PRÍHOVORY CENNÝCH HOSTÍ NA PREZENTÁCII KNIHY SLOVÁCI V SRBSKU Z ASPEKTU KULTÚRY

Dr. Bojan Pajtić
Anna Tomanová Makanová
Rastislav Kostilník
Milina Sklabinská
24. januára 2012

Predseda vlády APV Dr. Bojan Pajtić

Kniha, ktorú dnes prezentujeme, má bez váhania historický význam. Má historický význam preto, lebo je to najrozsiahlejšie dielo, ktoré hovorí o vojvodinských Slovákoch žijúcich na priestoroch Vojvodiny viac ako dve a pol storočia. Vojvodinskí Slováci sú jednou z najpočetnejších menšín, ktorí žijú v až 34. mestách na území celej pokrajiny v Srieme, Banáte, Báčke a každý kto sa aspoň okrajovo zaoberal tým čo Slovenská menšina v kultúrnom zmysle obsahuje, vie že tie ich mestá sa navzájom rozlišujú už či dialektom, obyčajami alebo dedičstvom, ktoré so sebou priniesli z rozdielnych krajov Slovenska pri sťahovaní na tieto priestory. Preto je toto dielo také cenné a prekračuje pokrajinový a národnostný význam, čo je dôležité nielen pre Vojvodinu, Srbsko a Slovákov žijúcich vo Vojvodine a v Srbsku, ale hovorí i o omnoho širšom kontexte, ktorý i v súčasnosti existuje. My sme hrdí na fakt, že slovenská menšina je najväčšia kompaktná slovenská menšina mimo Slovenska zároveň aj naorganizovanejšia a rovnako aj v oblasti práva, kvality zachovávania národnostnej a kultúrnej identity. My ako pokrajinská vláda sa sústreďujeme na ten cieľ, sústreďujeme sa na zachovávanie takej identity a poukázalo sa, že sme pred tromi rokmi (mali pravdu) keď sme založili Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, ale aj iné Ústavy pre kultúru. Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov v úplnosti ospravedlňuje svoju prácu realizáciou projektov akým je tento a ďalšie podobné. Ústavy pre kultúru sú inštitúcie, ktoré poukazujú na to čo je doposiaľ získané, uskutočnené v rozdielnych národnostných menšinách na našich priestoroch, ale zároveň sú i inštitúciami, ktoré projektujú smer, ktorým sa menšiny budú uberať a spôsob ako budú vyjadrovať svoju identitu. Tiež i spôsob akým budú uspokojovať svoje kultúrne potreby v modernej dobe globálnej komunikácie. Preto sú ústavy také dôležité a preto aj dnes poukazujú, že pred tromi rokmi sme mali pravdu. Ako jedna z priorít, ktorú si Pokrajinská vláda vytýčila je zachovávanie identity národnostných menšín v tom kulturologickom zmysle a som si istý, že táto kniha umožní, aby slovenská menšina od dneska bola čoraz bohatšou a úspešnejšou.

 

Podpredsedníčka vlády APV Anna Tomanová Makanová

Dovoľte mi na začiatku, aby sme si sprítomnili čas, a to dnešný deň pred deviatimi rokmi. Na dnešný deň pred deviatimi rokmi sme založili Národnostnú radu, potom to už ďalej šlo. Pred tromi rokmi, na dnešný deň sme založili Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Ja využívam príležitosť povedať, že sme včerajším dňom dostali aj riešenie ,keď sme registrovali, ďalšiu pre nás významnú inštitúciu alebo ustanovizeň, a to je Múzeum vojvodinských Slovákov. Teda čo na to povedať, nielen že je dobre, že sme založili národnostné rady, ktoré zastupujú a predstavujú kultúrnu autonómiu našej národnostnej menšiny, ale jednoducho začíname stavať inštitúcie, ustanovizne a čoskoro, predpokladám do konca tohto nášho štvorročného mandátu, budeme mať vybudovaný aj systém činnosti, ako zachovať naše kultúrne dedičstvo a ako vytvoriť podmienky pre nielen zachovávanie našej tradície, ale jednoducho budovania aj nových kultúrnych a umeleckých výdobytkov vo všetkých oblastiach, či už muzeologickej, výtvarnej, literárnej, folklórnej, speváckej, divadelnej. Teda inštitúcie budeme mať, ustanovizne budeme mať. Urobíme systém keď naši ochotníci budú mať podmienky vo všetkých prostrediach, kde budú môcť aj naďalej  zaoberať sa aktívne svojou kultúrnou a umeleckou činnosťou. K tomu táto publikácia, dáva nielen prehľad tomu kde sme, ale otvára dvere všetkým novým bádateľom, ktorí po nás prídu, aby vedeli ešte serióznejšie nakuknúť do každého aspektu alebo zložky pôsobenia života našej menšiny v Srbsku totiž vo Vojvodine. Samým tým chcem vyjadriť slová vďaky, tak Ústavu ako samozrejme aj Slovenskej republiky, s ktorou výnimočne spolupracujeme, keď ide o vytváranie optimálnych podmienok pre zachovávanie slovenskej kultúrnej tradície, ale aj všetkých projektov, ktoré podporuje vláda Autonómnej pokrajiny Vojvodiny. Samozrejme z vlastných prostriedkov do produkcie a vytvárania optimálnych podmienok života a práce našich Slovákov vo všetkých prostrediach sa pričiní aj Národnostná rada. Takže verím, že spoločnými silami, ak poviem že budeme tuná ešte ďalších 260 rokov, tak potom verím, že optimisticky poviete áno, lebo verím že všetci pretrvávame v tom, aby sme sa tuná zachovali, teda ako Slováci so všetkými rozličnosťami, ktoré naša menšina má a bude mať. Ja vám veľmi pekne ďakujem a verím, že spoločne zotrváme na ceste, ktorú si sami určíme a v spoločnosti so všetkými inštitúciami a ustanovizňami, lokálnou samosprávou, vládou Vojvodiny a republikovou vládou, teda republikovými orgánmi spravovania budeme kliesniť cestu ďalšieho pretrvávania a životaschopného každodenného uplatňovania našej menšiny nielen v oblasti kultúry, ale aj zachovávania jazyka, kultúry, identity v oblasti informovania, školstva, proste budeme uplatňovať naplno všetky zákonné možnosti, ktoré nám náš štát umožňuje.

 

Zástupca veľvyslanca Slovenskej republiky v Belehrade Rastislav Kostilník

Je to pre mňa osobná pocta stáť tu pri tomto mikrofone a zdieľať túto slávnosť spolu s vami. Pokladám túto chvíľu za historickú. Dnes, podľa môjho názoru uvádzame do života jedno dieťa, ktoré nás bezpochyby všetkých ako tu sedíme, prežije. Som presvedčený, že z tejto studne historických faktov budú čerpať generácie, ktoré prídu po nás. Osobne som po príchode do Srbska hľadal ucelenú publikáciu, v ktorej by som našiel informácie hutné a dobre spracované a fotograficky zdokumentované, ktoré by v nejakej podobe zobrazovali život a osudovú cestu Slovákov žijúcich v Srbsku. Využijem túto príležitosť, aby som poďakoval predovšetkým vlády pokrajinnej oblasti, ktorá zafinancovala tento projekt, bez jej finančnej pomoci by neuzrel svetlo sveta. Rovnakým dielom, by som rád poďakoval a vyjadril slová vďaky všetkým, ktorí akoukoľvek formou na tejto knihe participovali či už písali hutný text alebo faktograficky sprítomnili čo sa tu vo vzdialenej minulosti dialo, či to boli fotografi, ktorí doplnili tento úžasný text výstižnými fotkami alebo to boli recenzenti textu respektíve všetci, ktorí akoukoľvek formou na tejto publikácii participovali. Jedným dychom, by som využil túto príležitosť a zablahoželal všetkým, ktorí dnes oslavujú narodeniny predovšetkým Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov ako aj Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a zaželal im veľa zdravia, elánu a entuziazmu do ďalšej práce.

 

Riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Milina Sklabinská

My v Ústave budeme veľmi radi, keď túto knihu budú čítať, listovať a znovu sa k nej budú vracať Slováci v Srbsku, Slováci na Slovensku, Slováci žijúci v zahraničí a keď vtedy budú  cítiť tú úctu k vlastným koreňom a hrdosť na slovenský pôvod. Zároveň nás bude tešiť, keď v tomto roku vydáme knihu aj v srbskom jazyku a keď skutočne bohatstvom našej kultúry budeme vedieť prispieť bohatstvu a rôznorodosti kultúr Vojvodiny a Srbska.

 

 

 

 

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.