Miestny odbor Matice Slovenskej v Novom Sade patrí medzi aktívnejšie MOMS-y v Srbsku. Svedčia o tom večierky, ktoré sa na začiatku každého mesiaca pravidelne konajú a ktoré majú za úlohu prezentovať aktuálne témy z mnohých sfér života. Samozrejme zámerom matičnej činnosti je aj informovanie o udalostiach ktoré sa konajú v oblasti kultúry vo Vojvodine. Cieľom je teda zachovávať a pestovať bohatú slovenskú kultúru a identitu.

Z dejín

Maticu slovenskú v Juhoslávii založili ľudia, ktorí predovšetkým boli veľký národovci, ktorí chceli pracovať na zachovávaní slovenskej kultúre, identite a na vzdelávaniu slovenského národa na území Vojvodiny. Idea o zakladaní Matice slovenskej vo vtedajšej Juhoslávii, ako jedna z najvýznamnejších, nastala v období medzi dvoma svetovými vojnami. Začiatok pôsobenia Matice slovenskej v Juhoslávii, číže presný rok, samozrejme od otázky založenia až po samé založenie, je rok 1932, a prvým zakladateľom a predsedom bol Dr. Ján Bulík. Matica v istom roku začala aktívne pôsobiť, nie len v Báčskom Petrovci kde bola založená, ale aj v iných jednotlivých osadách kde sa zakladali miestne pracovne odbory, neskoršie MOMS-y čiže miestne výbory Matice slovenskej. Jeden z pracovných odborov bol aj odbor v Novom Sade. Prvým predsedom sa stal Mojmír Bodický, a po nom predsedom bol Jan Strehárský. Všetky aktivity ktoré organizovala novosadská matica sa obyčajne robili spolu so Združením slovenskej evanjelickej a.v. mládeže a často i spolu s vtedajšou Československou besedou Šafárik ako i s Novosadskou odbočkou ÚS československých žien.

Roku 1939 Novosadská evanjelická a.v. cirkev a spomenuté miestne spolky spoločným úsilím adaptovali dve učebné siene, ktoré boli a aj dodnes sú majetkom Novosadskej evanjelickej a.v. cirkvi, na peknú, kultúrno-zábavnú spolkovú miestnosť, v ktorých v súčasnosti pôsobí slovenský kultúrno-umelecký spolok „Pavel Jozef Šafárik“ ako i Novosadský MOMS. Týmto získali to čo im vtedy bolo najpotrebnejšie: priestor, kde sa budú schádzať a prejavovať spolkovú činnosť. Zakladajúci členovia ako aj ostatní členovia Matice slovenskej v Novom Sade boli nie len učení ľudia ale aj obyčajní remeselníci a robotnici: právnik, úradník, správca banky, ekonóm, obchodník, obuvník, čiapkár, farbiar, krajčír, železničiar... Činnosť novosadských matičiarov sa predovšetkým bazírovala na zhromažďovaní nových členov ako i na organizovaniu prednášok, ktoré boli centrálnou činnosťou. Neskoršie sa matičiari začali zaoberať aj  inou problematikou. V období pred vojnou sa rozprúdila aj divadelná činnosť.

 

Obnovený miestny odbor Novosadskej Matice

Druha svetová vojna prerušila matičnú činnosť. Po dlhej prestávke MOMS v Novom Sade bol v roku 1990 znovu založený. Za predsedu bol zvolený Ján Labáth, ďalší predseda, od roku 2001 bol Ján Struhár a od roku 2006 predsedníčkou bola Zdenka Babićová. V súčasnosti predsedom je Jaroslav Feldy. Od založenia novej matice, výkonný výbor začal hneď usilovne pracovať na poli rozširovania a pestovania kultúry našich predkov. Pestovanie slovenčiny a slovenskosti, čiže pozdvihovanie národného povedomia je základná myšlienka v programe miestneho odboru Novosadskej Matice. V Novom Sade žije okolo dvetisíc Slovákov. Následkom asimilácii v dobe globalizácii, moderného spôsobu života ktorý odcudzuje ľudí od svojich rodín a predkov, mnohí sa buď vyjadrujú ako Slováci, ale sú odcudzení od svojho národu, a jestvujú aj takí ktorí sú pôvodom Slováci ale sa už tak nevyjadrujú. MOMS v Novom Sade, ako aj evanjelická a.v. cirkev a kultúrno umelecky spolok „ Pavel Jozef Šafárik“ boli vždy miestom kde sa zoskupovali novosadskí Slováci, ale nie iba tí novosadskí, ale aj Slováci z iných prostredí ktorí prišli do Nového Sadu na školenie alebo za prácou.

 

Činnosť novozaloženej Matice

Novosadsky MOMS pravidelne organizuje matičné stretnutia. Na stretnutia najprv bol určený každý prvý utorok v mesiaci a v súčasnosti je to každá prvá streda v mesiaci. Od založenia sa usporiadalo viac ako stodvadsať kultúrnych podujatí, kde sú zaradené mnohopočetné prednášky, literárno-hudobné večierky a kultúrno-zábavné programy. Na pravidelných mesačných stretnutiach, prednášali významné osobnosti z radov našich popredných profesorov, kultúrnych pracovníkov, spisovateľov, vedeckých pracovníkov ktorí sa zmienili o našom pôvode, zvykoch a obyčajoch, dejinách, kultúre, náboženstve, rodine a domácnosti, správnej výžive, ochrane životného prostredia, medicíne a o mnohých iných témach. Nevystali ani literárno-hudobné pásma, večierok venovaný knižnej produkcii vydavateľstva Kultúra, večierky venované jubileám našich spisovateľov a mnohých iných významných osobností, večierok venovaný výročiu založenia MSJ, atd. V rámci matičných večierkov umelci vystavovali svoje obrazy a nechýbali ani výstavy ručných prac.

Jeden z večierkov ktorý vo veľkej miere zapôsobil na prítomných bol aj večierok venovaný nedožitej osemdesiatke akademika Dr. Jana Kmeťa, ktorý aj sám bol členom výboru MOMS v Novom Sade a usporiadal viacero prednášok. Večierok bol uskutočnený v októbri roku 2007. Prítomný si mohli pozrieť film, číže zostrih z dokumentárneho filmu Z Horniakov na Dolniaky Slovenskej televízie z Bratislavy, na vzniku ktorého sa podieľal aj Dr. Kmeť. Pán Ján Struhár pripravil dokumentárny film z archívneho materiálu o tejto významnej osobnosti v rámci slovenskej kultúry. Taktiež o jeho činnosti a význame pre Slovákov žijúcich vo Vojvodine sa zmienili predstavitelia Oddelenia slovakistiky FF v Novom Sade, ktorej bol akademik Dr. Jan Kmeť aj zakladateľ. Spomenuté boli aj jeho výskumy v oblasti juhoslovansko-slovenských slavistických vzťahov, ako i to že bol šéfredaktor časopisu Nový život. Prítomna bola aj rodina Dr. Jana Kmeťa.

Jedna z posledných prednášok v roku 2009 bola i prednáška venovaná mladým, ktorá bola predovšetkým jeden z nástrojov ako prilákať mladých zapojiť ich do činnosti Matice. Bola to prezentácia dvoch časopisov, ktoré založili študenti Oddelenia slovakistiky na FF fakulte v Novom Sade. Prezentovaný bol Slovenský študentský časopis Traf!, ako i slovenský študentský časopis literárnych prác pre deti Čar(b)ológ. Bolo to svojráznou ukážkou, že aj mládežníci v rámci slovenskej menšiny vo Vojvodine môžu byť a aj sú tvoriví na poli kultúry.

V Súčasnosti novosadský MOMS spolupracuje so Spolkom vojvodinských slovakistov, Slovenskou evanjelickou a.v. cirkvou, čije miestnosti v súčasnosti aj používa, SKC P.J. Šafárika, miestnymi odbormi MSJ, Maticou slovenskou, ako i so slovenskou redakciou verejného informovania, kde patrí týždenník Hlas Ľudu, ako aj slovenské redakcie Novosadského rozhlasu a televízie, ktorí oboznamujú o udalostiach MOMS NS a informujú o ich činnosti. MOMS v Novom Sade má aj svoju webovú stránku, pre tých, ktorí chcú sledovať matičnú činnosť prostredníctvom internetu www.momsns.org . Počas svojho pôsobenia od toho prvozaloženého až po novozaložený, MOMS v Novom Sade narážal na mnohé problémy. V minulosti problémy boli späté s historickými udalosťami, ktoré prerušili matičnú činnosť. Problémy ktoré spájajú minulosť a súčasnosť sú finančné prostriedky, ako i nedostatok priestoru, lebo MOMS nemá svoje miestnosti. Finančné prostriedky si MOMS zaobstaráva cez členské príspevky, projekty, donácie, sponzorstvá. MOMS Nový Sad do budúcna plánuje rozprúdiť svoju činnosť, prilákať mladých, zaobstarať matičné miestnosti a napísať zborník o dvadsať ročnej činnosti MOMS v Novom Sade. Súčasnou predsedníčkom MOMS NS je Jarmila Struhárová. 

Anna Brtková