Laudatio na Michala Babiaka pri udeľovaní ceny Pro Cultura Slovaca

Ladislav Lenovský
25. apríla 2018

Vážené dámy, vážení páni, ctené auditórium!

Pripadla mi česť predniesť laudatio na Michala Babiaka pri príležitosti udelenia Ceny Pro Cultura Slovaca za jeho prínos v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov.

Ako to pri všetkých významných a plodných osobnostiach kultúrneho, spoločenského, umeleckého, akademického a vedeckého života býva, aj pri Michalovi Babiakovi je potrebné pri laudáciu (a podobných príležitostiach) dávať si veľký pozor na to, aby pri vymenovávaní všetkého, čo doteraz ocenený urobil, sa na jednej strane na nič nezabudlo, no na strane druhej, aby sa neskĺzlo k enumeratívnej deskripcii jeho umeleckej, pedagogickej či vedeckej bibliografie. Všetci, ktorí osobnosť a dielo Michala Babiaka poznajú, vedia, že pri takom komplexnom, rozhľadenom, aktívnom, skúsenom na viacerých poliach súčasne a intenzívne pôsobiacom človeku, akým Michal Babiak je, sa s týmto problémom nevyhnutne stretnú a musia vysporiadať. Ešteže je Michal Babiak držiteľom viacerých ocenení a neraz bol centrálnou postavou takých príležitostí, kedy sa poznatky o jeho diele sumarizovali a kumulovali tak, ako dielo samotné.

To, že Michal Babiak je laureátom tejto ceny, by sa, vzhľadom na jeho pôvod, korene aj prostredie, z ktorého vzišiel, mohlo zdať očakávané, svojím spôsobom prirodzené, až samozrejmé. Koľko je však takých, ktorí z dolnozemského prostredia vzišli a koľkí z nich sú ako Michal Babiak? Koľko analógií Michala Babiaka medzi nimi nachádzame? A nachádzame vôbec nejakú? Tí, ktorí Michala Babiaka poznajú, vedia, že je to nenapodobiteľný originál. V tom, kým je, aj v tom, čo robí a ako to robí. Michal Babiak... je Michal Babiak.

Dolnozemec, vojvodinský Slovák Michal Babiak sa narodil sa 14. decembra 1961 v slovenskej rodine v Kulpíne. Po ukončení miestnej slovenskej základnej školy úspešne absolvoval petrovské gymnázium Jána Kollára. Potom jeho študijný život pokračoval na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade, kde vyštudoval slovenský jazyk a literatúru. Postgraduálne štúdiá ukončil na tej istej fakulte a štúdium estetiky úspešne absolvoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Svoje akademické pôsobenie začal v Novom Sade a potom od roku 1991 pokračoval na Univerzite Komenského v Bratislave, kde dodnes pôsobí na Katedre estetiky, je garantom študijného programu a vyučuje viaceré zásadné disciplíny. Okrem toho pôsobí aj na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Niekoľko rokov bol vedúcim Operného štúdia na Fakulte múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Pedagóg Michal Babiak sa habilitoval na docenta v roku 1999 a vychoval viacerých doktorandov, ktorých pripravil na samostatnú vedeckú dráhu a vo viacerých prípadoch ich priviedol k výskumu komunít dolnozemských Slovákov. S uznaním a rešpektom sa o jeho vedeckých a pedagogických schopnostiach a výsledkoch vyjadrujú aj jeho kolegovia. Tvorbu Michala Babiaka pozitívne hodnotia popredné slovenské vedecké autority (V. Šabík, E. Farkašová, D. Hučková, K. Horák, L. Čúzy, Z. Kákošová, A. Krúláková, P. Káša, J. Sabol, P. Andruška, A. Svetlík, Z. Čížiková a ďalší). Je citovaným autorom doma aj v zahraničí (G. Muzeferija, S. Nikčević, M. Týr, M. Harpáň, D. M. Anoca, S. Čelovský atď.). Posudzoval viacero dizertačných a habilitačných prác z oblasti literatúry, kulturológie, etnológie, histórie a teatrológie zameraných na problematiku dolnozemských Slovákov.

Dramatik a divadelný režisér Michal Babiak pôsobí doma i v zahraničí. Tri sezóny bol interným režisérom a umeleckým šéfom divadla J. G. Tajovského vo Zvolene, osem sezón bol interným režisérom a dramaturgom divadla J. Palárika v Trnave, dve sezóny bol interným dramaturgom Bábkového divadla v Bratislave, spolupracoval a režíroval aj v divadlách v Košiciach, Žiline, Spišskej Novej Vsi, aj v divadelných súboroch v Slovinsku, Chorvátsku a Srbsku (včítane Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci). Vydal dve knihy dramatických textov (Tri scenáre a Drámy 2) a jeho osem hier bolo uvedených na profesionálnych scénach doma a v zahraničí. Za svoju dramatickú a teatrologickú prácu bol odmenený cenami na Slovensku a v Srbsku. Od roku 2017 je Michal Babiak režisérom v Spišskom divadle a od roku 2018 aj umeleckým šéfom tohto profesionálneho divadla.

Operný režisér Michal Babiak od roku 2005 spolupracoval s významnými svetovými interpretmi, napríklad so sólistami milánskej La Scaly Stefanom Secco, Sarou Galli, viedenskej Štátnej opery Annou Ryan, ďalej s Antoninom Interisanom, či dirigentom Mariánom Vachom. V roku 2014 stál pri zrode prvého operného festivalu pod holým nebom na Slovensku Viva Verdi. Michal Babiak svojou umeleckou angažovanosťou významne zasiahol do dramatického umenia slovenskej Dolnej zeme – s tunajšími profesionálmi aj ochotníkmi pripravil približne 20 divadelných inscenácií.

Spisovateľ a vedec Michal Babiak má za sebou rozsiahlu publikačnú činnosť v početných časopisoch, zborníkoch a samostatných vedeckých aj odborných knižných dielach. Vydal štyri samostatné vedecké monografie, je spoluautorom ďalších štyroch vedeckých monografií, a autorom vysokoškolskej učebnice. Na vydanie pripravil výbery z tvorby slovenských klasikov (Štefan Petruš, Jozef Podhradský, Vladimír Hurban Vladimírov, J. Gregor Tajovský), ako aj súčasných autorov (Michal Ďuga, Michal Harpáň). Jeho publikačná činnosť obsahuje viac ako 300 publikačných jednotiek v rôznych kategóriách. Michal Babiak svoje poznatky, názory a myšlienky prezentoval a konfrontoval na mnohých vedeckých konferenciách na Slovensku, v Českej republike, v Rumunsku, Srbsku, Chorvátsku a v Rusku. Významnú časť svojej vedeckej tvorby Michal Babiak venuje kultúre, dejinám a umeniu zahraničných Slovákov, najmä s akcentom na tých dolnozemských. Je autorom kapitoly Krajanská literatúra v rokoch 1945 – 2000 v impozantnom diele Dejiny slovenskej literatúry III (V. Marčok a kol.), kde sa práve jeho pričinením súčasná dolnozemská literatúra prvýkrát dostala do syntetického literárnohistorického diela o slovenskej literatúre. Spoluautorsky, participoval v diele Sprievodca slovenským zahraničím.

Z mnohých autorov, ktorí sa vyjadrili k Babiakovmu dielu o dolnozemských Slovákoch, si dovolím upozorniť na Etelu Farkašovú, ktorá vo svojom recenznom posudku na Babiakove dielo Anabáza výstižne poukazuje na „babiakovskú“ reflexiu fenoménu dolnozemskej inakosti, ktorú Babiak, vzhľadom na prostredie prebývania slovenského národa, definuje ako ono bytostné ex specialis, pričom dodáva, že Slováci v multietnickom prostredí Vojvodiny sú zároveň hrdí aj na svoju slovenskosť, na svoje slovenské ex specialis. Farkašová ďalej poukazuje na to, že Babiak má s touto dvojitou špecifickosťou vlastnú skúsenosť a práve preto ju nielen vidí, ale núti ho poukazovať na potrebu posilniť väzby medzi dolnozemskými Slovákmi a Slovákmi v materskej krajine, posilniť záujem o ich kultúrnu históriu a súčasnosť. Pretože, podľa Babiaka, dolnozemskí Slováci za svoju nezištnú angažovanosť, za obdivuhodnú činorodosť a za plody svojej kultúrnej kreativity si to nepochybne a nesporne zaslúžia. Toto je krásne vyznanie Michala Babiaka k dolnozemským Slovákom.

Metodik a didaktik Michal Babiak početnými prednáškami pre krajanských pedagógov a vedením vzdelávacích kurzov výrazne posunul oblasť pedagogického a didaktického poznania v oblasti vyučovania slovenskej dolnozemskej literatúry a slovenských dolnozemských reálií na školách s vyučovacím jazykom slovenským v Rumunsku a Srbsku. Aktívne vstupoval do odborných konzultácií pri kreovaní špecifických predmetov vyučovaných na školách s vyučovacím jazykom slovenským na Dolnej zemi. Výrazne tak prispel k skvalitneniu pestovania národnej identity u žiakov a študentov týchto škôl. Intenzívne podporuje myšlienku zavedenia vyučovacieho predmetu o histórii, živote a kultúre Slovákov žijúcich v zahraničí. Je predsedom odbornej pracovnej skupiny pre tvorbu kurikulárnych dokumentov na zavedenie predmetu Slováci vo svete, ktorá vznikla v máji 2017 pri Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave.

Iniciátor a kreátor Michal Babiak je jedným zo zakladateľov Ceny Samuela Tešedíka, ktorá je udeľovaná osobnostiam slovenského školstva a osvety hlavne na Dolnej zemi. V 90. rokoch minulého storočia pôsobil aj v Dome zahraničných Slovákov, kde Babiakova erudovanosť a invencia našla široké uplatnenie najmä vo vedecko-výskumných a muzeálnych projektoch. Bol spoluautorom výstavy Slováci na Ukrajine a Slováci v Juhoslávii. Pôsobil aj v redakcii časopisu Tvorba T a v Národnom divadelnom centre. V oblasti kultúry a vzdelávania Michal Babiak dlhodobo spolupracuje s reprezentatívnymi organizáciami Slovákov na Dolnej zemi. Od roku 2015 je Michal Babiak predsedom redakčnej rady spoločného časopisu Slovákov z Maďarska, Rumunska a Srbska Dolnozemský Slovák.

Scenárista a filmový režisér Michal Babiak stojí za dokumentárnym filmom Staviteľ Harminc o nestorovi slovenskej architektúry 20. storočia Milanovi Michalovi Harmincovi, Babiakovom rodákovi. Film bol produkovaný v roku 2012 Televíziou Nový Sad.

Držiteľ ocenení Michal Babiak patrí k tým, ktorí získali: Cenu časopisu Nový život (3-krát, ostatne v roku 2016), prémiu Literárneho fondu, Cenu NRSNM za prínos v oblasti kultúry (2013), Cenu Ondreja Štefanka za príspevok k rozvoju a propagácii slovenskej literatúry tvorenej v slovenskom zahraničnom svete (2014), Malú medailu Svätého Gorazda (2016).

O Michalovi Babiakovi vznikli dva televízne dokumenty (z produkcie TV Nový Sad, Srbsko, v réžii Márie Búrikovej a zo Slovenskej televízie v réžii Ivana Hansmana Jesenského).

Bratislavčan Michal Babiak žije s manželkou Lýdiou a synmi Emilom Bohuslavom a Danielom Blahoslavom, ktorých nadovšetko miluje.

Vtipkár a filozof Michal Babiak je vynikajúcim spoločníkom na cesty, na trávenie prestávok na konferenciách, na večerné posedenia pri pohári vína, aj na plodné a ničím neohraničené diskusie o všeličom, trvajúce bez časového obmedzenia. V jeho humore a vtipe je istá „babiakovská“ elegancia a múdrosť. Rád provokuje a užíva si lavírovanie na hrane. No dokáže to robiť veľmi sofistikovane a argumentačne bravúrne. Typický umelec.

Keď Babiak číta svoje texty a pozorne počúvate, jeho prednes vás zhypnotizuje a spolu s obsahom textu ste nekompromisne vtiahnutý do magického sveta, ktorý pre vás Babiak vytvoril. Či skôr jeho sveta, do ktorého vás pozval. Sveta so všetkými zákutiami, svetlami aj temnotami, pevnými axiómami a imperatívmi, aj vratkými nejasnosťami a zahmlenými nekonečnami. Typický intelektuál.

Workoholik Michal Babiak je vždy zaneprázdnený a práve niekam (alebo odniekiaľ) cestuje (režírovať, skúšať, učiť, prednášať), alebo akurát niečo píše, lebo ho tlačí termín. Alebo naopak, vysilený odpočíva doma a čerpá sily do ďalších, niekedy bláznivo súbežných a pre bežného smrteľníka nezosúladiteľných projektov. Jeho cestovný itinerár by bol výborným vzdelávacím materiálom pre letiskových, železničných a autobusových dispečerov.

Priateľ Michal Babiak si na vás nájde vždy toľko času, koľko potrebujete. Ak ste s ním, nezáleží na tom, či sa spolu hodiny rozprávate, alebo len tak mlčíte, lebo sa vám chce.

Na základe vyššie spomenutého, Michal Babiak je komplexná a výrazne svojbytná osobnosť súčasnej slovenskej kultúry, ktorá presahuje, respektíve, neviaže sa bytostne na územie Slovenska, alebo Dolnej zeme. Sú mu malé. Babiak počas svojej vyše tridsaťpäťročnej aktívnej a mimoriadne plodnej činnosti sa však najintenzívnejšie venoval práve kultúre dolnozemských Slovákov a jeho tvorba pokrýva široké spektrum vedeckých a umeleckých oblastí.

I napriek tomu, alebo možno práve preto, je Michal Babiak predovšetkým človekom.

Michal Babiak je... jednoducho Michal Babiak.

Drahý Miško, veľká gratulácia pretkaná naším rešpektom, obdivom, priateľstvom.

Prejavovaný rešpekt a vyjadrované uznanie si Michal Babiak vybudoval nielen šírkou poznania, múdrosťou a učiteľskou náročnosťou, ale aj ľudskosťou, dávaním sa, ktoré mu je bytostne vlastné a úprimnou žičlivosťou, celkovým optimistickým životným postojom a vierou, ktoré uplatňuje v každodennom živote. Náš dnešný laureát patrí k typu ľudí, ktorí aj napriek tomu, že sú neustále zaujatí priveľkým množstvom povinností, vo chvíli, keď niekto potrebuje radu či pomoc, všetko odloží nabok a je naporúdzi. So zaujatím jemu vlastným pohrúži sa do problému druhého a nesie ho na svojich pleciach. Aj preto, že chce, aj preto, že vie nájsť spôsob vyriešiť problém. Azda to bude tým, že žičlivo ľudský Michal Babiak má rád ľudí.

Celý doterajší život Michala Babiaka je svedectvom, že poctivá, svedomitá práca, neokázalé vystupovanie, dodržiavanie mravných zásad vštepovaných citlivou, ale dôslednou rodinnou výchovou založenou na zdravých luteránskych zásadách sa presadí a dosiahne uznanie aj v neprajných a nežičlivých spoločenských pomeroch. Myslím si, že toto je najžiarivejší príklad a najaktuálnejší odkaz hodný obdivu, úcty a nasledovania.

Toto je posolstvo, ktoré nám Ty, Michal Babiak, odovzdávaš.

 

V Piešťanoch, dňa 25. 4. 2018.

Komentáre

Post new comment

Obsah tohto políčka je súkromný a nebude dostupný verejnosti.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.