsku. Ľudové noviny týždenne svojim čitateľom prinášajú množstvo zaujímaých informácií z rôznych oblastí akými sú politika, kultúra, náboženského života, literatúry, hospodárstva a mnohých iných týkajúcich sa života Slovákov na Dolnej zemi, najmä v Maďarsku. Okrem samotných správ v Ľudových novinách je priestor venovaný aj publicistike keďže je magazínového rázu.

Šéfredaktorkou týždenníka a portálu Ľudové noviny je Alžbeta Hollerová Račková, jazykovou redaktrkou je Vlasta Zsákaiová kým novinármi sú Csaba Lampert, Eva Patayová Fábiánová a Andrea Szabová Mataisová. Majiteľom Ľudových novín je Celoštátna slovenská samospráva (CSS) a finančnou podporou je Verejná nadácia pre národné a etnické menšiny v Maďarsku.

Všetci záujemci si Ľudové noviny môžu predplatiť elektornickou poštou na adrese hirlapelofizetes@posta.hu

Anna Struhárová