Zborník prác 15. konferencie muzikológov a hudobných odborníkov

Úvodom...

Fenomén pretrvávania slovenskej vojvodinskej kultúry spočíva medziiným aj v tom, že si postupom času táto menšinová kultúra, vzdialená od svojho jadra, ako obraz veľkých národných kultúr formovala svoje kultúrne a umelecké odvetvia. Dosiahnuť autochtónnosť by však nebolo možné, ak by v tomto procese neparticipovali aj osobnosti, ktoré k nám prichádzali na krátkodobé alebo dlhodobejšie pobyty z územia Slovenska. Rovnako ako v minulosti aj dnes sa vo vedeckej oblasti s veľkou dôverou obraciame na odborné inštitúcie a vzdelávacie pracoviská na Slovensku, ktoré našim vedeckým snahám pridávajú nové perspektívy a pohľady.

Aj muzikologické konferencie Slovenská hudba vo Vojvodine sa od samého začiatku v rovnakom duchu tešili podpore inštitúcií či akademickej obce zo Slovenska. Nezaobišiel sa bez nej ani 15. ročník konferencie a práve táto skutočnosť nám otvorila ďalšie výhľady a obzory. Bolo nám cťou, že sa 15. ročníka muzikologickej konferencie Slovenská hudba vo Vojvodine, ktorý sa uskutočnil 23. novembra 2019 v Novom Sade, zúčastnili osobnosti z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice z Martina, respektíve etnologičky, ktoré medziiným pôsobia aj v renomovaných odborných združeniach na ochranu kultúrneho dedičstva na Slovensku. Vďaka týmto príspevkom, ktoré s radosťou zverejňujeme v našom zborníku, sme si opäť bližšie posvietili na osobnosti a na dielo Viliama Figuša-Bystrého, Mikuláša Schneidera-Trnavského, Jána Podhradského, ale aj na ľudovú tvorivosť, ktorá bola vďaka odborným výskumom zachytená v našom slovenskom vojvodinskom prostredí v obci Pivnica, respektíve v iných prostrediach, z ktorých následne na Slovensku vznikli krajanské programy pod názvom Obrazy z Dolnej zeme. Na konferencii sme sa dotkli aj pomerne nového trendu, keď sa vďaka TV Folklorika začala systematicky prezentovať ľudová tradícia Slovákov vo Vojvodine na Slovensku.

Konferencia privítala aj odborníkov z domáceho prostredia, a tak sme mali možnosť pozrieť sa na najnovšiu zbierku hudobnej tvorby Vladimíra Kováča z Báčskej Palanky, rovnako tak si vypočuť prehľad rozvoja hudobného života v Kysáči a zborového spevu v Selenči. Svojráznu umeleckú bodku za úspešným rokovaním na záver pripravili speváci z KZ Zvony a hudobníci z Orchestríka zo Selenče, ako aj operný spevák Boris Babík zo Starej Pazovy, ktorí pri príležitosti 10. výročia úmrtia Jána Nosáľa zo Selenče v umeleckom programe predniesli úryvky tohto hudobného skladateľa.

15. ročník muzikologickej konferencie sa konal v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Aj napriek tomu, že ho po prvýkrát nepodporil Výbor pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, predsa splnil vysoké nároky, ktoré toto fórum na organizátorov ukladá. Zámer, venovať sa výskumu, dokumentácii a prezentácii hudby Slovákov vo Vojvodine, sa podarilo naplniť. Svedčí o tom aj zborník prác, ktorý našim čitateľom s radosťou predkladáme. Súčasťou 15. ročníka konferencie bolo aj odovzdávanie autorských výtlačkov zborníka 14. konferencie, ktorý zmapoval prínos Juraja Feríka st. a Juraja Feríka ml. do hudobného života vojvodinských Slovákov. Opäť sa nám potvrdilo, že pokiaľ ide o ochranu nehmotného, v našom prípade hudobného dedičstva, natrvalo zostáva iba to, čo je zapísané a práve táto skutočnosť nás motivuje aj v budúcnosti zachytiť zatiaľ nedostatočne známe témy z hudobného života vojvodinských Slovákov.

 

Milina Sklabinská

 

 

Zborník v elektronickej podobe sa nachádza tuná.

Release Date: 
2020

Ústav odporúča

Do nového roku s najnovším číslom Slovenského svetového kalendára

Ak by vás zaujímalo prečo, v mexickom meste Guadalajara stojí veľký neónový nadpis „Slovensko” a ako sa po deväťdesiatych rokoch našiel stratený rod Holohlavských, ak by ste si chceli prečítať o tom, aké stretnutia organizujú austrálski Slováci, aké slovenské podujatia usporiadajú v Libanone, čo si z ľudového odevu zachovali Slováci v Srbsku, ak chcete spoznať slovenského misionára v Ekvádore, známu umelkyňu vo Francúzsku, či súčasného akademického maliara v Mníchove, ale aj všeobecne sa dozvedieť o významných osobnostiach, jubileách, slovenských školách, organizáciách a iný

Činnosť slovenskej zborovej kultúry a jej vplyv na rozvoj a šírenie interkulturality vo Vojvodine - Juraj Súdi

Doktorská dizertácia Juraja Súdiho

Meno Juraja Súdiho a jeho účinkovanie na hudobnom javisku nielen v slovenskej Vojvodine, Srbsku, v Slovinsku, na Slovensku a inde za hranicami štátu je pre našinca dávno známe. Sledovali sme jeho nezištnú lásku k hudbe, jeho obetavú prácu a záľubu vo všetkých žánroch hudobného umenia a poznali ho ako entuziastu. Píše skladby pre deti, angažované skladby, lyrické, tanečné a národné skladby. Práve táto vedecká monografia je výsledkom autorovho dlhoročného aktívneho účinkovania na poli hudby medzi vojvodinskými Slovákmi.

Maják 9/2017

Vážení čitatelia,

do rúk sa Vám dostalo 9. číslo ročenky Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov – Maják. V tomto čísle sa zmieňujeme o podujatiach, ktoré sme zorganizovali, podporili alebo sme na akýkoľvek spôsob prispeli k ich organizácii a realizácii v roku 2017. Na všetky podujatia Vás pozývame, avizujeme ich a o ich priebehu širšiu verejnosť informujeme prostredníctvom médií a nášho portálu.

Bibliografia Pavla Mučajiho

(Boženka Bažíková: Bibliografia Pavla Mučajiho. Nový Sad : Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, 2017)

V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v novembri roku 2010 zažila nová edícia. Ako 1. zväzok v novozaloženej edícii Bibliografie vyšla tlačou Bibliografia Andreja Ferku autora Víťazoslava Hronca. Táto edícia, ktorá komplexne zachytáva tvorbu našich spisovateľov a umelcov, pretrváva aj dodnes.

Slovenský svetový kalendár na rok 2018

Ročenka na 324. stranách prináša informácie o Slovákoch žijúcich v 22. krajinách sveta. A nie iba to. Ponúka aj príspevky o krajanských inštitúciách a podujatiach na Slovensku, či originálne a podnetné názory slovenských osobností o prvom ročníku tohto periodika, fotografie slovenských kostolov z rôznych kútov sveta a iné zaujímavosti. Vhodný darček pod stromček pre všetkých zahraničných Slovákov, z ktorého sa na titulnej strane na vás pozerá dievčatko menom Zora Suleiman z Nového Zelandu zvečnené fotografom Martinom Holíkom.

Vyšla 8. ročenka ÚKVS Maják 2016

Vážení čitatelia, milí priatelia,

pred Vami je ďalšie číslo ročenky Maják, z ktorého sa dozviete, čomu sme venovali pozornosť v roku 2016 a čo tvorilo náplň Programu práce Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v tomto kalendárnom roku. Aj o programovej činnosti sa dozviete viac na stranách, ktoré sú pred Vami.

Zborník prác 12. Konferencie muzikológov a hudobných odborníkov na tému Život a dielo etnomuzikológa Martina Kmeťa

Muzikologická konferencia pod názvom Slovenská hudba vo Vojvodine, v poradí 12., sa konala dňa 26. novembra 2016 v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov. Prebiehala v znamení témy Život a dielo etnomuzikológa Martina Kmeťa pri príležitosti jeho nedožitých 90. narodenín. S tým cieľom boli vyzvaní domáci a zahraniční odborníci, aby z rôznych aspektov preskúmali činnosť poprednej osobnosti vo svete hudby vojvodinských Slovákov a aby tak prispeli k zosystematizovaniu jeho celoživotného diela.

Slováci vo Vojvodine, premeny svojbytnosti enklávneho spoločenstva

SLOVO O VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOCH

Pamätník slovenských vojvodinských literátov, umelcov a kultúrnych pracovníkov na začiatku 21. storočia

Pamätník slovenských vojvodinských literátov, umelcov a kultúrnych pracovníkov na začiatku 21. storočia vydali v roku 2017 MC Box z Nového Sadu a Slovenské vydavateľské centrum z Báčskeho Petrovca. Zostavili ho Vladimír Valentík a Katarína Mosnáková-Bagľašová.

Za horami, za dolami – tri storočia Slovákov vo Vojvodine

Za horami, za dolami lúčka zelená,

zamiloval som si dievča, čierne oči má.

 

Pomaly to už budú tri storočia, odkedy na území dnešnej Vojvodiny žijú príslušníci slovenského národa. Od prisťahovania v 18. storočí až do dnes, Slováci zanechali hlbokú stopu v dejinách a kultúre Vojvodiny.