HODNOTENIE VÝKONOV SPEVÁCKYCH ZBOROV, ORCHESTROV A SPEVÁCKYCH SKUPÍN NA 40. FESTIVALE TANCUJ, TANCUJ V HLOŽANOCH

Mgr.art. Slovenka Benková-Martinková ArtD
31. mája 2010

Štyridsiaty festival Tancuj, tancuj sa uskutočnil v Hložanoch. Ako obvykle, zúčastnili sa ho predstavitelia - ochotníci z vojvodinských slovenských prostredí. Súťažná časť kategórie speváckych skupín, orchestrov a speváckych zborov sa uskutočnila v tamojšom Dome kultúry.

V kategórii speváckych zborov sa predstavili tri súbory – Asociácia slovenských pedagógov z Báčskeho Petrovca, Ženský komorný zbor SKUS P.J.Šafárika z Nového Sadu a Musica Viva, komorný zbor z Báčskeho Petrovca.

Odborná porota konštatovala, že ani jeden z týchto zborov nemá nárok na získanie uznania v podobe bronzovej, striebornej, či zlatej plakety z nasledujúcich dôvodov: žiaden zbor nedosiahol vyváženosť zborového zvuku – jednotlivých hlasov v zbore, frázovanie v skladbách nezodpovedalo hudobným zákonitostiam, ktoré by v takýchto prípadoch museli byť vo výkone prítomné (napr. konce fráz boli bez potreby vyrazené), na viacerých podstatných gradačných postupoch sa gradácia vôbec neuskutočnila, v ani jednom zbore – snáď s výnimkou komorného zboru Musica Viva, čiastočne – sa vôbec nepracovalo s dynamikou a takisto je diskutabilná otázka intonácie a hlasovej kultúry (zbory spievali falošne a skôr naturálnym hlasom, čo je pri zborovom prejave nemiestne). Konštatujem tiež, že v prítomných zboroch prevažne mužská zložka bola slabšia – jednak, že sa v zboroch, ktoré sa už roky prezentujú na festivale mužské hlasy nenachádzajú a preto vedúci takých zoskupení volia skôr repertoár pre ženské zbory, alebo naopak, zapoja do zboru iba niekoľkých chlapov, ktorých prejav v miešanom zborovom zvuku skôr ruší. Súmernosť a tým aj vyváženosť by sa skôr dosiahla približne rovnakým počtom vo všetkých hlasových skupinách.

Odporúčam pomoc a podporu hlasových pedagógov, ktorí by zrejme mohli zlepšiť aspoň technickú vokálnu prejavovú zložku u uvedených zborov a pri zodpovednej práci so zborom aj dôkladnejšiu selekciu zborových spevákov.

V kategórii orchestrov sa takisto zúčastnili tri súbory – orchester SKUS-u P.J.Šafárika z Nového Sadu, orchester Rosička z Kovačice a orchester SKOS-u Detvan z Vojlovice.

Odborná porota udelila dve bronzové plakety – orchestrom z Nového Sadu a Vojlovice a striebornú plaketu orchestru Rosička z Kovačice z nasledujúcim odôvodnením: napriek tomu, že sa zo strany odborníkov už dlhšie apeluje na aplikáciu sláčikových nástrojov vo vojvodinských folklórnych súboroch, s cieľom dosiahnuť autentickosť ľudového zvuku a teda aj napriek faktu, že novosadský a vojlovický orchester túto podmienku splnili, výsledok nebol ideálny. Obidva orchestre predviedli upravené piesne prebraté z repertoáru folklórnych súborov zo Slovenska. Členovia novosadského orchestra neboli navzájom zohraní,vo vojlovickom orchestri bola slabšia cimbalová zložka. Kovačická Rosička predviedla vyvážený výkon, pre tento súbor už štandardný, pre svoj výstup volili piesne z vojvodinského prostredia a to aj napriek použitiu akordeónu ako základného oporného harmonického nástroju pôsobilo presvedčivejšie.

Celkovo ostatné orchestrálne či akordeónové sprievody, ktoré sprevádzali spevácke skupiny hodnotím ako priemerné, pri niektorých súboroch až povážlivé (napr. basovú zložku orchestra KUS-u Bratstvo z Hajdušice, kde neodznel správne jediný tón). Využitím rovnakých priemerných hráčov vo viacerých súboroch sa docieli to, že celý výstup znie ako nedostatočne prichystaný. Apelujem na častejšie korepetície celých orchestrov, či menších inštrumentálnych súborov už na skúškach a takisto na ustálenie členov sprievodných zoskupení v každom súbore, poprípade na využitie profesionálnych inštrumentalistov pri dôležitých vystúpeniach či súťažiach.

V kategórii speváckych skupín sa predstavilo 23 zoskupení z dvanástich prostredí, nevystúpila ženská spevácka skupina z Bieleho Blata.

  • Celkovo sa v tejto kategórii predstavili interpretačne priemerné spevácke skupiny. Podotýkam, že snáď najčastejším zjavom bola labilná intonácia, nesprávne frázovanie, nesúlad s orchestrom, či akordeónovým sprievodom, zjavný vplyv populárnej „krčmovej“ hudby a spôsobu spevu na vokálny prejav atď. Pri výkone Zmiešanej speváckej skupiny Gymnázia Jána Kollára z Báčskeho Petrovca porota diskutovala o tom, či by podobné zoskupenie a výber repertoáru nemali byť zaradené do kategórie speváckych zborov, hoci ani v takej kategórii by sa uvedený súbor nemohol adekvátne hodnotiť z dôvodu nevhodného vokálneho prejavu – spevu naturálnym hlasom, v unisone.

Odborná porota udelila dve bronzové plakety - dievčenskej skupine KUS-u Mladosť z Lugu a dievčenskej skupine KOS-u Jednota z Hložian a dve strieborné plakety – dievčenskej skupine SKUS-u P.J.Šafárika z Nového Sadu a ženskej skupine SKOS-u Detvan z Vojlovice. Pozitívne zapôsobili aj obe spevácke skupiny – mužská a ženská – KIS-a z Kysáča. Skupiny odmenené bronzovou plaketou predviedli slušný, priemerne intonačne čistý skupinový spevácky výkon.

Napriek tomu, že spevácke skupiny odmenené striebornou plaketou boli vysoko hodnotené, ani jednej z nich nebola udelená zlatá plaketa z nasledujúcich dôvodov:

  • Dievčenská skupina SKUS-u P.J.Šafárika z Nového Sadu predviedla excelentný výkon v a capella znení, intonačne korektný, s uplatnením priam umeleckých prvkov – vzorná dynamika, frázovanie. Odborná porota diskutovala o tom, či takýto prejav nezaradiť do kategórie speváckych zborov, v ktorej by sa uvedená skupina vysoko umiestnila, čomu ale nevyhovoval počet desiatich speváčok podľa slov p.Juraja Feríka. Z druhej strany tejto interpretácii bola práve zvuková „zborovosť“, priam štylizovanosť prejavu vytknutá. Takisto odborná porota upozornila na ďalší prvok, ktorému by sa ochotníci folkloristi mali vyhýbať – spevu uspávaniek v tutti, resp.viachlasne.

  • Ženská skupina SKOS-u Detvan z Vojlovice predviedla autentický ľudový spevácky výkon, intonačne korektný. Tu však odborná porota diskutovala o výbere prezentovaného piesňového repertoáru a  nezhodla sa na tom, že interpretované piesne určite pochádzajú z vojvodinského prostredia, teda, že patria do autentického repertoáru v tomto prípade vojlovických Slovákov.

Odborná porota konštatovala, že zlatá plaketa by mala byť udelená len v prípade, keď v súvise s predvedenými výstupmi neexistujú žiadne polemizujúce diskusné prvky. Zlatou plaketou by mali byť ovenčené výkony ochotníkov, ktoré sú ukážkou autentického prejavu spojeného s výbornou hudobnou interpretáciou.