Kultúrna mapa

Legenda

Osobitná rubrika portálu pomenovaná Kultúrna mapa, Vám ponúka možnosť zoznámiť sa s kultúrnym a spoločenským životom Slovákov v Srbsku začnúc od sťahovania Slovákov do jednotlivých prostredí až po súčasnosť, kde zvlášť pozornosť venujeme aktuálnemu postaveniu kultúry.

You need Flash player to see this content.

Problematike sťahovania Slovákov na Dolnú zem a osídľovania Banátu, Báčky a Sriemu sa venoval aj známy slovenský historik a petrovský rodák Ján Sirácky, ktorý prvé začiatky sťahovania umiestňuje do druhej polovice 17. storočia. Podľa neho, v tom období mnohí poddaní, najmä zo severnejších stolíc Slovenska, opúšťajú svojich zemepánov a odchádzajú do južnejších slovenských stolíc, niektorí i ďalej na juh, do stolíc, ktoré sú dnes na území Maďarskej republiky. Tieto pohyby možno považovať za začiatky sťahovania Slovákov na Dolnú zem, ktoré zosilneli najmä v prvej polovici 18. storočia, ale pokračovali i v druhej polovici a doznievali celé 19. storočie. Následkom toho vzniklo na Dolnej zemi v oblastiach medzi Dunajom a Tisou, v békešskej oblasti, čiastočne aj v terajšom severovýchodnom Maďarsku, ako aj v Báčke, Banáte a v Srieme (dnes vo Vojvodine – Srbsko) pomerne silné slovenské osídlenie. Menšie skupiny Slovákov sa osadili v dnešnom Rumunsku (v okolí Nadlaku), Chorvátsku (v okolí Našíc) a v Bulharsku (v okolí Gornjej Mitropolje).

Vznik slovenského osídľovania Dolnej zeme časovo súvisí predovšetkým s veľkými osídľovacími akciami habsburského dvora a uhorských zemepánov usilujúcich sa o zaľudnenie Uhorska obyvateľstvom spoza hraníc krajiny i o presťahovanie domáceho obyvateľstva z hustejšie obývaných krajov do oblastí spustnutých po dlhotrvajúcej tureckej okupácii Uhorska.

Ako sa ďalej rozvíjal národný, kultúrny a spoločenský život slovenskej komunity v Srbsku, snaží sa prostredníctvom 34. spracovaných prostredí priblížiť Vami otvorená Kultúrna mapa tohto portálu. Každé prostredie obsahuje historické a geograficko-demografické údaje, vyzdvihujú sa špecifiká lokality a jeho aktuálna kultúrna turistická ponuka. Autori pozornosť venujú zvlášť súčasnému životu Slovákov v jednotlivých dedinách, resp. mestách a do popredia vsúvajú ich kultúrne obsahy a podujatia.