Klub študujúcej mládeže v Kovačici

Klub študujúcej mládeže v Kovačici (KŠMK) začal s prácou ešte v 1951. roku. Oficiálne bol registrovaný iba 8. júla 1956. roku. Prvý predseda bol Dr. Jozef Benka, ktorý je i dnes aktívny v združení ako poradca. Mládež na samotnom začiatku brigadovala a zúčastňovala sa na rôznych pracovných brigádoch a iných aktivitách a neskoršie svoju činnosť rozširovala na zúčastňovaní sa v divadle, tiež začala s prácou mládežníckeho rozhlasového vysielania, organizovaní športových zápasov a rôznych aktivít v oblasti ekológie a i.

Foto: KŠMK

Klub pracoval s prestávkami. Posledný aktívny period bol od 1997. do 1999. roku a znovu nasledovala prestávka až po 2008. rok. Keď sa študujúca mládež znovu rozhodla aktivovať mládež, ale tentokrát nie iba študujúcu. Mládež dostála od obci jednu miestnosť na používanie v budove starého sirotínca, na ďalšie potrebné prostriedky a materiál potrebný pre vybavovanie miestností združenia, mládež vybavila písaním projektu do Sekreteriátu pre šport a mládež, ktorý prešiel úspešne. A tak je združenie i oficiálne registrované 21. augusta 2008. Predsedom združenia sa stal Ivan Barca, podpredseda klubu Martin Čerňoš a tajomník Želimír Tomáš. Dnes má Klub šesťdesiat registrovaných členov.

Úlohy a ciele Klubu študujúcej mládeže sú nadväzovanie a udržovanie spolupráce s lokálnymi mládežníckymi organizáciami, kanceláriami pre mladých, nadväzovanie vzťahov a spolupráca s lokálnymi organizáciami a iniciatívami mladých, ale i organizáciami zo zahraničia (ako je NVO zo Slovenskej Republiky a z Rumunska), aktívne zapájanie do života miestneho spoločenstva a organizovanie rôznych seminárov a edukácií z oblasti zdravia, kultúry, športu, ekológie, volonterizmu… a poskytovanie možnosti obecnej mládeži, aby sa zapájala do programov, projektov, súbehov a iniciatív, ktoré klub poskytuje.

Foto: KŠMK

Prvé aktivity klubu boli viazané za samotnú zakladateľskú činnosť, ako i samotnú organizáciu združenia. Ďalej sa členovia zúčastňovali na rôznych stretnutiach, akým je Stretnutie študujúcej mládeže v Selenči (7. 8. 2008), kde si mohli vymeniť a získať skúsenosti a nové vedomosti, tiež sa zúčastnili Trhu mládežníckych organizácií v Belehrade a potom sa zúčastnili aj na iných praktických, odborných a edukačných seminároch. Klub organizoval i cestu do Báčskeho Petrovca pre 42 mladých členov na SNS. Po dvojmesačnej činnosti združenia (21. 10. 2008) kovačická mládež dostála i písomné riešenie o pridelení miestností na používanie pre prácu klubu. Práce s vybavovaním a zriaďovaním miestností začali hneď 22. októbra 2008. Sekreteriát pre šport a mládež APV im schválil finančné projekty na renovovanie 24. novembra 2008, a práce boli ukončené 6. januára 2009.

Najnovšie aktivity, ktoré Klub organizoval, sú zaznamenávanie Svetového dňa vody v spolupráci s Kanceláriou pre mladých Pančevo, kde členovia vyplňovali dotazník o potrebách mladých. Klub tiež pre mladých organizoval i prezentáciu o programe medzi Slovenskom a Srbskom, projekt Mladí mladým, v spolupráci s Kanceláriou pre mladých Báčsky Petrovec, kde si mladí mobilitou na Slovensku môžu zakončiť kurz a stať sa trénermi z daných oblastí: výroba webových stránok, komunikačné zručnosti a písanie projektov na EU fondy.

Foto: KŠMK

Aktivity, ktoré Klub naplánoval počas leta a sčasti realizoval, sú organizovanie koncertu mladým neafirmovaným kapelám. Klub tak organizoval a finančne podporil dve mladé kapely (30. apríla toho roku), a to The String Soul z Padiny a The Blue Room z Kovačice. Prezentácia skupín prebiehala vo viacerých osadách a bude trvať počas celého leta.

Plány Klubu študujúcej mládeže v Kovačici do budúcna sú zaznamenávanie významných svetových a medzinárodných dní pre mladých, organizovanie rôznych edukácií z oblasti zdravia, kultúry, organizovanie rôznych aktivít pre mladých, ako sú prezentácia mladých neafirmovaných hudobných skupín, organizovanie divadelných predstavení, podporovanie volonterizmu medzi mladými a pod.

Klub úspešne spolupracuje s Obcou Kovačica, Miestnym spoločenstvom Kovačica, Rádio-televíziou Obce Kovačica, Maticou slovenskou, Združením pre cerebrálnu a detskú paralýzu Obce Kovačica, Kanceláriami pre mladých z Báčského Petrovca, Lapova, Pančeva, Temerínu a celým radom iných organizácií nie iba z Kovačice a Vojvodiny, ale z celého Srbska a zo zahraničia.


Tatjana Pintírová