O ČINNOSTI VÝBORU PRE KULTÚRU NRSNM S PREDSEDNÍČKOU ANNAMARIOU BOLDOCKOU GRBIĆOVOU

Anna Struhárová
23. decembra 2011

Na obzore návrh stratégie kultúrneho rozvoja Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.

Výbor pre kultúru NRSNM v súlade so schváleným plánom a programom deviatich komisií v roku 2011 finančne podporil mnohé podujatia celomenšinového významu akými sú Festival slovenských tradičných piesní Stretnutie v pivnickom poli, Prehliadka slovenských divadelných súborov Divadelný vavrín 2011, Festival divadelných inscenácií dolnozemských autorov DIDA, Folklórny festival Tancuj, tancuj..., Detský folklórny festival Zlatá brána, Festival slovenských lyrických piesní, Festival slovenskej hudobnej tvorby Zlatý kľúč, Detská divadelná prehliadka 3xĎ, Detský festival slovenských zábavných piesní Letí pieseň, letí.

Okrem spomenutých v bežnom roku VPK, tak finančne ako i organizačne podporil Slovenské národné slávnosti. Jedným z významnejších podujatí uskutočnených v priebehu roka, ktorého organizáciu a výber účastníkov VPK zveril Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, bola udalosť Na jarmoku. Ústredným organizátorom tohtoročného podujatia Na jarmoku bol Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Každoročne VKP podporuje aj zájazdy slovenských folklórnych súborov do Slovenskej republiky. Taktiež finančne podporil účasť členiek Asociácie slovenských spolkov žien na celoslovenskej súťaži v prednese poézie a prózy pre ženy Vansovej Lomnička v Banskej Bystrici. Finančne pomohol pri ukončení tlače publikácie Minulosť dneška II. A publikovanie monografie Boľovce – kultúrne tradície v Srieme. S cieľom pestovania medzietnickej tolerancie VPK podporil realizáciu podujatia pod názvom Dunavske noći realizované v Adiciach a organizáciu Budarských dní, ktoré sa realizovali po ôsmykrát v Slankamenských Vinohradoch.

Výbor pre kultúru finančne napomohol aj pri vypracovaní projektu Národného múzea v Báčskom Petrovci, ktorý má na starosti Pokrajinský sekretariát pre ochranu kultúrnych pamiatok.

Výbor pre kultúru NRSNM v bežnom roku úspešne realizoval mnohé aktivity, čo by ste vysunuli do popredia?

Významných v minulom roku 2011 bolo niekoľko vecí, jedna z tých, je že si VPK a NRSNM schválila podujatia a inštitúcie celomenšinového významu čo je krokom k ukončeniu stratégie kultúry, ktorá by už od budúceho roka mala odštartovať, pretože napríklad Výbor pre informovanie a Výbor pre vzdelávanie už majú vlastnú stratégiu. Keďže kultúra slovenskej menšiny je komplexným celkom, potrebné je tomu venovať viacej pozornosti. Utvorenie návrhu stratégie je jednou z najväčších priorít pre budúci rok a roky ďalšie. Cestou stratégie sa určí systém ako na to, respektíve jednotná metodológia, ktorá bude udržiavať kultúrnu infraštruktúru. Dôležité je, aby sme mali podujatia celomenšinové, lebo v dnešnej dobe zápasíme s takzvanou infláciou podujatí. Takmer v každej dedine máme niekoľko kultúrnych podujatí, ktoré sa opakujú. Majú iné propozície, ale celoslovenská najmä ochotnícka produkcia sa opakuje. Preto potrebujeme stratégiu, ktorá by doriešila spomenutú skutočnosť, takým spôsobom, žeby sa doriešila metodológia organizovania slovenskej kultúry. To sú prvoradé ciele. Na zasadnutí Národnostnej rady Slovákov vzhliadnúc túto problematiku bolo navrhnuté, aby sa festivaly celomenšinového rázu organizovali ako:

Festivaly divadelnej tvorby vojvodinských Slovákov a Festivaly hudobno – folklórnej tvorby vojvodinských Slovákov. Tiež podľa návrhu festivaly, by mali obsahhovať určité orgány, ktoré sú podelenné nasledovne:

Organizačno – správna rada, ktorá pozostáva z piatich členov, z toho troch členov vymenúva NRSNM na päť rokov na návrh kultúrno – umeleckých spolkov, divadiel alebo lokálnej samosprávy. Do rámca činností Organizačno – správnej rady patrí schválenie a kontrola rozpočtu (na návrh koordinátora festivalu), schváľenie programu a plánu, tiež aj schválenie stanovených odmien.

Ďalším orgánom festivalov je Programová rada pozostávajúca z troch členov vymenovaných NRSNM na päť rokov (na návrh VPK NRSNM), ktorá by spolu s koordinátorom navrhovala program festivalu a jeho porotu.

Koordinátor festivalu ako osobitný orgán, ktorý vymenúva NRSNM a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov na základe vypísaného konkurzu na päť rokov. Jeho činnosť je navrhovať a pripravovať kocept hlavného a sprievodného programu, navrhovanie rozpočtu (v koordinácii so správnou radou a lokálnou samosprávou), spolupráca s programovou a organizačno – správnou radou, oslovenie, komunikácia a spolupráca s partnermi Festivalu (s lokálnymi organizátormi, lokálnym spoločenstvom, donátormi) a mnohé iné aktivity a povinnosti, ktoré patria do zoznamu vymenovaného koordinátora festivalu.

Dôležité je spomenúť, že členovia VPK schválili návrh na kritériá NRSNM na rozdeľovanie finančných prostriedkov pre oblasť kultúry a posudzovaciu komisiu, ktorá hodnotí projekty v oblasti kultúry a umenia. Tá komisia hodnotí všetky projekty, ktoré sú zaslané s požiadavkami na Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá.

Zákon o národnostných radách určuje, ktoré ustanovizne a podujatia majú osobitný význam pre zachovávanie, zveľaďovanie a rozvoj príznačností a národnej identity určitej národnostnej menšiny. Návrh na celomenšinové kultúrne podujatia Slovákov v Srbsku a inštitúcie osobitného významu pre slovenskú menšinu boli na zasadnutiach NRSNM aj schválené.

Deväť aktívne praccujúcich komisií Výboru pre kultúru v prebiehajúcom roku tiež majú za sebou množstvo úspešných aktivít.

Činnosť komisií Výboru pre kultúru NRSNM na rok 2011

Komisia pre hudobnú činnosť, ktorej jedným z prioritných cieľov je pestovanie vrcholných folklórnych a hudobných podujatí, finančne podporila mnohé podujatia ako Letný dirigentský kemp, usporiadala VII. Konferenciu muzikológov a hudobných odborníkov spolu s Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov, teiž v tlači je aj Zborník VI. muzikologickej konferencie. Keď ide o folklórny festival Tancuj, tancuj... členovia komisie navrhli, aby sa spevácke skupiny a ich vystúpenia hodnotili v dvoch kategóriách, a to autentické a štylyzované piesne s cieľom, aby spevácke skupiny obohacovali svoje repertoár s čo autentickéjšími piesňami a následne sa slovenské zbory predstavili na podujatí Stretnutie slovenských zborov, ktoré organizuje Komorný zbor Musica Viva. Komisia tiež schválila návrh na Kritériá Komisie pre hudobnú činnosť Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny na poskytovanie finančnej podpory pre mladé talenty z radov vojvodinských Slovákov v roku 2011 a bežného roku podpora patrila talentovanej hudobníčke Maríne Cerovskej, žiačke druhého ročníka Zákaldnej hudobnej školy JOSIPA Slavenského v Novom Sade na účasť na 15. Medzinárodnej súťaži mladých talentov TALENTS FOR EUROPE 2011.

Komisia pre divadelnú a audiovizuálnu činnosťv bežnom roku zorganizovala 2. Dolnozemský divadelný tábor, ktorý finančne kryl Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí prostredníctvom NRSNM a k samotnej realizácii sa pričinil aj Dom kultúry 3. októbra v Kovačici. Prvvoradým projektom Komisie pre divadelnú a audiovizuálnu činnosť je kurz Verbálna komunikácia s prvkami dramatickej výchovy určený pre učiteľov a pedagógov zákledných škôl so slovenským vyučovacím jazykom. Vedúcimi prvého stupňa edukácie sú Ján Makan, Milina Florianová a Miroslav Benka. Spoemnutý kurz je akreditovaný zo strany Ministerstva vzdelávania a vedy Republiky Srbsko na 24 hodiny. Do projektu sú zapojené I Výbor pre vzdelávanie, Výbor pre informovanie NRSNM a Ústav pre kutlúru vojvodinských Slovákov. Komisia pre divadelnú a audiovizuálnu činnosť si vo svojich plánoch na rok 2011 vytýčila redefinovať koncepciu divadelných prehliadok a festivalov, tiež jedným z prioritných cieľov komisie je prispôsobenie celého systému prehliadok a festivalov divadelnej tvorbe.

Komisia pre literárnu činnosť v spolupráci so Slovenským vydavateľským centrom finančne podporila akciu Zima s knihou, tiež prostrednítvom vyplácania autorských honorárov prispievateľom do časopisu Nový život za rok 2011 poskytla finančnú pomoc. Komisia pre literárnu činnosť a komisia pre vydavateľskú činnosť, Slovenské vydavteľské centrum, redakcia mesačníka pre literatúru a kultúru Nový život a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov boli spoluorganizátormi 55. literárneho snemovania. Literárna komisia v roku 2011 vypísala tri literárne súbehy, a to Čo dokáže pekné slovo (súbeh na žiacke literárne práce), súbeh na poviedku a báseň pre deti, ktorý vypísala spolu so SVC a redakciou časopisu Zornička, kým tretí súbeh na najlepšiu prózu a básnický cyklus vypísala v spolupráci s redakciou mesačníka pre literatúru a kultúru Nový život a SVC.

Komisia pre knižnú činnosť zrealizovala nákup do knižníc v slovenských prostrediach, ktoré sa každoročne uskutočňuje koncom roka. Členky komisie sa v priebehu roka zúčastnili na 36. medzinárodnom informatickom sympóziu slovenských knihovníkov o postavení a úlohách pamäťových inštitúcií v oblasti rozvoja, kulúry, vedy, techniky a vzdelávania INFOS 2011.

Komisia pre vydavateľskú činnosť finančne podporila výplatu autorských honorárov prispievateľom zo Srbska do minuloročných čísel časopisu Dolnozemský Slovák ako aj honoráre autorovi básní a autorovi vyberu básní a jazykovej korektúry knihy Martina Prebudilu Nezamkýnaj prázdy dom.

Komisia pre zveľadenie festivalov a kultúrnych podujatí podporila finančne a realizačne podporila programovú zložku Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj...Členovia komisie Katarína Mosnáková, Marijan Pavlov a Michal Čiliak boli členmi organizačného výboru a realizačného tímu FF TT 2011.

Komisia pre výtvarnú činnosť podporila realizáciu výstavy pri príležistosti životného jubilea maliara Vladimíra Urbančeka, tiež bude mať na starosti realizáciu Makovičke a Bienále slovenských výtavrníkov.

Komisia pre ochranu kultúrneho dedičstva sa v bežnom roku primárne zaoberala starostlivosťou o muzeálne predmety v Slovenskom vojvodinskom múzeu v Báčskom Petrovci.

Komisia pre činnosť na zachovávaní a zveľadení ochotníckych spolkov a združení slovenskej tradičnej kultúry realizovala tri stretnutia predstaviteľov ochotníckych spolkov a združení z Banátu, Báčky a Sriemu, kde predstavovali základné údaje a fungovanie ochotníckych spolkov a združení v oblasti kultúrneho života a problémy, s ktorými sa stretávajú v práci. V organizácii komisie sa uskutočnil 9. Seminár pre umeleckých vedúcich tanečných a hudobných súborov, ktorý prebiehal v Báčskom Petrovci. Na návrh komisie na Festivale detských a mládežníckych súborov Slovákov žijúcich v zahraničí SLOVÁCI SLOVÁKOM v Piešťanoch na návrh komisie vystúpil Folklórny súbor Vreteno KIS Kysáč z Kysáča.