HODNOTIACA SPRÁVA K 40. FOLKLÓRNEMU FESTIVALU TANCUJ, TANCUJ .... HLOŽANY 2010 PREHLIADKA SPEVÁCKYCH ZBOROV, ĽUDOVÝCH ORCHESTROV A SPEVÁCKYCH SKUPÍN

Mgr. Adriana Jarolínová
7. júna 2010

V prvom rade sa chcem poďakovať za pozvanie do hodnotiacej poroty, ktorej členovia hodnotili výkony speváckych zborov, ľudových orchestrov (hudieb) a speváckych skupín.

Ďalej chcem vyzdvihnúť vysokú organizačnú úroveň festivalu, ktorého som sa osobne zúčastnila prvýkrát.

Prehliadka bola nesúťažná, predstavilo sa nám 30 speváckych a hudobných čísiel. Účastníci postupovali do zlatého, strieborného a bronzového pásma, z čoho najlepšie hodnotené kolektívy porota odporúča na reprezentovanie Vojvodiny nielen na pôde domácej, ale i v zahraničí.

Vzhľadom na to, že neviem porovnať prácu, úroveň kolektívov z minulých ročníkov festivalu, v celku ju hodnotím ako veľmi dobrú. U väčšiny kolektívov, prevažovalo spracovanie pôvodného, tradičného materiálu. Výhrady možno mať len voči scénickému stvárneniu, miere štylizácie a interpretačnej úrovni.

V kategórii speváckych zborov porota neudelila postup do žiadneho pásma, pretože interpretačná úroveň, výber piesní bol podľa hodnotenia poroty na nedostatočnej a veľmi nízkej úrovni. Touto cestou apelujem na zodpovedných zbormajstrov, dirigentov speváckych zborov, aby boli vo svojej práci precíznejší a viac dbali aspoň na základné elementy interpretácie – intonácia, rytmus, dynamika.

V kategórii ľudových orchestrov sa prezentovali 3 orchestre z čoho ľudový orchester Rosička z Kovačice predviedol pôvodný materiál, na slušnej interpretačnej úrovni. Medzi jednotlivými nástrojmi bola najlepšia súhra spomedzi všetkých zúčastnených orchestrov a porota ocenila i spev jednotlivých členov orchestra, ktorý bol príjemným spestrením prezentovaného diela. U ostatných orchestrov absentovala súhra a ostatné elementárne aspekty ako sú – intonácia a dynamika. Porota veľmi kriticky hodnotila výber piesní SKUS P.J. Šafárika z Nového Sadu. Je treba dbať na výber materiálu, ktorý bol zo Slovenska (Podpoľanie). Je potrebné viac sa sústrediť na pôvodný vojvodinský tradičný materiál. Nehovoriac o tom, že orchester bol nedostatočne pripravený a vystúpenie pôsobilo tak, akoby sa stretli po prvýkrát, interpretačne ho nezvládli. Avšak, pozitívne hodnotím zloženie jednotlivých orchestrov, kde sa vyskytli pôvodné nástroje, ale i snahu spestriť orchester cimbalom. Všimla som si, že vekové zloženie orchestrov je veľmi mladé, čo je veľmi pozitívne, pretože mladí ľudia sú ešte „surový, ohýbateľný materiál“, s ktorým sa dá pracovať a rýchlo napredovať. Rovnako apelujem na vedúcich orchestrov, aby boli precíznejší vo výbere hudobného materiálu, a aby viac dbali na interpretačnú úroveň.

Poslednú kategóriu predstavovali spevácke skupiny, ktorú hodnotím z interpretačného, scénického hľadiska za najkvalitnejšiu. U väčšiny speváckych skupín oceňujem výber piesní, ktorý predstavoval prevažné pôvodný spevný vojvodinský materiál. Naproti tomu mi v interpretácii speváckych skupín prekážala tvorba neprirodzených, umelých, zborových druhých, tretích hlasov. Pôsobia samoúčelne, v niektorých prípadoch až komicky. Ak sa tomu zodpovedná osoba za naštudovanie nevie, nechce vyhnúť, treba dbať na interpretačné schopnosti jednotlivých členov telesa. Veľakrát sme mali možnosť počuť náročné piesne so spomínanými ďalšími hlasmi, avšak boli interpretačne nezvládnuté, alebo nedostatočne naštudované. Čo sa týka postupujúcich speváckych skupín vyzdvihla by som úroveň interpretácie dievčenskej speváckej skupiny SKUS P.J. Šafárika, ktoré postúpili do strieborného pásma. Predviedli zmes piesní a´capella (bez hudobného doprovodu) bez intonačných chýb, s dynamikou a výborným výrazom. Avšak, ako som už spomínala, členom poroty prekážala miera štylizácie, pre ktorú sa porota rozhodla neodporučiť dievčenskú spevácku skupinu SKUS P.J. Šafárika do zlatého pásma. Prvá prezentovaná pieseň bola uspávanka, ktorú spievali všetky interprétky spolu. Uspávanka je intímna pieseň, ktorú nikdy (ani v súčasnosti) nespieva niekoľko žien spolu (ani v pôrodnici, kde je väčší výskyt malých detí:). Treba prihliadať aj na príležitosť, pri ktorej bola pieseň interpretovaná. Rovnako s dievčatami z SKUS P.J. Šafárika bola umiestnená ženská spevácka skupina SKOS Detvan z Pančeva. Porota veľmi ocenila dramaturgickú výstavbu speváckeho vstupu – príchod dievčat na scénu, sólový predspev, záver a interpretačnú sviežosť. Porota však mala pochybnosti o pôvode interpretovaného materiálu, preto sa rozhodla o postupe do strieborného pásma.

 

Sumarizácia výsledkov:

Strieborné pásmo:

Dievčenská spevácka skupina SJUS P.J. Šafárika z Nového Sadu

Ženská spevácka skupina SKOS Detvan z Pančeva

Ľudový orchester Rosička z Kovačice

 

Bronzové pásmo:

Dievčenská spevácka skupina KUS Mladosť z Lugu

Dievčenská spevácka skupina KOS Jednota z Hložian

Ľudový orchester SKUS P.J. Šafárika z Nového Sadu

Ľudový orchester SKOS Detvan z Pančeva

Ďakujem všetkým vedúcim a zodpovedným osobám zúčastnených spolkov, ktorí venujú svoj čas a energiu na zachovávanie pôvodného hudobno-tanečného folklóru Vojvodiny prostredníctvom mladých i starších, ale talentovaných ľudí. Je vidieť, že sa tu pracuje systematicky, poctivo s ohľadom na pôvodný vojvodinský hudobno-spevný materiál.

Práca s ľuďmi je tá najťažšia, ktorú málokto ocení, zväčša sú tendencie ju kritizovať. U nás sa vraví, že: „... kto nič nerobí, nič nepokazí!“. Ja som si z mojej pozície tiež dovolila kritizovať prácu jednotlivých telies, ale zároveň som mala veľkú radosť z výkonov niektorých hudobníkov či spevákov.

Ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili o to, aby som sedela na mieste porotcu festivalu „Tancuj, tancuj .... “ v Hložanoch dňa 29.5.2010. Bolo mi veľkou cťou a potešením opäť tráviť čas so Slovákmi z Vojvodiny.

Musím povedať, že aj vďaka Vám som hrdá na to, že som Slovenka.